Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Briggere
#648895 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Lời Mở Đầu
Hiện nay, vốn là vấn đề quang trọng và rất cần thiết đối với quá trình sản
xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp.Bỡi lẽ, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tiến
hành sản xuất kinh doanh điều trước tiên là phải có một lượng vốn nhất định để
đầu tư xây dựng nhà xưởng mua nguyên vật liệu, trả công,nộp thuế... vốn cố định là
nền tảng cho sự hình thành và phát triển các hoạt động doanh nghiệp, vốn lưu động
là nhân tố trực tiếp quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng là một doanh nghiệp nhà nước ra đời dã hơn
chục năm, trong điều kiện cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay đòi
hỏi công ty ngày càng năng động sáng tạo trong quá trình kinh doanh cũng như việc
sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn vốn lưu động phục vụ cho quá trình kinh
doanh của mình. Tuy nhiên,tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty
trong những năm qua chưa được tốt thể hiện ở khả năng thanh toán, mức doanh lợi
vốn lưu động còn thấp tye lệ khoản phải thu còn cao... mặc khác lượng vốn chủ sở
hữu đầu tư vào tài sản lưu động còn quá ít nên kinh doanh phải vay vốn ngân hàng,
chi phí lãi vay khá cao.
Trong quá trình thực tập tại công ty, kết hợp với kiến thức được trạng bị ở
trường em thực hiện chuyên đề thực tập với đề tài “Phân tích tình hình quản lý và
sử dụng vốn lưu động tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng”.
Chuyên đề gồm ba phần chính:
PHẦN I: Những Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản Về Quản Lý Và Sử Dụng Vốn Lưu
Động.
PHẦN II: Phân Tích Tình Hình Quản Lý Và Sử Dụng Vốn Lưu Động Tại Công
Ty Hữu Nghị Đà Nẵng.
PHẦN III: Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hơn Nữa Hiệu Quả Sử Dụng Vốn
Lưu Động Tại Công Ty.

Chuyên đề được thực hiện với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn, các cô
chú phòng kế toán công ty và nổ lực của bản thân.Tuy nhiên, do thời gian và kiến
thức có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi sự thiếu sót và hạn chế nhất định, rất
mong sự phê bình và góp ý của thầy cô và các bạn đẻ chuyên đề được hoàn chỉnh
hơn.
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2003
Sinh viên thực hiện
Lê Văn Giới.
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
I/ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1/ Khái niệm vốn lưu động
Để tiến hành sản xuất kinh doanh trong nền sản xuất hàng hoá tiền tệ ngoài tư liệu
lao động, các doanh nghiệp cũng cần có đối tượng lao động và sức lao động. Nghĩa
là ngoài những tư liệu lao động đã có (máy móc thiết bị nhà xưởng...), doanh nghiệp cần
phải có một lượng vốn đủ lớn để mua sắm đối tượng lao động và trả lương cho nhân viên,
lương vốn này gọi là vốn lưu động. Như vậy vốn lưu động của doanh nghiệp là khoản
đầu tư vào tài sản nắgn hạn như: tiền mặt, các khỏan đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản
phải thu hàng tồn kho và tài sản lưu động khác, có khả năng chuyển đổi thành tiền trong
vòng một năm.
Vốn lưu động ròng là phần chênh lệch giữa tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
với nợ ngắn hạn, chỉ số cân bằng này thể hiện cách thức. Sử dụng vốn lưu động của
doanh nghiệp.
2/ Kết cấu vốn lưu động
Đối tượng lao động trong một doanh nghiệp được biểu hiện dưới nhiều hình thức
khác nhau ở nhiều khâu khác nhau trong cả một chu kỳ sản xuất, ở khâu dự trữ, đó là
những vật tư, nguyên vật liệu, dự trữ cho sản xuất và kinh doanh, ở khâu sản xuất đó là


Lời Mở Đầu
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
I/ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1/ Khái niệm vốn lưu động
2/ Kết cấu vốn lưu động
a/ Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn
b/ Hàng tồn kho:
c/ Các khỏan phải thu:
d/ Tài sản lưu động khác
3/ Vai trò của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
II/ NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1/ Dự toán vốn lưu động
a/ Sự cần thiết phải dự toán vốn lưu động
b/ Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn lưu động
c/ Một số nguyên tắc khi xác định nhu cầu vốn lưu động
d/ Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
2/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động
a/ Thông số khả năng thanh toán
b/ Thông số khả năng hoạt động:
3/ Các cơ sở quản lý và sử dụng vốn lưu động
a/ Quản lý vốn bằng tiền:
b/ Quản lý và sử dụng hàng tồn kho
c/ Quản lý các khoản phải thu
d/ Quản lý và sử dụng khoản phải trả
4/ Phương hướng tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động.
a/ Ý nghgiã của việc tăng tốc độ vốn lưu động
b/ Phướng hướng và biện pháp tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động
PHẦN II:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
A.ĐẶT ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG:
I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:
1.Quá trình hình thành và phát triển:
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty:
a/ Nhiệm vụ:
b/ Quyền hạn:
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT ,QUẢN LÝ VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY:
1/ Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh:
a/ Lĩnh vực kinh doanh:
b/ Quy mô kinh doanh:(cơ sở vật chất kỹ thuật)
2/ Đặt điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty :
a.Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty :
b. Đặt điểm tổ chức quản lý :
3.Đặt điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:
SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ:
4. Đặt điểm tiêu thụ và thi trường tiêu thụ:
III. ĐẶT ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY:
1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty:
2/ Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán:
3.Hình thức sổ sách kế toán áp dụng tại công ty:
IV.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NGUỒN LỰC,TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY:
1.Đánh giá nguồn lực vốn và nguồn vốn của Công ty:
2. Đánh giá chung về tình hình doanh thu của Công ty :
3.Đánh giá sơ lược về kết quả kinh doanh của Công ty :
B.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG:
1.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động:
a.Thông số khả năng thanh toán:
b.Tốc độ luân chuyển vốn lưu động:
c.Tỷ số doanh lợi vốn lưu động:
2.Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động:
a.Phân tích tình hình biến động kết cấu vốn lưu động:
b.Vốn lưu động ròng, nhu câù vốn lưu động ròng và ngân quỹ ròng:
c.Quản lý và sử dụng vốn bằng tiền:
d.Tình hình quản lý và sử dụng khoản phải thu:
e.Quản lý và sử dụng hàng tồn kho:
PHẦN III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HƠN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
I/ NHẬN XÉT
1/ Những điểm mạnh của Công ty:
2/ Những điểm còn hạn chế của Công ty:
II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
1/ Biện pháp dự toán nhu cầu vốn lưu động ròng và nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động ròng tại Công ty.
2/ Biện pháp quản lý khoản phải thu :
3/ Một số giải pháp quản lý hàng tồn kho:
4/ Một số Chính sách nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tại Công ty:
a/ Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm:
b/ Xây dựng và quảng bá rộng rải thương hiệu của Công ty:
c/ Tăng cường hoạt động dịch vụ bán hàng
Lời Kết
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement