Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By leo_nice2002
#646641

Download Tóm tắt luận án Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay miễn phí

Năng lực quản lý của bộphận quản lý doanh nghiệp có tác động rất lớn đến cơcấu
vốn của doanh nghiệp. Đểcó thểnghiên cứu, xây dựng một cơcấu vốn tối ưu, đòi hỏi giám
đốc doanh nghiệp phải am hiểu rất sâu sắc vềcác nhân tốsẽtác động đến chi phí vốn của
doanh nghiệp: nhưlãi suất thịtrường, chi phí phát hành, mức độrủi ro của ngành, sựthay
đổi các chính sách kinh tế.Hơn thế, nhà quản lý doanh nghiệp phải có khảnăng dựbáo
được sựthay đổi của các yếu tốnày đểlường trước được sựtác động đến chi phí vốn của
doanh nghiệp, từ đó, tác động đến cơcấu vốn.
Sựbảo thủhay phóng khoáng của lãnh đạo doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến tính
chủquan của lãnh đạo doanh nghiệp khi cân nhắc sửdụng nợhay vốn chủsởhữu.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn
1.2.1. Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính
Tổng rủi ro có hệ thống của doanh nghiệp bao gồm hai bộ phận: rủi ro kinh doanh
và rủi ro tài chính. Rủi ro kinh doanh sẽ phụ thuộc vào việc đa dạng hoá tài sản và hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào cơ cấu vốn. Với mức rủi ro
kinh doanh cho trước (chi phí nợ đã biết), bộ phận thứ hai là rủi ro tài chính sẽ hoàn toàn
phụ thuộc vào chính sách tài chính của doanh nghiệp. Chi phí vốn chủ sở hữu sẽ tăng khi
doanh nghiệp sử dụng thêm nợ vì rủi ro tài chính đối với vốn chủ sở hữu sẽ tăng trong
khi rủi ro kinh doanh không đổi.
1.2.2. Chi phí phá sản của doanh nghiệp
Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng nợ của các doanh nghiệp là
chi phí phá sản. Khi hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng, và cũng có nghĩa là khả năng
doanh nghiệp không thanh toán cho các trái chủ sẽ tăng. Khi điều này xảy ra thì quyền
sở hữu doanh nghiệp sẽ bị chuyển từ các cổ đông sang các trái chủ.
Có hai loại chi phí phá sản: chi phí phá sản trực tiếp và chi phí phá sản gián tiếp.
Các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản lớn hơn sẽ sử dụng ít nợ hơn.
1.2.3. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp và đòn bẩy hoạt động
Ảnh hưởng của cơ cấu tài sản đến cơ cấu vốn được thể hiện thông qua cơ chế đòn
bẩy hoạt động. Nếu như đòn bẩy tài chính là tận dụng nợ để tạo ra sự gia tăng của thu
nhập trên cổ phiếu (EPS) thì đòn bẩy hoạt động chính là tận dụng chi phí cố định để gia
tăng thu nhập trước thuế và lãi cho doanh nghiệp (EBIT).
Do vậy, nếu cơ cấu đầu tư tài sản của doanh nghiệp có tỷ trọng tài sản cố định lớn
Chi phí vốn (%)
RE
RU RU
WACC WACC
Minimum
WACC*
9
thì chắc chắn chi phí cố định sẽ tăng vì tỷ trọng chi phí khấu hao trong tổng chi phí cố
định là lớn nhất. Khi đó, bằng việc gia tăng chi phí cố định, doanh nghiệp sẽ có khả năng
tạo ra một tốc độ tăng trưởng nhanh hơn của EBIT so với Doanh thu.
1.2.4. Yếu tố quản lý: nhận thức, năng lực, sự mạo hiểm của nhà quản lý doanh nghiệp
Năng lực quản lý của bộ phận quản lý doanh nghiệp có tác động rất lớn đến cơ cấu
vốn của doanh nghiệp. Để có thể nghiên cứu, xây dựng một cơ cấu vốn tối ưu, đòi hỏi giám
đốc doanh nghiệp phải am hiểu rất sâu sắc về các nhân tố sẽ tác động đến chi phí vốn của
doanh nghiệp: như lãi suất thị trường, chi phí phát hành, mức độ rủi ro của ngành, sự thay
đổi các chính sách kinh tế...Hơn thế, nhà quản lý doanh nghiệp phải có khả năng dự báo
được sự thay đổi của các yếu tố này để lường trước được sự tác động đến chi phí vốn của
doanh nghiệp, từ đó, tác động đến cơ cấu vốn.
Sự bảo thủ hay phóng khoáng của lãnh đạo doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến tính
chủ quan của lãnh đạo doanh nghiệp khi cân nhắc sử dụng nợ hay vốn chủ sở hữu.
1.2.5. Chính sách thuế
Thuế là một công cụ điều tiết nền kinh tế rất quan trọng của nhà nước. Tuy nhiên,
nếu doanh nghiệp hiểu và biết cách vận dụng linh hoạt thì sẽ tận dụng tác động của đòn bẩy
thuế trong việc xây dựng cơ cấu vốn tối ưu. Do vậy, nếu thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp cao, doanh nghiệp sẽ tạo ra được đòn bẩy tài chính dương, có tác động tích cực. Khi
đó, sử dụng thêm nợ sẽ làm cho tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu tăng.
1.2.6. Mức độ hiệu quả của thông tin trên thị trường tài chính
Thị trường tài chính phát triển sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho các doanh nghiệp trong
hoạt động huy động vốn. Mức độ hiệu quả của thông tin trên thị trường tài chính được đo
lường bởi lý thuyết thị trường hiệu quả (EMH). Lý thuyết thị trường hiệu quả cho tằng tất cả
các thông tin tác động đến giá thị trường của các trái phiếu, cổ phiếu đều được sử dụng để
định giá các chứng khoán này. Như vậy, sự phát triển của thị trường tài chính sẽ giúp cho
các doanh nghiệp xác định chính xác các nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp tác
động đến việc lựa chọn cơ cấu vốn của doanh nghiệp.
1.3. Mô hình kinh tế lượng ứng dụng trong xây dựng cơ cấu vốn trên thế giới
1.3.1. Phương pháp luận của kinh tế lượng
Nội dung chính của kinh tế toán là trình bày các lý thuyết kinh tế dưới dạng toán
học, nếu thiếu các mô hình toán thì không thể đo hay kiểm tra bằng thực nghiệm lý
thuyết kinh tế. Kinh tế lượng chủ yếu quan tâm đến kiểm định về mặt thực nghiệm các lý
thuyết kinh tế.
1.3.1.1. Quy trình phân tích kinh tế lượng
1.3.1.2. Phân tích tương quan và thống kê mô tả của các biến số
1.3.2. Phương pháp uớc lượng sử dụng trong xây dựng mô hình kinh tế lượng
Phương pháp được sử dụng để ước lượng các tham số của mô hình là phương
pháp rất phổ biến OLS (Odinary Less Square), phương pháp bình phương nhỏ nhất
thông thường. Đây là phương pháp ước lượng do 2 nhà toán học Carl Federic Guass
(người Đức) và Laplace (người Pháp) độc lập đưa ra[35].
10
1.3.2.1.Nội dung của phương pháp OLS
Khi sử dụng số liệu của mẫu để ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng
thì sai số ngẫu nhiên được thay mặt bằng các giá trị của phần dư trong hàm hồi quy mẫu.
Các phần dư có giá trị tuyệt đối càng nhỏ thì các ước lượng càng chính xác. Vì vậy, tiêu
chuẩn ước lượng của phương pháp OLS là dựa trên tổng bình phương các phần dư đạt
giá trị cực tiểu.
1.3.2.2.Các giả thiết của phương pháp OLS
Phương pháp OLS đưa ra một số giả thiết để đảm bảo tính chính xác của các ước lượng.
1.3.3. Một số mô hình kinh tế lượng ứng dụng trong xây dựng cơ cấu vốn trên thế giới
1.3.2.1. Mô hình nghiên cứu mối liên hệ giữa cấu trúc tài sản và cơ cấu vốn
1.3.2.2. Mô hình nghiên cứu tác động của thuế đến cơ cấu vốn
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CƠ CẤU VỐN CỦA
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY
Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước sẽ được phân tích biến động theo thời
gian, đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng của ngành theo các lĩnh vực: công nghiệp,
nông nghiệp thuỷ sản, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng. Các yếu tố
khác như: chi phí vốn vay, chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí vốn trung bình, tỷ suất lợi
nhuận trên vốn chủ sở hữu cũng sẽ được phân tích, đánh giá để xem xét tác động của
những nhân tố này đến sự thay đổi cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước. Đây sẽ là
tiền đề cho việc xây dựng mô hình cơ cấu vốn cho các doanh nghiệp nhà nước sau này.
2.1. Tổng quan về doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam
2.1.1. Quá trình hoạt động và phát triển của DNNN Việt Nam
2.1.1.1. Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1986
2.1.1.2. Giai đoạn từ năm 1986 đến 2001
2.1.1.3. Giai đoạn từ năm 2001 – nay (đẩy mạnh cổ phần hoá)
2.1.2. Đặc trưng của doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam
2.1.2.1. Hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với những ưu đãi và
vai trò của doanh nghiệp nhà nước
2.1.2.2. Cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chưa hợp lý
2.1.2.3. Trình độ kỹ thuật, công nghệ lạc hậu
2.1...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement