Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Giles
#645961 Download Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc Nhà nước hiện nay miễn phíMỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VÁN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2
1.1 Chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản 2
1.1.1 Ngân sách nhà nước và Chi Ngân sách Nhà nước 2
1.1.2 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 4
1.1.3 Đặc điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước 5
1.1.4 Vai trò vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước 6
1.1.5 Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước 8
1.2 Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9
1.2.1 Khái niệm kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9
1.2.2 Sự cần thiết phải kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9
1.2.3 Yêu cầu đối với công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 11
1.3 Kho bạc Nhà nước và nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 12
1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước 12
1.3.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành Kho bạc Nhà nước 12
1.3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước 15
1.3.1.3 Phân cấp quản lý và kiểm soát thanh toán qua KBNN: 18
1.3.2 Nội dung và đặc điểm kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước 19
1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước 19

1.3.4 Vai trò của Kho bạc nhà nước trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 22
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 24
2.1 Cơ chế kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay 24
2.1.1 Những nguyên tắc chung 24
2.1.1.1 Nguyên tắc kiểm soát thanh toán vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 24
2.1.1.2 Đối tượng kiểm soát thanh toán 25
2.1.1.3 Trách nhiệm, quyền hạn các cơ quan có liên quan 25
2.1.2 Kiểm soát thanh toán vốn quy hoạch 29
2.1.2.1 Nội dung chi phí dự án quy hoạch 29
2.1.2.2 Tài liệu làm căn cứ kiểm soát thanh toán vốn quy hoạch 29
2.1.2.3 Tạm ứng và thanh toán khối lượng quy hoạch hoàn thành 30
2.1.3 Kiểm soát thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư 33
2.1.3.1 Nội dung chi phí công tác chuẩn bị đầu tư 33
2.1.3.2 Hồ sơ, tài liệu làm căn cứ kiểm soát thanh toán chuẩn bị đầu tư 34
2.1.3.3 Tạm ứng và thanh toán khối lượng chuẩn bị đầu tư hoàn thành 34
2.1.4 Kiểm soát thanh toán vốn thực hiện dự án 35
2.1.4.1 Tài liệu làm căn cứ kiểm soát thanh toán vốn thực hiện dự án 35
2.1.4.2. Tạm ứng và thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành 38
2.1.4.3 Quy định việc ủy nhiệm kiểm soát thanh toán vốn đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư 43
2.2 Đánh giá công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2001-2007 45
2.2.1 Những thành công đạt được 45
2.2.2 Những hạn chế còn tồn tại 49
2.2.2.1 Định mức đơn giá còn nhiều bất cập 49
2.2.2.2 Hạn chế trong việc áp dụng quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 51
2.2.2.3 Hạn chế trong thanh toán tạm ứng và thu hồi tạm ứng 52
2.2.2.4 Hạn chế trong quy định mở tài khoải tiền gửi của các ban quản lý dự án 54
2.2.2.5 Quy định chưa rõ ràng về các loại dự toán làm căn cứ thanh toán khối lượng hoàn thành 55
2.2.2.6 Hạn chế trong kiểm soát chi ủy nhiếm vốn bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng 56
2.2.3 Nguyên nhân dẫn tới những hạn chế 57
2.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 57
2.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 60
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA KBNN TRONG CÔNG TÁC QUẢN KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 62
3.1 Mục tiêu và định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB 62
3.1.1 Mục tiêu chung 62
3.1.2 Mục tiêu đối với hệ thống thanh toán 62
3.1.3 Mục tiêu đối với công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 63
3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 63
3.2.1 Giải pháp trong quản lý giá xây dựng 63
3.2.2 Cải tiến mô hình giao dịch một của trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay 64
3.2.3 Quy định tạm ứng và thu hồi tạm ứng 66
3.2.4 Điều chỉnh qui định về mở tài khoản tiền gửi của các Ban quản lý dự án 66
3.2.5 Qui định cụ thể về căn cứ cho kiểm soát thanh toán khối lượng hoàn thành 67
3.2.6 Kiểm soát thanh toán vốn ủy nhiệm bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng 68
3.2.7 Hoàn thiện công tác kiểm tra trong kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 68
3.3 Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tương lai 69
KẾT LUẬN 74
Đề tài luận văn “ Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay” sẽ góp phần giới thiệu hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua hệ thống Kho bạc, cũng như thực trạng và những hạn chế đang diễn ra, các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua hệ thống KBNN.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu của chuyên đề này bao gồm ba chương:
Chương 1: Một số ván đề chung về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB hiện nay
Chương 3: Giải pháp tăng cường vai trò của KBNN trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB hiện nay

Chương 1
MỘT SỐ VÁN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT
THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1.1 Chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản
1.1.1 Ngân sách nhà nước và Chi Ngân sách Nhà nước
- Khái niệm NSNN:
Ngân sách Nhà nước, hay Ngân sách Chính phủ, là một thành phần trong hệ thống tài chính. Thuật ngữ "Ngân sách nhà nước" được sử dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế, xã hội ở mọi quốc gia. Song quan niệm về ngân sách nhà nước lại chưa thống nhất, người ta đã đưa ra nhiều định nghĩa về ngân sách nhà nước tùy theo các trường phái và các lĩnh vực nghiên cứu. Các nhà kinh tế Nga quan niệm: Ngân sách nhà nước là bảng liệt kê các khoản thu, chi bằng tiền trong một giai đoạn nhất định của quốc gia. Luật Ngân sách Nhà nước cũ được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 1996 định nghĩa: Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của quốc gia trong dự toán đã được cơ quan Chính phủ có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ.
Nhưng áp dụng thống nhất hiện nay là theo Luật Ngân sách 2002. Trong đó quy định:
Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
- Khái niệm về chi NSNN
Chi NSNN là quá trình Nhà nước sử dụng các nguồn lực tài chính tập trung vào việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Nhà nước. Chi NSNN có quy mô rộng và mức độ rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
- Phân loại chi NSNN:
Có nhiều tiêu thức để phân loại
+ Theo chức năng nhiệm vụ, chi ngân sách nhà nước gồm:
* Chi đầu tư phát triển kinh tế và kết cấu hạ tầng, trong đó phần lớn là xây dựng cơ bản, khấu hao tài sản xã hội
* Chi bảo đảm xã hội, bao gồm:
* (1) giáo dục
* (2) y tế
* (3) công tác dân số
* (4) khoa học và công nghệ
* (5) văn hóa
* (6) thông tin đại chúng
* (7) thể thao
* (8) lương hưu và trợ cấp xã hội
* (9) các khoản liên quan đến can thiệp của Chính phủ vào các hoạt động kinh tế
* (10) quản lý hành chính
* (11) an ninh, quốc phòng
* (12) các khoản chi khác
* (13) dự trữ tài chính
* (14) trả nợ vay nước ngoài, lãi vay nước ngoài
+ Theo đối tượng thì chi NSNN được chia thành: chi đầu tư, chi thường xuyên và chi khác.
+ Theo mục đích kinh tế thì chi NSNN được chia thành chi tiêu dùng và chi đầu tư phát triển.
-Đặc điểm chi NSNN:
Chi NSNN có những đặc điểm chủ chốt sau:
+ Chi NSNN gắn liền với các hoạt động của bộ máy Nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Nhà nước.
+ Các khoản chi NSNN mang tính chất không hoàn trả trực tiếp
+ Các khoản chi NSNN thường được xem xét hiệu quả ở tầm vĩ mô, nghĩa là được xem xét một cách toàn diện dựa vào mức độ hoàn thành của khoản chi đó trên các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Nhà nước đề ra trong từng thời kì
+ Các khoản chi NSNN có ảnh hưởng chặt chẽ tới mọi mặt của xã hội, như tiền lương, giá cả, tỉ giá .v.v…
1.1.2 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Vốn đầu tư XDCB từ NSNN là một bộ phận quan trọng của vốn đầu tư trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời là một nguồn lực tài chính công rất quan trọng của quốc gia.
Dưới giác độ là một nguồn vốn đầu tư nói chung, vốn đầu tư XDCB từ NSNN cũng như các nguồn vốn khác. Đó là biểu hiện bằng tiền của giá trị đầu tư, bao gồm các khoản chi phí tiêu hao nguồn lực, phục vụ cho hoạt động đầu tư. Luật Đầu tư ban hành năm 2005 của Việt Nam quy định: “Vốn đầu tư là tiền và tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hay gián tiếp.”
Dưới giác độ là một nguồn lực tài chính quốc gia, vốn đầu tư XDCB từ NSNN là một bộ phận của quĩ NSNN trong khoản chi đầu tư của NSNN hàng năm được bố trí cho đầu tư vào các công trình, dự án XDCB của Nhà nước.
Gắn với hoạt động đầu tư XDCB, nguồn vốn này chủ yếu được sử dụng để đầu tư phát triển tài sản cố định trong nền kinh tế. Khác với các loại đầu tư như đầu tư chuyển dịch, đầu tư cho dự phòng, đầu tư mua sắm công,.v.v…, đầu tư XDCB là hoạt động đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà xưởng, kết cấu hạ tầng… Đây là hoạt động đầu tư phát triển, đầu tư cơ bản và chủ yếu có tính chất dài hạn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ttkngan
#985563 Mình đang cần tài liệu này để phục vụ cho khóa luận sắp tới, bạn có thể cho mình xin link được không, mình cám ơn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985598 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement