Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giua2_nguoi
#646739 Link tải luận văn miễn phí cho ae
ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. 5
I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán 5
1.Khái niệm công ty chứng khoán. 5
2.Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán. 5
3.Vai trò của công ty chứng khoán. 6
4.Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. 7
4.1.Các nghiệp vụ chính: 7
4.2.Các nghiệp vụ phụ trợ: 8
II. Hình thức phát hành chứng khoán 9
1 Đối với cổ phiếu 9
1.1 Phát hành chứng khoán riêng lẻ 9
1.2 Phát hành chứng khoán ra công chúng 10
2 Đối với trái phiếu 10
2.1 Trái phiếu công ty 10
2.2 Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương 11
III.Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
1.Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
2.Các cách bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
2.1.Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: 12
2.2.Bảo lãnh theo cách dự phòng 12
2.3.Bảo lãnh với cố gắng cao nhất 12
2.4.Bảo lãnh theo cách bán tất cả hay không 13
2.5.Bảo lãnh theo cách tối thiểu – tối đa 13
3.Các chủ thể tham gia đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 13
3.1. Tổ hợp bảo lãnh phát hành 13
3.2.Tổ hợp bảo lãnh chính 13
4.Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 14
4.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành 14
4.2 Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành 14
4.3 Phân phối chứng khoán ra công chúng 16
4.4 Hoàn tất các công việc của việc chào bán chứng khoán 16
5.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán. 17
5.1.Nhân tố bên ngoài 17
5.1.1.Điều kiện kinh tế trong nước: 17
5.1.2.Môi trường pháp lý 17
5.1.3.Trình độ quản lý, khoa học công nghệ 17
5.1.4.Khách hành và đối thủ cạnh tranh 18
5.2. Nhân tố bên trong: 18
5.2.1. Nhân tố về khả năng tài chính 18
5.2.2. Nhân tố về nhân sự, năng lực chuyên môn và tổ chức quản lý 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 19
I.Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán ở Việt Nam 19
II.CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 20
1. Đôi nét về công ty 20
2.Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty. 22
III.Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của công ty BSC. 24
1.Quy trình bảo lãnh phát hành tại công ty BSC 24
1.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành 24
1.2 Chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát hành 25
1.3 Phân phối chứng khoán ra công chúng 26
1.4 Hoàn tất các công việc của việc chào bán chứng khoán 26
2 Tình hình hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 27
3.Ví dụ về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của BSC đối với Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP 33
IV.Đánh giá về hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 38
1. Những kết quả đạt được 38
2. Hạn chế 40
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 41
I.Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới. 41
1.Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 41
2.Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới 41
II.Giải pháp phát triển hoạt động BLPH chứng khoán của BSC . 42
1. Về chỉ đạo điều hành 42
2.Về kinh doanh 42
3.Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ 43
4.Về công tác tiếp thị 43
III.Một số kiến nghị 43
1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan 43
2.Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 44
3. Đối với các trung tâm giao dịch 44
KẾT LUẬN 45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
BIÊN BẢN HỌP NHÓM………………………………………………………48

LỜI MỞ ĐẦU


Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán đã đi vào hoạt động đã phần nào thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ các chủ thể phát hành chứng khoán để huy động vốn. Các nghiệp vụ trên thị trường đã bước đầu hình thành và phát triển trong đó có nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp. Tuy nhiên, do hoạt động của thị trường chứng khoán còn rất sơ khai, các nghiệp vụ còn khá mới mẻ, thị trường chưa xuất hiện nhiều tổ chức trung gian có tính chuyên nghiệp để có thể vận hành tốt nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, một trong những nghiệp vụ đòi hỏi trình độ và sự sáng tạo rất lớn

Thực tế này đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận một cách đúng đắn thực trạng bảo lãnh phát hành chứng khoán ở Việt Nam nói chung và tại Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển VN nói riêng.

Đề tài “Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” nghiên cứu một cách tổng quát, hệ thống cơ sở lý luận chung về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đồng thời đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá, nhận định cụ thể về thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, những tồn tại và nguyên nhân, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo phần nội dung của đề tài bao gồm ba chương:
Chương 1: Lý luận chung về công ty chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Chương 2 : Thực trạng về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Chúng em xin chân thành Thank thầy Lê Đức Tố đã tận tình hướng dẫn nhóm hoàn thành đề tài. Trong quá trình thực hiện, chúng em không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy để bài thảo luận của nhóm được hoàn thiện.CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN.

I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán
1.Khái niệm công ty chứng khoán.
Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một hay nhiều trong số nghiệp vụ chính là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, và tư vấn đầu tư chứng khoán.
2.Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán.
Thứ nhất, chịu ảnh hưởng của thị trường tài chính. TTCK là một bộ phận của thị trường tài chính do đó những biến động của thị trường tái chính nói chung và TTCK nói riêng đều có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động, các dich vụ và có thể cả lợi nhuận của các công ty chứng khoán
Thứ hai, trình độ chuyên môn hoá và phân cấp quản lý. Các bộ phận của một công ty chứng khoán bao giờ cũng hoạt động độc lập với nhau và không phụ thuộc lẫn nhau do các mảng hoạt động của các bộ phận của CTCK là khác nhau như môi giới, tự doanh. bảo lãnh phát hành, tư vấn… Do đó mức độ chuyên môn hoá và phân cấp quản lý của các CTCK là rất cao và rõ rệt, các bộ phận có thể tự quyết định hoạt động của mình.
Thứ ba, nhân tố con người giữ vai trò quyết định. Do đặc điểm chuyên môn hoá cao nên con người cần có những khả năng độc lập trong quyết định, côngviệc. Khả năng làm việc mỗi nhân viên trong công ty là nhân tố rất quan trọng giúpcho sự thành công của CTCK, họ là cầu nối giữa khách hàng và công ty, tìm kiếmkhách hàng cho công ty và hiểu được tiềm lực của chính những khách hàng đó do đó góp phần quan trọng cho thành công của công ty.
3.Vai trò của công ty chứng khoán.
Công ty chứng khoán là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của TTCK nói riêng. Nhờ các công ty chứng khoán mà các chứng khoán được lưu thông từ nhà phát hành tới các nhà đầu tư qua đó huy động các nguồn vốn nhãn rỗi để sử dụng có hiệu quả. CTCK có vai quan trọng đối với các chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán.
Đối với tổ chức phát hành:
Các CTCK thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành cho các tổ chức phát hành do đó các CTCK có vai trò rất quan trọng trong việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng của các tổ chức phát hành nhằm thực hiện mục tiêu là huy động vốn thông qua đợt phát hành các chứng khoán ra công chúng.
Đối với các nhà đầu tư:
Thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư… CTCK có vai trò làm giảm chi phí và thời gian giao dịch, do đó nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư. Các công ty chứng khoán là công ty chuyên nghiệp trong việc thu thập và xử lý thông tin vì thế sẽ chính xác hơn nếu như các CTCK đánh giá các khoản đầu tư của khách hàng, và tư vấn cho khách hàng về định hướng đầu tư của họ
Đối với thị trường chứng khoán
- Góp phần tạo lập giá cả, điều tiết thị trường. Giá cả chứng khoán là do thị trường quyết định, tuy nhiên để đưa ra mức giá cuối cùng người mua và người bán phải thông qua các công ty chứng khoán vì họ không được tham gia trực tiếp vào quá trình mua bán.
-Ngoài ra, CTCK còn thực hiện vai trò ổn định thị trường. Vai trò này xuất phát từ nghiệp vụ tự doanh, qua nghiệp vụ này các công ty chứng khoán nắm giữ một tỷ lệ nhất định các chứng khoán qua đó góp phần bình ổn thị trường.
-Bằng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán phát hành sẽ có uy tín hơn trên thị trường và sẽ dễ dàng giao dịch trên thị trường, đồng thời giá của chứng khoán cũng sẽ được các CTCK xác định một cách chính xác, phù hợp với tổ chức phát hành góp phần bình ổn giá chứng khoán trong giai đoạn đầu
- Bên cạnh đó, hoạt động môi giới và tư vấn của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán thứ cấp tạo nên tính thanh khoản cho các chứng khoán. Các chứng khoán có tính thanh khoản càng cao càng hấp dẫn được công chúng đầu tư hơn từ đó tạo điều kiên thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp phát hành chứng khoán trên thị trường.
Đối với cơ quan quản lý thị trường.
Các cơ quan quản lý thị trường có mục tiêu là quản lý và bình ổn thị trường giúp cho thị trường hoạt động một cách có hiệu quả nhất và trong mục tiêu đó các công ty chứng khoán có vai trò rất quan trọng là cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý để họ thực hiện tốt mục tiêu đó. Việc công khai các thông tin vừa là quy định của hệ thống pháp luật vừa là nguyên tắc nghề nghiệp của các CTCK vì các công ty chứng khoán cần minh bạch trong hoạt động của mình. Nhờ các thông tin này mà các cơ quan quản lý thị trường có thể kiểm soát và chống các hiện tượng thao túng là lũng đoạn thị trường.
4.Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán.
4.1.Các nghiệp vụ chính:
Nghiệp vụ môi giới chứng khoán:

LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN. 5
I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán 5
1.Khái niệm công ty chứng khoán. 5
2.Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán. 5
3.Vai trò của công ty chứng khoán. 6
4.Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. 7
4.1.Các nghiệp vụ chính: 7
4.2.Các nghiệp vụ phụ trợ: 8
II. Hình thức phát hành chứng khoán 9
1 Đối với cổ phiếu 9
1.1 Phát hành chứng khoán riêng lẻ 9
1.2 Phát hành chứng khoán ra công chúng 10
2 Đối với trái phiếu 10
2.1 Trái phiếu công ty 10
2.2 Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương 11
III.Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
1.Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
2.Các cách bảo lãnh phát hành chứng khoán. 12
2.1.Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: 12
2.2.Bảo lãnh theo cách dự phòng 12
2.3.Bảo lãnh với cố gắng cao nhất 12
2.4.Bảo lãnh theo cách bán tất cả hay không 13
2.5.Bảo lãnh theo cách tối thiểu – tối đa 13
3.Các chủ thể tham gia đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 13
3.1. Tổ hợp bảo lãnh phát hành 13
3.2.Tổ hợp bảo lãnh chính 13
4.Quy trình thực hiện đợt bảo lãnh phát hành chứng khoán. 14
4.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành 14
4.2 Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành 14
4.3 Phân phối chứng khoán ra công chúng 16
4.4 Hoàn tất các công việc của việc chào bán chứng khoán 16
5.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán. 17
5.1.Nhân tố bên ngoài 17
5.1.1.Điều kiện kinh tế trong nước: 17
5.1.2.Môi trường pháp lý 17
5.1.3.Trình độ quản lý, khoa học công nghệ 17
5.1.4.Khách hành và đối thủ cạnh tranh 18
5.2. Nhân tố bên trong: 18
5.2.1. Nhân tố về khả năng tài chính 18
5.2.2. Nhân tố về nhân sự, năng lực chuyên môn và tổ chức quản lý 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 19
I.Thực trạng hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán ở Việt Nam 19
II.CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 20
1. Đôi nét về công ty 20
2.Tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty. 22
III.Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán của công ty BSC. 24
1.Quy trình bảo lãnh phát hành tại công ty BSC 24
1.1 Phân tích và đánh giá khả năng phát hành 24
1.2 Chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát hành 25
1.3 Phân phối chứng khoán ra công chúng 26
1.4 Hoàn tất các công việc của việc chào bán chứng khoán 26
2 Tình hình hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 27
3.Ví dụ về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của BSC đối với Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP 33
IV.Đánh giá về hoạt động bảo lãnh phát hành của BSC. 38
1. Những kết quả đạt được 38
2. Hạn chế 40
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 41
I.Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới. 41
1.Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 41
2.Định hướng phát triển của BSC trong thời gian tới 41
II.Giải pháp phát triển hoạt động BLPH chứng khoán của BSC . 42
1. Về chỉ đạo điều hành 42
2.Về kinh doanh 42
3.Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ 43
4.Về công tác tiếp thị 43
III.Một số kiến nghị 43
1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan 43
2.Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 44
3. Đối với các trung tâm giao dịch 44
KẾT LUẬN 45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#994926 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement