Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aibne
#646707

Download Luận văn Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
Trang bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữviết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình, biểu đồ
LỜI MỞ ðẦU .1
CHƯƠNG 1: THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ÁP
DỤNG QUYỀN CHỌN TRÊN TTCK VIỆT NAM.4
1.1. Thịtrường chứng khoán .4
1.1.1 Khái niệm .4
1.1.2. Chức năng và vai trò của thịtrường chứng khoán .4
1.1.2.1. Chức năng của TTCK .4
1.1.2.2. Vai trò của TTCK .6
1.2. Quyền chọn .8
1.2.1 ðịnh nghĩa .8
1.2.1.1. Quyền chọn .8
1.2.1.2. Quyền chọn mua .9
1.2.1.3. Quyền chọn bán .9
1.2.2. Phân loại quyền chọn theo thời gian thực hiện hợp đồng .9
1.2.3. Ưu nhược điểm của quyền chọn .10
1.2.3.1. Ưu điểm .10
1.2.3.2. Nhược điểm.10
1.2.4. Sựphát triển của các thịtrường quyền chọn .11
1.2.5. Công cụphòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn .12
1.2.5.1. Giao dịch quyền chọn mua .12
1.2.5.2. Giao dịch quyền chọn bán .14
1.2.5.3. Quyền chọn mua và cổphiếu - Quyền chọn mua được
phòng ngừa .16
1.2.5.4. Quyền chọn bán và cổphiếu - Quyền chọn bán bảo vệ .16
1.2.6. Vai trò của hợp đồng quyền chọn .17
1.2.7. Ý nghĩa của việc áp dụng giao dịch quyền chọn trên thịtrường
chứng khoán Việt Nam.19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀTỔCHỨC SÀN GIAO DỊCH QUYỀN
CHỌN CHỨNG KHOÁN ỞMỘT SỐNƯỚC TRÊN THẾGIỚI VÀ HOẠT
ðỘNG CỦA TTCK VIỆT NAM GIAI ðOẠN 2000 - 2008 .23
2.1. Thực trạng vềtổchức sàn giao dịch quyền chọn chứng khoán ởmột số
nước trên thếgiới .23
2.1.1. Mô hình Mỹ .23
2.1.1.1. Thịtrường chứng khoán Mỹ .23
2.1.1.2. Sàn giao dịch quyền chọn chứng khoán Chicago (“CBOE”) .24
2.1.2. Mô hình Châu Âu .30
2.1.2.1. Sàn giao dịch chứng khoán Châu Âu (“Euronext N.V.”) .30
2.1.2.2. Sàn giao dịch giao sau và quyền chọn tài chính quốc tếLondon
(“LIFFE”) .32
2.1.3. Mô hình Nhật .36
2.1.3.1. Thịtrường chứng khoán Nhật .36
2.1.3.2. Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (“TSE”).38
2.1.4. So sánh sàn giao dịch quyền chọn của Mỹ, Châu Âu, Nhật .42
2.2. Hoạt động của TTCK Việt Nam giai đoạn 2000 - 2008 .44
2.2.1. Sơlược vềquá trình hình thành và phát triển TTCK Việt Nam .44
2.2.2. Thực tiễn hoạt động của TTCK thứcấp ởViệt Nam .45
2.2.3. Thuận lợi và khó khăn của việc áp dụng giao dịch quyền chọn chứng
khoán ởTTCK Việt nam.49
2.2.3.1. Thuận lợi của việc áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán ở
TTCK Việt nam .49
2.2.3.2. Khó khăn của việc áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán ở
TTCK Việt Nam .50
CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP ÁP DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG
KHOÁN TRÊN TTCK VIỆT NAM .53
3.1. ðịnh hướng phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2020.53
3.2 Nhận định khảnăng áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán
tại Việt Nam .54
3.3. ðiều kiện đểáp dụng quyền chọn chứng khoán .55
3.4. Một sốgiải pháp áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán vào thị
trường chứng khoán Việt Nam .57
3.4.1. Một sốgiải pháp vềtổchức và quản lý sàn giao dịch.58
3.4.1.1. Hoàn thiện khung pháp lý.58
3.4.1.2. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của một sốcơquan chức năng có
liên quan .58
3.4.1.3. Nâng cao hiệu quảquản lý, giám sát của cơquan quản lý
nhà nước .59
3.4.2. Một sốgiải pháp vềphát triển thịtrường chứng khoán .60
3.4.2.1. Tăng cung -cầu hàng hóa cho TTCK .60
3.4.2.2. Nâng cao hiệu quảhoạt động công bốthông tin .62
3.4.2.3. Cải thiện và nâng cao hiệu quảcủa hệthống giao dịch, hệthống
đăng ký - lưu ký - thanh toán bù trừchứng khoán .63
3.4.2.4. Triển khai nghiệp vụbán khống trên TTCK .66
3.4.3. Một số điểm cần quan tâm khi áp dụng giao dịch quyền chọn .67
3.4.3.1. Xác định phí quyền chọn chứng khoán .67
3.4.3.2. Quy định vềgiới hạn giá và sốlượng .68
3.4.4. Giải pháp đối với các nhà đầu tư .68
3.4.5. Giải pháp khác .69
3.4.5.1. ðẩy mạnh việc nghiên cứu đào tạo, đồng thời phổbiến rộng rãi
kiến thức vềchứng khoán, TTCK và đặc biệt là chứng khoán
phái sinh.69
3.4.5.2. Hình thành tổchức định mức tín nhiệm .69
3.4.5.3. Nâng cao hoạt động của các tổchức trung gian .70
KẾT LUẬN .72
TÀI LIỆU THAM KHẢO .74
PHỤLỤC++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

terdam, Brussels và Paris.
Ngay từ khi mới thành lập Euronext ñã ñược ñánh giá là trung tâm giao dịch chứng
khoán lớn thứ hai thế giới chỉ sau NYSE.
NYSE Euronext, một công ty ñược thành lập từ sự hợp nhất giữa tập ñoàn
chứng khoán New York (NYSE) và Euronext N.V., bắt ñầu giao dịch từ 04/04/2007.
NYSE Euronext hiện ñiều hành nhóm sở giao dịch lớn nhất và có tính thanh khoản
cao nhất thế giới, ñồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính ña dạng nhất thế giới.
NYSE Euronext là sự kết hợp của 6 sở giao dịch cổ phiếu tại 5 quốc gia và 6
sở giao dịch sản phẩm phái sinh tại 6 quốc gia và là tổ chức hàng ñầu thế giới về
niêm yết và giao dịch cổ phiếu và các sản phẩm phái sinh lãi suất, trái phiếu và phân
phối dữ liệu thị trường.
Trên thực tế mặc dù ñã sáp nhập nhưng cả NYSE lẫn Euronext vẫn sẽ giữ
nguyên những ñặc ñiểm riêng của mình, cụ thể ñó là cách thức tiến hành giao dịch
và thời gian giao dịch. ðiều quan trọng nhất là các công ty ñã niêm yết trên mỗi thị
trường sẽ tiếp tục chịu sự ñiều chỉnh của các quy ñịnh hiện hành tại thị trường ñó.
Sàn chứng khoán này cũng ñại diện cho tổng giá trị vốn hóa thị trường của
tất cả các công ty niêm yết là 30,8 nghìn tỷ USD và giá trị giao dịch trung bình hàng
ngày vào khoảng 127 nghìn tỷ USD (tính ñến thời ñiểm 29/6/2007).
b. Hoạt ñộng của Euronext N.V.
Kể từ khi thành lập, Euronext N.V. ñã củng cố thị trường tài chính bằng cách
thống nhất những thị trường trong từng nước như Châu Âu. Bằng cách thực hiện
31
việc kết hợp này, thị trường chứng khoán Châu Âu ñã phát huy ñược thế mạnh của
từng thành viên. ðiều này ñã chứng minh ñược rằng: cách tốt nhất ñể hợp nhất thị
trường chứng khoán Châu Âu là cách áp dụng tầm nhìn mang tính chất toàn cầu cho
cấp ñộ ñịa phương.
Euronext N.V. có thể ñáp ứng cho khách hàng những dịch vụ ña dạng và
rộng lớn. Những khách hàng của sàn giao dịch này bao gồm những tổ chức tài
chính, các công ty có chứng khoán niêm yết trên thị trường, các nhà ñầu tư, các tổ
chức khác có sử dụng công nghệ, dịch vụ và thông tin của sàn giao dịch này.
Các dịch vụ của Euronext N.V. bao gồm từ môi giới chứng khoán và cung
cấp những tiện ích cho việc mua bán các chứng khoán phái sinh ñến việc cung cấp
các dữ liệu trên thị trường. Sàn giao dịch này ñược lợi từ việc cung cấp dịch vụ
thông qua các thành viên của nó ở Châu Âu. Thêm vào ñó, Sàn giao dịch này còn
cung cấp các phần mềm và các giải pháp về công nghệ thông tin cho khách hàng.
c. Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển của Euronext N.V. ñược tóm lược như sau:
Bảng 2.2: Lịch sử hình thành và phát triển Euronext N.V.
Thời gian Sự kiện
Tháng
9/2000
Các Sàn giao dịch quyền chọn Amsterdam, Brussels và Paris hợp
nhất tạo thành Euronext N.V.
Tháng
2/2002
Euronext N.V. kết nạp thêm thành viên mới ñó là Sàn giao dịch
giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế London (London
International Financial Futures and Options Exchang – LIFFE).
Tháng
2/2002
Euronext N.V. tiếp tục kết nạp thêm thành viên mới ñó là Sàn
giao dịch quyền chọn Lisbon và Porto của Bồ ðào Nha (Bolsa de
Valores de Lisboa e Porto – BVLP).
Tháng
11/2004
Hoàn tất sự thống nhất của thị trường quyền chọn Châu Âu. Sự
kiện này ñược ñánh dấu bằng việc hình thành một cơ sở pháp lý
chung cho thị trường quyền chọn tiền tệ và thị trường quyền chọn
dành cho các sản phẩm chứng khoán phái sinh.
32
04/04/2007 NYSE Euronext, một công ty ñược thành lập từ sự hợp nhất giữa
tập ñoàn chứng khoán New York (NYSE) và Euronext N.V., bắt
ñầu giao dịch.
Nguồn:
2.1.2.2. Sàn giao dịch giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế London (“LIFFE”)
a. Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển của Sàn giao dịch giao sau và quyền chọn tài
chính quốc tế London ñược tóm tắt như sau:
Bảng 2.3: Lịch sử hình thành và phát triển LIFFE
Thời gian Sự kiện
1982 Sàn giao dịch giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế London
(London International Financia Futures and Options Exchange –
LIFFE) ñược thành lập. Ban ñầu LIFFE ñược thành lập như là một
sàn giao dịch hợp ñồng mua bán hàng hóa giao sau và quyền chọn
tài chính.
1992 LIFFE cung cấp những hợp ñồng giao dịch về lãi suất ñối với những
loại tiền tệ chính trên thế giới.
1993 LIFFE sáp nhập với Sàn giao dịch quyền chọn London (Trade
Options Market - LTOM) ñể làm tăng thêm các giao dịch về quyền
chọn và phạm vi hoạt ñộng.
1996 LIFFE sáp nhập với Sàn giao dịch hàng hóa (London Commodity
Exchange - LCE) ñể trở thành sàn giao dịch với 3 chức năng: Giao
dịch hợp ñồng mua bán hàng hóa giao sau, quyền chọn tài chính và
chứng khoán.
1998 LIFFE thiết lập một chương trình nhằm chuyển tất cả các giao dịch
của nó từ hình thức mua bán truyền thống sang sàn giao dịch ñiện tử
(LIFFE CONNECT®).
33
Thời gian Sự kiện
2000 LIFFE thông báo ý ñịnh trở thành Sàn giao dịch dẫn ñầu trong lĩnh
vực kinh doanh phụ trợ.
2002 Euronext N.V. và LIFFE ñược kết hợp ñể tạo thành Sàn giao dịch
giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế London trực thuộc Sàn
giao dịch quyền chọn Châu Âu (Euronext.life).
Ngày nay LIFFE trở thành một trong những sàn giao dịch các sản phẩm chứng
khoán phái sinh xuyên biên giới tinh vi nhất thế giới.
Nguồn:
b. Nguyên tắc giao dịch
 Ngày giao dịch: LIFFE mở cửa giao dịch từ thứ 2 ñến thứ 6, ñóng cửa vào thứ 7,
Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ của Vương quốc liên hiệp Anh và vào bất kỳ ngày
nào mà các giao dịch bị ñình chỉ theo ñạo luật năm 1971 về quan hệ tài chính và
ngân hàng. Tuy nhiên, Ủy ban giám sát có thể quyết ñịnh việc mở hay ñóng cửa
Sàn giao dịch trong từng thời ñiểm và quyết ñịnh này phải ñược thông báo trên
phương tiện thông tin ñại chúng.
 Những hành vi bị cấm: Những người có liên quan ñến bất kỳ một hoạt ñộng
kinh doanh nào của LIFFE sẽ không ñược tham gia vào những giao dịch ñược
đánh giá là có hại cho thị trường hay dẫn ñến sự bất công cho các khách hàng hay
những người tham gia trên thị trường.
 Tranh chấp: Nếu một hợp ñồng ñã ñược ký hay coi như ñã ñược ký thì nó có thể
là ñối tượng của việc tranh chấp. Nếu một bên bất ñồng ý kiến thì bên ñó sẽ phải
thông báo sự bất ñồng ý kiến của mình ñến nhân viên của Sàn giao dịch. Khi ñó
nhân viên của Sàn giao dịch sẽ yêu cầu hai bên tham gia hợp ñồng thực hiện
những công việc cần thiết ñể hạn chế tổn thất ñến mức thấp nhất.
 Tư cách pháp lý ñể tạo nên một hợp ñồng: Tất cả các hợp ñồng phải ñược thực hiện
trên cơ sở hợp ñồng mẫu của Sàn giao dịch. Một hợp ñồng sẽ không có hiệu lực
trong trường hợp một bên tham gia hợp ñồng không có giấy phép giao dịch hợp lệ.
34
c. Quy trình giao dịch
Quy trình giao dịch của LIFFE có thể ñược khái quát như sau:
Hình 2.2: Giao dịch trên thị trường quyền chọn LIFFE
- Lệnh giao dịch: các lệnh giao dịch có thể gửi ñến Sàn giao dịch từ khi bắt
ñầu mở cửa ñến lúc ñóng cửa giao dịch. Trên LIFFE CONNECT®:
+ Bỏ giá sẽ ñược xem là một lệnh m...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement