Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenhueqt
#645408

Download Chuyên đề Công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI CAM ĐOAN 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2
MỤC LỤC 3
LỜI MỞ ĐẦU 6
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH TẠI BHXH TỈNH PHÚ THỌ 8
1.1. Giới thiệu về BHXH tỉnh Phú Thọ. 8
1.1.1.Đặc điểm tình hình BHXH tỉnh Phú Thọ 8
1.1.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ 8
1.1.1.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Phú Thọ. 8
1.1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Phú Thọ 9
1.1.1.4. Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Phú Thọ. 10
1.1.1.5. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. 16
1.1.1.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH tỉnh Phú Thọ. 17
1.1.2. Một số thuận lợi và khó khăn của BHXH tỉnh Phú Thọ. 17
1.1.2.1.Những thuận lợi cơ bản. 17
1.1.2.2. Những khó khăn, vướng mắc. 19
1.2. Tình hình thực hiện BHXH ở cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ. 20
1.2.1. Công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chính sách, chế độ pháp luật BHXH. 20
1.2.2.Tình hình tham gia BHXH bắt buộc. 20
1.2.3. Công tác cấp sổ BHXH, xét duyệt hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ. 21
1.2.4. Tình hình thu, nộp BHXH. 23
1.2.4.1. Công tác thu BHXH, BHYT bắt buộc. 23
1.2.4.2. Công tác thu BHYT tự nguyện. 23
1.2.5. Một số công tác khác. 27
1.2.5.1. Công tác quản lý tài chính quỹ BHXH. 27
1.2.5.2. Công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ. 27
1.2.5.3. Công tác thanh tra và xử lý vi phạm. 28
1.2.5.4. Giải quyết khiếu nại và tố cáo về BHXH. 28
1.2.5.5. Công tác Đảng, đoàn thể. 29
1.3. Nhận xét và khuyến nghị. 29
1.3.1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện BHXH ở BHXH tỉnh Phú Thọ. 29
1.3.1.1. Những kết quả đã đạt được. 29
1.3.1.2. Những mặt còn tồn tại. 30
1.3.2. Một số khuyến nghị và giải pháp. 31
1.4. Phương hướng, nhiệm vụ 2010. 32
PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ: “CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”. 33
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI. 33
1.1. BHXH và vai trò của BHXH 33
1.1.1. Sự ra đời của BHXH 33
1.1.2. Khái niệm BHXH 34
1.1.3. Chức năng của BHXH 34
1.2. Một số vấn đề cơ bản về thu BHXH 35
1.2.1. Khái niệm – Vai trò của quản lý thu. 35
1.2.1.1. Khái niệm thu BHXH 35
1.2.1.2.Vai trò của quản lý thu. 36
1.3. Nội dung thu BHXH bắt buộc. 40
1.3.1. Nội dung chính của công tác thu BHXH bắt buộc 40
1.3.2. Các hình thức thu BHXH 41
1.3.3. Tổ chức thực hiện công tác thu BHXH. 42
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 45
TỈNH PHÚ THỌ 45
2.1. Quy trình thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 45
2.1.1. Đối với NSDLĐ tham gia BHXH lần đầu. 45
2.1.2. Đối với NSDLĐ đang tham gia BHXH 46
Sơ đồ : Quy trình thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 47
2.2. Tổ chức và quản lý thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 48
2.3. Thực trạng thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ 49
2.3.1. Thực trạng thu BHXH chung của toàn tỉnh. 49
2.3.2.Thực trạng thu riêng của từng khối đơn vị sử dụng lao động. 50
2.3.2.1 Thực trạng thu BHXH tại khối DNNQD. 50
2.3.2.2.Thực trạng thu BHXH tại khối DN Nhà nước. 52
2.3.2.3. Thực trạng thu BHXH bắt buộc tại khối HCSN, Đảng, Đoàn thể. 52
2.3.2.4. Thực trạng thu BHXH khối NCL. 53
2.3.2.5. thực trạng thu BHXH khối hợp tác xã. 54
2.3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện thu 55
2.4. Đánh giá công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ. 56
2.4.1. Những kết quả đã đạt được. 56
2.4.2. Những mặt tồn tại và hạn chế. 57
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BHXH 59
TỈNH PHÚ THỌ 59
3.1. Phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động BHXH tỉnh Phú Thọ. 59
3.1.1. Những chỉ tiêu chính cần thực hiện trong thời gian tới: 59
3.1.2. Những nhiệm vụ chủ yếu: 59
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH ở cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ. 60
3.2.1. Một số giải pháp. 60
3.2.1.1. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH. 60
3.2.1.2. Về công tác tuyên truyền: 61
3.2.1.4. Về chế tài xử phạt: 62
3.2.1.5. Về việc nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan: 63
3.2.2. Một số giải pháp khác. 64
3.3. Một số kiến nghị, khuyến nghị 65
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 65
3.3.2. Kiến nghị với BHXH Việt Nam. 65
3.3.3. Kiến nghị với BHXH tỉnh Phú Thọ. 67
KẾT LUẬN 68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

n qua góp phần giữ vững an ninh chính trị, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.
- Một số công tác như công tác Đảng, đoàn thể, công tác thanh kiểm tra…cũng thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
1.3.1.2. Những mặt còn tồn tại.
Bên cạnh những thành quả đã đạt được sau hơn 10 năm thành lập, việc thực hiện BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ còn tồn tại một số hạn chế:
- Trước mắt là công tác thu BHXH ở các huyện, thành, thị vẫn chưa quản lý hết số lao động phải tham gia theo quy định của Luật BHXH. Hiện nay, trên địa tỉnh quản lý vẫn còn một số đơn vị nợ đọng kéo dài, một số đơn vị trong ngành chưa thực sự làm tốt vai trò tham mưu để có biện pháp xử lý tồn đọng.
- Công tác BHYT tự nguyện triển khai ở một số địa phương còn chậm, với tình hình tham gia như hiện nay thì rất khó để thực hiện kế hoạch tiến hành BHYT toàn dân trong vài năm tới. Đến cuối thời điểm năm 2009 công tác thu BHYT còn nhiều hạn chế, chưa có biện pháp tích cực đẩy mạnh tiến độ thu.
- Đến thời điểm này thì số người tham gia BHXH tự nguyện còn quá khiêm tốn, trong khi mức mức sống của người dân càng được cải thiện, tích luỹ tiêu dùng ngày càng lớn nhưng việc tham gia BHXHtự nguyện vẫn chưa tỷ lệ với sự biến động trên.
- Về công tác chi trả thì tình trạng ký thay, nhận hộ, không có giấy uỷ quyền hay uỷ quyền chưa đúng quy định vẫn đang diễn ra khá phổ biến.
- Về công tác giám định KCB BHYT do đội ngũ bác sỹ giám định còn thiếu và yếu nên gặp nhiều khó khăn trong chuyên môn, đã có những biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT trong chi phí các dịch vụ y tế và thuốc chữa bệnh ở một số cơ sở KCB.
- Công tác tuyên truyền thông tin và phổ biến chính sách, chế độ pháp Luật về BHXH còn hạn chế. Nguyên nhân là do điều kiện thực tế và kinh phí cho công tác tuyên truyền còn thấp trong khi khả năng tiếp cận các thông tin còn chưa được rộng rãi.
- Mặc dù số tiền nợ đọng BHXH trong những năm gần đây đã có xu hướng giảm dần nhưng tỷ lệ đó vẫn là rất lớn trong tất cả các khối đơn vị sử dụng lao động. Nguyên nhân là do mức lãi chậm nộp BHXH quá thấp nên hiệu quả thu nộp không cao. Tình trạng hàng quý không thực hiện đối chiếu, việc giải quyết các thủ tục thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản còn chậm ảnh hưởng đến công tác thanh quyết toán hàng quý và quyền lợi của NLĐ.
1.3.2. Một số khuyến nghị và giải pháp.
Để hoạt động BHXH tỉnh Phú Thọ ngày càng hiệu quả hơn, em xin đưa ra một số ý kiến như sau:
♦ Trong thời gian tới ngành cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống quy hoạch cán bộ ngành từ nay đến năm 2015, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban và BHXH các huyện, thị theo đúng quy định của BHXH Việt Nam và tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp năng lực từng người.
♦ Tập trung mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc, Ngân hàng và Sở Tài chính để thu hết số nợ tồn đọng.
♦ Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhất là các vấn đề về Luật BHXH, khi thực hiện cần bám sát các quy định của Nhà nước để mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Riêng đối với BHYT học sinh, sinh viên cần vạch ra kế hoạch cụ thể cho các năm học tới để vận động học sinh tham gia BHYT, tạo tiền đề tiến tới BHYT toàn dân.
♦ Công khai các thủ tục giải quyết chế độ, quy trình cấp thẻ, phiếu KCB, tổ chức chi trả trực tiếp ở những nơi có điều kịên thuận lợi để quản lý đối tượng cho thuận tiện và dễ dàng.
1.4. Phương hướng, nhiệm vụ 2010.
Phát huy kết quả đạt được. tập thể CBCC trong cơ quan đoàn kết, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu cấp trên giao năm kế hoạch 2010 với các nội dung sau:
- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy, nâng cao chất lượng công tác, thực hiện cải cách hành chính theo mô hình một cửa do BHXH Việt Nam. Phối hợp với các phòng chức năng của tỉnh tuyên truyền, đưa Luật BHXH, Luật BHYT được Quốc hội thông qua vào cuộc sống.
- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu BHXH bắt buộc từ 2-4%. Hoàn thành chỉ tiêu BHYT cấp trên giao. Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan khai thác các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo Luật BHXH.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hệ thống thiết bị được trang bị phục vụ kịp thời các yêu cầu của đối tượng. Tổ chức quản lý và chi trả an toàn đúng đối tượng đối với số tiền 550 tỷ đồng.
- Tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV đúng tiến độ bảo đảm chất lượng. Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt danh hiệu Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ: “CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI.
1.1. BHXH và vai trò của BHXH
Sự ra đời của BHXH
Đối với mỗi người, trong cuộc sống không thể tránh khỏi những rủi ro như ốm đau, dịch bệnh, tai nạn, mất việc, biến động thị trường…Bất kể rủi ro nào xảy ra cũng đều gây ra cho cuộc sống con người những khó khăn nhất định . Chúng làm cho thu nhập của NLĐ bị mất hay bị giảm sút, hư hỏng tài sản, sản xuất bị đình trệ…Hơn nữa, trong những trường hợp đó họ không làm ra sản phẩm, không có thu nhập nhưng các nhu cầu trong cuộc sống vẫn phải đáp ứng, thậm chí các chi phí hàng ngày còn gia tăng hơn về dịch vụ y tế, bồi dưỡng sức khoẻ, nuôi con nhỏ…Do vậy, việc hạn chế rủi ro, khắc phục rủi ro là một nhu cầu tất yếu khách quan. Vì lẽ đó, con người đã nghĩ ra nhiều biện pháp để đối phó với chúng, chẳng hạn như vay mượn, cầu xin, viện trợ, dự phòng cá nhân…Song, đối với những rủi ro lớn, có tính xã hội như dịch bệnh, thất nghiệp thì các hình thức này thường ít hiệu quả.
Khi nền công nghiệp phát triển, đội ngũ lao động làm công hưởng lương tăng nhanh, cuộc sống của họ và gia đình chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập đều đặn hàng tháng trong quan hệ lao động. Trước nguy cơ phải đối mặt thường xuyên với các rủi ro trong cuộc sống, khiến cho tiền lương tháng có thể không được lĩnh thường xuyên, những người làm thuê tìm cách khắc phục bằng việc thành lập các quỹ tiền lương, các hiệp hội. Đồng thời liên kết trong các nghiệp đoàn, đấu tranh với giới chủ để được hỗ trợ ở mức cần thiết khi gặp ốm đau, rủi ro trong lao động. Khi giai cấp công nhân lớn mạnh trở thành một lực lượng chính trị trong xã hội thì giới chủ SDLĐ buộc phải chấp nhận một số yêu cầu, thực hiện một số biện pháp giúp đỡ NLĐ khi gặp rủi ro nhằm ổn định cuộc sống cho họ. Tuy nhiên, với những tai nạn lớn xảy ra với nhiều người hay khi dịch bệnh thì NSDLĐ không có khả năng hay khôn...
Hình đại diện của thành viên
By dothiha
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#704612 Bạn download tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement