Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xoaixanhchuachat
#645475 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
BHXH là chính sách an sinh xã hội quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa ¬- hiện đại hóa, là yếu tố quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định trong quá trình phát triển đất nước, vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã nhấn mạnh: “Đổi mới hệ thống BHXH, đa dạng hóa hình thức BHXH và phù hợp với kinh tế thị trường; xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp…”. Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn hiện nay là tiến tới mọi NLĐ ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia BHXH ở hai loại hình BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; bảo đảm cân đối thu chi quỹ BHXH; khắc phục cơ bản những bất hợp lí của chính sách hiện hành và từng bước cải thiện cuộc sống của người về hưu; nhằm góp phần ổn định xã hội trong sự phát triển bền vững.
Trong các khâu của BHXH thì công tác thu là quan trọng nhất, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống BHXH. Việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tạo điều kiện cho công tác chi trả các chế độ BHXH đúng quy định, đảm bảo cuộc sống cho người tham gia khi họ bị mất hay giảm nguồn thu nhập do giảm hay mất khả năng lao động. Ngoài ra, công tác thu được thực hiện có hiệu quả sẽ góp phần tăng trưởng quỹ BHXH, khi đó quỹ BHXH sẽ hạch toán độc lập với ngân sách Nhà nước, chủ động được nguồn chi trả cho các đối tượng hưởng BHXH.
Công tác thu BHXH tại BHXH huyện Hiệp Hòa trong những năm gần đây đã đạt được một số kết quả quan trọng như: số lao động và đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc tăng, số thu BHXH luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ngành BHXH giao cho. Tuy nhiên, BHXH huyện Hiệp Hòa cũng không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế trong công tác thu như: còn nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa tham gia BHXH, nhiều chủ sử dụng lao động vẫn cố tình lách luật, tham gia BHXH mang tính đối phó, cầm chừng, NLĐ do áp lực về việc làm không dám đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tình trạng các đơn vị nợ đọng BHXH làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho NLĐ.
Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại BHXH huyện Hiệp Hoà, em đã chọn đề tài: “Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010 ” làm khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc nghiên cứu thực trạng công tác thu tại BHXH huyện Hiệp Hòa để thấy được những mặt đã đạt được, những mặt chưa đạt được, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại đơn vị.
3. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
+ Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BHXH bắt buộc.
+ Quá trình thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
- Phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên cứu
+ Công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
+ Thời gian: giai đoạn 2007 – 2010
4. Nội dung nghiên cứu
Chương I: Một số vấn đề lí luận chung về BHXH, thu BHXH.
Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 – 2010.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hòa.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp lí luận.
- Phương pháp khảo sát, phân tích.
- Các phương pháp khác.

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu 2
4. Nội dung nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2
PHẦN NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ BHXH, THU BHXH 3
1.1. Khái niệm về BHXH, thu BHXH bắt buộc 3
1.1.1. Khái niệm về BHXH 3
1.1.2. Khái niệm về thu BHXH bắt buộc 4
1.2. Vai trò của thu BHXH 4
1.3. Nội dung thu BHXH bắt buộc 5
1.3.1. Đối tượng tham gia BHXH 5
1.3.2. cách và mức đóng BHXH 7
1.3.3. Quy trình tổ chức thu BHXH 10
1.3.3.1. Lập và giao kế hoạch thu hàng năm 11
1.3.3.2. Quản lý tiền thu 12
1.3.3.3. Thông tin, báo cáo thu 12
1.3.3.4. Quản lý hồ sơ, tài liệu thu 12
1.4. Các trường hợp truy đóng và thủ tục truy đóng 13
1.5. Thoái trả tiền đã đóng BHXH 14
1.6. Một số nhân tố tác động trực tiếp đến công tác thu BHXH 14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2007-2010 16
2.1. Một số đặc điểm kinh tế xã hội có liên quan đến công tác thu BHXH tại BHXH huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang 16
2.2. Khái quát về BHXH huyện Hiệp Hòa 17
2.2.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của BHXH huyện Hiệp Hòa 17
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện Hiệp Hòa 18
2.2.3. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của BHXH huyện Hiệp Hòa 22
2.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH huyện Hiệp Hòa 22
2.3. Tình hình thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hòa 23
2.3.1. Phân công cán bộ làm công tác thu 23
2.3.2. Lập kế hoạch thu BHXH bắt buộc 24
2.3.3. Quy trình thu BHXH bắt buộc 26
2.3.4. Quản lý tiền thu BHXH bắt buộc 28
2.3.5. Thông tin, báo cáo thu BHXH bắt buộc 28
2.3.6. Quản lý hồ sơ, tài liệu thu BHXH bắt buộc 29
2.3.7. Các trường hợp đã truy đóng BHXH bắt buộc 29
2.4. Kết quả thực hiện thu BHXH bắt buộc 29
2.4.1. Số lao động và số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc 29
2.4.2. Kết quả thực hiện kế hoạch thu BHXH bắt buộc 32
2.4.3. Kết quả thu BHXH phân theo khu vực tại BHXH huyện Hiệp Hòa 33
2.4.4. Số tiền nợ đọng BHXH bắt buộc 38
2.5. Đánh giá chung về công tác thu BHXH bắt buộc 39
2.5.1. Ưu điểm 39
2.5.2. Hạn chế 40
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 41
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN HIỆP HOÀ TỈNH BẮC GIANG 45
3.1. Định hướng về công tác BHXH tại BHXH huyện Hiệp Hoà trong thời gian tới 45
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Hiệp Hoà 46
3.2.1. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH 46
3.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong cơ quan BHXH huyện Hiệp Hoà 48
3.2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác thu BHXH bắt buộc 50
3.2.4. Tích cực vận động các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia đóng BHXH bắt buộc 52
3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH bắt buộc 53
3.2.6. Xử lý nghiêm minh những đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHXH 53
3.3. Khuyến nghị 54
3.3.1. Khuyến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước 54
3.3.2. Khuyến nghị với BHXH Việt Nam 55
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994510 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement