Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thang_1441986
#646277 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU Trang
1. Sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu đề tài 01
2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 02
3. Mục tiêu của đề tài 03
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 03
5. Phương pháp nghiên cứu 03
6. Kết cấu của đề tài 03

Chương I . MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 05
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 05
và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
1.1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 05
và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
1.2. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 06
và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.
2. Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát 09
triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ
đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế
3. Doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp 10
ngoài quốc doanh
4. Vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn cơ sở 12
tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.1. Vị trí của Công đoàn cơ sở trong 12
doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.2. Vai trò của Công đoàn trong 15
doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.3. Chức năng của Công đoàn cơ sở 17
trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
4.4. Pháp luật quy định về quyền, trách nhiệm 20
của Công đoàn trong doanh nghiệp
4.5. Các tiêu chí đánh giá vai trò Công đoàn cơ sở 24
trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Chương II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC 27
DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
1. Tổng quan về tình hình phát triển doanh nghiệp 27
nói chung và doanh nghiệp ngoài quốc doanh
trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch nói riêng
1.1. Quá trình hình thành phát triển 27
1.2. Thực trạng đội ngũ công nhân, lao động 31
doanh nghiệp ngoài quốc doanh
2. Thực trạng tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp 34
ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch
Thực trạng công tác phát triển đoàn viên 34
và thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp
ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch
Thực trạng công tác tổ chức, cán bộ công đoàn 37
Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh lĩnh vực
Thương mại, Du lịch
Thực trạng hoạt động công đoàn cơ sở 43
trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch
2.3.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục: 43
2.3.2. Công đoàn cơ sở với công tác tham gia 45
quản lý, tổ chức phong trào thi đua
2.3.3 Công đoàn cơ sở với hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, 46
lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động
trong cácdoanh nghiệp ngoài quốc doanh lĩnh vực
Thương mại và Du lịch
2.3.4. Thực trạng phương pháp hoạt động Công đoàn 58
2.3.5. Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở trong 60
các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực
Thương mại, Du lịch
Ch¬ương III : NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 63
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
1. Mục tiêu, phương hướng 63
2. Các giải pháp 65
2.1. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, 67
xây dựng Công đoàn cơ sở và đội ngũ
cán bộ Công đoàn cơ sở vững mạnh
2.2. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn cơ sở 77
2.3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo 85
của công đoàn cấp trên, sự quan tâm của
chính quyền các cấp đối với công đoàn cơ sở
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, 91
lao động trong doanh nghiệp góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn
3.1. Một số quan điểm chỉ đạo nhằm nâng cao 91
chất l¬ượng công nhân, lao động trong các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong
lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.2. Mục tiêu nâng cao chất l¬ượng công nhân, 92
lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.3. Các biện pháp của Công đoàn nhằm nâng cao 92
chất l¬ượng công nhân, lao động doanh nghiệp
ngoài quốc doanh lĩnh vực Thương mại, Du lịch
3.4. Công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp 93
cải thiện môi trường làm việc, phát huy trí tụê
đội ngũ công nhân, lao động
4. Kiến nghị 94
4.1. Một số kiến nghị với Đảng 94
4.2. Kiến nghị với Nhà nước 95
4.3. Kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 96
4.4. Kiến nghị với Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch 97

KẾT LUẬN 99
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết phải tiến hành nghiên cứu đề tài
Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong công lao đóng góp của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam có sự đóng góp của đội ngũ công nhân, Công đoàn Ngành Thương mại và Du lịch.
Trong quá trình đổi mới đất nước, Công đoàn Ngành Thương mại và Du lịch Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết công nhân, viên chức, lao động của toàn Ngành vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn những chức năng cơ bản của mình, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn cần có sự đổi mới.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2001- 2010 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng thông qua. Trong đó có định hướng phát triển các ngành kinh tế, các vùng kinh tế cũng như chiến lược phát triển Thương mại và Du lịch; theo đó, hoạt động Thương mại, Du lịch, Dịch vụ sẽ là những lĩnh vực có nhiều lợi thế mà các đối tượng trong và ngoài nước tập trung khai thác.
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu và sắp xếp, phân công lại lao động đang diễn ra mạnh mẽ, phù hợp tiến trình đổi mới nền kinh tế đất nước với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và lực lượng lao động. Trong đó, hoạt động Thương mại, Du lịch, Dịch vụ chiếm tỷ trọng tương đối lớn và trong tương lai khu vực này sẽ thu hút ngày càng nhiều lao động tham gia.
Cùng với chủ trương của Đảng và Nhà nước các doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi hình thức sở hữu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, số lượng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ ngày càng lớn. Quá trình này sẽ làm tăng tỷ trọng và số lượng người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, trong quá trình đổi mới, hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã được đề cập, nhưng chưa được đầu tư nghiên cứu thoả đáng. Trong khi đó, nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngày càng trở nên phức tạp. Vấn đề bức thiết đặt ra cho các cấp Công đoàn là phải làm sao vừa bảo vệ được quyền lợi của người lao động, góp phần cải thiện quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vừa giúp cho doanh nghiệp phát triển. Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong việc tham gia điều chỉnh mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế này. Do đó, cán bộ công đoàn còn lúng túng khi nội bộ doanh nghiệp phát sinh các mâu thuẫn về quyền và lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, việc nghiên cứu các “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch” là hết sức cần thiết.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015067 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement