Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thang_1441986
#646277

Download Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực thương mại, du lịch miễn phí

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU Trang
1. Sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu đề tài 01
2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 02
3. Mục tiêu của đề tài 03
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 03
5. Phương pháp nghiên cứu 03
6. Kết cấu của đề tài 03
 
Chương I . MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 05
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 05
và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
1.1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 05
và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
1.2. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 06
và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
2. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát 09
triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ
đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế
3. Doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp 10
ngoài quốc doanh
4. Vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn cơ sở 12
tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.1. Vị trí của Công đoàn cơ sở trong 12
doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.2. Vai trò của Công đoàn trong 15
doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.3. Chức năng của Công đoàn cơ sở 17
trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.4. Pháp luật quy định về quyền, trách nhiệm 20
của Công đoàn trong doanh nghiệp
4.5. Các tiêu chí đánh giá vai trò Công đoàn cơ sở 24
trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Chương II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC 27
DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
1. Tổng quan về tình hình phát triển doanh nghiệp 27
nói chung và doanh nghiệp ngoài quốc doanh
trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch nói riêng
1.1. Quá trình hình thành phát triển 27
1.2. Thực trạng đội ngũ công nhân, lao động 31
doanh nghiệp ngoài quốc doanh
2. Thực trạng tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp 34
ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch
Thực trạng công tác phát triển đoàn viên 34
và thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp
ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch
Thực trạng công tác tổ chức, cán bộ công đoàn 37
Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh lĩnh vực
Thương mại, Du lịch
Thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở 43
trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch
2.3.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục: 43
2.3.2. Công đoàn cơ sở với công tác tham gia 45
quản lý, tổ chức phong trào thi đua
2.3.3 Công đoàn cơ sở với hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, 46
lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động
trong cácdoanh nghiệp ngoài quốc doanh lĩnh vực
Thương mại và Du lịch
2.3.4. Thực trạng phương pháp hoạt động Công đoàn 58
2.3.5. Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở trong 60
các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực
Thương mại, Du lịch
 
 
 
 
Ch¬ương III : NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 63
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
1. Mục tiêu, phương hướng 63
2. Các giải pháp 65
2.1. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, 67
xây dựng Công đoàn cơ sở và đội ngũ
cán bộ Công đoàn cơ sở vững mạnh
2.2. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn cơ sở 77
2.3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo 85
của công đoàn cấp trên, sự quan tâm của
chính quyền các cấp đối với công đoàn cơ sở
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, 91
lao động trong doanh nghiệp góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn
3.1. Một số quan điểm chỉ đạo nhằm nâng cao 91
chất l¬ượng công nhân, lao động trong các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong
lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.2. Mục tiêu nâng cao chất l¬ượng công nhân, 92
lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.3. Các biện pháp của Công đoàn nhằm nâng cao 92
chất l¬ượng công nhân, lao động doanh nghiệp
ngoài quốc doanh lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.4. Công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp 93
cải thiện môi trường làm việc, phát huy trí tụê
đội ngũ công nhân, lao động
4. Kiến nghị 94
4.1. Một số kiến nghị với Đảng 94
4.2. Kiến nghị với Nhà nước 95
4.3. Kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 96
4.4. Kiến nghị với Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch 97
 
KẾT LUẬN 99
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ơng mại, Du lịch được giao kết hợp đồng lao động với chủ doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao 93,3%, số không được giao kết hợp đồng lao động chiếm 1,7 %, số không trả lời là 5,0%. Thời hạn hợp đồng chủ yếu là hợp đồng từ 1 đến 3 năm, chiếm 51,7%, không thời hạn chiếm 38,3%, dưới một năm chiếm 5% (xem bảng số 15).
Bảng số 15
Thời hạn hợp đồng của công nhân, lao động
doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Thời hạn
Tỷ lệ CNLĐ được ký kết
Không trả lời
5%
Dưới 1 năm
5%
Từ 1 - 3 năm
51,7%
Không thời hạn
38,3%
(Nguồn: Số liệu điều tra của Công đoàn Thương mại và Du lịch năm 2005)
Do tỷ lệ thành lập Công đoàn chưa cao, hoạt động của Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn nhiều hạn chế nên quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, lao động các doanh nghiệp này còn bị vi phạm. Điều này thể hiện:
Về thời gian làm việc của công nhân, lao động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch là khá cao. Công nhân, lao động chủ yếu làm việc 6 ngày trong một tuần, chiếm 71,7%, số công nhân làm việc dưới 5 ngày một tuần chỉ chiếm 3,3%, làm việc suốt cả tuần chiếm 15% (xem bảng số 16).
Bảng số 16
Số ngày làm việc của công nhân, lao động trong tuần
Số ngày làm việc / tuần
Tỷ lệ chung
Không trả lời
10%
Dưới 5 ngày
3,3%
6 ngày
71,7%
7 ngày
15%
(Nguồn: Số liệu điều tra của Công đoàn Thương mại và Du lịch năm 2005)
Về thời gian làm việc trong ngày, theo điều tra có 88,3% công nhân, lao động làm việc từ 8 đến 10 giờ một ngày, số công nhân, lao động phải làm trên 10 giờ một ngày chiếm 3,3%, chỉ có 3,3% số công nhân làm việc dưới 8 giờ một ngày (xem bảng số 17).
Bảng số 17
Số giờ làm việc bình quân trong ngày
Số giờ làm việc / ngày
Tỷ lệ chung
Không trả lời
5,0%
Dưới 8 giờ
3,3%
Từ 8 - 10 giờ
88,3%
Trên 10 giờ
4,4%
(Nguồn: Số liệu điều tra của Công đoàn Thương mại và Du lịch năm 2005)
Như vậy, phần lớn công nhân phải làm việc với thời gian lao động dài hơn quy định của pháp luật, một số phải làm việc liên tục không được nghỉ. Tình hình này đặt ra yêu cầu mới cho tổ chức Công đoàn là phải làm gì để giảm bớt cường độ làm việc cho công nhân, lao động.
Về thu nhập hàng tháng của công nhân, lao động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch: Theo điều tra, mức thu nhập từ 500.000 đến 800.000 đồng chiếm 16,7%; Đa số công nhân có mức thu nhập hàng tháng từ 800.001 đồng đến 1.200.000 đồng, chiếm 48,3%; từ 1.200.001 đến 2.000.000 đồng chiếm 13,3% (xem bảng số18).
Bảng số 18
Thu nhập bình quân hàng tháng của công nhân, lao động
Đơn vị: ngàn đồng
Mức lương
Tỷ lệ chung
Không trả lời
21,7%
Từ 500 - 800
16,7%
Từ 801 - 1.200
48,3%
Từ 1.201 - 2.000
13,3%
(Nguồn: Số liệu điều tra của Công đoàn Thương mại và Du lịch năm 2005)
Người lao động trong những doanh nghiệp đã có Công đoàn có thu nhập bình quân cao hơn so với người lao động trong doanh nghiệp chưa có Công đoàn.
So với mặt bằng thu nhập của công nhân, lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong cả nước thì không thấp. Tuy nhiên, so với cường độ và thời gian làm việc thì chưa tương xứng.
Qua kết quả điều tra cho thấy, hình thức trả lương phổ biến được các doanh nghiệp áp dụng là trả lương theo sản phẩm và theo thời gian. Hơn nữa việc nhiều doanh nghiệp ngoài quốc trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch không xây dựng thang bảng lương đã làm thiệt thòi cho không ít cho người lao động đã qua đào tạo mà còn không khuyến khích được người lao động học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.
Về việc thực hiện các chính sách xã hội đối với công nhân, lao động các tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch: Theo kết quả điều tra, 76,7% công nhân, lao động trong doanh nghiệp có Công đoàn được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. ở các doanh nghiệp chưa có Công đoàn, tỷ lệ công nhân, lao động được đóng bảo hiểm xã hội là 64,7%, bảo hiểm y tế là 58,8% (xem bảng số 19).
Kết quả này cho thấy, Công đoàn có vai trò nhất định trong việc thực hiện các chính sách xã hội đối với công nhân, lao động.
Bảng số 19
Tỷ lệ công nhân được doanh nghiệp mua các loại bảo hiểm
Loại bảo hiểm
Tỷ lệ chung
Không trả lời
10,0%
BHXH
69,3%
BHYT
66,7%
(Nguồn: Số liệu điều tra của Công đoàn Thương mại và Du lịch năm 2005)
Trong thời gian qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã tìm mọi cách trốn tránh, hay không đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Hình thức phổ biến nhất là nhiều doanh nghiệp không thực hiện ký hợp đồng lao động, hay ký hợp đồng ngắn hạn mặc dù công nhân, lao động vẫn làm công việc ổn định lâu dài, cũng có không ít trường hợp người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động trả tiền bảo hiểm xã hội vào thu nhập hàng tháng (được hiểu là trong khoản thu nhập của người lao động có chi phí bảo hiểm xã hội). Điều đáng lưu ý là tình trạng trả tiền bảo hiểm xã hội vào lương đã được nhiều công nhân, lao động đồng tình ủng hộ.
Theo kết quả khảo sát, tình trạng một bộ phận công nhân, lao động không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay người lao động tự thoả thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi trước mắt cũng như lâu dài của công nhân, lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh lĩnh vực Thương mại và Du lịch.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với quyền lợi người lao động; các cấp các Ngành chức năng và tổ chức Công đoàn đã vào cuộc nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật lao động về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, hiện tượng trên vẫn còn diễn ra. Khảo sát thực tế cho thấy, do công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, chế tài xử lý đối với các vi phạm này chưa đủ mạnh cho nên trật tự trong lĩnh vực này chưa được lập lại theo đúng quy định.
Tình hình tranh chấp lao động và đình công trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Tranh chấp lao động thường là biểu hiện của những mâu thuẫn về quyền và lợi ích vật chất, tinh thần giữa người chủ sở hữu lao động và người lao động. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động phải được coi là quá trình để doanh nghiệp và người lao động tự hoàn thiện mình trên cơ sở các quy định của pháp luật và sự tôn trọng của các cam kết đã được xác lập giữa các bên.
Theo thống kê, kể từ khi Bộ Luật lao động có hiệu lực thi hành đến nay, trong hệ thống các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch chưa phát sinh tranh chấp lao động gay gắt dẫn đến đình công.
Tuy nhiên, trên thực tế, những mâu thuẫn phát sinh trong mối quan hệ lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch tạo ra phản ứng của người lao động phần lớn thể hiện dưới dạng khiếu nại, tố ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online