Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dungkhoc_vi_xaanh_190
#645908

Download Đồ án Dự án nhà máy sản xuất cà phê chất lượng cao của tổng công ty cà phê Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
 
MỞ ĐẦU
I. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
PHẦN I - THUYẾT MINH DỰ ÁN - 1 -
CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ - 2 -
I. XUẤT XỨ VÀ CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ HÌNH THÀNH DỰ ÁN - 2 -
II. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HẠ TẦNG CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN - 2 -
1. Điều kiện tự nhiên - 2 -
2. Hạ tầng cơ sở khu vực dự án - 4 -
3. Các chính sách kinh tế xã hội, các quy hoạch, định hướng chiến lược liên quan đến phát triển ngành có dự án và bản thân dự án - 5 -
III.PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG - 5 -
IV. KẾT LUẬN VỀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ - THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN - 7 -
V. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN - 7 -
CHƯƠNG II: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ CÔNG SUẤT - 8 -
I. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN - 8 -
II. LỰA CHỌN CÔNG SUẤT CHO DỰ ÁN - 8 -
1. Căn cứ lựa chọn - 8 -
2. Phương án và lựa chọn phương án - 8 -
3. Công suất chung của dự án và công suất phân theo cơ cấu sản phẩm - 9 -
CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT - 10 -
I. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT THIẾT BỊ CHO DỰ ÁN - 10 -
1. Thiết bị chế biến cà phê rang xay - 10 -
2. Thiết bị chế biến cà phê 3in1 - 10 -
3. Thiết bị chế biến cà phê nhân - 10 -
4. Thiết bị chế biến nhân xô - 10 -
II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU - 11 -
1. Quy trình sản xuất tóm tắt - 11 -
2. Danh mục và khối lượng thiết bị - 12 -
3. Chuyển giao công nghệ, đào tạo và trợ giúp kỹ thuật - 13 -
4. Giải pháp cung cấp thiết bị và các điều kiện sửa chữa bảo dưỡng - 13 -
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM - 14 -
I. CĂN CỨ LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM CHO DỰ ÁN - 14 -
II. PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM - 14 -
1. Địa điểm xây dựng - 14 -
2. Điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng - 14 -
3. Phương án địa điểm - 14 -
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG & ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - 15 -
I. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ - 15 -
1. Các phương án lựa chọn - 15 -
2. Phân tích lựa chọn phương án tổng mặt bằng - 15 -
3. Danh mục các công trình, hạng mục công trình và khối lượng công tác xây dựng chủ yếu .- 16 -
II. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC, KẾT CẤU VÀ HẠ TẦNG - 17 -
1. Giải pháp kiến trúc - 17 -
2. Giải pháp kết cấu - 19 -
3. Giải pháp đường giao thông nội bộ - 21 -
4. Giải pháp cấp điện - 22 -
5. Hệ thống cấp nước - 24 -
6. Hệ thống thoát nước - 25 -
III. NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU, LAO ĐỘNG VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ - 27 -
IV. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ - 27 -
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN - 27 -
1. Tiến độ thực hiện - 27 -
2. Hình thức quản lý dự án - 28 -
VI. GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG - 28 -
1. Căn cứ - 28 -
2. Các giải pháp - 28 -
V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN - 28 -
1. Đánh giá tác động đến môi trường - 28 -
2. Các giải pháp đảm bảo để hạn chế tác động xấu đến môi trường - 30 -
CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH VẬN HÀNH & CÁC YẾU CẦU PHẢI ĐÁP ỨNG - 33 -
I. CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM HÀNG NĂM - 33 -
1. Cơ cấu sản phẩm - 33 -
2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm - 33 -
3. Chương trình vận hành và khai thác - 33 -
II. CHẾ ĐỘ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ TRONG THỜI GIAN VẬN HÀNH - 33 -
III. GIẢI PHÁP TIÊU THỤ SẢN PHẨM - 33 -
1. Thị trường tiêu thụ - 33 -
2. Lựa chọn tiêu thức tiêu thụ - 34 -
3. Dự kiến giá bán sản phẩm - 34 -
IV. NHU CẦU CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG CHO SẢN XUẤT - 34 -
1. Nguyên liệu - 34 -
2. Các giải pháp nguyên liệu khác - 34 -
CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN & BỐ TRÍ LAO ĐỘNG - 35 -
I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC VẬN HÀNH - 35 -
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - 35 -
2. Cơ cấu tổ chức sản xuất - 35 -
3. Bố trí lao động - 35 -
II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG CHO TỪNG NĂM VẬN HÀNH - 36 -
III. KHUYẾN KHÍCH LAO ĐỘNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - 36 -
1. Khuyến khích lao động - 37 -
2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực - 37 -
IV. MỐI QUAN HỆ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN - 37 -
1. Mối quan hệ trách nhiệm cung cấp tài liệu, thẩm định, phê duyệt đầu tư trong giai đoạn lập dự án - 37 -
2. Mối quan hệ trách nhiệm phối hợp, trợ giúp, kiểm tra, giám sát giai đoạn thực hiện đầu tư - 37 -
3. Mối quan hệ trách nhiệm trong giai đoạn quyết toán đầu tư - 37 -
4. Mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra trong giai đoạn vận hành - 38 -
CHƯƠNG VIII: XÁC ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN - 39 -
I. CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA DỰ ÁN - 39 -
1. Vốn cố định - 39 -
2. Vốn lưu động - 39 -
II.XÁC ĐỊNH QUY MÔ VỐN CHO DỰ ÁN - 39 -
1. Những cơ sở pháp lý khi lập tổng mức đầu tư - 39 -
2. Lập luận về phương pháp tính tổng mức đầu tư - 39 -
3. Dự tính những khoản mục chi phí cấu thành tổng mức đầu tư. - 40 -
a. Chi phí xây dựng (GXD) - 40 -
b. Chi phí thiết bị (GTB) - 43 -
c. Chi phí bồi thường tái định cư(GBT,TĐC) - 45 -
d. Chi phí quản lý dự án(GQL) - 45 -
e. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình(GTV) - 46 -
f. Chi phí khác của dự án (GK) - 49 -
g. Vốn lưu động ban đầu (VLĐBĐ) - 53 -
h. Chi phí dự phòng(GDP) - 53 -
i. Lãi vay trong thời gian xây dựng (LV) - 58 -
j. Tổng hợp tổng mức đầu tư - 60 -
III. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN - 60 -
1. Phương án huy động vốn - 60 -
2. Kế hoạch hoàn trả vốn - 60 -
CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ - 61 -
I. LÝ LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH, THỜI KỲ PHÂN TÍCH VÀ LÃI SUẤT TỐI THIỂU CHẤP NHẬN ĐƯỢC. - 61 -
1. Quan điểm phân tích hiệu quả của dự án - 61 -
2. Thời kỳ phân tích - 61 -
3. Lãi suất tối thiểu chấp nhận được - 61 -
II. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - 62 -
1. Chi phí vận hành - 62 -
2. Lãi vay trong vận hành - 68 -
3. Kế hoạch khấu hao và kế hoạch đầu tư thay thế - 71 -
4. Chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm - 74 -
III. DOANH THU CỦA DỰ ÁN - 75 -
1. Những khoản doanh thu của dự án - 75 -
2. Kế hoạch bán hàng và doanh thu của dự án - 75 -
IV. PHÂN TÍCH LỖ LÃI VÀ MỘT SỐ TỶ LỆ TÀI CHÍNH - 77 -
1.Phân tích lỗ lãi - 77 -
2. Một số tỷ lệ tài chính - 77 -
V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH - 80 -
1. Phân tích hiệu quả tài chính thông qua chỉ tiêu NPV - 80 -
2. Phân tích hiệu quả tài chính thông qua suất thu lợi nội tại (IRR) - 87 -
3. Phân tích an toàn tài chính - 87 -
4. Phân tích độ nhạy 96 -
VI. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI - 113 -
1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - 113 -
2. Các lợi ích và ảnh hưởng từ dự án - 120 -
CHƯƠNG X. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ - 121 -
I. KẾT LUẬN - 122 -
II. KIẾN NGHỊ - 122 -
PHẦN II - THIẾT KẾ CƠ SỞ - 123 -
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

CẦU VỐN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT
Nội dung chi phí
Toàn bộ
Thời gian thực hiện
Quý IV/2010
Quý I/2011
Quý II/2011
Quý III/2011
Quý IV/2011
1
Tổng cộng vốn đầu tư
73.900.303
575.258
5.332.801
5.802.616
24.017.842
38.171.786
2
Trong đó
Vốn tự có: 30%
22.170.091
575.258
5.332.801
5.802.616
10.459.416
0
Vốn vay thương mại: 70%
51.730.212
0
0
0
13.558.426
38.171.786
BẢNG 8.13b. LÃI VAY TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG
Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT
Nội dung chi phí
Thời gian
Quý IV/2010
Quý I/2011
Quý II/2011
Quý III/2011
Quý III/2011
1
Nợ đầu kỳ
-
-
-
-
14.025.251
2
Vay trong kỳ
0
0
0
13.558.426
38.171.786
3
Lãi vay trong kỳ
0
0
0
466.825
1.797.177
4
Nợ cuối kỳ
0
0
0
14.025.251
53.994.214
Tổng cộng
466.825
2.264.002
j. Tổng hợp tổng mức đầu tư
Trên cơ sở các khoản mục chi phí đã tính được có bảng tổng hợp quy mô vốn của dự án như dưới đây.
BẢNG 8.14 TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT
Nội dung chi phí
Giá trị chưa có thuế VAT
Thuế VAT
Giá trị đã có thuế VAT
1
Chi phí xây lắp
30.327.086
3.032.709
33.359.794
2
Chi phí thiết bị
19.655.608
1.310.008
20.965.616
3
Chí phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
3.920.000
0
3.920.000
4
Chi phí quản lý dự án
1.006.152
100.615
1.106.767
5
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
3.109.067
295.005
3.404.072
6
Chi phí khác(chưa kể LV và VLĐBĐ)
551.899
42.439
594.338
7
Vốn lưu động ban đầu
6.611.848
661.185
7.273.033
8
Chi phí dự phòng
8.718.643
871.864
9.590.507
9
Lãi vay trong thời gian xây dựng
2.264.002
226.400
2.490.402
Tổng cộng
76.164.305
6.540.224
82.704.529
Tổng mức đầu tư của dự án : 82.704.529 (nghìn đồng).
Vốn lưu động ban đầu : 7.273.033 (nghìn đồng).
Vốn hình thành tài sản cố định của dự án : 71.511.496 (nghìn đồng).
III. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN
1. Phương án huy động vốn
Dự án sử dụng 2 nguồn vốn chính là vốn tự có và vốn đi vay như phần cơ cấu nguồn vốn đã trình bày, dự kiến phần vốn vay sẽ được vay từ ngân hàng thương mại uy tín theo lãi suất của thị trường vốn. Để thuyết phục ngân hàng chấp thuận cho vay thì bên cạnh việc chứng minh được các lợi ích thu được từ dự án là đáng tin cậy còn phải được tổng công ty cà phê Việt Nam đứng ra bảo lãnh khi tiến hành vay vốn.
2. Kế hoạch hoàn trả vốn
Phần vốn vay dự kiến sẽ trả đều cả gốc lẫn lãi trong vòng 10 năm, bắt đầu từ khi dự án đi vào vận hành, nguồn trả nợ chính là lợi nhuận ròng, khấu hao và trả lãi vay.
CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
I. LÝ LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH, THỜI KỲ PHÂN TÍCH VÀ LÃI SUẤT TỐI THIỂU CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
1. Quan điểm phân tích hiệu quả của dự án
Khi phân tích đánh giá dự án đầu tư, các dự án đầu tư phải được phân tích đánh giá theo các giác độ lợi ích khác nhau như: Lợi ích của chủ đầu tư, lợi ích của quốc gia và xã hội, lợi ích của tổ chức tài trợ cho dự án, lợi ích của dân cư địa phương nơi đặt dự án đầu tư. Đối với các chủ đầu tư, việc phân tích đánh giá dự án đầu tư phải xuất phát trước hết từ lợi ích trực tiếp của họ, tuy nhiên lợi ích này phải nằm trong khuôn khổ lợi ích chung của quốc gia và cộng đồng. Với nhà nước, việc phân tích đánh giá dự án lại xuất phát từ lợi ích tổng thể của quốc gia và xã hội, từ đường lối chung phát triển đất nước và phải xem xét toàn diện các mặt kĩ thuật, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường. Vì vậy, để phân tích đánh giá một dự án đầu tư phải dựa trên một hệ thống các chỉ tiêu về kĩ thuật, công nghệ, tài chính, kinh tế và xã hội. Trong đó, chỉ có các chỉ tiêu tài chính và kinh tế xã hội mới có thể phản ánh tổng hợp và tương đối toàn diện dự án đầu tư, kể cả mặt kỹ thuật và mặt xã hội của dự án.
Ở dự án này sử dụng kỹ thuật phân tích dòng tiền trên cơ sở hiệu quả sử dụng vốn chung.
2. Thời kỳ phân tích
Đây là 1 dự án độc lập nên khi lựa chọn thời kỳ phân tích dự án có thể căn cứ vào tuổi thọ của dự án. Nếu tuổi thọ của dự án quá dài có thể lấy thời kỳ phân tích nhỏ hơn tuổi thọ dự kiến của dự án. Khi xác định tuổi thọ của dự án cần căn cứ vào:
Ý đồ chiến lược kinh doanh của chủ đầu tư xuất phát từ mục tiêu đặt ra của dự án.
Tuổi thọ kỹ thuật của nhà xưởng, thiết bị máy móc và tốc độ phát triển của khoa học công nghệ.
Nguồn lực mà dự án khai thác.
Những quy định của luật pháp, mục tiêu quy hoạch phát triển của nhà nước.
Từ những cơ sở trên lựa chọn thời kỳ phân tích của dự án là 20 năm. Gốc 0 chọn tại thời điểm dự án bắt đầu đi vào vận hành.
3. Lãi suất tối thiểu chấp nhận được
Cơ sở lý luận:
Lãi suất tối thiểu chấp nhận được đóng vai trò là ngưỡng hiệu quả mà chủ đầu tư sử dụng để phân tích đánh giá dự án đầu tư, nó ảnh hưởng rất quan trọng đến sự đúng đắn của việc ra quyết định đầu tư. Để xác định chỉ tiêu này 1 cách phù hợp cần chú ý đến các nhân tố sau:
Lãi suất của thị trường vốn (xác định lãi suất tối thiểu không được lãi suất thị trường vốn).
Các nguồn vốn mà dự án dự kiến huy động.
Mức độ rủi ro của dự án: rủi ro và lợi nhuận là mối quan hệ thuận.
Chiến lược kinh doanh của chủ đầu tư, điều này tác động trực tiếp đến yêu cầu thu lợi nhuận hay giá bán sản phẩm.
Vai trò của dự án :mục tiêu lợi nhuận hay mục tiêu xã hội
Công thức xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được:
r =
Trong đó:
Vi : là lượng vốn của nguồn i
ri: lãi suất của nguồn i
Dr: phần lãi suất kể đến những yếu tố rủi ro
Trên cơ sở đó lựa chọn mức lãi suất như sau:
Vốn của chủ đầu tư với lãi suất theo quy định của ngân hàng và được gọi là giá sử dụng vốn với: r1 = 15%.
Vốn vay thương mại với lãi suất là: r2 = 14,5% .
Chi tiết tính toán:
Thay số vào có: r=[]=[0,1465]=15%
Thông tin về lãi suất được tham khảo tại địa chỉ :
II. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Chi phí vận hành
a. Chi phí nguyên vật liệu
Sản phẩm chính của dự án bao gồm 3 loại sản phẩm, đó là : Cà phê nhân, cà phê 3in1 và cà phê rang xay. Qua điều tra số liệu về các dây chuyền công nghệ sản xuất thu được chi phí nguyên vật liệu sản xuất cho từng loại sản phẩm như sau:
BẢNG 9.1 TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU CHO 1 ĐƠN VỊ SP
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Loại sản phẩm
ĐV tính
Chi phí
Cho mỗi kg cafê nhân xuất khẩu
tấn
31.845
Cho mỗi kg cafê 3in 1
tấn
38.955
Cho mỗi kg cafê rang xay
tấn
46.055
Chi tiết định mức và đơn giá cho từng loại nguyên vật liệu thể hiện ở phụ lục 2.
Căn cứ vào sản lượng sản xuất hàng năm (Công suất của dự án) có thể lập bảng tính chi phí nguyên vật liệu cho dự án cụ thể theo công thức sau:
CiNVL= (i=1÷20,j=1÷3)
Trong đó:
CiNVL: Chi phí nguyên vật liệu cho năm sản xuất thứ i.
Qij: Khối lượng sản phẩm j sản xuất trong năm thứ i.
Cspj: Chi phí cho 1 đơn vị sản phẩm loại j.
Tính toán chi tiết thể hiện ở bảng 9.2
BẢNG 9.2. CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG VẬN HÀNH
Đơn vị tính: 1.000 đồng
TT
Loại sản phẩm
Năm ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online