Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By conangdongdanh.kieuki
#646475

Download Chuyên đề Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: T ÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5(PMU5) 3
I. TỔNG QUAN VỀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 3
1. Quá trình hình thành Ban quản lý dự án 5 3
2. Mục tiêu và nhiệm vụ của Ban quản lý dự án 5 trong giai đoạn 2006 -2010 3
3. Cơ cấu tổ chức và các phòng ban chức năng trong Ban quản lý dự án 5 4
4. Tình hình thực hiện các dự án hiện nay của Ban quản lý dự án 5 7
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 8
1. Giới thiệu về các dự án sử dụng vốn ODA do Ban quản lý dự án 5 thực hiện: 8
1.1. Dự án Giao thông nông thôn 3: 8
1.2. Dự án nâng cấp tỉnh lộ 9
1.3. Dự án nâng cấp và cải tạo QL 5 giai đoạn 2 9
2. Đặc điểm và yêu cầu của các dự án sử dụng vốn vay viện trợ nước ngoài 10
2.1. Đặc điểm chung của các dự án sử dụng vốn vay viện trợ nước ngoài 10
2.2. Yêu cầu của Ngân hàng thế giới đối với quá trình quản lý dự án 10
2.3.Yêu cầu của Ngân hàng phát triển Châu Á đối với quá trình quản lý dự án 15
2.4. Yêu cầu của Ngân hàng hợp tác phát triển Nhật Bản đối với quá trình quản lý dự án 18
3.Thực trạng công tác quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 5- Bộ Giao thông vận tải. 20
3.1 Thực trạng công tác quản lý tiến độ, thời gian thực hiện 21
3.1.1 Quy trình quản lý tiến độ 21
3.1.2. Thực trạng công tác quản lý tiến độ dự án tại Ban quản lý dự án 5- Bộ Giao thông vận tải ( theo 2 dự án cụ thể) 26
3.2 Thực trạng công tác quản lý chất lượng dự án 49
3.2.1 Quy trình quản lý chất lượng: 50
3.2.2 Thực trạng công tác quản lý chất lượng dự án tại Ban quản lý dự án 5 (theo 2 dự án cụ thể) 51
3.3 Thực trạng công tác quản lý chi phí dự án 60
3.3.1 Nội dung của quản lý chi phí 60
3.3.2 Thực trạng công tác quản lý chi phí dự án của Ban quản lý dự án 5 trong dự án Nâng cấp tỉnh lộ (ADB) và dự án Cải tạo QL5 giai đoạn II 62
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 78
1. Kết quả đạt được trong thời gian qua 78
2. Những tồn tại và nguyên nhân 80
CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA 82
I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN Lí DỰ ÁN 5 TRONG THỜI GIAN TỚI 82
II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5- BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 83
1. Giải pháp về công nghệ 83
2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 84
3. Giải pháp cho quản lý tiến độ 86
4. Giải pháp cho quản lý chi phí 88
5. Giải pháp cho quản lý chất lượng 88
6. Một số giải pháp khác 89
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 98
KẾT LUẬN 99
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ai
QD
5,418.53
2-May-05
300
26-Feb-06
48
Đã bàn giao, xong TTCC
QD
5,069.35
2-May-05
300
26-Feb-06
212
Đang làm HSHC
QD
6,290.00
2-May-05
300
26-Feb-06
Đã bàn giao, xong TTCC
QD
7,920.00
2-May-05
300
26-Feb-06
Đã bàn giao, xong TTCC
5
Bac Kan
DT254
8,000.00
10-May-06
300
6-Mar-07
Đã cơ bản thi công xong nền đường, Đang thi móng đường. Tiến độ thực hiện chậm 12-35% . Gói 1/9 đã cơ bản hoàn thành.. Hiện nay NT đang đẩy nhanh tiến độ.
DT254
8,000.00
10-May-06
300
6-Mar-07
DT254
8,000.00
4-May-06
300
28-Feb-07
DT254
8,645.00
4-May-06
300
28-Feb-07
DT254
7,195.00
10-May-06
300
6-Mar-07
DT254
7,000.00
4-May-06
300
28-Feb-07
DT254
7,000.00
4-May-06
300
28-Feb-07
DT254
7,000.00
4-May-06
300
28-Feb-07
DT254
8,000.00
4-May-06
300
28-Feb-07
6
Thai Nguyen
DT260
5,516.00
20-Sep-05
240
18-May-06
33
Đã bàn giao, chưa TTCC
DT259
13,000.00
4-May-05
300
28-Feb-06
46
Đã bgiao, xong TTCC
DT259
12,000.00
4-May-05
300
28-Feb-06
46
DT262
11,200.00
10-Oct-05
300
6-Aug-06
Chưa bàn giao, chưa TTCC
7
Phu Tho
TL323
16,501.60
16-Aug-05
270
13-May-06
60
Đã bàn bàn giao, PMU5 đang xem TTCC
TL329
7,986.24
16-Sep-05
270
13-Jun-06
60
Đã bàn bàn giao, đã xong TTCC
TL329
12,790.92
16-Aug-05
270
13-May-06
30
Đã bàn bàn giao, đã xong TTCC
TL324
9,448.50
16-Aug-05
270
13-May-06
60
Đã bàn bàn giao, đã xong TTCC
8
Vinh Phuc
DT302
6,617.80
23-Feb-06
300
20-Dec-06
Đã bàn giao, đã có vb thẩm định HSPS, nhưng chưa phản hồi.
DT302
6,682.00
23-Feb-06
300
20-Dec-06
Đã b/giao, đã có vb thẩm định HSPS
DT305
6,669.00
23-Feb-06
300
20-Dec-06
PPMU đã có vb cho NT tiếp tục TC .
Vinh Phuc
DT307
9,676.75
25-May-05
300
21-Mar-06
223
Đã nghiệm thu bàn giao, chưa có HSHC
DT306
10,104.00
25-May-05
300
21-Mar-06
131
Đã hoàn nghiệm thu, bàn giao, đã xong TTCC
9
Lang Son
DT238A
6,800.00
17-Dec-05
240
14-Aug-06
40
Đã bàn giao, PMU5 đang xem TTCC
DT238A
5,800.00
17-Dec-05
240
14-Aug-06
32
Đã bàn giao, xong TTCC
DT226
9,200.00
15-Dec-05
300
11-Oct-06
90
Đã cơ bản hoàn thành TC
DT226
8,000.00
21-Dec-05
300
17-Oct-06
90
DT226
8,300.00
21-Dec-05
300
17-Oct-06
90
DT231
10,400.00
4-Jan-06
240
1-Sep-06
90
Thi công nền đạt 90%,mặt 90%
10
Tuyen Quang
DT188
8,741.24
8-Mar-06
360
3-Mar-07
Tiến độ thi công chậm do năng lực nhà thầu yếu.
DT188
7,000.00
8-Mar-06
360
3-Mar-07
Tiến độ thi công chậm
DT188
11,019.50
8-Mar-06
360
3-Mar-07
Tiến độ thi công chậm
11
Ha Giang
TLXN
8,000.00
1-Oct-05
270
28-Jun-06
Đã bàn giao, đã xong TTCC
TLXN
5,811.00
20-Sep-05
300
17-Jul-06
Đã bàn giao, đã xong TTCC
TLXN
7,000.00
20-Sep-05
300
17-Jul-06
Đã bàn giao, đã xong TTCC
TLXN
7,000.00
20-Sep-05
270
17-Jun-06
Đã bàn giao, đã xong TTCC
TLXN
6,630.00
1-Oct-05
295
23-Jul-06
Đã bàn giao, đã xong TTCC
12
Quang Ninh
DT326
7,862.00
1-Sep-05
360
27-Aug-06
90
Đã TC xong, đang làm HSHC
DT326
8,000.00
18-Sep-05
360
13-Sep-06
90
Đã TC xong, đang làm HSHC
DT326
9,000.00
1-Sep-05
360
27-Aug-06
90
Đã TC xong, đang làm HSHC
DT326
8,000.00
1-Sep-05
360
27-Aug-06
90
Đã TC xong, đang làm HSHC
DT326
8,787.00
1-Sep-05
360
27-Aug-06
90
Đã TC xong, đang làm HSHC
13
Hoa Binh
TL438
5,264.20
1-Nov-05
180
30-Apr-06
67
Đã bàn giao, đã duyệt TTCC
TLKA
7,000.00
5-Jan-06
240
2-Sep-06
67
Đã bàn giao, đã duyệt TTCC
TLKA
8,000.00
5-Jan-06
240
2-Sep-06
67
Đã bàn giao, đã duyệt TTCC
TLKA
8,500.00
5-Jan-06
240
2-Sep-06
13
Đã bàn giao, đã duyệt TTCC
14
Ha Tay
TL80
Đã trình điều chỉnh tổng mức đầu tư
TL80
Hà Tây
TL72
8,001.96
7-Oct-05
240
4-Jun-06
Đã bàn giao, TTCC xong
TL93
7,181.00
16-Sep-05
240
14-May- 06
Đã bàn giao, TTCC PMU5 đang xem xét
TL75A
6,000.00
8-Jul-06
300
4-May-07
chưa duyệt
Đang TC mặt đường, tiến độ chậm 15%
TL75A
4,006.00
8-Jul-06
300
4-May-07
Đang TC mặt, đạt tiến độ
15
Bac Giang
TL284
3,000.00
30-Nov-06
300
26-Sep-07
Đạt tiến độ
TL284
4,000.00
30-Nov-06
300
26-Sep-07
Đạt tiến độ
TLNL
Đang đấu thầu
TNST
3,573.00
22-Nov-06
210
20-Jun-07
Đạt tiến độ
16
Thanh Hoa
TLDG
2,271.00
17-Aug-05
180
13-Feb-06
90
Đã bàn giao, xong TTCC
TLTD
13,256.00
9-Aug-05
360
4-Aug-06
Đã bàn giao, chưa có TTCC
TL518
8,821.00
9-Aug-05
240
6-Apr-06
61
Đã bàn giao, xong TTCC
TL518
9,145.00
9-Aug-05
240
6-Apr-06
24
Đã bàn giao, xong TTCC
TLQS
3,893.00
9-Aug-05
180
5-Feb-06
45
Đã bàn giao, xong TTCC
17
Ha Nam
DT971
5,600.00
13-Oct-05
300
9-Aug-06
61
Cơ bản hoàn thành thi công (chỉ còn KL PS).
DT971
4,400.00
14-Oct-05
300
10-Aug-06
61
DT971
4,500.00
13-Oct-05
300
9-Aug-06
61
DT971
5,500.00
16-Oct-05
300
12-Aug-06
61
DT971
4,157.00
13-Oct-05
300
9-Aug-06
61
(Nguồn: phòng dự án 1)
Qua bảng số liệu thấy được tình hình thực hiện dự án nói chung đều chậm tiến độ.. Trong báo cáo thực hiện TDA2: có những gói thầu thi công chậm tiến độ phải gia hạn tiến độ đến 2 lần như gói thầu thi công tại tỉnh Sơn La, tiến độ thi công có khi chậm đến 223 ngày (Vĩnh Phúc) nguyên nhân là do phát sinh khối lượng thi công nên phải hoãn thi công đợi phê duyệt bổ sung khối lượng, chưa có đủ diện tích mặt bằng thi công… Nhìn chung tính đến thời điểm này thì 2/3 các gói thầu thuộc TDA2 đã thi công hoàn thành xong.
Trên đây là toàn bộ các công tác quản lý tiến độ dự án của Ban quản lý dự án 5 trong thờI gian thực hiện dự án . Công tác này mặc dù được thực hiện một cách rất chặt chẽ nhưng vẫn không tránh được việc chậm tiến độ thực hiện. Biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ sẽ được đề cập trong chương II.
3.2 Thực trạng công tác quản lý chất lượng dự án
Bên cạnh công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án thì quản lý chất lượng cũng giữ một vai trò quan trọng không kém, nó cũng góp phần vào việc nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo mục đích của dự án đặt ra ban đầu.
Chất lượng được hiểu là mức độ hoàn thiện dự án so với các tiêu chuẩn thiết kế được duyệt. Vì vậy quản lý chất lượng là tập hợp các hoạt động của chức năng quản lý, một quá trình nhằm đảm bảo cho dự án thoả mãn tốt nhất các yêu cầu và mục tiêu đề ra. Quản lý chất lượng dự án bao gồm việc xác định cac chính sách chất lượng, mục tiêu, trách nhiệm, và thực hiện chúng thông qua các hoạt động : lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, kiểm soát và bảo đảm chấy lượng trong hệ thống. Trong quá trình quản lý chất lượng dự án cần chú ý những đặc điểm :
Quản lý chất lượng dự án được thực hiện thông qua một hệ thống các biện pháp kinh tế, công nghệ, tổ chức, thông qua cơ chế nhất định và hệ thống các tiêu chuẩn định mức, hệ thống kiểm soát..
Quản lý chất lượng dự án phải được thực hiện trong suốt chu kỳ của dự án từ giai đoạn hình thành cho đến khi kết thúc chuyển sang giai đoạn vận hành, thực hiện trong mọi quá trình và mọi công việc
Quản lý chất lượng dự án là một quá trình liên tục, gắn bó giữa yếu tố bên trong và bên ngoài.
Quản lý chất lượng dự án là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên, mọi đơn vị thực hiện (chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn,…)
Nhận thấy được vai trò của quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện dự án và do yêu cầu từ phía cho vay vốn cũng như do cấp trên chỉ đạo, Ban quản lý dự án 5 tiến hành lập kế hoạch chất lượng và giám sát chất lượng thực hiện trong từng giai đoạn của dự án: giai đoạn chuẩn bị , giai đoạn thực hi...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement