Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kyniem_12a8
#646457

Download Chuyên đề Một số giải pháp về huy động vốn đầu tư ở công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ Ở CÔNG TY ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG 4
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG 4
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 4
2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5
2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 6
2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty 7
2.21.Hội đồng quản trị 7
2.2.3. Phòng hành chính tổng hợp 8
2.24. Phòng kinh doanh 9
2.25. Phòng kế toán 10
2.2.6 Ban dự án 11
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 12
3.1: Hình thức kinh doanh 12
3.2 : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 13
N
II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY 18
1.Tình hình huy đông vốn của công ty từ năm 2002-2006 18
2. Các cách huy động vốn tại công ty 21
3. Đánh giá về tình hình huy động vốn ở công ty 25
4. Các nhân tố làm ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của công ty 26
4.1. Các nhân tố chủ quan: 26
4.11.Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 26
 
4.12: Uy tín và quan hệ giữa công ty với các tổ chức tài chính 28
4.22: Các chính sách của Nhà Nước 30
CHƯONG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HUY ĐỘNG VỐN ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ & XNK ĐOÀN MINH GIANG 32
I.NHU CẦU VỐN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY: 32
1. Nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới:2007-20011 32
2. Khó khăn, thuận lợi trong việc huy động vốn của công ty 34
2.1. Những khó khăn 34
2.11.Nguồn vốn còn đơn điệu và chứa nhiều rủi ro lớn. 35
2.12. Tỷ lệ vốn bị chiếm dụng cao 38
2.13 Khả năng thu hút vốn đầu tư của công ty so với nhu cầu còn thấp 38
2.14. Đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác tài chính của doanh nghiệp còn rất yếu về trình độ chuyên môn nhất là các nghiệp vụ huy động vốn mới như là tín dụng thuê mua, phát hành trái phiếu. 39
2.2 Những thuận lợi 39
1.Thực hiện hình thức tín dụng thuê mua: 40
2. Giảm nguồn vốn của công ty bị chiếm dụng 43
3. Tăng cường huy động nguồn vốn nội bộ 44
4. Huy động vón bằng việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có và tiết kiệm chi phí 45
5. Huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu 48
6. Các giải pháp về tín dụng 50
7.Kiến nghị với nhà nước 51
7.1 Hoàn thiện hệ thống chinh sách: 51
7.2. Các giải pháp về tín dụng 53
KẾT LUẬN 55
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 57
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hai hình thức: vay ngắn hạn và vay dài hạn. Trong đó vay ngắn hạn là hình thức đi vay trong thời hạn một năm, vay dài hạn là hình thức đi vay trong thời hạn lớn hơn một năm. Cả hai hình thức này đều phù hợp với tình hình hoạt động của công ty đầu tư & XNK Đoàn Minh Giang.
+ Vay ngắn hạn: là cách quan trọng trong huy động vốn của mỗi doanh nghiệp. Sử dụng hình thức này công ty có thể huy dộng vốn tức thời chỉ trong một thời gian ngắn từ vài ngày cho đến cả năm tuỳ theo yêu cầu hoạt động của công ty.
Vốn vay ngắn hạn được huy động theo các hinh thức:
Thứ nhất: vay theo hạn mức tín dụng
Theo cách này các ngân hàng và công ty sẽ thoả thuận theo một hạn mức tín dụng nhất định mà công ty không phải thế chấp. Hạn mức tín dụng được các ngân hàng tạo sẵn cho công ty, công ty có thể vay ngân hàng bất cứ lúc nào mà không phải them định. Điều này tạo nhiều điều kiện trong việc huy động vốn của công ty, mặc dù vậy khi ngân hàng gặp trục trặc thi công ty sẽ không được vay và phải hoàn tra số vốn đã vay điều này tuỳ từng trường hợp vào cam kết giữa ngân hàng và công ty.
Thứ hai: vay theo hợp đồng
Theo cách này khi công ty có các hợp đồng kinh tế có thể trình lên các ngân hàng xem xét để vay vốn căn cứ vào hợp đồng đã ký trước đó.
Thứ ba: Vay có đảm bảo
Công ty có thể huy đông vốn bằng cách thế chấp các tài sản cố định, các hàng hoá để vay của các ngân hàng. Vay có đảm bảo bao gồm các hình thức:
. Huy động vốn bằng cách bán nợ: Công ty có thể huy động vốn bằng cách bán các khoản nợ của mình. Các tổ chức mua nợ thường là các ngân hàng hay các tổ chức tài chính. Sau khi việc mua bán được hoàn tất, bên mua nợ căn cứ vào các hoá đơn chứng từ để thu hồi nợ, quan hệ kinh tế lúc này là của người nợ và chủ nợ mới là bên mua nợ.
. Huy động vốn bằng cách thế chấp các khoản phải thu: các công ty trong quá trình hoạt động có thể đem các hoá đơn thu tiền làm vật đảm bảo cho khoản vay. Số tiền mà các ngân hàng cho vay tuy thuộc vào mức độ rủi ro của các hoá đơn thu tiền nhưng thông thường tỉ lệ giá trị cho vay chiếm khoảng 30% - 90% giá trị thực của các hoá đơn thu tiền.
. Huy động vốn vay bằng cách thế chấp hàng hoá: Hàng hoá cũng thường được sử dụng để thế chấp vay các nguồn vốn ngắn hạn, giá trị của khoản vay tuỳ từng trường hợp vào giá trị của hàng hoá. Trong trường hợp chấp nhận cho vay, ngân hàng phải tính đến tính chất chuyển đổi của các tài sản thành tiền và tính ổn định về giá cả của các hàng hoá đó.
+ Vay dài hạn: là hình thức huy động vốn mà công ty sẽ đi vay các tổ chức tài chính dưới dạng hợp đồng tín dụng và công ty sẽ phải trả lãi suất theo dịnh kì với các khoản tiền bằng nhau.Loại hình này rất phù hợp vì công ty có thể đưa ra các biện pháp trả nợ tuy thuộc vào thu nhập của mình.
Lãi suất của nguồn vay dài hạn được áp dụng theo hai cách:
Lãi suất cố định: là lãi suât không biến đổi theo biến động của thị trường. Được áp dụng khi doanh nghiệp muốn có hợp đồng cố định và không e sợ trước bíên động của thị truờng.
Lãi suất thả nổi: là loại lãi suất thay đổi theo sự biến động của thị trường, theo hình thức này doanh nghiệp sẽ phải trả lãi tuy theo sự biến động của thị trường.
Nguồn vốn liên doanh, liên kết: theo đo các đối tác liên doanh, liên kết với công ty sẽ rót vốn tuỳ theo thoả thuận giữa hai bên.
Nguồn vốn do các cổ đông đóng góp:
Quyền lợi của các cổ đông trong công ty bao gồm phần cổ tức được chia hàng năm tuy theo phần trăm ma các cổ đông đóng góp nhân với lợi nhuận thu được của công ty sau khi đã trừ thuế. Vì vậy lợi ích của công ty cũng chính là lợi ích của mỗi cổ đông do đó huy động nguồn vốn theo loại hình này sẽ giúp cho các cổ đông gắn bó với công ty nhiều hơn.
Các nguồn vốn huy động ở công ty được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 9: Các nguồn huy động vốn đầu tư
đv: triệu đồng
Năm
2002
2003
2004
2005
2006
Vốn tự có
256.2
98.1
-
113.7
44.7
Vốn vay
177.1
65.4
-
189.65
119.2
Vốn liên doanh, liên
kết trong nước
0
0
-
75.8
44.7
Vốn liên doanh, liên
kết với nước ngoài
0
0
-
0
89.4
Nguồn: báo cáo tài chính các năm
Dựa vào các số liệu ta thấy để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty đã chủ động huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy vậy vốn đi vay vẫn chiếm một tỷ trọng lơn trong tổng vốn đầu tư, kể từ sau khi hoạt động trơ lại năm 2005 tỷ trọng vốn vay chiếm: 50% vào năm 2005 và 40% năm 2006.
Nhu cầu về vốn của công ty trong năm 2002-2006 được phản ánh qua:
Bảng 10: Nhu cầu sử dụng vốn của công ty 2002-2006
đơn vị: triệu đồng
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
250
390
-
420
450
Nguồn: báo cáo tài chính các năm
Tuy nhu cầu huy động vốn của công ty ngày càng tăng nhưng chủ yếu là đi vay tín dụng do đó trong thời gian tới công ty cần có các biện pháp huy động vốn từ các nguồn khác nhằm tránh tình trạng quá lệ thuộc vào các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo cho việc huy động vốn không bị ảnh hưởng.
Vời tình hình huy động vốn ở trên công ty đã phần nào đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.
Đánh giá về tình hình huy động vốn ở công ty
Trong các năm 2002 - 2006 công ty đầu tư & xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang đang đi trên con đường phát triển, công ty đã đạt được những thành công nhất định. Không những công ty hướng tới thị trường trong nước mà còn đang có kế hoạch vưon ra hợp tác với các đối tác nước ngoài, năng động trong việc tìm kiếm cơ hội mang lại lợi nhuận cho công ty.Để có được những thành công đó một trong các lý do đó là công ty đã đạt được những thành tựu trong công tác tạo nguồn và huy động vốn của mình.
Những kết quả đó được ghi nhận như sau:
Cơ cấu vốn ổn định với chi phí thấp: công ty đã tạo cho mình một cơ cấu vốn ổn định, nguồn vốn vay dài hạn đã tạo được sự ổn định do công ty có uy tín và có quan hệ với nhiều tổ chức ngân hàng, tín dụng trong nước và quốc tế. Vì vậy công ty đầu tư & xuất nhập khẩu Đoàn Minh Giang có thể vay một nguồn vốn lớn mà chỉ phải chịu một mức lãi rất nhỏ.
Với những lợi thế do cơ chế doanh nghiệp tư nhân mang lại công ty đã biết tận dụng lợi thế của mình để huy động một số vốn lớn nhằm đáp ứng yêu cầu sản xúât kinh doanh của công ty tư đó lấy lợi nhuận hàng năm thu được bổ sung vào nguồn vốn của công ty.
Về nguồn vốn ngắn hạn: công ty cũng đã duy trì và hướng tới một xu hướng huy động các nguồn vốn ổn định. Công ty đã sử dụng thế mạnh và mối quan hệ rộng rãi của mình để áp dụng các hình thức huy động vốn với chi phí thấp. Công ty đã đánh giá cao vai trò của nợ ngắn hạn trong tổng nguồn vốn của mình, sử dụng nợ ngắn hạn công ty có thể tài trợ cho các tài sản đáp ứng nhu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh và phải trả chi phí huy động rất thấp. Trong mối quan hệ mua bán rộng rãi với nhiều nhà cung cấp, công ty có khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp khác thông qua hình thức tín dụng thương mại, người ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement