Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vjajanh_phajonljne
#645420

Download Khóa luận Tình hình trục lợi nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex: Thực trạng và giải pháp miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI VÀ TRỤC LỢI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI. 3
1.1. Tình hình sử dụng xe cơ giới ở Việt Nam hiện nay 3
1.2. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 3
1.2.1. Sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 3
1.2.2. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 4
1.3. Nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 6
1.3.1. Một số khái niệm liên quan 6
1.3.2. Nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới 7
1.3.2.1.Đối tượng bảo hiểm 7
1.3.2.2.Phạm vi bảo hiểm 7
1.3.2.3.Điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 7
1.3.2.4.Số tiền bảo hiểm 8
1.3.2.5.Bồi thường tổn thất 8
1.3.2.6.Phí bảo hiểm 8
1.4.Vấn đề trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới 9
1.4.1. Khái niệm trục lợi bảo hiểm 9
1.4.2. Sự cần thiết phải phòng chống trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới 9
1.4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình trục lợi nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 11
1.4.4. Các hình thức trục lợi bảo hiểm xe cơ giới ở Việt Nam 11
1.4.4.1. Hợp lý hóa ngày tai nạn và hiệu lực bảo hiểm 12
1.4.4.2. Thay đổi tình tiết vụ tai nạn 12
1.4.4.3. Tạo hiện trường giả 12
1.4.4.4.Lập hồ sơ giả 13
1.4.4.5. Khai tăng số tiền tổn thất. 13
1.4.4.6. Lập hồ sơ khiếu nại nhiều lần,bảo hiểm trùng 13
1.4.4.7.Cố ý gây tai nạn 13
1.4.5. Hậu quả của trục lợi bảo hiểm xe cơ giới 14
1.4.5.1. Đối với các công ty bảo hiểm 14
1.4.5.2. Đối với nhà nước và xã hội 14
1.4.5.3. Đối với khách hàng 15
CHƯƠNG 2 : TÌNH HÌNH TRỤC LỢI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX GIAI ĐOẠN 16
2007-2010 16
2.1.Giới thiệu về công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 16
2.1.1.Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của PJICO 16
2.1.2. Những lĩnh vực kinh doanh chính 17
2.1.3. Hệ thống tổ chức bộ máy của công ty 18
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh chung của PJCO giai đoạn 2007 -2010 20
2.2.Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO giai đoạn 2007 – 2010 23
2.2.1. Công tác khai thác 23
2.2.2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất 24
2.2.3. Công tác giám định, bồi thường 26
2.2.3.1. Công tác giám định 26
2.2.3.2.Công tác bồi thường 28
2.3. Tình hình trục lợi nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex trong giai đoạn từ 2007 - 2010 31
2.3.1. Thực trạng trục nghiệp vụ lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 31
2.3.2.Dấu hiệu nghi vấn của các hình thức trục lợi và một số hướng khắc phục 35
2.3.2.1. Dấu hiệu nghi vấn có gian lận bảo hiểm 35
2.3.2.2. Một số hình thức trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần BH PJICO 36
2.4. Nguyên nhân của trục lợi bảo hiểm 42
2.4.1. Nguyên nhân khách quan 42
2.4.2. Nguyên nhân chủ quan 43
2.5. Đánh giá về tình hình trục lợi nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO 45
2.5.1. Những thuận lợi trong công tác phòng chống trục lợi nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO 45
2.5.2. Những khó khăn trong công tác phòng chống trục lợi nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO 46
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ TÌNH HÌNH TRỤC LỢI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX 47
3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO trong giai đoạn tới 47
3.2. Giải pháp phòng chống tình trạng tục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO 49
3.2.1. Cần sớm hoàn chỉnh hành lang pháp lý cho hoạt động phòng chống trục lợi nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới 50
3.2.2. Xây dựng quan hệ tốt với cơ quan chức năng có liên quan 51
3.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ấn chỉ 51
3.2.4. Nâng cao chất lượng đại lý 52
3.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác giám định tổn thất 52
các xưởng đó. 53
3.2.6.Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo đội ngũ cán bộ 53
3.2.7.Một số giải pháp khác 54
3.3. Một số khuyến nghị đối với cơ quan Nhà nước để phòng chống tình trạng trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới 55
3.3.1.Đối với Bộ Tài chính 55
3.3.2.Đối với Bộ Công an 56
3.4.Khuyến nghị đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 56
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

như định hướng thị trường của công ty.
Doanh thu phí bình quân 1 tàu là chỉ tiêu phản ánh chất lượng trong hoạt động khai thác BHVCXCG. Doanh thu phí tăng, nhưng sẽ là không hiệu quả, nếu doanh thu phí bình quân 1 tàu giảm. Nhìn chung trong cả giai đoạn 2007 - 2010, doanh thu phí bình quân 1 tàu có xu hướng tăng. Doanh thu phí bảo hiểm bình quân một hợp đồng nhìn chung tương đối cao (xấp xỉ 12 triệu đồng/hợp đồng).Đây là một tín hiệu khá tốt,thể hiện được chất lượng của các hợp đồng cũng như giá trị của xe tham gia bảo hiểm.
Sự tăng trưởng doanh thu phí BHVCXCG là do một số nguywwn nhân sau: số lượng xe tham gia nghiệp vụ BHVCXCG ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng.Bên cạnh đó cũng có phần do phí bảo hiểm tăng.Nếu như từ 2008 trở về trước,phí bảo hiểm đôi khi chỉ còn 1,2% thì sau đó đã được tăng bình quân 1,5% do đã có quy định rõ ràng của Bộ Tài chính về quy định mức phí bảo hiểm.
2.2.2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất
Trong lịch sử phát triển của ngành bảo hiểm, kiểm soát tổn thất là một trong những chức năng chính của doanh nghiệp bảo hiểm, nhất là các DNBH phi nhân thọ. Kiểm soát có tổn thất có tác dụng làm giảm tần suất hay mức độ trầm trọng của các tổn thất, vì thế nó không chỉ là chức năng của DNBH mà còn là yêu cầu bức xúc của người tham gia bảo hiểm. Ngày nay các nhà chuyên môn của ngành BH đều thống nhất rằng, kiểm soát tổn thất là sự kết hợp chặt chẽ giữa hai yếu tố: Đề phòng tổn thất và hạn chế tổn thất. Đề phòng tổn thất là các biện pháp được sử dụng nhằm làm giảm mức độ trầm trọng của các tổn thất khi rủi ro xảy ra. Đối với DNBH hoạt động kiểm soát tổn thất cũng đáp ứng được tất cả các mục tiêu và DNBH đề ra là giảm chi bồi thường, tăng lợi nhuận, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thực hiện được các nhu cầu pháp lý và các công tác xã hội, nhân đạo của DNBH.
Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO luôn coi hoạt động kiểm soát tổn thất là một trong những khâu quan trọng nhất trong chu kì của sản phẩm BHVCXCG. Chi nhánh luôn xác định nếu làm tốt khâu này thì chất lượng của sản phẩm mới được đảm bảo, tạo được lòng tin cho khách hàng.Do vậy, trong quá trình kiểm soát tổn thất,PJICO luôn áp dụng triệt để ba khâu chuyên môn là khảo sát điều tra thực tế; phân tích và tư vấn cho khách hàng trong công tác quản lí rủi ro; thực hiện chương trình quản lý rủi ro.
Hàng năm,công ty phải đã chi ra một khoản tiền nhất định phục vụ cho công tác đề phòng,hạn chế tổn thất.Cụ thể,ta có thể thấy rc qua bảng số liệu sau đây:
Bảng 2.5: Tình hình chi đề phòng,hạn chế tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại PJICO giai đoạn 2007 - 2010
Chỉ tiêu
ĐVT
2007
2008
2009
2010
Tổng chi đề phòng hạn chế tổn thất
Triệu đồng
132,64
122,87
160,93
211,95
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc
Triệu đồng
885.270
1.060.120
1.297.830
1.570.000
Tỷ lệ chi đề phòng hạn chế tổn thất
%
10,5
11,6
12,4
13,5
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của PJICO giai đoạn 2007- 2010)
Ghi chú: Tỷ lệ chi đề phòng hạn chế tổn thất= (Tổng chi đề phòng hạn chế tổn thất/tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc)*100%
Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy,công ty rất chú trọng đến công tác đề phòng,hạn chế tổn thất.Hàng năm,công ty trích ra khoảng hơn 10% doanh thu phí bảo hiểm để phục vụ cho công tác đề phòng,hạn chế tổn thất.Năm 2007,khoản chi này chiếm 10,5% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc.Sang đến 2010,nó đã chiếm 13,5% tổng doanh thu.Bên cạnh đó,công ty cũng đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng để hạn chế rủi ro cho khách hàng như:lắp đặt các biển cảnh báo,đèn giao thông ở những cung đường nguy hiểm,tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo đài,mạng internet…
2.2.3. Công tác giám định, bồi thường
2.2.3.1. Công tác giám định
Giám định là một khâu trong nghiệp vụ bảo hiểm, đây là cơ sở của bồi thường. Việc bồi thường có đầy đủ kịp thời và chính xác hay không phụ thuộc nhiều vào kết quả giám định. Việc giám định là nhằm xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại thực tế của tổn thất, từ đó xem xét tổn thất có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không. Công tác giám định bồi thường tổn thất nếu được thực hiện tốt, nhanh chóng chính xác sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nâng cao uy tín công ty ngoài ra còn hạn chế trục lợi bảo hiểm, đảm bảo kết quả kinh doanh. Chính vì thế công tác giám định có vai trò hết sức quan trọng đối với công ty bảo hiểm PJICO.
Sơ đồ 2: Quy trình giám định nghiệp vụ BHVCXCG tại công ty cổ phần bảo hiểm PJICO
Nhận thông tin
Hướng dẫn,xử lý ban đầu
Tiến hành giám định
Lập biên bản giám định
Cùng chủ xe lựa chọn phương án khắc phục
Hiện nay tại Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO đã xây dựng được cho mình quy trình giám định hết sức khoa học,chặt chẽ,mang tính hiệu quả cao.Bên cạnh đó,công ty cũng đã có được một đội ngũ cán bộ làm công tác giám định hết sức chuyên nghiệp.Các chi nhánh đều có phòng giám định riêng.Đội ngũ này đều có trình độ đại học và có những hiểu biết sâu sắc về xe cơ giới, nhiệt tình trong công việc.
Công ty có trách nhiệm giám định mọi tổn thất mà khách hàng thông báo cho công ty một cách nhanh nhất. Trong quá trình giám định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám định được nhanh chóng chính xác, giám định viên phải tạo không khí tin cậy hợp tác nhưng tuyệt đối không đưa ra bất kỳ cam kết nào về số tiền chi trả hay thông báo cho khách hàng về cách tính toán số tiền chi trả để tránh trường hợp khách hàng đưa ra thông tin sai lệch.Nhờ có quy trình giám định khoa học,cộng với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp nên trong những năm qua công tác giám định củ PJICO đã đạt được kết quả rất tốt.
Bảng 2.6: Tình hình thực hiện công tác giám định nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe tại PJICO giai đoạn 2007- 2010
Chỉ tiêu
Đơn
vị
2007
2008
2009
2010
Số xe tham gia
bảo hiểm
Xe
37.750
45.685
52.153
61.437
Số vụ tai nạn
Vụ
13.590
15.533
18.253
20.275
Số vụ tai nạn
được giám định
Vụ
13.179
15.231
18.067
20.071
Tỷ lệ vụ được
giám định
%
97,3
98,2
98,6
98,8
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của PJICO giai đoạn 2007- 2010)
Ghi chú:
Tỷ lệ số vụ được giám định = (số vụ tai nạn được giám định/số vụ tai nạn)*100%
Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy công tác giám định của PJICO tương đối tốt.Số vụ tai nạn được giám định hàng năm luôn chiếm tỷ lện trên 95% và đang tiếp tục được nâng cao qua các năm tiếp theo.Kết quả của công tác giám định nghiệp vụ này trong những năm qua là hệ quả của một loạt những giải pháp đồng bộ về quản lý và điều hành của công ty. Đội ngũ cán bộ giám định được đào tạo và tuyển dụng có trình độ chuyên môn tốt nên số vụ được giám định và chất lượng giám định đều tăng. Bên cạnh đó là sự đổi mới công tác tiếp nhận và xử lý thông tin tai nạn, hiện nay tại tất cả các chi nhánh đều có sự phân công cán bộ trực thông tin tai nạn và phải thiết lập đường dây nóng 24/24 giờ để hướng dẫn khi chủ xe gặp tai nạn.
2.2.3.2.Công tác bồi thường...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement