Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuannguyen_2075
#646785

Download Đề tài Phân tích báo cá tài chính tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp TANIMEX miễn phí

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TANIMEX
I. Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Tanimex
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Tanimex
2.1. Chức năng của công ty Tanimex
2.2. Nhiệm vụ của công ty Tanimex
II. Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp
1. Sự cần thiết ra đời và quá trình hình thành Xí nghiệp.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Xí nghiệp
2.1. Chức năng của Xí nghiệp
2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp.
2.3. Quyền hạn của Xí nghiệp.
3. Các loại hình kinh doanh tại Xí nghiệp
3.1. Kinh doanh cho thuê kho xưởng, nhà kho, nhiên liệu, căn hộ chung cư.
3.2. Dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng.
3.3. Sản xuất – gia công.
3.4. Dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp.
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp
4.1. Hình thức tổ chức.
4.2. Cơ cấu tổ chức.
4.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong Xí nghiệp
- Giám đốc Xí nghiệp.
- Phó giám đốc Xí nghiệp.
- Phòng tổ chức hành chính.
- Phòng kế toán tài vụ.
- Phòng kinh doanh tổng hợp.
- Các đội, xưởng sản xuất, cửa hàng.
5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp.
5.1. Hình thức tổ chức.
5.2. Cơ cấu tổ chức.
5.3. Nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng kế toán.
- Kế toán trưởng.
- Kế toán tổng hợp.
- Kế toán thanh toán.
- Kế toán công nợ.
- Kế toán vật tư, hành hoá.
- Kế toán ngân hàng.
- Kế toán XDCB + TSCĐ + CCDC
- Thủ quỹ.
6. Tình hình tổ chức công tác kế toán.
6.1. Hệ thống chứng từ.
6.2. Hệ thống tài khoản.
7. Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng.
7.1. Hình thức sổ sách.
7.2. Sơ đồ chứng từ sử dụng.
7.3. Trình tự ghi chép và xử lý chứng từ
8. Đặc điểm về áp dụng máy tính trong công tác kế toán tại Xí nghiệp.
9. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của Xí nghiệp.
9.1. Thuận lợi.
9.2. Khó khăn.
PHẦN II. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ
TỔNG HỢP
A. Những lý luận chung về Phân tích báo cáo tài chính
I. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính
1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính.
2. Nội dung phân tích báo cáo tài chính.
3. Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.
4. Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính.
II. Phưong pháp và tài liệu sử dụng phân tích báo cáo tài chính.
1. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Tên đề tài: Phân tích báo cáo tài chính tại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp.
SVTH: Vương Thị Bích Thùy
Email: [email protected]
GVHD: Lê Thị Minh Tuyết
Nội dung gồm:
Mục tiêu: Phân tích báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng giúp cho nhà quản trị xác định được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chiến lược thích hợp hỗ trợ cho kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời nó còn giúp cho các đối tượng khác thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn.
Nội dung thực hiện:
Phân tích tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính.
+ Phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn và mối quan hệ giữa chúng.
+ Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
+ Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính.
Kết quả:
Trong năm 2004 Xí nghiệp đầu tư mạnh vào tài sản cố định và đầu tư dài hạn và chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay để đáp ứng cho nhu cầu này. Và biến động các khoản mục trong tài sản, nguồn vốn trong năm 2004 là phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay của Xí nghiệp. Tuy nhiên Xí nghiệp cần quan tâm hơn đến kết cấu của tài sản vì trong cả 2 năm 2003 và 2004 tài sản cố định và đầu tư dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn mà Xí nghiệp hoạt động chủ yếu bêb lĩnh vực thương mại dịch vụ nên đây là một điều chưa được hợp lý. Còn trong nguồn vốn, tuy nợ phải trả năm 2004 tăng lên là hoàn toàn hợp lý nhưng do trong năm này khả năng thanh toán ( trừ khả năng thanh toán nhanh của Xí nghiệp) đều thấp hơn yêu cầu thông thường nên Xí nghiệp có thể sẽ chịu áp lực về thanh toán kho các khoản nợ này đến hạn. Còn trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ đều chứng tỏ trong năm 2004 hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp gặp nhiều thuân lợi.
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP CÔNG TY TANIMEX
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TANIMEX
I. Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Tanimex
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Tanimex
2.1. Chức năng của công ty Tanimex
2.2. Nhiệm vụ của công ty Tanimex
II. Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp
1. Sự cần thiết ra đời và quá trình hình thành Xí nghiệp.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Xí nghiệp
2.1. Chức năng của Xí nghiệp
2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp.
2.3. Quyền hạn của Xí nghiệp.
3. Các loại hình kinh doanh tại Xí nghiệp
3.1. Kinh doanh cho thuê kho xưởng, nhà kho, nhiên liệu, căn hộ chung cư.
3.2. Dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng.
3.3. Sản xuất – gia công.
3.4. Dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp.
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp
4.1. Hình thức tổ chức.
4.2. Cơ cấu tổ chức.
4.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong Xí nghiệp
- Giám đốc Xí nghiệp.
- Phó giám đốc Xí nghiệp.
- Phòng tổ chức hành chính.
- Phòng kế toán tài vụ.
- Phòng kinh doanh tổng hợp.
- Các đội, xưởng sản xuất, cửa hàng.
5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp.
5.1. Hình thức tổ chức.
5.2. Cơ cấu tổ chức.
5.3. Nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng kế toán.
- Kế toán trưởng.
- Kế toán tổng hợp.
- Kế toán thanh toán.
- Kế toán công nợ.
- Kế toán vật tư, hành hoá.
- Kế toán ngân hàng.
- Kế toán XDCB + TSCĐ + CCDC
- Thủ quỹ.
6. Tình hình tổ chức công tác kế toán.
6.1. Hệ thống chứng từ.
6.2. Hệ thống tài khoản.
7. Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng.
7.1. Hình thức sổ sách.
7.2. Sơ đồ chứng từ sử dụng.
7.3. Trình tự ghi chép và xử lý chứng từ
8. Đặc điểm về áp dụng máy tính trong công tác kế toán tại Xí nghiệp.
9. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của Xí nghiệp.
9.1. Thuận lợi.
9.2. Khó khăn.
PHẦN II. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ
TỔNG HỢP
A. Những lý luận chung về Phân tích báo cáo tài chính
I. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính
1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính.
2. Nội dung phân tích báo cáo tài chính.
3. Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.
4. Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính.
II. Phưong pháp và tài liệu sử dụng phân tích báo cáo tài chính.
1. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính.
.
- Phương pháp so sánh so sánh số tuyệt đối, số tương đối.
so sánh theo quy mô chung
- Phương pháp thay thế liên hoàn.
- Phương pháp số chênh lệch
2. Tài liệu sử dụng phân tích báo cáo tài chính.
- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
III. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo tài chính.
1. Phân tích khái quát về tài sản ( bảng cân đối kế toán ).
Dùng phưong pháp phân tích theo chiều dọc và theo chiều ngang để:
+ Xem xét, đánh giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp hiện nay trên thị trường như thế nào
+ Xem xét các khoản phải thu
+ Xem xét các mục HTK
+ Xem xét TSLĐ khác
+ Xem xét TSCĐ để xem giá trị hữu dụng và giá trị kinh tế của nó trên thị trường.
2. Phân tích khái quát về nguồn vốn ( bảng cân đối kế toán ).
Dùng phưong pháp phân tích theo chiều dọc và theo chiều ngang để:
+ Xem xét và đánh giá các khoản mục nợ ngắn hạn doanh nghiệp đang khai thác như vay ngắn hạn, phải trả người bán, người mua trả tiền trước,…có phù hợp không?
+ Xem xét, đánh giá các khoản nợ dài hạn doanh nghiệp đang sử dụng như thế nào.
+ Xem xét và đánh giá các khoản nợ khác như chi phí trả trước,..có phù hợp với mục đích sử dụng vốn hay không?
+ Xem xét và đánh giá nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đang khai thác…
3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn ( bảng cân đối kế toán ).
+ Phân tích mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn.
+ Phân tích mối quan hệ giữa tài sản dài hạn và nợ dài hạn.
Và để xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế nào, ta thường đi sâu vào phân tích chỉ tiêu luân chuyển vốn.
Vốn luân chuyển = Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Nguồn vốn chủ sở hữu
Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn = Nợ dài hạn + Nguồn vốn chủ sở hữu – Tài sản dài hạn
Vốn luân chuyển = Nợ dài hạn + Nguồn vốn chủ sở hữu – Tài sản dài hạn
4. Phân tích biến động thu nhập, chi phí, lợi nhuận ( bảng báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh).
Sử dụng phương pháp so sánh theo chiều dọc và theo chiều ngang để:
+ Xem xét, thu nhập, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp có thực hay không?
+ Xem xét, thu nhập, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp thay đổi có phù hợp với đặc điểm chi phí, hiệu quả kinh doanh, phương hướng kinh doanh...
Phân tích biến động các dòng tiền qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Tỷ trọng lưu chuyển Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD
tiền từ hoạt động =
sản xuất kinh doanh Tổng dòng tiền từ các hoạt động
Tỷ trọng lưu chuyển Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
tiền từ hoạt động =
đầu tư Tổng dòng tiền từ các...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement