Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By matre_060589
#646529 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÂU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
1.1 Giới thiệu khái quát về hoạt động đầu tư trực tiếp 2
1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài . 2
1.1.2. Đặc điểm cơ bản về đầu tư trực tiếp. 2
1.1.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. 3
1.1.3.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (A business co-operation contract). 3
1.1.3.2 Doanh nghiệp liên doanh (A Joint Venture Enterprise). 4
1.1.3.3 Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (Enterprise with one
hundred (100) percent Foreign owned capital). 4
1.1.3.4. Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao. 5
1.1.3.5. Hợp đồng xây dựng – chuyển giao. 6
1.2 Vị trí, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.
1.2.1. Vị trí của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6
1.2.2. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. 8
II.THỰC TRẠNG THU HÚT FDI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1 Giới thiệu lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh 9
2.1.1.Vị trí chiến lược. 9
2.1.2. Hạ tầng đồng bộ. 10
2.1.3.Nguồn tài nguyên và tiềm năng phong phú. 10
2.1.4.Kinh tế phát triển năng động, an ninh chính trị ổn định. 11
2.1.5.Hoạch định mang tính đột phá và mời gọi nhiệt thành. 11
2.1.6.Chính sách thông thoáng và cởi mở. 11
2.2 Thực trạng tình hình thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định 2007 - 2010.
2.2.1. Quy mô và số lượng dự án. 12
2.2.2. Cơ cấu đầu tư FDI. 15
2.2.3. Hình thức đầu tư FDI. 16
2.3 Đánh giá kết quả đạt được trong thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định từ 2007 -2010.
2.3.1. Thành tựu. 18
2.3.2 Một số tồn tại, hạn chế. 21
2.4.Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
2.4.1. Khách quan. 22
2.4.2. Chủ quan. 25
III. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI TẠI BÌNH ĐỊNH
3.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 26
3.2. Giải pháp về quy hoạch . 30
3.3. Giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng . 31
3.4. Giải pháp về xúc tiến đầu tư 32
3.5. Giải pháp lao động . 34
3.6. Giải pháp bổ trợ khác . 35

MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÂU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
1.1 Giới thiệu khái quát về hoạt động đầu tư trực tiếp 2
1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài . 2
1.1.2. Đặc điểm cơ bản về đầu tư trực tiếp. 2
1.1.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. 3
1.1.3.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (A business co-operation contract). 3
1.1.3.2 Doanh nghiệp liên doanh (A Joint Venture Enterprise). 4
1.1.3.3 Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (Enterprise with one
hundred (100) percent Foreign owned capital). 4
1.1.3.4. Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao. 5
1.1.3.5. Hợp đồng xây dựng – chuyển giao. 6
1.2 Vị trí, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.
1.2.1. Vị trí của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6
1.2.2. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. 8
II.THỰC TRẠNG THU HÚT FDI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1 Giới thiệu lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh 9
2.1.1.Vị trí chiến lược. 9
2.1.2. Hạ tầng đồng bộ. 10
2.1.3.Nguồn tài nguyên và tiềm năng phong phú. 10
2.1.4.Kinh tế phát triển năng động, an ninh chính trị ổn định. 11
2.1.5.Hoạch định mang tính đột phá và mời gọi nhiệt thành. 11
2.1.6.Chính sách thông thoáng và cởi mở. 11
2.2 Thực trạng tình hình thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định 2007 - 2010.
2.2.1. Quy mô và số lượng dự án. 12
2.2.2. Cơ cấu đầu tư FDI. 15
2.2.3. Hình thức đầu tư FDI. 16
2.3 Đánh giá kết quả đạt được trong thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định từ 2007 -2010.
2.3.1. Thành tựu. 18
2.3.2 Một số tồn tại, hạn chế. 21
2.4.Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
2.4.1. Khách quan. 22
2.4.2. Chủ quan. 25
III. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI TẠI BÌNH ĐỊNH
3.1. Giải pháp về cơ chế chính sách…………………………………………26
3.2. Giải pháp về quy hoạch……………………………………………….. 30
3.3. Giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng………………………………….. 31
3.4. Giải pháp về xúc tiến đầu tư…………………………………………… 32
3.5. Giải pháp lao động…………………………………………………….. 34
3.6. Giải pháp bổ trợ khác………………………………………………….. 35
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong những năm qua Bình Định đã nhận thức rõ tầm quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Bình Định nói riêng nhưng quy mô FDI vào tỉnh còn hạn chế, tỉnh cần có những giải pháp thiết thực hơn trong việc thực hiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Từ những lý do trên, tui xin chọn đề tài "Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn từ 2007-2010" làm đề án chuyên ngành của mình.
 Mục đích của đề án: Tiến hành đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI tại Bình Định năm 2007 -2010 từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI trong giai đoạn tiếp theo.
 Phạm vi nghiên cứu : Tình hình thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định từ 2007 -2010.
 Phương pháp nghiên cứu: Đề án áp dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm cơ sở kết hợp với phương pháp tổng hợp thống kê
 Kết cấu đề án: Ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Đề án gồm có 3 phần:
Phần 1: Tổng quan về hoạt động đầu tư nước ngoài.
Phần 2: Thực trạng tình hình thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian qua (2007-2010).
Phần 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Với khả năng đánh giá thu thập thông tin còn hạn chế, chắc chắn đề án của em còn nhiều thiếu sót. Em rất mong sự đóng góp ý kiến của cô.

I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI.
1.1. Giới thiệu khái quát về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1.1.1 Khái niệm về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá với qui mô và tốc độ ngày càng lớn đã tạo ra một nền kinh tế sôi động mà ở đó tính phụ thuộc giữa các nước, các quốc gia ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và cách mạng khoa học công nghệ và cách mạng thông tin đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới cơ cấu kinh tế tạo nên sự dịch chuyển vốn giữa các quốc gia. Đặc biệt là nhu cầu vốn đầu tư để Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá (CNH - HĐH) của các nước phát triển rất lớn. Mặt khác ở các nước phát triển dồi dào vốn và công nghệ, họ muốn tìm kiếm những nơi thuận lợi, chi phí thấp để hạ giá thành sản phẩm và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ. Chính điều đó đã tạo nên một sự thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài và đặc biệt phổ biến nhất vẫn là hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này.
Tổ chức Thương mại Thế giới đưa ra định nghĩa như sau về FDI:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay đựoc gọi là "công ty mẹ" và các tài sản được gọi là "công ty con" hay "chi nhánh công ty".
1.1.2.Đầu tư trực tiếp nước ngoài có những đặc điểm sau.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013976 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement