Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pucca_pucca41
#646687

Download Chuyên đề Phân tích hành vi nhà đầu tư và tổng kết một số kinh nghiệm trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam miễn phí

Tình huống 1: Giả định ông (bà) đã mua 1 chứng khoán 1
tháng trước đây với giá 50.000 đồng. Hôm nay, giá chứng
khoán đó là 40.000 đồng. Ông (Bà) đang cân nhắc xem có nên
bán chứng khoán đóvàchịu lỗ10.000 đồng hay tiếp tục nắm
giữtrong 1 tháng với giả định vào cuối tháng tới, có tình
huống sau:
• 50% xác suất xảy ra với giá chứng khoán giảm xuống còn
30.000 đồng
• 50% xác suất xảy ra với giá chứng khoán tăng lên, đạt
mức 50.000 đồng
•Giảsửkhông có các chi phí vềgiao dịch hay thuế. Với các
thông tin trên, Ông (Bà) sẽlựa chọn phương án đầu tưnào
trong 2 phương án sau:
• Phương án A:Bán chứng khoán ngày và chịu lỗ10.000
đồng
• Phương án B: Nắm giữchứng khoán trong 1 tháng tới.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

1© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-1
§¹i häc KTQDThs. NguyÔn §øc HiÓn – Bé m«n TCQT&TTCK
chuyªn ®Ò 3
Ph©n tÝch hµnh vi
nhµ ®Çu t− vµ tæng kÕt
mét sè kinh nghiÖm
trong ®Çu t− trªn
thÞ tr−êng chøng kho¸n
ViÖt Nam
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-2
Gi¶ng viªn
• PGS.TS. §µm V¨n HuÖ
• G§ Trung t©m §µo t¹o, Båi d−ìng vµ T− vÊn vÒ Ng©n
hµng – Tµi chÝnh vµ Chøng kho¸n, §¹i häc KTQD
• Ths. NguyÔn §øc HiÓn, Gi¶ng viªn Bé m«n TTCK
• Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh, §¹i häc KTQD
• Tel: 8692857
• PG§ Trung t©m §µo t¹o, Båi d−ìng vµ T− vÊn vÒ
Ng©n hµng – Tµi chÝnh vµ Chøng kho¸n, §¹i häc
KTQD
• TÇng 1, Nhµ kh¸ch §¹i häc KTQD; Tel: 8698209
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-3
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ
• Lý thuyết về thị trường hiệu quả
• Đặc điểm của thị trường CK Việt Nam
• Tâm lý và hành vi của nhà đầu tư trên thị trường
• Phương pháp chiến thắng tâm lý
• Một số lưu ý khi đầu tư trên TTCK Việt Nam
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-4
ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu hµnh vi
• §èi víi c¸c nhµ ®Çu t−
• §èi víi CTCK
• §èi víi c¸c nhµ qu¶n lý
thÞ tr−êng
2© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-5
Lý thuyết về thị trường hiệu quả
• Trong nền kinh tế cạnh tranh thì các nguồn tài nguyên
sẽ được phân phối và sử dụng một cách tốt nhất.
• Người nào trả giá cao nhất cho nguồn tài nguyên đó thì
sẽ được sở hữu và sử dụng chúng.
• Vai trò của thị trường chứng khoán là phân tích các đối
tượng có thể đầu tư sao cho có hiệu quả.
• Năm 1953, lần đầu tiên Maurice Kendall đã sử dụng
máy tính trong phân tích và giao dịch cổ phiếu và đưa
ra kết luận: “Giá cố phiếu thay đổi ngẫu nhiên”. Kết quả
này đã đặt nền móng cho lý thuyết thị trường hiệu quả.
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-6
Thị trường hiệu qủa
Thị trường hiệu quả được hiểu theo 3 khía
cạnh:
• Phân phối hiệu quả
• Hoạt động hiệu quả
• Thông tin hiệu quả
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-7
Thị trường hiệu qủa
• Phân phối có hiệu quả là phân phối các
nguồn vốn có thể đầu tư sao cho có hiệu
quả cao nhất.
• Hiệu quả về mặt hoạt động khi các chi phí
giao dịch trong thị trường được quyết định
theo quy luật cạnh tranh (các nhà tiếp thị và
môi giới chỉ kiếm được lợi nhuận thông
thường thông qua các hoạt động của
mình).
• Hiệu quả về mặt thông tin khi giá hiện hành
phản ảnh đầy đủ và tức thời tất cả các
thông tin có ảnh hưởng tới thị trường.
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-8
Thị trường hiệu quả
• Giá cả chứng khoán được xác định tại mức cân
bằng và phản ánh đầy đủ thông tin hiện có trên
thị trường.
• Việc tăng giảm giá chỉ do phản ứng với các
thông tin mới.
• Các thông tin mới không thể đoán được.
⇒Giá chứng khoán thay đổi một cách ngẫu nhiên
không đoán được (học thuyết về tính ngẫu
nhiên – Random Walk).
Cần phân biệt tính ngẫu nhiên của sự biến
động giá với sự bất hợp lí về mức giá.
3© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-9
Sự bất hợp lí về mức giá
• Giá cả chưa phản ánh đúng giá trị của
cố phiếu.
⇒đoán trước được giá.
Trong ngắn hạn:
Mua khi giá có khuynh hướng tăng
Bán khi giá có khuynh hướng giảm
• Liên hệ với thực tế Việt Nam.
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-10
Các hình thái của thị trường
hiệu quả
• Hình thái yếu của thị trường (Weak Form)
Giá cả của cổ phiếu đã phản ánh đầy đỉ và kịp
thời những thông tin trong quá khứ đầy đủ và
kịp thời những thông tin trong quá khứ về giao
dịch của thị trường như khối lượng giao dịch,
giá cả cố phiếu.
Ví dụ:
Quy luật: Giá cổ phiếu giảm vào ngày cuối
năm và lên cao vào ngày đầu năm mới.
Dưới những giả thuyết của hình thái yếu,
thị trướng sẽ xoá bỏ hiện tượng này -> giá cổ
phiếu trở nên thăng bằng.
=> Phân tích kỹ thuật bị vô hiệu hoá.
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-11
Các hình thái của thị trường hiệu quả
• Hình thái trung bình của thị trường (Semi
strong form).
Giá cả của chứng khoán đã phản ánh tất cả
những thông tin có liên qua đến công ty đã
được công bố ra đến công chúng.
Bao gồm: - Thông tin trong quá khứ.
- Thông tin về năng lực sản xuất, dự
đoán thu nhập, đối thủ cạnh tranh v.v..
=> Cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
bị vô hiệu hoá.
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-12
Các hình thái của thị trường hiệu qủa
• Hình thái mạnh của thị trường (strong
form).
Giá của cổ phiếu đã phản ánh tất cả
những thông tin cần thiết có liên quan
đến công ty thậm chí cả những thông
tin nội gián.
=>Khả năng kiếm lợi nhuận siêu ngạch là
khó xảy ra.
4© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-13
Đặc điểm cơ bản của thị trường chứng
khoán Việt Nam
Thị trường mới thiết lập và hoạt động:
• Khung pháp lý chưa chặt chẽ
• Các công ty chứng khoán còn ít.
• Các nhà quản lý và điều hành chưa có kinh
nghiệm.
• Các nhà đầu tư còn non trẻ.
• Hàng hoá trên thị trường chưa nhiều và kém đa
dạng.
• Sự phát triển của thị trường chưa tương thích
với nhu cầu của nhà đầu tư.
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-14
Đặc điểm cơ bản của thị trường
chứng khoán Việt Nam
• Hiệu quả của thị trường yếu trên cả 3 mặt:
Phân phối, hoạt động và thông tin.
+Về phân phối-vấn đề cổ phần hoá, cổ đông
chiến lược, v.v..
+Về hoạt động- xuất hiện lợi nhuận độc quyền.
+Về thông tin-chưa minh bạch, kịp thời.
• Cổ phiếu lưu hành trên thị trường chủ yếu là
từ nguồn cổ phần hoá các DNNN.
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-15
Đặc điểm cơ bản của thị trường
chứng khoán Việt Nam
• Thị trường OTC phát triển mạnh mẽ,
vô tổ chức và mang tính tự phát cao độ.
• Các qui luật của thị trường chưa được
phát huy.
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-16
Khai thác thông tin hữu hiệu
• Các báo cáo tài chính
• Phương pháp khai thác các thông
tin khác:
+ Liên kết thông tin
+ Qua các kênh khác
5© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-17
Hµnh vi cña nhµ ®Çu t−
trªn TTCK ViÖt Nam
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-18
Hµnh vi cña nhµ ®Çu t−
trªn TTCK ViÖt Nam
• ThÞ tr−êng chøng kho¸n VN lµ kh«ng hiÖu
qu¶ ë møc yÕu -> Gi¸ chøng kho¸n kh«ng
tu©n theo m« h×nh b−íc ®i ngÉu nhiªn
© Bé m«n TCQT&TTCK, Khoa NH-TCNguyÔn §øc HiÓn, MBA
14-19
KiÓm ®Þnh 1: TÝnh “ng¹i rñi ro” cña nhµ ®Çu t−
• Tình huống 1: Giả định ông (bà) đã mua 1 chứng khoán 1
tháng trước đây với giá 50.000 đồng. Hôm nay, giá chứng
khoán đó là 40.000 đồng. Ông (Bà) đang cân nhắc xem có nên
bán chứng khoán đó và chịu lỗ 10.000 đồng hay tiếp tục nắm
giữ trong 1 tháng với giả định vào cuối tháng tới, có tình
huống sau:
• 50% xác suất xảy ra với giá chứng khoán giảm xuống còn
30.000 đồng
• 50% xác suất xảy ra với giá chứng khoán tăng lên, đạt
mức 50.000 đồng
• Giả sử không có các chi phí v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement