Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#645426

Download Khóa luận Công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007-2010: Thực trạng và giải pháp miễn phí

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH 3
1.1. Khái niệm, sự cần thiết và vai trò của BHXH 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Sự cần thiết khách quan của BHXH 4
1.1.3. Vai trò của BHXH 5
1.2. Một số vấn đề về quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 7
1.2.1. Khái niệm quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 7
1.2.2. Đối tượng quản lý 7
1.2.3. Phạm vi quản lý 10
1.2.4. Nội dung quản lý đối tượng tham gia BHXH 10
1.2.5. Quy trình quản lý đối tượng tham gia BHXH 11
1.2.6. Vai trò của quản lý đối tượng tham gia BHXH 15
1.2.7. Công cụ quản lý đối tượng tham gia BHXH 15
1.2.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TẠI BHXH HUYỆN YÊN HƯNG TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 20
2.1. Giới thiệu chung về huyện Yên Hưng và Bảo hiểm xã hội huyện Yên Hưng 20
2.1.1. Khái quát đặc điểm kinh tế xã hội huyện Yên Hưng 20
2.1.2. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội huyện Yên Hưng 21
2.2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH tại BHXH huyện Yên Hưng 22
2.2.1. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH 22
2.2.1.1. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 22
2.2.1.2. Quản lý danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 26
2.2.1.3. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 27
2.2.2. Quản lý sổ BHXH 28
2.2.2.1. Công tác quản lý sổ BHXH bắt buộc 28
2.2.2.2. Công tác quản lý sổ BHXH tự nguyện 30
2.2.3. Quản lý hồ sơ 31
2.2.3.1. Quản lý hồ sơ tham gia BHXH 31
2.2.3.2. Quản lý hồ sơ hưởng BHXH 32
2.2.4. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng BHXH 37
2.2.4.1. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng BHXH bắt buộc 37
2.2.4.2. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 39
2.2.4.3. Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng và mức đóng BHXH tự nguyện 40
2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH ở BHXH huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh 41
2.3.1. Những thành tựu đạt được 41
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 43
2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế 45
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TẠI BHXH HUYỆN YÊN HƯNG TỈNH QUẢNG NINH 49
3.1. Định hướng phát triển hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Hưng trong những năm tới 49
3.1.1. Định hướng về công tác BHXH 49
3.1.2. Định hướng về công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH 50
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH tại BHXH huyện Yên Hưng 50
3.2.1. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH 50
3.2.2. Quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH 51
3.2.3. Cải cách thủ tục hành chính và sử dụng chế tài xử phạt vi phạm pháp luật về BHXH 53
3.2.4. Nâng cao năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ của BHXH huyện Yên Hưng 53
3.2.5. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng tham gia BHXH 54
3.2.6. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương 55
3.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH tại BHXH huyện Yên Hưng 56
3.3.1. Khuyến nghị đối với nhà nước: 56
3.3.2. Khuyến nghị đối với BHXH Việt Nam: 56
3.3.3. Khuyến nghị đối với BHXH tỉnh Quảng Ninh: 57
3.3.4. Khuyến nghị đối với BHXH huyện Yên Hưng: 57
KẾT LUẬN 59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ang trang, các bộ phận chức năng được sắp xếp theo một hệ thống hợp lý. Các bộ phận đều được trang bị máy tính phục vụ cho công việc được nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, mỗi cán bộ được trang bị một máy tính riêng và máy in, phần mềm phục vụ cho công việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ hồ sơ, cho việc chi trả cho các chế độ…
So với những ngày đầu mới thành lập thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị của đội ngũ cán bộ của của đơn vị được nâng lên rõ rệt để bắt kịp với xu hướng phát triển chung của xã hội. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng là một trong những yếu tố quyết định đối với việc tổ chức và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà cấp trên giao.
2.2. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH tại BHXH huyện Yên Hưng
2.2.1. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH
2.2.1.1. Quản lý danh sách đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Đối tượng tham gia BHXH được hiểu là đối tượng quản lý của hệ thống BHXH, là các cá nhân và thể nhân có lợi ích và nghĩa vụ liên quan đến quỹ BHXH, thuộc phạm vi điều chỉnh và thực hiện chính sách chế độ BHXH. Đó cũng chính là đối tượng có nghĩa vụ đóng góp BHXH theo luật định, đồng thời được thụ hưởng quyền lợi từ quỹ BHXH theo chế độ quy định của Nhà nước và pháp luật. Một trong các mục tiêu của BHXH huyện Yên Hưng là quản lý cho được các đối tượng tham gia BHXH phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mà BHXH tỉnh Quảng Ninh giao phó. Tình hình tham gia BHXH của BHXH huyện Yên Hưng giai đoạn 2007 – 2010 được thể hiện qua bảng thống kê sau đây:
Bảng 1: Tình hình tham gia BHXH bắt buộc (2007 - 2010)
Năm
Khối
2007
2008
2009
2010
Số đơn vị (đơn vị)
Số người (người)
Số đơn vị (đơn vị)
Số người (người)
Số đơn vị (đơn vị)
Số người (người)
Số đơn vị (đơn vị)
Số người (người)
DN ngoài quốc doanh
15
964
19
1061
28
1181
32
1084
HCSN
75
2548
76
2627
77
2752
78
2815
Ngoài công lập
5
324
5
318
5
319
5
313
UBND xã, phường
19
300
19
311
19
327
19
323
Tổng
114
4136
119
4317
129
4579
134
4535
Nguồn: BHXH huyện Yên Hưng
Nhìn chung, số đơn vị sử dụng lao động và số lao động tham gia BHXH đều tăng nhưng tăng chậm. Qua 4 năm từ năm 2007 đến năm 2010 có khối ngành tăng cả về số đơn vị tham gia và cả số người tham gia. Cụ thể, số đơn vị tham gia và số lao động tham gia BHXH tăng giảm qua 4 năm như sau:
Đối với khối doanh nghiệp ngoài Quốc doanh:
Đất nước ta đang trên con đường đổi mới, thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) trước đây chưa được quan tâm đúng mức, nay được Đảng và Nhà nước ta khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Hoà vào xu hướng chung của cả nước, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở huyện Yên Hưng cũng đạt được những chuyển biến đáng kể. Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, số lao động không lớn.
Nhìn qua bảng số liệu ta thấy số đơn vị tham gia BHXH trong khối ngành này có xu hướng tăng, qua 4 năm từ 2007 đến 2010 tăng 17 đơn vị tương ứng 113,3%. Tuy nhiên, số đơn vị và số lao động đăng ký tham gia BHXH vẫn chưa đúng với số doanh nghiệp và số lao động thực tế phải tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện. Năm 2008, số đơn vị tham gia BHXH tăng 4 đơn vị tương ứng với 97 lao động so với năm 2007. Năm 2009, số doanh nghiệp tham gia BHXH tăng 9 đơn vị so với năm 2008 tương ứng với 120 lao động, đây là năm có biến động phát triển nhất trong 4 năm, so với thực tế thì số doanh nghiệp tham gia BHXH chiếm 77,78% (số doanh nghiệp thực tế phải tham gia BHXH của huyện là 36 đơn vị), số lao động thực tế là 1325 lao động tức là còn 10,87% lao động chưa tham gia BHXH. Đến năm 2010, tuy huyện có 32 doanh nghiệp tham gia BHXH, tăng 4 doanh nghiệp nhưng số lao động tham gia BHXH lại giảm 97 người so với năm 2009, trong thực tế huyện có 40 doanh nghiệp với tổng số lao động là 1412 lao động, như vậy còn 20% doanh nghiệp và 23,23% người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc mà chưa tham gia. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành luật BHXH của các chủ doanh nghiệp chưa cao và nhận thức về BHXH của NLĐ còn thấp, do vậy nhiều doanh nghiệp không tham gia BHXH cho bảo vệ, tạp vụ…
Đối với khối hành chính sự nghiệp
Huyện Yên Hưng là một huyện thuần nông đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp. Nên trên địa bàn huyện đối tượng tham gia BHXH chủ yếu là các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là khối có các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước là chủ yếu lại có số người tham gia BHXH lớn nhất trong 4 khối ngành.
Khối này có số đơn vị tham gia BHXH tăng đều qua 4 năm từ 75 đơn vị (năm 2007) lên 78 đơn vị (năm 2010), cùng với sự gia tăng của số đơn vị tham gia BHXH là sự tăng lên về số người tham gia, qua 4 năm tăng 267 lao động. Số người tham gia tăng phát triển nhất vào năm 2009, số tăng là 4,8% tương ứng với 125 lao động so với năm 2008.
Đối với khối ngoài công lập:
Khối ngoài công lập tại huyện Yên Hưng bao gồm các trường mầm non và các trường phổ thông dân lập. Đây là khối có số đơn vị tham gia BHXH ít nhất trong 4 khối. Số đơn vị tham gia BHXH qua 4 năm từ 2007 đến 2010 không thay đổi, luôn giữ ở mức 5 đơn vị. Trên đại bàn huyện hiện nay chỉ có 5 cơ sở ngoài công lập và đều tham gia BHXH.
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, tuy số đơn vị tham gia BHXH không tăng thêm nhưng số lao động tham gia BHXH qua 4 năm lại có xu hướng giảm, năm 2010 số lao động tham gia BHXH của khối này giảm 3,4% tương ứng với 11 người so với năm 2007. Đặc biệt năm 2010, số lao động tham gia BHXH giảm 1,9% tương ứng với 6 người, nguyên nhân là do một số người lao động đến tuổi nghỉ hưu hay chuyển đi nơi khác.
Đối với khối UBND xã, phường:
Các đơn vị tham gia BHXH trong khối này chỉ có UBND của 19 xã và thị trấn. Qua bảng số liệu ta thấy trong suốt 4 năm (2007 – 2009) số đơn vị tham gia BHXH không thay đổi, luôn giữ ở mức 19 đơn vị. Mặc dù vậy qua 4 năm số lao động tham gia BHXH của khối này tăng 7,7% tương ứng với 23 người. Cụ thể từ năm 2007 đến năm 2009 số lao động tham gia BHXH của khối này tăng 9,0% tương ứng với 27 người tuy nhiên đến năm 2010 số lao động tham gia BHXH lại giảm 1,2% so với năm 2009 tương ứng với 4 người. Có thể thấy là số lao động tham gia BHXH trung bình ở khối này chỉ khoảng 16 người, 17 người/ đơn vị tham gia BHXH, nguyên nhân là do số lao động tại mỗi đơn vị không nhiều.
Như vậy có thể thấy số đơn vị tham gia BHXH ở các khối ngành nhìn chung đều tăng qua 4 năm (2007 - 2010). Tuy nhiên, riêng năm 2009, số lao động ở các khối ngành đều tăng lên làm cho số lao động tham gia BHXH trong năm này cao hơn so với 3 năm kia. Qua bảng số liệu và những phân tích trên cũng cho thấy lao động tham gia BHXH tại huyện Yên Hưng chủ yếu là lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, số người tham gia BHXH chiếm hơn 60% tổng số lao động tham gia BHXH trên toàn huyện, trong khi đó khối doanh nghiệp của huyện thì còn rất nhiều do...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement