Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#646775 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải t

Phần I: Cơ sở lý luận 1
1. CÁC KHÁI NIỆM: 1
1.1 Cổ tức ( Dividend) 1
2.1 Chính sách cổ tức (Dividend policy) 1
2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC: 1
2.1. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Dividend payout ratio) 1
2.2. Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield) 2
2.3. Tỷ lệ bảo chứng cổ tức (Securities dividend rate) 2
3. QUÁ TRÌNH TRẢ CỔ TỨC: 3
4. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC: 3
4.1. Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động: 3
4.2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định 4
4.3. Các chính sách chi trả cổ tức khác: 5
5. PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC: 6
5.1. cách chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 6
5.2. cách chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 7
5.3. cách chi trả cổ tức bằng tài sản khác: 8
6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MỘTCHÍNH SÁCH CỔ TỨC 8
6.1. Các hạn chế pháp lý: 8
6.2. Các điều khoản hạn chế 9
6.3. Các ảnh hưởng của thuế 9
6.4. Các ảnh hưởng của khả năng thanh khoản 9
6.5. Khả năng vay nợ và tiếp cận các thị trường vốn 10
6.6. Ổn định thu nhập 10
6.7. Triển vọng tăng trưởng 10
6.8. Lạm phát 10
6.9. Các ưu tiên của cổ đông 11
6.10. Bảo vệ chống loãng giá 11
7. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO LÝ THUYẾT M & M: 11
7.1. Các giả định của lý thuyết MM: 12
7.2. Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp theo lý thuyết MM: 12
Phần II: THỰC TRẠNG 16
1. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI: 16
1.1. Tình hình chi trả cổ tức ở Mỹ: 16
1.1.1. Cổ tức Mỹ trước khủng hoảng 16
1.1.2. Cổ tức Mỹ trong thời kì khủng hoảng: 19
1.2. Tình hình chi trả cổ tức của các nước Châu Âu 21
1.3. Tình hình chi trả cổ tức ở các nước G7: 23
2. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆPỞ VN 24
3. TÌNH HÌNH CHI TRẢ CỔ TỨC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 27
3.1. Chính sách cổ tức từ 1994 – 2000: 27
3.2. Chính sách cổ tức từ 2001 – 2003: 27
3.3. Chính sách cổ tức từ năm 2004 – đầu năm 2008 28
3.3.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức trên lợi nhuận 28
3.3.2. Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield) 31
3.3.3. Hình thức chi trả cổ tức 33
4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THỜI GIAN QUA: 40
4.1. Các yếu tố ngoại vi 40
4.1.1. Các hạn chế pháp lý 40
4.1.2. Các ảnh hưởng của thuế 41
4.1.3. Ảnh hưởng của lạm phát 42
4.1.4. Lãi suất ngân hàng 43
4.1.5. Yếu tố thị trường 44
4.1.6. Ưu tiên của cổ đông (hiệu ứng khách hàng) 46
4.1.7. Bảo vệ chống loãng giá 46
4.1.8. Nội dung thông tin của các thông báo về cổ tức 47
4.2. Các yếu tố nội vi 48
4.2.1. Đặc điểm giai đoạn phát triển của doanh nghiệp 48
4.2.2. Các dự án đầu tư, cơ hội tăng trưởng vốn 49
4.2.3. Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn: 50
4.2.4. Vấn đề phát tín hiệu 51
4.2.5. Tình hình luồng tiền của công ty 52
5.HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHO GIAI ĐOẠN2009-2011 53
5.1. Vậy thế nào về chính sách trả tiền mặt ở mức cao hợp lý? 53
5.1.1. Trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao hợp lý là: 53
5.1.2. Nhà đầu tư cần đòi hỏi 1 chính sách cổ tức cao ở mức hợp lý : 54
Phần I: Cơ sở lý luận

1. CÁC KHÁI NIỆM:
1.1 Cổ tức ( Dividend)
Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế của công ty được dùng để chi trả cho các cổ đông của công ty hay cũng chính là chủ sở hữu của công ty. Công ty đang nói đến ở đây là công ty cổ phần. Cổ tức gồm có cổ tức dành cho cổ phần ưu đãi và cổ tức dành cho cổ phần thường. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi là một mức hay một tỷ lệ cố định theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. Cổ tức trả cho cổ phần thường được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng còn lại sau khi đã trích lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, phát triển công việc kinh doanh.
1.2 Chính sách cổ tức (Dividend policy)
Chính sách cổ tức là một trong ba chính sách tài chính quan trọng của công ty. Kết hợp cả hai quyết định đầu tư và tài trợ chính là quyết định về chính sách chi trả cổ tức.
Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư và chi trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại sẽ được tái đầu tư và nó cung cấp cho các nhà đầu tư một nguồn tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng trong tương lai, còn cổ tức cung cấp cho họ một thu nhập hiện tại. Nó ấn định mức lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được đem ra phân phối như thế nào, bao nhiêu phần trăm được giữ lại để tái đầu tư và bao nhiêu dùng để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Vì thế, chính sách cổ tức sẽ có ảnh hưởng đến số lượng vốn cổ phần trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp (thông qua lợi nhuận giữ lại) và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.
2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC:
2.1. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Dividend payout ratio)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức là một tỷ số phản ánh bao nhiêu phần của lợi nhuận sau thuế được dùng để chi trả cổ tức. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức càng cao cũng đồng nghĩa với lợi nhuận công ty giữ lại càng thấp và như thế, công ty sẽ không thể mở rộng quy mô cho giai đoạn kế tiếp để phát triển bền vững trong dài hạn.
Cách tính: Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = Cổ tức / Thu nhập ròng (cùng thời kỳ)
Ví dụ : Bảng lưu chuyển tiền tệ của Coca-Cola năm 2003 cho thấy rằng công ty trả cổ tức $2,166 tỷ. Bảng Kết quả kinh doanh cùng năm cho thấy thu nhập ròng $4,347 tỷ. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = $2.166.000.000 / $4.347.000.000 = 49,8%. Như vậy, các nhà đầu tư có thể thấy rằng Coca-Cola dành tới gần 50% lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.
2.2 Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield)
Tỷ suất cổ tức là một tỷ số đo lường khoản thu nhập nhận được so với giá cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức càng cao tức là thu nhập cho nhà đầu tư càng lớn.
Cách tính: Tỷ suất cổ tức = cổ tức / giá cổ phiếu hiện tại.
Ví dụ: The Washington Post trả cổ tức $7 và được giao dịch với giá $910 cho mỗi cổ phần; còn Altria Group trả cổ tức hằng năm là $2,72 và được giao dịch tại giá $49,75 cho mỗi cổ phần. Bằng cách tính toán tỷ suất cổ tức, nhà đầu tư có thể so sánh số tiền mặt mà anh ta có thể kiếm được từ lợi nhuận hằng năm của mỗi cổ phiếu
Tỷ suất cổ tức của Washington Post = $7 / $910 = 0,0077 hay 0,77%
Tỷ suất cổ tức của Altria Group = $2,72 / $49,75 = 0,055 hay 5,5%
Có thể thấy, mặc dù thực tế Washington Post trả cổ tức cao hơn cho mỗi cổ phần, nhưng nếu đầu tư $100.000 vào cổ phiếu này thì chỉ nhận được $770 thu nhập hằng năm, trong khi cùng với số tiền đó mà đầu tư vào Altria Group thì số tiền nhận được là $5.500.
2.3 Tỷ lệ bảo chứng cổ tức (Securities dividend rate)
Tỷ lệ bảo chứng cổ tức là một công cụ hữu dụng cho việc đo lường xem thu nhập có đủ để trang trải nghĩa vụ chi trả cổ tức hay không.
Cách tính: Tỷ lệ bảo chứng cổ tức = thu nhập mỗi cổ phần / cổ tức mỗi cổ phần.
Khi tỷ lệ này trở nên thấp, khả năng công ty sẽ cắt giảm cổ tức, điều này có thể có tác động tai hại đến giá trị doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể cảm giác an toàn với tỷ lệ bảo chứng bằng 2 hay 3. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ bảo chứng sẽ trở thành chỉ báo khẩn cấp khi tỷ lệ này trượt xuống dưới khoảng 1,5 - điểm bắt đầu có rủi ro. Nếu tỷ lệ này dưới 1, công ty đã sử dụng lợi nhuận giữ lại từ năm ngoái để chi trả cổ tức cho năm nay.
Nếu sự chi trả này trở nên cao, trên 5, các nhà đầu tư nên hỏi liệu ban quản trị có đang nắm giữ thu nhập thặng dư mà không trả đủ tiền mặt cho cổ đông hay không. Các giám đốc tăng cổ tức có nghĩa là họ đang nói với các nhà đầu tư rằng, công ty sẽ ổn định vững chắc trong 12 tháng tới hay hơn nữa.
3. QUÁ TRÌNH TRẢ CỔ TỨC:
Các công ty cổ phần thường trả cổ tức 2 lần/năm. Cổ tức thường được đề xuất bởi Hội đồng quản trị và sau đó được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông. Có vài cột mốc thời gian chính sau:
Ngày công bố cổ tức (dividend declaration date): là ngày công ty công bố mức chi trả cổ tức. Đây là ngày quan trọng bởi vì thông qua việc công bố cổ tức, nhà đầu tư sẽ đánh giá được mức cổ tức là tăng hay giảm, hay vẫn được duy trì; qua đó, các nhà đầu tư sẽ đánh giá được những tín hiệu thông tin mà các công ty phát ra. Vì vậy, nếu công ty thay đổi cổ tức đột ngột thì đây là ngày mà phản ứng trên thị trường thường sẽ xuất hiện rất rõ.
Ngày giao dịch cuối cùng được hưởng quyền (ex-dividend date): là ngày cuối cùng được hưởng cổ tức, tức là ngày mà nhà đầu tư nên mua cổ phiếu để được hưởng cổ tức. Do đó, nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu sau ngày này thì sẽ không được hưởng cổ tức.
Ngày chốt giao dịch không hưởng quyền: là ngày mà nếu các nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được hưởng cổ tức. Do đó, giá tham chiếu của cổ phiếu ngày này thường được điều chỉnh xuống tương ứng với số cổ tức để đảm bảo bình đẳng giữa các cổ đông, tức là cổ đông được lợi về cổ tức thì bị thiệt về giá và ngược lại. Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền bằng giá đóng cửa ngày giao dịch hưởng quyền cuối cùng trừ cổ tức.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NgoVuAnhTh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015754 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement