Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hayyeuemnhuemdayeu_huong
#646558

Download Báo cáo Thực tập tại Vụ kinh tế nông nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU 3
NỘI DUNG 4
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ VÀ VỤ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP. 4
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 4
1. Quá trình xây dựng và trưởng thành của Bộ kế hoạch và đầu tư. 4
2. Chức năng nhiệm vụ chung của Bộ 5
3. Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư 7
4. Quy trình xây dựng, tổng hợp và theo dõi thực hiện kế hoạch trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 8
4.1. Nguyên tắc chung. 8
4.2. Đối với kế hoạch hàng năm. 8
4.3. Xây dựng và tổng hợp kế hoạch 5 năm 9
II.GIỚI THIỆU VỀ VỤ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP. 9
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Vụ Kinh tế nông nghiệp 9
2. Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Kinh tế nông nghiệp 10
2.1. Chức năng của Vụ Kinh tế nông nghiệp. 10
2.2. Vụ Kinh tế nông nghiệp có các nhiệm vụ sau: 10
3. Cơ cấu tổ chức của Vụ kinh tế nông nghiệp 12
4. Quy trình xây dựng, tổng hợp và theo dõi thực hiện kế hoạch của Vụ Kinh tế nông nghiệp. 13
4.1. Nguyên tắc quy định vụ Kinh tế nông nghiệp làm đầu mối tổng hợp kế hoạch như sau: 13
4.2. Đối với kế hoạch hàng năm 13
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TRONG CÁC NĂM 2005, 2006, 2007 14
1. Những kết quả đã đạt được. 14
1.1 Về thực hiên nhiệm vụ công tác chuyên môn 14
1.1.2. Trong năm 2006 17
1.2 Đánh giá về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về năng lực chuyên môn, sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết, hợp tác, sự phối hợp công tác trong đơn vị, giữa các đơn vị trong Bộ và sự phối hợp hợp tác với các cơ quan khác nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. 22
2. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 23
2.1 Trong năm 2005 nhìn lại hoạt động của Vụ thấy còn một số vấn đề còn tồn tại: 23
2.2. Trong năm 2007 24
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2008 25
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

kế hoạch.
Giai đoạn II: Tổng hợp kế hoạch năm
Chuẩn bị tổng hợp kế hoạch(từ tháng 7 đến tháng 8)
Tổng hợp và báo cáo kế hoạch (tháng 9 và tháng 10)
Giai đoạn III: Giao kế hoạch (tháng11)
Giai đoạn IV: Theo dõi quá trình giao và triển khai thực hiện kế hoạch.
4.3. Xây dựng và tổng hợp kế hoạch 5 năm
Xây dựng đề cương chi tiết và dự báo khung kế hoạch 5 năm (khoảng từ Quý 3 đến hết năm thứ 4 của kỳ kế hoạch 5 năm đang thực hiện)
Tổng hợp kế hoạch 5 năm (năm thứ 5 của kỳ kế hoạch đang thực hiện)
II.GIỚI THIỆU VỀ VỤ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP.
Lịch sử hình thành và phát triển của Vụ Kinh tế nông nghiệp
Quyết định số 1123/TTg ngày 07 tháng 11 năm 1956 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Vụ Nông nghiệp do đồng chí Ngô Tấn Nhơn ủy viên Uỷ ban Kế hoạch Quốc gia phụ trách các phần Kế hoạch nông nghiệp, nuôi thuỷ sản nước ngọt và trồng rừng. Vụ Công nghiệp phụ trách phần công nghiệp rừng và công nghiệp khai thác hải sản.
Theo quyết định số 47/CP ngày 09-03-1964 của Hội đồng Chính phủ, tách Vụ Công nghiệp thành 2 vụ:Vụ Kế hoạch Công nghiệp nặng và Vụ Kế hoạch Công nghiệp nhẹ và công nghiệp địa phương. Phần công nghiệp rừng, trồng rừng và công nghiệp khai thác hải sản thuộc Vụ Kế hoạch Công nghiệp nhẹ.
Theo Nghị định số 49/CP ngày 25-03-1974 của Hội động Chính phủ chính thức thành lập Vụ Kế hoạch Lâm nghiệp với nhiệm vụ lập kế hoạch Trồng rừng, công nghiệp khai thác và chế biến sản phẩm rừng.
Theo quyết định số 15/CP ngày 26-01-1977 của Hội đồng Chính phủ thành lập Vụ Kế hoạch Thuỷ sản với nhiệm vụ lập kế hoạch Nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thuỷ hải sản.
Theo quyết định số 69/HĐBT-QĐ, ngày 09-07-1983 của Hội Đồng Bộ trưởng sát nhập Vụ Kế hoạch Lâm nghiệp vào Vụ Kế hoạch Nông nghiệp thành Vụ Kế hoạch Nông – Lâm nghiệp.
Năm 1987 nhập Phòng Công nghiệp thực phẩm từ Vụ Kế hoạch Công nghiệp nhẹ và công nghiệp địa phương vào Vụ Kế hoạch Nông- Lâm nghiệp.
Theo quyết định số 66/HĐBT-QĐ, ngày 18-04-1988 của Hội đồng Bộ trưởng chính thức hoá lại bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, sắp xếp lại còn 17 đầu mối. Trong quyết định trên còn có việc sát nhập hai Vụ Kế hoạch Nông –Lâm nghiệp và Kế hoạch Thuỷ sản, thành lập Vụ Nông – Lâm – Ngư nghiệp. Sau thời gian ngắn, điều bộ phận di dân, kinh tế mới của Vụ Kế hoạch Lao động và Văn hoá xã hội, gồm ba đồng chí: Bùi Văn Ruyện, Vương Xuân Chính và Dương Thị Hồng Tâm về Vụ Kế hoạch Nông – Lâm – Ngư nghiệp.
Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Kinh tế nông nghiệp
Theo quyết định số 597/QĐ- BKH ngày 19-08-2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Vụ Kinh tế Nông nghiệp.
Chức năng của Vụ Kinh tế nông nghiệp.
Vụ Kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn.
Vụ Kinh tế nông nghiệp có các nhiệm vụ sau:
Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, quy hoạch vung lãnh thổ.
Chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm về: phát triển ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, kinh tế nông thôn, khai thác và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp(trừ chế biến sữa, dầu thực vật, thuốc lá, chế biến bột và tinh bột); phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; định canh, định cư, tái định cư, kinh tế mới (bao gồm cả kinh tế quốc phòng) di dân tự do, trang trại, ngành nghề nông thôn, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách. Làm đầu mối quản lý các chương trình, dự án được Bộ giao.
Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực do Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế- xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm.Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao. Làm đầu mối tham gia thẩm định các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách để các bộ, nghành trình Thủ tướng Chính phủ hay ban hành theo thẩm quyền.
Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dư án (kể cả dự án ODA), báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý và hàng năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.
Tham gia với các đơn vị liên quan trong Bộ thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án, gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hay cho phép đầu tư; làm đầu mối tham gia thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực vụ phụ trách để các bộ ngành, địa phương quyết định theo thẩm quyền gồm: thẩm định thành lập mới, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước; thẩm định các dự án đầu tư (cả vốn trong nước và vốn nước ngoài); thẩm định quy hoạch phát triển các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn. Thực hiện việc giám sát đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.
Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lý và cung cấp thông tin về các lĩnh vực Vụ được giao.
Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm của: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Thuỷ sản, các Tổng Công ty thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
Cơ cấu tổ chức của Vụ kinh tế nông nghiệp
Vụ làm việc và hoạt động theo cơ chế thủ trưởng, vụ trưởng phụ trách toàn bộ và chịu trách nhiệm về các quyết định của vụ.
Vụ có 26 biên chế nhà nước trong đó có một vụ trưởng, ba vụ phó và có năm nhóm ngành lĩnh vực: thuỷ lợi, thuỷ sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Vụ kinh tế nông nghiệp:
Ngành lĩnh vực thuỷ lợi
Ngành lĩnh vực thuỷ sản
Ngành lĩnh vực nông nghiệp
Ngành lĩnh vực lâm nghiệp
Ngành lĩnh vực nông thôn
Vụ trưởng
Đào Quang Thu
Vụ phó lâm nghiệp
Vụ phó thuỷ lợi
Vụ phó nông nghiệp- thuỷ sản
Quy trình xây dựng, tổng hợp và theo dõi thực hiện kế hoạch của Vụ Kinh tế nông nghiệp.
Nguyên tắc quy định vụ Kinh tế nông nghiệp làm đầu mối tổng hợp k

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement