Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By halong1955
#646168

Download Báo cáo Thực tập tại khách sạn Hải Âu miễn phí

Mục lục
Lời mở đầu
Phần I: Tình hình phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa
I, Khái quát tỉnh Khánh Hòa
II, Tình hình kinh doanh du lịch tỉnh Khánh Hòa
III, Thực trạng phát triển du lịch tại tỉnh Khánh Hòa
IV, Định hướng phát triển du lịch
V, Đầu tư phát triển du lịch
VI, Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch
Phần II: Hoạt động của đơn vị thực tập khách sạn Hải Âu
I, Lịch sử hình thành của khách sạn
II, Giới thiệu về khách sạn Hải Âu
III, Các tiện nghi dịch vụ của khách sạn
IV, Quy trình phục vụ khách
V, Cơ cấu tổ chức bộ máy
VI, Tình hình kinh doanh của khách sạn Hải Âu
Phần III: Nội dung thực tập
I, Công việc thực tập của sinh viên
II, Thành công của khách sạn Hải Âu
III, Đề xuất và kiến nghị
Lời kết++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

13.500
lao động trực tiếp), năm 2015 đảm bảo hơn 60.000 lao động (trong đó có khoảng
20.000 lao động trực tiếp) và năm 2020 có hơn 113.000 lao động (trong đó có hơn
38.000 lao động trực tiếp).
Bao Cao Th c Tâp Tôt Nghiêp GVHD: Bui Anh Tuân
Ha Thi Thu Lan
SVTT: Nguyên Thi Ngoc Yên
L p: CĐ QTNH-KS K30A
26
Dự báo mức tăng trưởng của du lịch Khánh Hoà được tính theo 3 phương án:
Phương án 1: Phƣơng án này đƣợc tính toán dựa trên tốc độ phát triển nhƣ hiện
nay của ngành du lịch Khánh Hoà. Theo đó đến năm 2010 du lịch Khánh Hoà đón
đƣợc 1,35 triệu lƣợt khách du lịch (450 ngàn lƣợt khách quốc tế); thu nhập du lịch đạt
2.250 tỷ đồng, ngành du lịch chiếm 8,18% tổng GDP của tỉnh; nhu cầu đầu tƣ cho
ngành du lịch là 3.550 tỷ đồng. Năm 2020 đón đƣợc 3 triệu lƣợt khách du lịch (1,25
triệu lƣợt khách quốc tế); thu nhập du lịch đạt 9.454 tỷ đồng, ngành du lịch chiếm
10,24% tổng GDP của tỉnh; nhu cầu đầu tƣ cho ngành du lịch là 17.389 tỷ đồng.
Phương án 2: Đƣợc tính toán với tốc độ tăng trƣởng cao hơn hiện nay và dựa
trên định hƣớng của "Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hoà đến 2020”
và dựa trên định hƣớng phát triển du lịch khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, trong đó
Nha Trang đƣợc xác định là trung tâm khu du lịch của các tỉnh duyên hải Nam Trung
Bộ. Theo đó đến năm 2010 du lịch Khánh Hoà đón đƣợc 1,5 triệu lƣợt khách du lịch
(500 ngàn lƣợt khách quốc tế); thu nhập du lịch đạt 2.500 tỷ đồng (trong đó doanh thu
du lịch đạt 1.500 tỷ), ngành du lịch chiếm 9,09% tổng GDP của tỉnh; nhu cầu đầu tƣ
cho ngành du lịch là 4.089 tỷ đồng. Năm 2020 đón đƣợc 3,4 triệu lƣợt khách du lịch
(1,4 triệu lƣợt khách quốc tế); thu nhập du lịch đạt 10.640 tỷ đồng (doanh thu du lịch
đạt 7.000 tỷ), ngành du lịch chiếm 11,53% tổng GDP của tỉnh; nhu cầu đầu tƣ cho
ngành du lịch từ 2011 - 2020 khoảng 18.600 tỷ đồng.
Phương án 3: Đƣợc tính toán với tốc độ phát triển cao hơn phƣơng án 2.
Phƣơng án này có nhiều khả năng đạt đƣợc trong điều kiện thuận lợi của mối quan hệ
quốc tế, mối quan hệ liên vùng và khả năng đảm bảo cho việc đầu tƣ đồng bộ về kết
cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành, đặc biệt đầu tƣ vào những khu du
lịch tổng hợp nhƣ Cam Ranh, Vân Phong... Theo phƣơng án này đến năm 2010 du lịch
Khánh Hoà đón đƣợc 1,7 triệu lƣợt khách du lịch (550 ngàn lƣợt khách du lịch quốc
tê); thu nhập du lịch đạt 2.790 tỷ đồng, ngành du lịch chiếm 10,14% tổng GDP của
tỉnh; nhu cầu đầu tƣ cho ngành du lịch là 4.901 tỷ đồng. Năm 2020 đón đƣợc 4,1 triệu
lƣợt khách du lịch (1,8 triệu lƣợt khách du lịch quốc tế); thu nhập du lịch đạt 1.288 tỷ
Bao Cao Th c Tâp Tôt Nghiêp GVHD: Bui Anh Tuân
Ha Thi Thu Lan
SVTT: Nguyên Thi Ngoc Yên
L p: CĐ QTNH-KS K30A
27
đồng, ngành du lịch chiếm 13,96% tổng GDP của tỉnh; nhu cầu đầu tƣ cho ngành du
lịch là 24.372 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu điều chỉnh cụ thể:
Chỉ tiêu về khách du lịch: “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khánh Hoà”
đƣợc thực hiện năm 1995 trong bối cảnh ngành du lịch nƣớc ta phát triển với tốc độ
tƣơng đối nhanh, Việt Nam vừa đạt con số 1 triệu lƣợt khách du lịch quốc tế vào năm
1994. Việc nghiên cứu dự báo một mặt có tính đến bối cảnh phát triển chung của cả
nƣớc nhƣ Việt Nam vừa trở thành thành viên ASEAN, Mỹ vừa bãi bỏ lệnh cấm vận và
thiết lập ngoại giao với Việt Nam, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đang gia tăng
rất nhanh...; mặt khác cũng tính đến những yếu tố thuận lợi của Khánh Hoà nói riêng,
chính vì thế trong phƣơng án dự báo của Quy hoạch năm 1995 đƣa ra dự báo lƣợng
khách quốc tế đạt 197 ngàn lƣợt vào năm 2000 và 360 ngàn lƣợt vào năm 2005.
Tuy nhiên, do có nhiều yếu tố mới nảy sinh (kể khách quan và chủ quan, trong
nƣớc và quốc tế) nhƣ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, đại dịch SARS, diễn
biến phức tạp của bối cảnh chính trị quốc tế và khu vực, tình trạng cạnh tranh gay gắt
giữa các quốc gia trong khu vực trong việc thu hút thị trƣờng khách du lịch quốc tế,
chất lƣợng dịch vụ du lịch của Việt Nam còn thấp, công tác quảng bá du lịch còn nhiều
bất cập... đã ảnh hƣởng đến sự thu hút dòng khách du lịch quốc tế đến Khánh Hoà nói
riêng và đến nƣớc ta nói chung.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, lƣợng khách du lịch quốc tế đến Khánh Hoà
chỉ đạt 69,05% so với dự báo. Để phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tế cũng nhƣ
bối cảnh chung của cả nƣớc, cần thiết có sự điều chỉnh lƣợng khách quốc tế đến
Khánh Hoà trong giai đoạn (2006 - 2010); đồng thời cân nhắc đến các yếu tố thuận lợi
nhƣ Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những điểm đến an toàn và thân thiện nhất
châu Á; Du lịch đƣợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn 2010; tiềm năng tài nguyên
du lịch của Khánh Hoà đƣợc quốc tế đánh giá cao; nhiều dự án xây dựng các khu du
lịch đã dần hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định nâng cao chất lƣợng của dịch vụ du
lịch; ngành du lịch Khánh Hoà đƣợc Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân
Bao Cao Th c Tâp Tôt Nghiêp GVHD: Bui Anh Tuân
Ha Thi Thu Lan
SVTT: Nguyên Thi Ngoc Yên
L p: CĐ QTNH-KS K30A
28
và các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện phát triển... để tính toán chỉ tiêu khách du
lịch quốc tế cho giai đoạn 20101- 2020.
Đối với chỉ tiêu về khách du lịch nội địa, trong quy hoạch trƣớc đây cũng đã
nghiên cứu tính toán đến các yếu tố thuận lợi và hạn chế của Khánh Hoà. Tuy nhiên
trong thực tế phát triển, có một số yếu tố thuận lợi chƣa đƣợc tính đến nhƣ Nhà nƣớc
thực hiện chế độ làm việc 5 ngày đối với ngƣời lao động, kinh tế phát triển ổn định,
đời sống ngƣời dân đƣợc tăng lên..., do vậy nhu cầu đi du lịch của ngƣời dân là rất lớn.
Khu vực Thành phố Nha Trang và phụ cận đã thu hút một lƣợng lớn khách từ khắp
mọi miền trên đất nƣớc về đây, ngoài ra khu tắm bùn đang đƣợc đƣa vào khai thác
từng bƣớc đã góp phần rất lớn thu hút khách du lịch cuối tuần đến với Khánh Hoà...
Với những thuận lợi đó, khách du lịch nội địa đến ngày một nhiều với mức tăng
trƣởng khá cao (16,6%/năm giai đoạn 2001 - 2005) và vƣợt xa mức dự báo trƣớc đây
(năm 2005 vƣợt 67,66% so với dự báo).
Về chỉ tiêu ngày lưu trú bình quân của khách: Trong quy hoạch 1995 đã không
đề cập đến chỉ tiêu ngày lƣu trú bình quân của khách du lịch. Trong khi đó đây là một
chỉ tiêu rất quan trọng dùng để tính toán nhu cầu đầu tƣ hệ thống cơ sở lƣu trú cũng
nhƣ thu nhập du lịch, lao động... Do vậy trong điều chỉnh lần này chỉ tiêu này đƣợc
tính toán cho từng giai đoạn, đối tƣợng khách.
Hiện nay, trên địa bàn Khánh Hoà đang có một số dự án đầu tƣ xây dựng các
khu du lịch có chất lƣợng cao tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, có chất lƣợng,
hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nƣớc, sẽ kéo dài thời gian lƣu trú của họ. Với
những yếu tố thuận lợi nhƣ vậy, và để phù hợp với bối cảnh chung của cả nƣớc, dự
kiến trong thời gian tới ngày lƣu trú trung bình của khách du lịch đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement