Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boytyhoanhao132
#645855

Download Chuyên đề Quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen thuộc khách sạn Kim Liên miễn phí

MỤC LỤC
Trang
TÓM LƯỢC
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề 2
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung đề tài 4
1.5.1. Một số vấn đề lý luận 4
1.5.2. Một số lý thuyết về quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc 5
1.5.2.1. Khái niệm quản trị nghiệp vụ tiệc 5
1.5.2.2.Nội dung quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc 6
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 15
2.1. Phương pháp nghiên cứu 15
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 15
2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 15
2.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 17
2.1.2. Phương Pháp phân tích dữ liệu 17
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen. 18
2.2.1 Tổng quan tình hình khách sạn Kim Liên. 18
2.2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen. 22
2.3. Kết quả điều tra thăm dò ý kiến khách hàng, đánh giá quản trị nghiệp vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 23
2.3.1. Kết quả điều tra thăm dò ý kiến khách hàng 23
2.3.2. Nhận xét, đánh giá chất lượng phục vụ tiệc tại nhà hàng 24
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ TIỆC TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN 27
3.1. Một số kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 27
3.1.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 27
3.1.2. Các mặt hạn chế và những nguyên nhân 27
3.1.3. Vấn để đặt ra cần giải quyết 30
3.2. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 30
3.2.1. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen 30
3.2.1.1. Nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý 30
3.2.1.2. Nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật 32
3.2.1.3. Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 34
3.3 Một số kiến nghị đề xuất 35
3.3.1 Kiến nghị với công ty cổ phần Du lịch Kim Liên 36
3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước và Tổng Cục Du lịch 37
3.3.3 Kiến nghị với ban ngành và thành phố 40
KẾT LUẬN 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hân viên…
Các thống kê điều tra khách hàng: phiếu điều tra, phỏng vấn, sổ thư góp ý.
Giám sát trực tiếp và kiểm tra hoạt động phục vụ của nhân viên:
Kiểm tra trước khi phục vụ: kiểm tra vệ sinh cá nhân, đồng phục, sắp đặt bàn ăn và khu vực phục vụ, kiến thức hiểu biết, thao tác mẫu.
Kiểm tra hoạt động chuyên biệt trong quá trình phục vụ: thao tác rỏ đồ uống, giao tiếp ứng xử với khách hàng, sự phối hợp giửa các nhân viên.
Kiểm tra sau ca tác nghiệp: cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác đảm bảo uy tín cho khách sạn.
+ Điều chỉnh phục vụ buổi tiệc chưa hợp lý (nếu có): là những tác động bổ sung bằng cách gia tăng nguồn lực hay thay đổi cách thức tổ chức phục vụ để khắc phục những sai lệch giữa sự thực hiện so với mục tiêu, kế hoạch và chuẩn mực phục vụ ở bộ phận tiệc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh tại bộ phân tiệc.
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ TIỆC
TẠI NHÀ HÀNG HOA SEN THUỘC KHÁCH SẠN KIM LIÊN
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu do người nghiên cứu tự thu thập, chưa qua xử lý.
Trong thực tế có rất nhiều cách để thu thập dữ liệu sơ cấp như điều tra trắc nghiệm, thăm dò khách hàng, phỏng vấn, quan sát hành vi….. Mỗi cách có một ưu nhược điểm khác nhau. Trong quá trình thực tập, ngoài những gì em quan sát được, và những đánh giá mang tính chủ quan, em đã sử dụng phương pháp đánh giá dựa vào mẫu phiếu điều tra. Thông mẫu phiếu điều tra, chất lượng phục vụ của nhà hàng được chính khách hàng đánh giá.
Phương pháp để xây dựng bảng hỏi đó gồm:
Xác lập mẫu điều tra.
Lập thang điểm.
Phát phiếu điều tra.
Thu phiếu và cho điểm.
Xử lý và phân tích số liệu.
Bước 1: Xác lập mẫu điều tra
Số lượng phiếu là 150, được phát cho những khách dự tiệc ở nhà hàng, mỗi bữa tiệc được phát 15 phiếu. Phiếu được phát ngẫu nhiên, và được khách nhận xét ngay khi bữa tiệc kết thúc. Mẫu phiếu được thiết kế dựa trên 6 yếu tố: Sự hiếu khách, sự chính xác, chất lượng sản phẩm, sự sạch sẽ, tốc độ phục vụ, sự bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị của nhà hàng.
Bước 2: Lập thang điểm
Chọn thang điểm 5, tương ứng với các mức độ cảm nhân của khách hàng về phục vụ :
Rất tốt : 5 điểm
Tốt : 4 điểm
Trung bình : 3 điểm
Kém: 2 điểm
Rất kém: 1 điểm.
Bước 3 : Phát phiếu điều tra
Số lượng phiếu là 150, được phát cho những khách dự tiệc ở nhà hàng, mỗi bữa tiệc được phát 15 phiếu. Phiếu được phát ngẫu nhiên, và được khách nhận xét ngay khi bữa tiệc kết thúc.
Bước 4: Thu phiếu điều tra, cho điểm
Bước 5: Xử lý, phân tích số liệu
Công thức để tính trong việc đánh giá chất lượng của các thông tin thu thập bằng phương pháp thống kê:
n: số phiếu điều tra.
m: số dịch vụ điều tra.
Xij : chất lượng dịch vụ khách hàng thứ i đánh giá dịch vụ thứ j
Xj : điểm trung bình của n khách hàng thứ đối với dịch vụ thứ j.
X : điểm trung bình của n khách hàng đối với m dịch vụ của khách sạn.
Kết luận: Từ kết quả thu được, so sánh với thang điểm để đánh giá mức độ nội dung quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen.
- Nếu 4< X ≤ 5: thực hiện nội dung quản trị ở mức tốt
- Nếu 3 ≤ X ≤ 4: thực hiện nội dung quản trị ở mức trung bình
- Nếu 1 ≤ X < 3: thực hiện nội dung quản trị chưa tốt.
Trong quá trình thực tập, ngoài những gì em quan sát được, và những đánh giá mang tính chủ quan, em đã sử dụng phương pháp đánh giá dựa vào mẫu phiếu điều tra. Thông mẫu phiếu điều tra, chất lượng phục vụ của nhà hàng được chính khách hàng đánh giá.
2.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Hiện nay có rất nhiều cách để thu thập dữ liệu thứ cấp chẳng hạn như thu thập qua sách, báo, tạp chí, các báo cáo… Đây là các dữ liệu đã được xử lý có thể cho phép sử dụng ngay. Trong đề tài này, để có được những dữ liệu cần thiết cho quá trình nghiên cứu, em đã thu thập, tổng hợp các dữ liệu thứ cấp qua các sách chuyên ngành, báo tạp chí, website, một số luận văn, chuyên đề của các khóa trước ( Tài liệu tham khảo )
Thông qua các dữ liệu thứ cấp nhằm tìm kiếm những thông tin có liên quan đến quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen.
2.1.2. Phương Pháp phân tích dữ liệu
* Phương pháp so sánh:
- So sánh giữa kết quả kinh doanh của năm trước với năm sau để thấy được sự tăng giảm của chi tiêu trong bảng kết quả kinh doanh năm 2008 – 2009 của khách sạn Kim Liên.
- So sánh giữa yêu cầu nội dung quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc và thực tế quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệp tại ngân hàng Hoa Sen để có thể thấy được hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó và tìm ra biện pháp khắc phục hợp lý.
* Phương pháp tổng hợp, đánh giá và phân tích:
- Tổng hợp, đánh giá và phân tích ý kiến trả lời của các nhân viên và khách hàng.
- Tổng hợp phân tích thông tin từ các thứ liệu thứ cấp có liên quan đến công tác quản trị nghiệp vụ tiệc và nhà hàng hoa sen. Đánh giá tình hình ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới hoạt động và thực trạng quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc.
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới quản trị nghiệp vụ phục vụ tiệc tại nhà hàng Hoa Sen.
2.2.1 Tổng quan tình hình khách sạn Kim Liên.
* Vị trí: Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên toạ lạc ở vị trí cực kì thuận lợi, cách không xa trung tâm thành phố, năm trên một trong những con phố náo nhiệt của Hà Nội, gần công viên Lê Nin, một công viên nổi tiếng với con hồ đẹp và những lối đi dạo lãng mạn. Khách sạn cách sân ga khoảng 5-10 phút lái xe, và khoảng 45 phút để tới sân bay.
* Không gian: Công ty được mệnh danh là chúa đất giữa lòng thủ đô với khuân viên khá lý tưởng hơn 3ha. Đuờng đi vào cổng chính của công ty có nhiều cây tạo cảm giác thoáng mát,chậu cảnh được xếp xen kẽ ở hai bên lối vào các toà nhà ,tạo cảm rộng rãi và thoải mái ,thân thiện với thiên nhiên.Bên cạnh đó là hệ thống chiếu sáng hợp lý ở hai bên đường làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho công ty.Các toà nhà của công ty được thiết kế một cách quy mô,kiốt được bố trí hợp lý, lối vào rộng.
* Bộ phận lưu trú: Công ty có hệ thống khách sạn lớn, với 3 khách sạn: Kim Liên 1; Kim Liên 2 và Kim Liên 3. Khách sạn hiện có 420 phòng, trong đó có 327 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao.
Hệ thống khách sạn lớn với trang thiết bị, tiện nghi hiện đại, cách bái trí thông minh có thể đáp ứng một khối lượng khách lớn.
- Kim Liên 1: Khách sạn bao gồm nhà 4,8,9 với 183 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao.Diện tích phòng 24m2-42m2 ,tiện nghi trong phòng hiện đại đựơc bài trí ấn tượng tạo cho khách cảm giác ấm cúng.Tiện nghi trong phòng đầy đủ với ti vi vệ tinh gồm các kênh trong và ngoài nước, điện thoại IDD, điều hoà nhiệt độ,tủ lạnh –minibar, bồn tắm, bình nóng lạnh, một số phòng còn có cả máy sấy tóc, cân sức khoẻ, két...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online