Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By manocanhthuong
#648893

Download Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I:3GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 3
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 6
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Trung Việt : 7
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 7
PHẦN 2: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT 14
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 14
2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 18
2.2.1. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 18
2.2.2. Tổ chức chứng từ kế toán: 18
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 19
2.2.4. Hệ thống sổ sách kế toán 19
2.2.5. Hệ thống báo cáo tài chính tại công ty: 20
2.3. Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt. 20
2.3.1. Kế toán nguyên vật liệu công cụ công cụ 20
2.3.2. Kế toán tiền lương: 24
2.3.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm: 27
2.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 29
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 31
3.1 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty CP ĐT XD TM Trung Việt 31
3.1.1. Ưu điểm: 32
3.1.2. Hạn chế: 33
3.2 Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán ở Công ty CP ĐT XD TM Trung Việt. 33
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

iám sát về công tác quản lý kỹ thuật, thi công, chất lượng sản phẩm, an toàn, vệ sinh lao động. Trên công trình và các cơ sở sản xuất của công ty. Tham mưu cho Giám đốc công ty về sản suất, kinh doanh, kinh tế thị trường, đầu tư.
b) Nhiệm vụ:
* Công tác quản lý tiến độ, kỹ thuật , chất lượng, khối lượng thi công xây lắp, sản xuất
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động tại các công trình, các cơ sơ sản xuất của công ty.
- Kiểm tra xác nhận khối lượng công việc thực hiện thực tế từng công trình, theo định kỳ làm cơ sở báo các.
- Phân tích vật tư và theo dõi việc sử dụng vật tư theo hạn mức của từng công trình, theo định mức sản xuất từng loại sản phẩm.
- Quản lý khối lượng trong dự toán theo hợp đồng kinh tế.
- Theo dõi khối lượng bổ sung ngoài dự toán.
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, kiểm kê khối lượng công việc dở dang ở công trình, cơ sở sản xuất theo định kỳ.
- Phối hợp với các đơn vị lập biện pháp sản xuất an toàn vệ sinh lao động.
- Đối với hoạt động XDCB: Kiểm tra đôn đốc các đơn vị nộp về công ty các hồ sơ, tài liệu Nghiệm thu kỹ thuật công trình như: Các Biên bản nhiệm thu công tác xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hay công trình để đưa vào sử dụng, các chứng chỉ vật liệu xây dựng, ...vv và các tài liệu có liên quan đến kỹ thuật thi công công trình.
Quản lý lưu giữ toàn bộ hồ sơ tài liệu kỹ thuật các công trình.
- Tập hợp các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các đơn vị, trình hội đồng xét sáng kiến của Công ty.
- Phổ biến cho các đơn vị thi công trực thuộc công ty về quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.
* Công tác an toàn lao động.
- Lập kế hoạch soạn thảo các quy định để chỉ đạo thực hiện công tác an toàn và vệ sinh lao động trong toàn công ty.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị trong toàn công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra an toàn lao động của cấp trên.
- Lập biện pháp kỹ thuật thi công, an toàn lao động theo phân cấp của lãnh đạo công ty.
1.1.3.4. Phòng tổ chức lao động - hành chính
a) Chức năng:
- Phòng tổ chức lao động - hành chính : Có chức năng giúp việc cho Giám đốc công ty trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy quản lý nhân lực.
- Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân viên
- Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.
- Quản lý công tác văn thư, đánh máy, lưu giữ hồ sơ tài liệu, hành chính quản trị.
- Bảo vệ cơ quan, chăm sóc sức khoẻ của người lao động.
b) Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo công ty về mô hình tổ chức nhân sự trong sản xuất kinh doanh.
- Hướng dẫn xây dựng chức năng nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ của các loại mô hình tổ chức trong công ty, kiểm tra việc thực hiện các quy định đã ban hành.
- Xác định biên chế và phân bổ lao động cho các đơn vị trực thuộc cty.
* Quản lý cán bộ công nhân viên
- Quản lý thống nhất CBCNV trong công ty để đề xuất với lãnh đạo điều phối cho các đơn vị trực thuộc, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Nghiên cứu sắp xếp cán bộ đúng với trình độ, năng lực, kinh nghiệm của từng người, kiến nghị với lãnh đạo công ty, để đề bạt cán bộ đúng vị trí.
- Xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ trong công ty.
- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc cán bộ chủ chốt ở các đơn vị trực thuộc, nghiêm chỉnh thực hiện chế độ chính sách của đảng, nhà nước đã ban hành.
- Hướng dẫn cho các đơn vị bộ phận ký các hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn. Lập sổ lao động và giải quyết các thủ tục về chấm dứt hợp đồng lao động đối CBCNV.
* Bồi dưỡng đào tạo cán bộ.
- Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBVC, nâng cao tay nghề cho công nhân hàng năm.
- Xây dựng quy chế trả lương nội bộ Công ty để trình giám đốc duyệt.
- Kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về tiền lương tiền thưởng, bảo hộ lao động đối với CBCNV trong công ty theo quy định của lãnh đạo công ty.
* Tiền lương.
- Xây dựng đơn giá tiền lương hàng năm để trình Giám đôc duyệt.
- Phân bổ kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện quỹ lương ở các đơn vị trực thuộc.
- Soạn thảo quy chế trả lương nội bộ trong công ty.
- Nghiên cứu theo dõi việc giao khoán sản phẩm cho người lao động trong toàn công ty.
- Kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các đơn vị thực hiện chính sách về tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động đối với người lao động trong công ty.
* Thanh tra.
- Thanh tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các đơn vị trực thuộc góp phần đề ra những biện pháp tăng cường trách nhiệm thúc đẩy hoàn thành kế hoach được giao.
- Thanh tra việc chấp hành chính sách của nhà nước, các nội quy, quy định của công ty đảm bảo thực hiện tập trung dân chủ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỹ luật ở các đơn vị trực thuộc.
- Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố giác của CBCNV theo thẩm quyền.
* Thi đua khen thưởng kỹ luật.
- Là thành viên của hội đồng thi đua công ty.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, chuẩn bị cho những đợt phát động thi đua trong công ty.
- Tổng hợp báo cáo và đề xuất xét duyệt khen thưởng, kỷ luật lên hội đông công ty.
* Bảo hiểm xã hội đối với người lao động.
- Hàng tháng hướng dẫn đôn đốc và tổng hợp về thu BHXH đối với người lao động, để đăng ký với cơ quan BHXH.
- Giải quyết các chế độ cho người lao động.
* Y tế
- Lập hồ sơ và đăng ký bảo hiểm y tế cho người lao động
- Tổ chức phòng chống các dịch bệnh trong công ty
- Lập kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động
- Khám và điều trị các bệnh thông thường cho người lao động
- Lập dự trù mua các loại thuốc thông thường, bông băng, cồn sát khuẩn khi người lao động bị tai nạn.
1.1.3.5 Phòng tài chính kế toán:
Chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn và điều hoà phân phối cho các đội (từng công trình) dựa trên cơ sở tiến độ thi công, thường xuyên kiểm tra, giám sát về mặt tài chính đối với các đội xây dựng trực thuộc công ty. Hạng mục công trình hoàn thành với bên A. Đảm bảo chi lương cho cán bộ công nhân trong toàn công ty và kiểm tra chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
PHẦN 2
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trung Việt.
Việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ, nội dung công tác kế toán trong doanh nghiệp do bộ máy kế toán đảm nhận. Việc tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán sao cho hợp lý, gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác và đầy đủ, hữu ích cho đ
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement