Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By honghanh_429
#646737

Download Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2: Thị trường sơ cấp miễn phí

-Điều khoản “giày xanh” trong bảo lãnh phát hành là gì ?
-Ưu nhược điểm của bảo lãnh phát hành ?
-Khi nào phát hành thông qua bảo lãnh phát hành ?
-Tổ hợp bảo lãnh là gì ?
-Phí bảo lãnh được tính thế nào, trả theo cách nào ?
-Giá trị bảo lãnh tính theo dựa trên mệnh giá hay giá phát hành ?
-Rủi ro tổ chức bảo lãnh ?
-Tổ chức bảo lãnh buộc phải bán ra công chúng không ?++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

rõ rệt
Đặc điểm chào bán ra công chúng
21
Theo thứ tự đợt chào bán:
• Chào bán lần đầu ra công chúng-IPO
• Chào bán bổ sung ra công chúng
Theo mục đích chào bán:
• Chào bán để huy động vốn
• Chào bán để thay đổi cơ cấu sở hữu
Các hình thức chào bán ra công chúng
Chào bán theo 1 trong các cách sau:
• Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả
internet
• Chào bán chứng khoán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên
không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
• Chào bán cho 1 số lượng nhà đầu tư không xác định
(Nghị định 14 Hƣớng dẫn thi hành luật CK-2007)
Chào bán ra công chúng tại Việt Nam
• Tổng KL đấu giá: 97,5 triệu cp
• Giá khởi điểm: 100.000 đ/cp
• Khối lượng đặt cao nhất: 3,9 triệu cp
• Giá đặt mua cao nhất: 250.000 đ/cp
• Giá đấu thành công bình quân: 107.860 đ/cp
• Trúng thầu:
-Tổ chức: Trong nước 146, Nước ngoài 37
-Cá nhân: Trong nước 8.411, Nước ngoài 198
Chào bán ra công chúng Vietcombank
• Chứng khoán được bán trong phạm vi một số nhà
đầu tư nhất định (thông thường là các nhà đầu tư có tổ
chức) với những điều kiện hạn chế và không tiến hành
rộng rãi ra công chúng.
Đặc điểm chào bán riêng lẻ
• Số lượng nhỏ nhà đầu tư
• Thường là các nhà đầu tư tổ chức
• Chi phí huy động thấp so với chào bán ra công chúng
• Thông tin hẹp , không quảng bá rộng rãi
2- Chào bán riêng lẻ chứng khoán
Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần
hay quyền mua cp, trực tiếp và không sử dụng
phương tiện thông tin đại chúng cho 1 trong các đối
tượng sau:
+ Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
+ Dưới 100 nhà đầu tư không phải nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp
(Nghị định 01-2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ)
Chào bán riêng lẻ Tại Việt Nam
1-Khi nào phát hành ra công chúng ?
2-Khi nào phát hành riêng lẻ ?
3-Mục đích của việc phân chia phát hành riêng lẻ và
phát hành ra công chúng ?
4-Trái phiếu có phát hành riêng lẻ không ?
5-Quy định về điều kiện phát hành ra công chúng của
các nước khác?
6-Quy định về chào bán ra công chúng của chứng chỉ
quỹ đầu tư ?
7-Quỹ đóng có được chào bán thêm chứng chỉ quỹ
đầu tư ra công chúng không ?
8-Nhà đầu tư ck chuyên nghiệp bao gồm những ai ?
Vấn đề trao đổi
11-Khả năng nắm giữ tỷ lệ lớn chứng khoán của nhà
đầu tư mới đối với phát hành ra công chúng so với
phát hành riêng lẻ?
12-Những lợi ích từ phát hành ra công chúng ?
13-Giá phát hành ra công chúng so với giá phát hành
riêng lẻ ?
Vấn đề trao đổi
Phần 2
ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC PHÁT HÀNH
Điều kiện chào bán chứng khoán
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Vốn điều lệ
Phương án phát hành và sử dụng vốn
• Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ
10 tỷ VNĐ trở lên (theo giá trị trên sổ kế toán)
• Hđ kinh doanh năm liền trước năm đăng ký có lãi, không
có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán
• Có phương án chào bán và phương án sử dụng vốn
thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông
thông qua
Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng ở VN
(Nghị định 14/ 2007)
• Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu
50 tỷ đồng
• Có phương án chào bán và phương án đầu tư số vốn
thu được từ đợt chào bán CCQ phù hợp quy định
Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng-VN
• Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ
10 tỷ trở lên (tính theo giá trị ghi sổ kế toán)
• HĐ kd năm liền trước năm đăng ký chào bán có lãi,
đồng thời không lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào
bán, không có nợ phải trả quá hạn trên 1 năm
• Có phương án chào bán, phương án sử dụng và trả
nợ vốn thu được từ đợt phát hành được HĐQT hay HĐ
thành viên hay Chủ sở hữu cty thông qua
• Cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với NĐT về điều kiện
chào bán, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp
pháp của nhà đầu tư
Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng ở VN
• Tài liệu tham khảo :
Nghị định 01 ban hành ngày 4 tháng 1 năm 2010 về
chào bán cổ phần riêng lẻ (Số 01/ 2010/ NĐ-CP)
Điều kiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu
-Hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với chào bán
riêng lẻ trong bao nhiêu năm ?
-Trường hợp chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
cần điều kiện gì ?
-Người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán có
được quyền biểu quyết về đợt chào bán riêng lẻ không?
-Tại sao chào bán cổ phiếu ra công chúng cần Đại hội
đồng cổ đông thông qua còn trái phiếu thì không ?
-Các đợt chào bán riêng lẻ cách nhau ít nhất bao lâu ?
-Chào bán riêng lẻ có được sử dụng các phương tiện
thông tin đại chúng để quảng cáo về đợt chào bán
không ?
Vấn đề trao đổi
Tài liệu tham khảo:
Luật chứng khoán 2006
Nghị định 01 năm 2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ
Nghị định 01 năm 2011 về chào bán trái phiếu chính phủ
Nghị định 53 năm 2009 về chào bán trái phiếu quốc tế
Nghị định 52 năm 2006 về chào bán trái phiếu doanh
nghiệp
….
Thủ tục chào bán chứng khoán
Thủ tục chào bán
1. Lập Hồ sơ chào bán gửi UBCK:
-Giấy đăng ký chào bán
-Bản cáo bạch
-Điều lệ của tổ chức phát hành
-Quyết định thông qua phương án chào bán
-Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)
….
2. Công bố chào bán
-Công bố thông tin, địa điểm, hình thức, thời gian…
3. Phân phối chứng khoán
Bản cáo bạch
Báo cáo tài chính
có kiểm toán
-Thông tin về nhà phát hành
-Thông tin về đợt phát hành

Hồ sơ xin phép chào bán
Báo cáo tài chính
Bảng cân đối kế toán
Tài sản
Nguồn vốn
Doanh thu, Chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế…
Dòng tiền ra
Dòng tiền vào
Báo cáo kết quả
Hoạt động SX-KD
Báo cáo lƣu chuyển
tiền tệ
Các bản thuyết
minh báo cáo
Thông tin về tổ chức phát hành
• Tài sản, tình hình tài chính
• Hoạt động kinh doanh
• Mô hình tổ chức bộ máy
• Thông tin về Hội đồng quản trị hay Hội đồng thành
viên hay Chủ sở hữu công ty, Giám đốc hay Tổng
giám đốc, Phó giám đốc hay Phó Tổng giám đốc và
cơ cấu cổ đông (nếu có
Thông tin về đợt phát hành
• Điều kiện chào bán
• Các yếu tố rủi ro
• Lợi nhuận dự kiến
• Phương án phát hành
• Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
-Điều gì nhà đầu tư cần quan tâm trong bản cáo bạch ?
-Điều kiện chào bán ra công chúng yêu cầu báo cáo tài
chính của bao nhiêu năm trước ?
-Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ nộp cho cơ quan
thẩm quyền được quy định trong thời gian nào ?
-Hồ chào bán riêng lẻ nộp sau bao lâu mà không có ý
kiến phản hồi của cơ quan thẩm quyền thì đương nhiên
được phép phát hành ?
-Tiền thu được từ đợt chào bán khi chưa hoàn tất đợt
chào bán được giữ ở đâu ?
Vấn đề trao đổi
Phần 3
CÁC PHƢƠNG THỨC PHÁT HÀNH
• Tự phát hành
• Bảo lãnh phát hành
• Đấu giá (đấu thầu)
Nhà đầu tưNhà phát hành
Phân phối
1-Tự phát hành
• Tổ chức phát hành trực tiếp chào bán chứng khoán
cho nhà đầu tư, trực tiếp lo liệu thủ tục và phân phối
chứng khoán
Thủ tục
• Am hiểu pháp luật, kiến
thức về chứng khoán...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement