Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By congchuatuyet_1516
#648885

Download Chuyên đề Hoàn thiện chế độ kế toán tiền lương tại công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 miễn phí

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
NỘI DUNG 3
PHẦN I- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP SỐ 1 3
1.1 Những đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến công tác kế toán tiền lương và các khoản tricht theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1. 3
1.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1. 3
1.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1: 4
1.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 8
1.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 13
1.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 19
1.2.1 Đối tượng và nội dung hạch toán: 19
1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 20
1.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22
1.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương : 32
PHẦN 2: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP SỐ 1 38
2.1. Đánh giá công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 38
2.1.1. Những ưu điểm: 38
2.1.2. Những hạn chế còn tồn tại: 41
2.2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 43
2.2.1. Về công tác kế toán: 43
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp : 44
2.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ 45
2.2.4. Tính giá thành sản phẩm: 45
KẾT LUẬN 47
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hành căn cứ vào các chứng từ này để ghi chép các sổ sách cần thiết sau đó lên kế toán tổng hợp và lập BCTC. Tất cả các sổ sách và chứng từ đều phải có sự kiểm tra phê duyệt của kế toán trưởng.
Công ty sử dụng các chứng từ theo quy định hướng dẫn của BTC như:
+ Giấy đề nghị thanh toán.
+ Giấy đề nghị tạm ứng.
+ Phiếu thu, phiếu chi.
+ Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
+ Hoá đơn GTGT.
+ Biên bản kiểm kê quỹ.
+ Bảng chấm công...
Ngoài ra, công ty còn sử dụng những chứng từ đặc thù của ngành xây lắp như:
+ Hợp đồng giao khoán xây lắp nội bộ.
+ Bảng tổng hợp chi phí thi công công trình.
+ Biên bản nghiệm thu khố lượng sản phẩm dở dang.
+ Bảng xác nhận khối lượng sản phẩm hoàn thành...
Công ty thực hiện lập chứng từ theo đúng quy định, ngoài ra dựa vào đặc điểm cũng như ngành nghề kinh doanh của mình mà công ty thiết kế cho mình một số chứng từ không bắt buộc, phục vụ công tác hạch toán thuận lợi hơn.
b. Đặc điểm tổ chức hệ thống tài khoản
Công ty đang sử dụng hệ thống tài khoản theo QĐ số 15/2006/QĐ/BTC ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và việc “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp”.
Do đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, quá trình thực hiện thi công dưới hình thức khoán cho các đội, việc cấp ứng và hoàn ứng là hai quá trình quan trọng trong thực hiện thi công. Công ty hạch toán việc cấp ứng và hoàn ứng cho các đội qua tài khoản 1413. Đây là một tài khoản liên quan đến hầu hết tất cả các quá trình hạch toán của công ty.
*Niên độ kế toán của công ty theo năm, bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 ( năm dương lịch ), kỳ kế toán hạch toán theo tháng. Công ty áp dụng phương pháp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho theo giá trị thực tế.
c. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán.
* Hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng là hình thức chứng từ- ghi sổ, hình thức này rất phù hợp với quy mô rất lớn và trình độ quản lý kế toán của doanh nghiệp, và cũng phù hợp với kế toán bằng máy vi tính. Cụ thể tất cả các công việc kế toán đều được xử lý trên các phần mềm kế toán. Hiện tại công ty đang sử dụng 3 phần mềm kế toán ( Fast accounting 1995, 2005 và Unesco).
Hệ thống sổ kế toán công ty đang áp dụng: công ty áp dụng cả hình thức sổ tổng hợp và sổ chi tiết.
- Hệ thống các sổ tổng hợp gồm:
+ Chứng từ ghi sổ: Sổ này dùng để tổng hợp các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày hay bảng tổng hợp chứng từ gốc. Sổ này cũng là cơ sở để ghi sổ cái và sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Sổ này dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và kiểm tra đối chiếu với số liệu với bảng cân đối số phát sinh.
+ Sổ cái: Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được ghi trên các chứng từ ghi sổ. Số liệu ghi trên sổ cái dùng để kiểm tra đối chiếu số liệu ghi trên sổ đăng ký chứng từ các sổ kế toán chi tiết.Sổ này cũng là cơ sở để ghi vào bảng cân đối số phát sinh.
+ Bảng cân đối số phát sinh: Bảng này dùng để kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ kế toán. Cơ sở ghi là sổ cái các TK. Cuối quý, bảng này được ghi vào hệ thống báo cáo kế toán
- Hệ thống sổ chi tiết gồm:
+ Sổ chi tiết TK 111, 112, 141, 131, …. Riêng sổ chi tiết công nợ được mở chi tiết theo từng đối tượng công nợ, theo từng đối tượng in liên tục, theo tất cả các đối tượng, theo từng đối tượng trên nhiều tài khoản.
+ Sổ cái chi tiết TK loại 6: 621, 622, 623, 627, 642...
+ Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh.
- Trình tự quá trình ghi sổ như sau:
Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 áp dụng hình thức khoán cho các đội xây dựng trong việc thi công xây lắp các công trình. Công tác hạch toán được tiến hành ở phòng kế toán công ty. Khi tiến hành thi công một công trình, công ty giao khoán cho các đội theo những quy định hợp lý đã được công ty thông qua. Dựa vào dự toán công trình đã lập do phòng kế hoạch kỹ thuật thi công tính khối lượng và kiểm tra phê duyệt, phòng tài chính kế toán tính đơn giá dự toán và giá trị thực hiện. Khi công trình hoàn thành, đội sẽ tiến hành hoàn ứng với công ty và kết thúc giai đoạn xây lắp công trình. Quá trình này diễn ra thông qua tài khoản 1413: Tạm ứng thi công.
Sơ đồ 4: Quá trình ghi sổ kế toán
Chứng từ gốc
Sổ quỹ
Chứng từ ghi sổ
Sổ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cái các tài khoản
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối kỳ
Quan hệ đối chiếu
Giải thích:
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán vào sổ kế toán chi tiết, đối với chứng từ thu (chi) tiền mặt, thủ quỹ sẽ vào sổ quỹ.
Từ chứng từ gốc, hàng ngày kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ và từ chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Từ sổ kế toán chi tiết, cuối tháng kế toán ghi vào bảng tổng hợp chi tiết, bảng này được đối chiếu với sổ cái tài khoản liên quan và là cơ sở để ghi vào báo cáo kế toán.
Từ chứng từ ghi sổ, định kỳ (hay cuối tháng) kế toán vào sổ cái, từ sổ cái vào Bảng cân đối số phát sinh, Bảng này được đối chiếu với sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và là cơ sở để ghi vào hệ thống báo cáo kế toán.
d. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán
Công ty xây dựng và kinh doanh tổng hợp số 1 sử dụng hệ thống báo cáo theo quyết định số 167/2000/QĐ - BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi theo thông tư số 89/2002/TT – BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài chính.
*Hệ thống báo cáo của công ty bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán. Mẫu số B01 – DN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mẫu số B02 – DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mẫu số B03 – DN
- Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu số B09 – DN
- Báo cáo thuế
Các báo cáo này được lập theo đúng quy định của Bộ tài chính.
Do yêu cầu quản lý việc lập báo cáo của công ty được tiến hành lập và gửi vào cuối quý. Báo cáo của công ty được gửi đến: Cục thuế tỉnh Hà Tây, Cục tài chính doanh nghiệp, Chi cục thống kê doanh nghiệp, Cục thống kê tỉnh Hà Tây, lưu phòng tài chính kế toán.
*Một số báo cáo quản trị phục vụ nội bộ doanh nghiệp:
Do yêu cầu quản lý doanh nghiệp, kế toán lập một số báo cáo quản trị phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài chính tại công ty. Giúp các nhà quản lý có đầy đủ thông tin một cách cụ thể nhất về hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó đưa được ra những quyết định quản lý hữu hiệu trên cơ sở thực tế của công ty:
- Các báo cáo quản trị cung cấp thông tin về tình hình công nợ, khả năng thanh toán, tình hình tạm ứng cho các đội thi công
- Báo cáo thanh toán tạm ứng của ban đội đối với công ty
- Báo cáo về công nợ của khách hàng
- Báo cáo về tình hình sử dụng vật tư
- Báo cáo về tình hình sử dụng hoá đơn
- Báo cáo quyết toán tài chính
- Báo cáo hoàn thành kế hoạch.
1.2 Thực trạng kế toán tiền lương ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement