Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vippr0_291
#645915

Download Luận văn Tìm hiểu hoạt động các quỹ đầu tư tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp miễn phí

Mục Lục
Đề mục Trang
? DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
? PHẦN MỞ ĐẦU
? NỘI DUNG
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY QUẢN LÝ
QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ 1
I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ .1
1. Khái niệm về côngty quản lý quỹ .1
2. Chưc năng hoạt động và các s?n ph?mcủa công ty quản lý quỹ 1
2.1 Quản lý quỹ đầu tư .1
2.2 Tư vấn đầu tư và tư vấn tàichính.1
2.3 Nghiên cứu.2
3. Cơ chế giám sát của quỹ, công ty quản lý quỹ và các cơ quan chức
năng .2
II. QUỸ ĐẦU TƯ .2
1. Khái niệm về quỹ đầutư .2
2. Các loại hình quỹ đầu tư.3
2.1 Căn cứ vào nguồnvốn huy động.3
2.1.1 Quỹ đầu tư tập thể (quỹ công chúng) .3
2.1.2 Quỹ đầu tư cá nhân( Quỹ thành viên) .4
2.2 Căn cứ vào cấu trúc vận độngvốn.5
2.2.1 Quỹđóng.5
2.2.2 Quỹmở .5
2.3 Căn cứ vào cơ cấu tổ chứcvà hoạt độngcủa quỹ .6
2.3.1 Quỹ đầu tư dạng công ty .6
2.3.2 Quỹ đầu tư dạng hợp đồng .6
3. Cơ cấu tổ chức và hoạtđộng của Quỹ đầu tư .7
3.1 Cơ cấu tổ chức .7
3.2 Hoạt động củaQuỹ đầutư.8
3.2.1 Hoạt động huy động vốn .8
3.2.2 Hoạt động đầu tư .10
3.3 Các loại phí và chi phí thông thường.10
3.3.1 Loại phí mà nhà đầu tư chi trả khi họ bắt đầu tham gia và khi rút tiền khỏi quỹ
.10
3.3.2 Loại chi phí trực tiếp lênquỹ .10
3.3.3 Phí quản lý .10
4. Vai trò của Quỹ đầutư trong nền kinh tế .11
4.1 Đối với nền kinhtế nói chung .11
4.2 Đối với thị trường chứng khoán.12
4.3 Đối với nhà đầutư .13
4.4 Đối với người cần vốn là các DN.14
III.KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
QUỸ ĐẦU TƯ – BÀI HỌC KINHNGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM .15
1.Quỹ đầu tư tại thị trường các nước phát triển.17
1.1 Quỹ đầu tưtại Mỹ .17
1.2 Quỹ đầu tư tại Nhật .18
2. Quỹ đầu tư tại cácnước đang phát triển .20
2.1 Quỹ đầu tư tại Trung Quốc.20
2.2 Quỹ đầu tư tại Thái Lan .23
IV. KẾT LUẬN .27
CHƯƠNG II : TÌNH HÌNHHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT
NAM .28
I. GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
TẠI VIỆT NAM .28
1. Công ty liên doanh quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam và Quỹ đầu tư
Vietfund.28
1.1 Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam(VFM).28
1.2 Quỹ đầu tư– Vietfund.29
2. Dragon Capital.29
2.1 Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) .29
2.2 Vietnam GrowthFund (VGF).29
2.3 Vietnam Dragon Fund(VDF).30
3.Vina Capital.30
3.1 Vietnam Opportunity Fund ( VOF).30
3.2 Quỹ bất động sản (Vinaland Fund) .31
3.3 Quỹ TechFund .31
4. Mekong Capital .32
4.1 Quỹ doanh nghiệp Mekong 1 .32
4.2 Quỹ doanh nghiệp Mekong 2 .34
5. Indochina Capital.34
6. Công ty Finansa.35
6.1 Quỹ Vietnam Frontier Fund .35
6.2 Qu?Vietnam Equity Fund . 35
7. Fanxipang Asset Management Ltd.36
7.1 Quỹ PXP Vietnam Fund .36
8. Vietnam Holding Asset Management .36
8.1 Quỹ Vienam Holding.36
9. Quỹ đầutư PENM .37
10. Các quỹ đầu tư Hàn Quốc .38
11. Công ty quản lý quỹ Prudential.39
11.1 Quỹ bảo phí .39
11.2 Quỹ cân bằng.39
12. Công ty quản lý quỹ BảoViệt.40
12.1 Quỹ đầu tưBảo Việt.40
13. Công ty quản lý quỹ đầu tư Thành Việt.41
13.1 Quỹ Saigon Fund A1. 41
14. Công ty quản lý quỹ Ngân hàng Vietcombank .42
14.1 Quỹ VCBF1 .42
14.2 Quỹ VCBF2. 42
15. Công ty quản lý quỹ Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam .43
15.1 Quỹ đầu tư Việt Nam .43
16. Công ty quản lý quỹ Ngân hàng An Bình .43
? KẾT LUẬN
? TÀI LIỆU THAM KHẢO++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hiệp tín thác đầu tư . Ở Việt Nam, chúng ta
cũng phải nhanh chóng có giải pháp cụ thể cho vấn đề này.
Ngoài việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, chúng ta cũng
nên có những quy định chặt chẽ không chỉ về mặt kỹ năng
chuyên môn mà cũng cần chú trọng đến khía cạnh đạo đức
nghề nghiệp của cán bộ , nhân viên trong ngành Quỹ đầu tư
để đảm bảo tính công khai, công bằng của thị trường và cũng
để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư.
Tuy nhiên , dù đạt được một số thành quả nhất định nhưng
nhìn chung TTCK Thái Lan cũng như ngành công nghiệp quỹ đầu tư
TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
PHÁP
GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -45-
Thái Lan vẫn còn khá non trẻ do chỉ mới ra đời và phát triển trong
một thời gian chưa phải là dài . Vì vậy vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề
cần được giải quyết
ƒ Khả năng đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư của các Quỹ đầu
tư Thái Lan cón khá hạn chế. Năm 1993 , số lượng quỹ cổ
phiếu Thái Lan chiếm tới 87,9% trong khi các quỹ thu nhập cố
định và quỹ cân bằng chỉ chiếm 12,1% . Vì hầu hết các quỹ là
quỹ cổ phiếu nên thị trường chứng khoán đóng vai trò hết sức
quan trọng trong việc định đoạt hoạt động của các quỹ này.
Một khi hoạt động của thị trường chứng khoán suy giảm sẽ kéo
theo hoạt động của các quỹ đi xuống và điều này sẽ ảnh
hưởng đến định hướng đầu tư của khách hàng đối với Quỹ đầu
tư . Đây là vấn đề mà chúng ta cần lưu ý . Đa dạng hoá
mục tiêu đầu tư của các quỹ đầu tư Việt Nam ngay từ ban đầu
sẽ đảm bảo được hoạt động ổn định của các quỹ đầu tư cũng
như đảm bảo được tính ổn định tương đối cho hoạt động của
toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam
ƒ Thiếu các định chuẩn về kiến thức và hoạt động của công
chúng đầu tư. Hiện nay tại Thái Lan, nhìn chung không có một
tiêu chí nào về thước đo hoạt động hay rủi ro. Những người
mua chứng chỉ quỹ đầu tư vẫn rất hạn chế về kiến thức trong
việc đánh giá hoạt động của quỹ và cổ tức vẫn là yếu tố quan
trọng nhất hấp dẫn họ. Các phương tiện truyền thông cũng
thiếu hiểu biết và thường đưa ra những thông tin sai lệch. Và
chúng ta hiện cũng đang ở trong tình trạng tương tự Thái Lan.
Kiến thức về quỹ đầu tư của công chúng đầu tư Việt Nam còn
hạn chế . Vì vậy, việc đào tạo , phổ cập kiến thức về quỹ đầu
tư là một vấn đề hết sức cần thiết . Hơn nữa việc đưa ra các
TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
PHÁP
GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -46-
tiêu chuẩn sẽ giúp ngăn chặn những hoạt động sai trái và khả
năng lạm dụng trong việc đưa ra thông tin về hoạt động
IV. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Tại châu Á, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các quỹ đầu tư trong
những năm gần đây cho thấy rằng loại hình đầu tư này đang ngày
càng được công chúng đầu tư ưa chuộng. Tuy nhiên, tỷ lệ quỹ đầu
tư trên tổng số tài sản tài chính của các hộ gia đình tại châu Á còn
thấp hơn rất nhiều so với châu Âu và Mỹ.
Việt Nam là nước đi sau với một thị trường chứng khoán mới
được hình thành và vẫn còn nhỏ bé. Tuy nhiên, trong xu thế đón
đầu và hội nhập, chúng ta có thể nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm
của các nước đi trước trên thế giới và khu vực, qua đó đẩy nhanh
quá trình phát triển của ngành quỹ đầu tư nói riêng và thị trường
chứng khoán nói chung.
TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
PHÁP
GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -47-
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
I. GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ
QUỸ TẠI VIỆT NAM
1. Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt
Nam và Quỹ đầu tư Vietfund
1.1 Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt
Nam
Công ty liên doanh quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam –
Vietfund Management (VFM), sau đây gọi tắt là công ty quản lý quỹ
VFM, là một liên doanh giữa công ty Dragon Capital Management và
ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, được thành lập
theo giấy phép số 01/GPĐT-UBCKNN ngày 15 tháng 07 năm 2003
cấp bởi UBCKNN. Công ty quản lý quỹ VFM là công ty quản lý quỹ
chính thức của Quỹ đầu tư VF1.
Các đối tác trong liên doanh của Vietfund Management
Ngân Hàng Sacombank được thành lập theo giấy phép số
0006/NH- GP ngày 05/12/1991, là một trong những Ngân Hàng
Thương Mại Cổ Phần đầu tiên ở Việt Nam. Với chức năng là một ngân
hàng bán lẻ phục vụ khách hàng là cá nhân và các doanh nghiệp
vừa và nhỏ, Sacombank đã phát triển mạng lưới các chi nhánh đến
hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Hiện nay, Sacombank có hơn 60 điểm giao dịch phục vụ cho hơn
200.000 khách hàng trên toàn quốc. Đến nay, với vốn điều lệ là
1000 tỷ đồng và với tổng tài sản có hơn 6.000 tỷ đồng, Sacombank
là một trong hai ngân hàng cổ phần lớn nhất tại Việt Nam. NHTMCP
Sài Gòn Thương Tín là đối tác liên doanh trong công ty quản lý quỹ
VFM và là sáng lập viên của Quỹ đầu tư VF1.
TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
PHÁP
GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -48-
Dragon Capital Management Limited, thành lập vào năm 1994
tại Anh Quốc, với mục đích cung cấp các dịch vụ tài chính thuộc
ngân hàng đầu tư: quản lý quỹ, tài chính công ty và chứng khoán, là
đối tác liên doanh trong công ty quản lý quỹ VFM và là sáng lập viên
của Quỹ đầu tư VF1.
Ngân hàng giám sát – Ngân hàng ngoại thương Việt
Nam(Vietcombank): là ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ : bảo
quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ
có liên quan đến tài sản của Quỹ đầu tư VF1, thực hiện việc định giá
giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư VF1 đồng thời giám sát hoạt
động của quỹ đầu tư VF1 và công ty quản lý quỹ VFM theo giấy
phép số 14/GPHĐLK cấp ngày 02/05/2003 bởi UBCKNN.
1.2 Quỹ đầu tư – Vietfund (VF1)
Quỹ đầu tư VF1 được cấp phép thành lập và phát hành chứng
chỉ quỹ đầu tư ra công chúng vào ngày 24/03/2004 bởi UBCKNN,
căn cứ theo NĐ144 về chứng khoán và TTCK. Quỹ đầu tư VF1 là một
quỹ đóng. Vốn huy động là 300 tỷ đồng chia thành 30.000.000 đơn
vị quỹ với mệnh giá là 10.000 đồng/đơn vị quỹ.
2. Dragon Capital
Công ty Dragon Capital, thành lập vào năm 1994 tại Anh Quốc,
với mục đích cung cấp các dịch vụ tài chính thuộc ngân hàng đầu tư:
quản lý quỹ, tài chính công ty và chứng khóan.
Dragon Capital là công ty nước ngoài đầu tiên được cấp mã số
giao dịch chứng khoán bởi UBCKNN và thực hiện các giao dịch chứng
khoán dưới hình thức tự doanh.
2.1 Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL)
Một trong những gương mặt nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nổi
bật trên thị trường đầu tư tài chính hiện nay là Quỹ VEIL, được quản
lý bởi Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital (Anh). Được thành lập
TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement