Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By no1_kem
#646014 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Chương 1: TỔNG QUAN 1
1 Cơ sở hình thành đề tài 1
2 Mục tiêu nghiên cứu 1
3 Nội dung nghiên cứu 2
4 Phương pháp nghiên cứu 2
5 Phạm vi nghiên cứu 2
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
1 Khái niệm đòn bẩy và một số khái niệm cơ bản liên quan 3
1.1 Khái niệm đòn bẩy 3
1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan 3
2 Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage) 5
2.1 Đo lường tác động của đòn bẩy hoạt động 5
2.2 Yếu tố tác động đòn bẩy hoạt động 6
2.3 Vai trò của đòn bẩy hoạt động đối với rủi ro của doanh nghiệp 7
2.4 Ý nghĩa và tác dụng của đòn bẩy hoạt động 7
3 Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage) 7
3.1 Đo lường tác động của đòn bẩy tài chính 8
3.2 Tác động đòn bẩy tài chính lên lợi nhuận và rủi ro 11
4 Tổng hợp đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính 14
Chương 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN LỢI NHUẬN & RỦI RO CỦA CTY 16
1 Giới thiệu chung về cty Delta AGF 16
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 18
1.3 Nhận xét chung: 21
1.4 Những thuận lợi và khó khăn 21
1.5 Mục tiêu của công ty 22
2 Phân tích đòn bẩy hoạt động 22
2.1 Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí 22
2.2 Đo lường tác động của đòn bẩy hoạt động 24
2.3 Yếu tố tác động đòn bẩy hoạt động của công ty 26
2.4 Ý nghĩa và tác dụng của đòn bẩy hoạt động đối với công ty 28
3 Phân tích đòn bẩy tài chính 28
3.1 Đo lường tác động của đòn bẩy tài chính 28
3.2 Tác động nợ vay lên tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần 34
4 Phân tích đòn bẩy tổng hợp 37
5 Giải pháp cho kế hoạch tài trợ nhu cầu vốn tương lai 38
5.1 Xác định EBIT kỳ vọng 38
5.2 Các mức vay nợ và chi phí sử dụng vốn vay 41
5.3 Phân tích mối quan hệ EBIT - EPS 43
5.4 Đo lường rủi ro tài chính của các phương án tài trợ 48
5.5 Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các phương án tài trợ 49
Chương 4: KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
Chương 1: TỔNG QUAN
1 Cơ sở hình thành đề tài
Ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp
cũng phải đối mặt với nguy cơ từ môi trường kinh doanh, và những trở ngại trong nội
tại của doanh nghiệp trong việc hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho chủ sở
hữu. Một trong những trở ngại đó chính là rủi ro.
Rủi ro có thể mang tính tích cực hay tiêu cực, nhưng mặt tiêu cực thường
được quan tâm hơn. Trong doanh nghiệp thường có hai loại rủi ro: rủi ro kinh doanh
và rủi ro tài chính.
Rủi ro kinh doanh là rủi ro gắn liền với các hoạt động kinh doanh do không
chắc chắn về doanh số và chi phí hoạt động. Mối quan tâm của nhà quản trị là ảnh
hưởng của kết cấu chi phí (tỷ trọng giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi) đối với
mức độ rủi ro kinh doanh, về khả năng tạo đủ doanh thu để đạt đến mức đủ tiền
thanh toán các định phí trong sản xuất. Mặt khác, đầu tư vào chi phí cố định để gây
ra sự thay đổi trong số lượng tiêu thụ nhằm khuếch đại sự thay đổi lợi nhuận (lỗ),
khuếch đại rủi ro kinh doanh. Đó là ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động.
Rủi ro tài chính là rủi ro biến động lợi nhuận trên vốn cổ phần kết hợp với rủi
ro mất khả năng chi trả phát sinh từ việc sử dụng các nguồn tài trợ có chi phí cố định
(nợ dài hạn và cổ phiếu ưu đãi) trong cơ cấu nguồn vốn. Tác động của chúng được
gọi là đòn bẩy tài chính.
Đòn bẩy như là công cụ để khuếch đại lực, biến một lực nhỏ thành một lực lớn
hơn tác động vào vật thể cần dịch chuyển. Trong vật lý người ta dựa vào điểm tựa cố
định để khuếch đại lực nhằm mục tiêu di chuyển một vật thể nào đó. Thuật ngữ “đòn
bẩy” trong tài chính ám chỉ việc sử dụng chi phí cố định để gia tăng khả năng sinh
lợi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đòn bẩy trong tài chính là con dao hai lưỡi. Nếu
hoạt động của doanh nghiệp tốt, đòn bẩy sẽ khuếch đại cái tốt lên gấp bội lần. Ngược
lại, nếu hoạt động doanh nghiệp xấu thì đòn bẩy cũng khuếch đại cái xấu lên bội lần.
Công ty được phân tích đang trong giai đoạn khởi đầu của chu kỳ kinh doanh,
đây là giai đoạn biểu hiện rõ ràng mức độ cao của rủi ro kinh doanh.Vì vậy rủi ro tài
chính đi kèm nên giữ càng thấp càng tốt nhằm tránh tác động tổng hợp cùng một lúc
hai loại rủi ro lên tổng thể doanh nghiệp.Vấn đề đang quan tâm và cần xác định hiện
nay là phân tích đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính ảnh hưởng như thế nào đến lợi
nhuận và rủi ro, nên thay đổi tác động của chúng ra sao, để công ty kiểm soát được
rủi ro tổng thể mà vẫn sử dụng chúng như công cụ tích cực để đạt được lợi nhuận kỳ
vọng trên vốn cổ phần mong muốn, đưa ra những quyết định phù hợp liên quan
nguồn vốn. Đó là lí do tui chọn đề tài: “Phân tích tác động của đòn bẩy lên lợi nhuận
và rủi ro của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta AGF”.
2 Mục tiêu nghiên cứu
Đo lường tác động của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính của công ty.
Đánh giá ảnh hưởng của hai đòn bẩy đến khả năng sinh lợi và rủi ro.
Giải pháp tài trợ nhu cầu vốn tương lai hiệu quả, hạn chế rủi ro và nâng cao lợi
nhuận trên vốn cổ phần. 3 Nội dung nghiên cứu
Phân tích mức độ ảnh hưởng khác nhau của đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận
trước thuế và lãi vay (EBIT), rủi ro kinh doanh do đầu tư định phí thay đổi.
Xem xét sự thay đổi qui mô tài trợ vốn có chi phí cố định tác động đến khả
năng tạo lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) cũng như rủi ro nó tạo ra như thế nào.
Dựa trên nhu cầu vốn để tài trợ cho các dự án tương lai, xây dựng nhiều
phương án tài trợ với tỷ lệ nợ khác nhau. Phân tích mối quan hệ EBIT và EPS để có
thể lựa chọn phương án tài trợ nhu cầu vốn tương lai thích hợp.
Tổng hợp tác động đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.
4 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính, những thông tin
qua trao đổi với những người có thẩm quyền quyết định và ảnh hưởng đến số liệu
cần thu thập, để đảm bảo thông tin thu thập được chính xác, đầy đủ, và mang tính
thực tiễn.
Phương pháp xử lý số liệu: phân loại, tính toán số liệu để tìm ra các chỉ tiêu
giải quyết vấn đề. Sau đó phân tích, lý luận, tổng hợp thông tin để đưa ra giải pháp
và đề nghị.
5 Phạm vi nghiên cứu
Công ty chính thức đi vào hoạt động tháng 4/2007, với nhu cầu xác định mức
độ rủi ro và khả năng tăng trưởng lợi nhuận tương lai như trên, nên sẽ tiến hành phân
tích tình hình hoạt động kinh doanh và tài trợ của công ty quý 3, quý 4 năm 2007.
Đây là hai quý thể hiện rõ sự biến động của qui mô nợ vay.
Hoạt động công ty có rất nhiều lĩnh vực nên ảnh hưởng đến lợi nhuận và rủi ro
cũng có rất nhiều nhân tố. Ở đây chỉ xem xét tác động của hai loại đòn bẩy đến khả
năng sinh lợi và rủi ro.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996565 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement