Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Arina_Tanemura
#644677

Download Đề tài Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam miễn phí

Nhiều công ty coi nhẹ việc công bố thông tin.
Đó là nhận định của các chuyên gia khi đề cấp đến vấn đề công bố thông tin của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội thảo “Những bước chuẩn bị IPO thành công cho doanh nghiệp” do UBCK phối hợp cùng Truyền thông Mileage (Singapore) và Hãng tin Bloomberg tổ chức ngày 23/9.
 
Khi một số doanh nghiệp chưa làm tốt vấn đề minh bạch thông tin doanh nghiệp, dẫn đến xói mòn niềm tin của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.
- Rất nhiều doanh nghiệp không có chiến lược cụ thể, dài hạn cho việc công bố thông tin trong quá trình phát hành.
- Nhiều khi việc công bố đơn thuần nhằm mục đích đối phó với quy định phát luật.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Đề tài:
Các vấn đề công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.
Bài làm:
I. Vấn đề công bố thông tin trên TTCK VN.
1. Khung Pháp luật.
- LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006: Chương VIII – Công bố thông tin (8 Điều).
- THÔNG TƯ 38/2007/TT - BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK (thay thế Thông tư 57/2004/TT - BTC): gồm 11 Chương.
- THÔNG TƯ số 09/2010/TT – BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK (bổ sung Thông tư 38/2007/TT – BTC) áp dụng từ 01.03.2010.
- Quy chế công bố thông tin của các TTGDCK.
2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin. - Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp Luật.
- Việc công bố thông tin phải do Giám đốc hay Tổng giám đốc hay người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Giám đốc hay Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố.
Trường hợp có bất kỳ người nào công bố thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì người được ủy quyền công bố thông tin phải xác nhận hay đính chính thông tin đó trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi thông tin trên được công bố.
- Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sàn giao dịch chứng khoán hay Trung tâm giao dịch chứng khoán về nội dung thông tin công bố, cụ thể như sau:
+ Công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sàn giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán khi thực hiện công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ Tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên, Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; Công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng/công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi thực hiện công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sàn giao dịch chứng khoán hay Trung tâm giao dịch chứng khoán.
- Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Sàn giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán cung cấp thông tin về tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng/công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng cho các công ty chứng khoán thành viên. Các công ty chứng khoán thành viên có trách nhiệm cung cấp ngay các thông tin trên một cách đầy đủ cho nhà đầu tư.
3. Phương tiện và hình thức công bố thông tin. 3.1. Phương tiện. - Tổ chức thuộc đối tượng công bố thông tin: Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác.
- Các phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm: báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Các phương tiện công bố thông tin của Sàn giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán bao gồm: bản tin thị trường chứng khoán, trang thông tin điện tử của Sàn giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, bảng hiển thị điện tử tại Sàn giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, các trạm đầu cuối tại sàn giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.
- Phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài, truyền hình..... 3.2. Hình thức. - Văn bản: bản gốc có dấu và chữ ký hợp pháp và dữ liệu điện tử. - Các đối tượng CBTT phải lập website và phải thường xuyên cập nhật việc CBTT trên website đó. Phải thông báo và công khai trang website.
4. Người được ủy quyền công bố thông tin. Tổ chức CBTT phải đăng ký người được uỷ quyền thực hiện CBTT theo Mẫu CBTT-01 kèm theo Thông tư 38. Trường hợp thay đổi người được uỷ quyền CBTT phải thông báo bằng văn bản cho UBCKNN, SGDCK, TTGDCK ít nhất 5 ngày làm việc trước khi có sự thay đổi. 5. Bảo quản và lưu giữ thông tin. BCTC năm, BC thường niên của tổ chức CBTT phải được công bố công khai trên các ấn phẩm, website của tổ chức và lưu trữ ít nhất 10 năm tại trụ sở chính để nhà đầu tư tham khảo (tại Thông tư 57, thời hạn lưu giữ chỉ là 2 năm).
6. Đối tượng phải công bố thông tin. - Công ty đại chúng. - Tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng. - Tổ chức niêm yết. - Công ty chứng khoán. - Công ty quản lý quỹ. - Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng. - SGDCK, TTGDCK. - Các tổ chức và cá nhân liên quan.
6.1. Công ty đại chúng.
a. Công bố thông tin định kỳ.
- Nội dung:
+ BCTC năm có kiểm toán (và BCTC hợp nhất trường hợp CTĐC là công ty mẹ). Trường hợp Cty đặc thù thì do BTC quy định riêng.
+ Báo cáo thường niên.
- Thời hạn: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có BCTC năm được kiểm toán.
- Phương tiện:
+ Các ấn phẩm, website của CTĐC, phương tiện CBTT của UBCKNN, phương tiện đại chúng (nếu cần).
+ BCTC năm tóm tắt: công bố trên 3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo Trung ương và 1 tờ báo địa phương hay phương tiện CBTT của UBCKNN.
b. Công bố thông tin bất thường.
Trong thời hạn 24 giờ:
- Tài khoản công ty bị phong toả hay hoạt động trở lại.
- Tạm ngừng kinh doanh.
- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Thông qua các QĐ của ĐHCĐ theo Điều 104 Luật DN.
- QĐ của HĐQT v/v mua bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền của người sở hữu trái phiếu chuyển đổi; chào bán chứng khoán (khoản 2 Điều 108 Luật DN); kết quả các đợt phát hành riêng lẻ.
- QĐ khởi tố thành viên HĐQT, Ban GĐ, Kế toán trưởng; quyết định của Toà án liên quan đến hoạt động của công ty; quyết định vi phạm pháp luật về thuế.
Trong thời hạn 72 giờ:
- QĐ vay hay phát hành trái phiếu có giá trị từ 30% vốn thực có trở lên.
- QĐ của HĐQT về kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; QĐ thay đổi phương pháp kế toán áp dụng.
- Thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.
Phương tiện: ấn phẩm, website của CTĐC và trang thông tin điện tử của UBCKNN.
c. Công bố thông tin theo yêu cầu.
Nội dung:
- Có thông tin liên quan CTĐC ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
- Có thông tin liên quan CTĐC ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần xác nhận thông tin đó.
Thời hạn: trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN
Phương tiện: ấn phẩm, website của CTĐC, phương tiện thông tin đại chúng hay phương tiện CBTT của UBCKNN.
6.2. Tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng. a. Công bố thông tin định kỳ: tương tự CTĐC
b. Công bố thông tin bất thường: tương tự CTĐC, tuy nhiên có giảm bớt một qui định ; Tổ chức phát hành trái phiếu khi CBTT bất thường phải nêu rõ nguyên nhân, kế hoạch và giải pháp khắc phục.
c. Công bố thông tin theo yêu cầu: không quy định
Thời gian CBTT: Kể từ khi phát hành TP cho đến khi đáo hạn TP.
6.3. Tổ chức niêm yết.
a. Công bố thông tin định kỳ: tương tự CTĐC
Bổ sung: BCTC quý trong vòng 5 ngày, kể từ ngày hoàn thành BCTC quý (không cần kiểm toán).
b. Công bố thông tin bất thường: tương tự CTĐC
Bổ sung: CBTT trong vòng 24 giờ, kể từ khi bị tổn thất tài sản có giá trị 10% vốn chủ sở h...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement