Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jarron
#645422 Download Khóa luận Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ở bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2007-2010: Thực trạng và giải pháp miễn phíMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH 3
1.1. Khái quát chung về BHXH 3
1.1.1. Khái niệm BHXH 3
1.1.2. Vai trò của BHXH đối với đời sống kinh tế xã hội 4
1.1.2.1. Đối với người lao động 4
1.1.2.2. Đối với tổ chức sử dụng lao động 4
1.1.2.3. Đối với xã hội 5
1.1.3. Quỹ BHXH 6
1.2. Vai trò của công tác quản lý thu BHXH 7
1.2.1. Khái niệm quản lý thu BHXH 7
1.2.2. Vai trò công tác quản lý thu BHXH 8
1.2.2.1 Tạo sự thống nhất trong hoạt động thu BHXH 8
1.2.2.2. Đảm bảo thu BHXH ổn định, bền vững, hiệu quả 9
1.2.2.3. Kiểm tra, đánh giá hoạt động thu BHXH 10
1.2.2.4. Tăng thu, bảo đảm cân đối quỹ BHXH 10
1.3. Nội dung công tác quản lý thu BHXH 11
1.3.1. Quản lý đối tượng tham gia BHXH 11
1.3.2. Quản lý mức thu BHXH 13
1.3.3. Tổ chức thu BHXH 15
1.3.3.1. Phân cấp thu một cách hợp lý 15
1.3.3.2. Lập và xét duyệt kế hoạch thu BHXH hàng năm 16
1.3.3.3. Quản lý tiền thu 17
1.3.3.4. Thông tin báo cáo 18
1.3.3.5. Quản lý hồ sơ, tài liệu 18
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH 18
1.4.1. Trình độ dân trí 19
1.4.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 19
1.4.3. Chính sách tiền lương - tiền công 19
1.4.4. Trình độ của nhà làm công tác quản lý 20
Chương 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Ở BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 21
2.1. Giới thiệu chung về bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Hào 21
2.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Mỹ Hào 21
2.1.2. Vài nét về cơ quan BHXH huyện Mỹ Hào 22
2.1.2.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của BHXH huyện Mỹ Hào 22
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH huyện Mỹ Hào 22
2.1.2.3. Hệ thống tổ chức bộ máy hoạt động của BHXH huyện Mỹ Hào 23
2.2. Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội ở BHXH huyện Mỹ Hào giai đoạn 2007 – 2010 26
2.2.1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 26
2.2.1.1. Đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc 26
2.2.1.2. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc 30
2.2.2. Quản lý mức thu BHXH 32
2.2.3. Quy trình tổ chức thu BHXH 33
2.2.4. Kết quả thu BHXH ở BHXH huyện Mỹ Hào 35
2.2.4.1. Quỹ tiền lương làm căn cứ thu BHXH bắt buộc 35
2.2.4.2. Kết quả thu BHXH bắt buộc 40
2.2.4.3. Tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội 41
2.2.4.4. Dự báo kết quả thu BHXH bắt buộc trong những năm tới 43
2.2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào 44
2.2.5.1. Kết quả đạt được 44
2.2.5.2. Một số hạn chế 45
2.2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế 47
Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH Ở BHXH HUYỆN MỸ HÀO 49
3.1. Định hướng phát triển chung của BHXH huyện Mỹ Hào năm 2011 49
3.1.1. Định hướng công tác thực hiện chính sách BHXH 49
3.1.2. Định hướng công tác quản lý thu BHXH 50
3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội ở huyện Mỹ Hào 51
3.2.1. Tăng cường quản lý và mở rộng đối tượng tham gia BHXH 51
3.2.2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH 53
3.2.3. Tăng cường phối kết hợp với các ban ngành liên quan 54
3.2.4. Kiện toàn bộ máy quản lý thu BHXH 56
3.2.5. Cải cách thủ tục hành chính 57
3.2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu BHXH 58
3.3. Một số khuyến nghị 59
3.3.1. Khuyến nghị với Nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam 59
3.3.1.1. Đối với Nhà nước 59
3.3.1.2. Đối với cơ quan BHXH Việt Nam 59
3.3.2. Khuyến nghị với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên 60
KẾT LUẬN 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
TỈM TẮT KHÓA LUẬN
Qua thời gian ra đời, tồn tại và phát triển, công tác quản lý thu BHXH ở cơ quan BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng yên đã đạt được nhiều thành tựu như: thu phí ngày càng nhiều, số người tham gia BHXH ngày càng tăng, tình trạng nợ đọng giảm thiểu…. Tuy nhiên trên thực tế, việc triển khai hoạt động thu của BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yân vẫn còn nhiểu điểm tồn tại, bất cập như: chưa khai thác hết lực lượng lao động, tình trạng trốn đúng, nợ đúng vẫn còn tồn tại….Điều này đã làm cho hoạt động thu của BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yân vẫn chưa đạt kết quả cao ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và làm giảm nguồn thu cho quỹ BHXH. Do vậy, để cụng tác quản lý thu ngày càng hiệu quả cao thì cần giải quyết những vấn đề cũn tồn tại này. Xuất phát từ những lý do trờn em đã lựa chọn đề tài: “Cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yân giai đoạn 2007 – 2010, thực trạng và giải pháp” làm đề tài nghiân cứu trong khóa luận tốt nghiệp. Kết cấu của chuyân đề bao gồm ba chương.
Chương 1. Lý luận chung về công tác quản lý thu BHXH
Ở chương này em xin trình bày về khái niệm BHXH, vai trò của BHXH đối với đời sống kinh tế xã hội, quỹ BHXH, vai trò của công tác quản lý thu BHXH, nội dung công tác quản lý thu và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH
Chương 2. Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2007 – 2010.
Trong chương 2 em xin trình bày về một số kết quả ở đơn vị. Từ đó, để thấy được thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào, một số thành tựu đã đạt được, khó khăn còn tồn tại và một số nguyên nhân của những khó khăn đó.
Chương 3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào.
Chương 3 em xin trình bày về định hướng phát triển chung của BHXH huyện Mỹ Hào, một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH và đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý thu BHXH

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ở Việt Nam nay, hoạt động BHXH là một hoạt động do nhà nước tổ chức thực hiện và quản lý, không vì mục đích sinh lợi. Vì vậy yếu tố quản lý luôn được xem là vấn đề quan trọng khi thực hiện thu bảo hiểm xã hội (BHXH). Nó không chỉ quyết định đến sự hình thành, sử dụng quỹ BHXH như thế nào mà còn đảm bảo quyền lợi thụ hưởng cho người lao động (NLĐ) khi tham gia vào hệ thống BHXH .
Thực tiễn công tác thu BHXH của BHXH Việt Nam nói chung và BHXH các tỉnh, địa phương nói riêng, trong tham gia qua cho thấy, mặc dù chính sách BHXH đã được nhiều sửa đổi, bổ sung nhiều, quy trình tổ chức thực hiện thu BHXH đã có nhiều cải cách, cải tiến rõ rệt, song hiệu quả thu BHXH chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, cần có sự nỗ lực hơn nữa. Với vai trò là một bộ phận trong BHXH Việt Nam, BHXH huyện Mỹ Hào (trực thuộc BHXH tỉnh Hưng Yên) đang từng bước cố gắng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự nghiệp chung của ngành BHXH Việt Nam.
Trước tình hình kinh tế trong tỉnh còn gặp nhiều biến động, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt với lợi thế về địa lí, huyện Mỹ Hào đã và đang thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư vào huyện đặt trụ sở, mở công ty. Do đó, công tác quản lý thu BHXH ở BHXH Mỹ Hào gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình trạng tìm mọi cách trốn đúng, nợ đọng BHXH của đơn vị SDLĐ ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có biện pháp hợp lý để giải quyết triệt để. Vì vậy, việc nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH ở BHXH Mỹ Hào trên cơ sở đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ở BHXH huyện trong thời gian tới là vô cùng cần thiết.
Với vốn kiến thức còn nhiều hạn chế, em xin mạnh dạn đưa ra một số hiểu biết của mình về vấn đề quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Mỹ Hào qua đề tài khó luận: “Công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2007 – 2010, thực trạng và giải pháp”

2. Mục đích nghiên cứu của khó luận
Việc nghiên cứu đề tài này khó luận này sẽ nhằm mục đích làm rõ hơn vai trò của công tác quản lý thu đối với hoạt động thu BHXH bắt buộc, đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở địa phương.
3. Đối tượng nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài: nghiên cứu các vấn đề về thu, nộp BHXH bắt buộc của NLĐ, người SDLĐ và cơ quan BHXH Mỹ Hào tại huyện Mỹ Hào giai đoạn 2007 - 2010.
Đối tượng nghiên cứu: thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Mỹ Hào
4. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Đề tài này sẽ phản ánh, phân tích một cách chi tiết và tổng hợp về thực trạng công tác thực hiện chính sách BHXH nói chung và quản lý thu BHXH bắt buộc nói riêng.
Thông qua việc phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Mỹ Hào có thể đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác nghiệp vụ này.
5. Kết cấu của khó luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục bài khó luận tốt nghiệp của em được kết cấu thành ba chương chính. Cụ thể đó là:
Chương 1: Lý luận chung về công tác quản lý thu BHXH
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào giai đoạn 2007 - 2010
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH huyện Mỹ Hào
Trong quá trình nghiên cứu mặc dự đã cú nhiều cố gắng nhưng bài khóa luận khơng thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự gỉp ý của các thầy cụ giáo giúp bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chõn thành cảm ơn!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984199 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement