Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tremayne
#646556

Download Đề tài Thực trạng về việc huy động và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ODA 3
I) Nguồn vốn ODA. 3
1) Khái niệm ODA 3
2) Đặc điểm của ODA 4
3) Mục đích của ODA 7
4) Thu hút và giải ngân vốn ODA 8
II) Vai trò của vốn ODA đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam 10
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN VỐN ODA TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 13
I) Tình hình thu hút và giải ngân vốn ODA vào ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam trong thời gian qua. 13
II) Tình hình giải ngân vốn ODA vào nông nghiệp và phát triển nông thôn 17
III) Một số nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong thu hút và giải ngân vốn ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua. 21
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN VỐN ODA TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 24
I) Một số giải pháp về cơ chế chính sách 24
II) Một số giải pháp trong vận động đàm phán, ký kết điều ước quốc tế khung về ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn 25
III) Một số giải pháp tăng tốc độ giải ngân vốn ODA. 28
1) Hài hoà thủ tục dự án. 28
2) Giải quyết vốn đối ứng. 29
3) Cải thiện chất lượng đầu vào. 30
KẾT LUẬN 31
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hính, thương mại quốc tế. Đẩy mạnh phát triển khu vực tư nhân, đào tạo dạy nghề và tạo việc làm cho giới trẻ.
4) Thu hút và giải ngân vốn ODA
Thu hút ODA là hoạt động bao gồm các nội dung chuẩn bị danh mục chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA, xúc tiến vận động các nhà tài trợ xem xét cung cấp ODA và cuối cùng là đàm phán, kí kết điều ước quốc tế khung về ODA. Liên quan đến vấn đề thu hút ODA có một số khái niệm:
+ Danh mục chương trình, dự án vận động ODA: là danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư có sử dụng nguồn vốn ODA được các ngành và địa phương xây dựng đề cương trong đó nêu rõ sự cần thiết, mục tiêu, kết quả dự kiến đạt được, các hoạt động chủ yếu, thời hạn thực hiện, mức vốn ODA và vốn đối ứng, cơ chế tài chính trong nước đối với việc sử dụng vốn ODA của chương trình, dự án để trình Chính phủ xem xét đưa vào vận động ODA tại các Hội nghị Thường niên Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ.
+ Vận động ODA: là các hoạt động xúc tiến quan hệ và đàm phán với các nhà tài trợ là các tổ chức quốc tế, các nước cung cấp ODA của các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ để được tiếp nhận ODA.
+ Điều ước quốc tế về ODA: là thoả thuận bằng văn bản được ký kết giữa thay mặt của Nhà nước hay Chính phủ Việt Nam với thay mặt của Nhà tài trợ về các vấn đề có liên quan đến ODA, bao gồm các Hiệp định, Nghị định thư, văn kiện chương trình, dự án và các văn bảo trao đổi giữa các bên có giá trị tương đương.
+ Điều ước quốc tế khung về ODA: là điều ước quốc tế về ODA có tính nguyên tắc, có nội dung liên quan tới chiến lược, chính sách, khung khổ hợp tác, phương hướng ưu tiên trong cung cấp và sử dụng ODA, những nguyên tắc về thể thức và kế hoạch quản lý thực hiện các chương trình, dự án ODA.
+ Điều ước quốc tế cụ thể về ODA: là điều ước quốc tế về ODA thể hiện cam kết về nội dung chương trình, dự án cụ thể được tài trợ về mục tiêu, hoạt động, kết quả đạt được, kế hoạch thực hiện, điều kiện tài trợ, vốn, cơ cấu vốn, nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên cũng như các nguyên tắc, chuẩn mực cần tuân thủ trong quản lý, thực hiện chương trình, dự án và điều kiện giải ngân, điều kiện trả nợ đối với khoản vay.
Giải ngân ODA: Giải ngân ODA là hoạt động phối hợp giữa Nhà tài trợ và bên tiếp nhận ODA để (thực hiện quá trình đưa vốn vào) sử dụng/chi tiêu vốn cho chương trình, dự án đầu tư theo những điều kiện đã được hai bên kí kết. Giải ngân đối với bên tiếp nhận ODA là quá trình rút vốn và sử dụng vốn/ tiêu vốn từ Nhà tài trợ. Do đó khái niệm giải ngân ODA đề cập ở đây không chỉ đơn thuần nội dung tài chính là thủ tục giải ngân hay điều kiện giải ngân mà nó bao gồm tất cả những nội dung liên quan đến quá trình giải ngân đó là nội dung quản lý, kỹ thuật, đầu tư và tài chính của dự án.
II) Vai trò của vốn ODA đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam
Đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta, do đất nước còn nghèo, dân số làm nông nghiệp và sống ở nông thôn chiếm tỷ lệ lớn hơn 70%, sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu. Vì vậy thúc đẩy thu hút và giải ngân ODA trong NN&NT ngoài ý nghĩa chung còn có những ý nghĩa phục vụ cho PTNN&NT như:
Tận dụng hiệu quả điều kiện ưu đãi của nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình công cộng mà ngoài Nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận ra không có thành phần kinh tế nào làm như các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng lớn thủy lợi, đường giao thông, điện nông thôn, nước sạch.
Thúc đẩy thu hút ODA sẽ tạo ra nguồn vốn khá lớn để đầu tư cho các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn dài hạn và cần nguồn vốn lớn như chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển mạng lưới điện nông thôn, nước sạch nông thôn… trong điều kiện vốn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp và phải bố trí cho nhiều mục tiêu và lĩnh vực.
Nông thôn là khu vực lãnh thổ có điều kiện tự nhiên phân dị phức tạp gồm nhiều vùng cảnh quan sinh thái, nhiều vùng phát triển kinh tế- xã hội có trình độ khác nhau, nhiều dân tộc. Phát triển nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực tổng hợp, phức tạp bao gồm nhiều vấn đề phải giải quyết trên tất cả các ngành, lĩnh vực (kinh tế- xã hội- môi trường). Đây là đặc điểm rất phù hợp với các dự án ODA từ nhiều nguồn, nhiều Nhà tài trợ khác nhau nên có qui mô đầu tư, mục tiêu dự án và các dự án ưu tiên đa dạng. Do đó thúc đẩy thu hút ODA vào phát triển nông nghiệp nông thôn chính là khai thác hiệu quả không chỉ nguồn vốn mà còn là tính chất đa dạng về hình thức, qui mô, mục tiêu, phương pháp dự án từ nhiều nguồn khác nhau.
Thúc đẩy thu hút ODA vào phát triển nông nghiệp nông thôn còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, cải thiện đời sống nhân dân ở nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Từ đó giữ ổn định xã hội, chính trị, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Thúc đẩy các dự án giải ngân nhanh và đúng kế hoạch có tác dụng đảm bảo phục vụ kịp thời mùa vụ thu hoạch, phòng tránh thời tiết mưa bão, hạn hán xảy ra trong năm.
Giải ngân nhanh góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết cho nhân dân ở các vùng nông thôn, các vùng sâu vùng xa như nước sạch, phòng chống bệnh dịch,cứu hạn, chống lũ lụt, ... mà nếu chậm trễ có thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân.
Giải ngân nhanh các dự án ODA trong nông nghiệp nông thôn cũng có nghĩa tăng nhanh tốc độ dòng vốn, dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn từ đó thúc đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển và cải thiện đời sống nông dân phần lớn đang còn gặp rất nhiều khó khăn ở nước ta.
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN VỐN ODA TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
I) Tình hình thu hút và giải ngân vốn ODA vào ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam trong thời gian qua.
Thời gian qua, song hành và đóng góp lớn vào thành công chung của ngành nông nghiệp có hiệu quả từ sử dụng nguồn vốn ODA của cộng động quốc tế. Cho đến thời điểm này, các dự án ODA đã rất phù hợp với các chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành NN&PTNT. Đó là nguồn lực bổ sung quan trọng và không thể thiếu với một bộ đa ngành và chịu nhiều rủi ro với những tác động tiêu cực của thiên nhiên và điều kiện ngoại cảnh.
Thực tế, giai đoạn 2003 – 2008, nguồn vốn ODA đã đóng góp lớn vào công cuộc phát triển nông nghiệp Việt Nam như: xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thuỷ lợi, giao thông nông thôn, nước sạch nông thôn, các chương trình dự án xoá đói giảm nghèo, tăng cường hệ thống khoa học nông nghiệp…
Theo số liệu thống kê của Bộ NN-PTNT, 15 năm qua ngành nông nghiệp đã thu hút được 41 nhà tài trợ tham gia với tổng số vốn 5,5 tỷ USD, chiếm 15,66% tổng vốn ODA dành cho Việt Nam. Số vốn này chủ yếu được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ q...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement