Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Sloane
#644674

Download Tiến trình phát triển dự án bất động sản miễn phí

Hoạch định chiến lược phát triển
Lãnh đạo và tầ m nhìn
Phát triển chương trình
Quản lý chương trình
Phát triển dự án
Quản lý dự án
l Hoạch định chiến lược thoát vốn
Tái cơ cấu khi hình thành dự án và nhóm các nhà đầu tư
Theo giai đoạn
Thiết kế chương trình M&A
l Nhóm phát triển dự án
Thuê đơn vị t ư vấn phát triển dự án
Thiết kế chương trình phát triển dự án++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

0Tiến trình phát triển dự án bất động sản
TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẲN ĐIỂN HÌNH
l Xác định dự án
l Quy hoạch
l Cơ cấu chủ sở
hữu
l Thiết kế chương
trình
l Hoạch định thời
gian của dự án
l Ước tính chi phí
l Hoạch định ngân
sách
l Phân tích tài
chính
l Tóm tắt dự án
l Sắp xếp tài chính
l Hoạch định chiến
lược phát triển
l Hoạch định chiến
lược thoát vốn
l Nhóm phát triển
dự án
l Quy trình Tổ
chức và điều
hành dự án
l Quản lý tài chính
l Quản lý rủi ro
l Quản lý thông tin
l Quy hoạch
l Thiết kế kiến trúc
l Thiết kế cơ sở
l Lựa chọn công nghệ
xây dựng
l Xin giấy phép
l Thiết kế - phối hợp
xây dựng
l Quản lý thiết kế
l Thương lượng và
lựa chọn đối tác – ký
kết hợp đồng
l Quản lý xây dựng
l Phân tích xây dựng
l Kiểm tra chất lượng
l Phân tích
phưong án bán/
cho thuê
l Tổ chức
Marketing
l Tổ chức bán
hàng
l Quản lý phân
chia sản phẩm
l Quản lý bán lẻ
l Hỗ trợ di chuyển
l Thay đổi
cách
quản lý tài sản
l Đảm bảo chất
lượng
l Phận tích xây
dựng
l Bảo dưỡng định
kỳ hay bảo
dưỡng phòng
ngừa
l Chấp nhận dự
án
l Bàn giao sản
phẩm
l Các dịch vụ báo
cáo, kế toán
l Kiểm tra, điều
chỉnh, trang
thiết bị kỹ
thuật
l Vận hành thử
l Duy trì bảo trì
và quản lý
sản phẩm
l Kết thúc dự
án
l Quan hệ
chủ sở hữu
l Quan hệ
nhà cho
thuê
l Bảo hành
Giai đoạn
NC Khả thi
Giai đoạn
bắt đầu
Giai đoạn
chiến lược
Giai đoạn tiền
xây dựng &
xây dựng
Giai đoạn
Marketing và
bán hàng
Giai đoạn
bàn giao dự
án
Giai đoạn
vận hành
và bảo trì
Giai
đoạn
kết thúc
Tiến trình này phức tạp và trùng lắp do hiện tượng quan liêu và khung pháp lý
không rõ ràng, nhu cầu vốn lớn nên phải có chiến lược thoát vốn để tăng hiệu
quả đầu tư và tăng IRR
1Tiến trình phát triển bất động sản: Rủi ro và thoát vốn
RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
Sẵn sàng xây dựng• Rủi ro cấp quyền sử dụng đất
• Rủi ro quy hoạch
• Rủi ro cấp phép
• Rủi ro pháp lý
• Rủi ro trong quá trinh thiết lập dự án
• Rủi ro xây dựng
• Rủi ro thị trường
• Rủi ro thị trường
• Rủi ro vận hành
Các rủi ro chính trong giai đoạn tiền xây dựng – Dự án có được chấp thuận?
• Kiểm soát chặt hồ sơ pháp lý
• Nghiên cứu thị trường cho dự án và xây dựng chiến lược kinh doanh
• Kiểm soát chi phí
• Thẩm định giá đất thương phẩm hợp lý
• Quản lý dự án chặt chẽ
• Quản lý xây dựng chặt chẽ
• Sử dụng vốn đúng mục đích
• Tái cơ cấu tài chính, chiến lược thoát vốn, và điều hành dự án
• Xây dựng thể chế tài chính và nguồn tài trợ ổn định, vững mạnh và bền vững
Giai đoạn bắt
đầu
Giai đoạn thực
hiện
Giai đoạn chiến
lược
Giai đoạn tiền
xây dựng
Giai đoạn xây
dựng
Giai đoạn vận
hành & bảo trì
Giai đoạn kết
thúc
Giai đoạn bắt
đầu
Giai đoạn thực
hiện
Giai đoạn chiến
lược
Giai đoạn tiền
xây dựng
Giai đoạn xây
dựng
Giai đoạn vận
hành & bảo trì
Giai đoạn kết
thúc
GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ KẾ HOẠCH THOÁT VỐN
Thoát vốn Thoát vốn Thoát vốn Thoát vốn Thoát vốn Thoát vốn Thoát vốn
2Giai đoạn bắt đầu
l Xác định dự án
Quy mô dự án và tiêu thức chọn lựa quy mô
Địa điểm dự án và tiêu thức chọn lựa địa điểm
Thị trường và phân tích thị trường
l Quy hoạch
Quy hoạch vùng và chiến lược phát triển
Quy hoạch sơ bộ 1/500
Đề suất Quy hoạch của dự án: Diện tích, mật độ
xây dựng, hệ số sử dụng đất, độ cao, chức năng
3Giai đoạn bắt đầu
l Cơ cấu chủ sở hữu
Vốn chủ sỡ hữu đầu tư và cách huy
động vốn chủ sở hữu đầu tư
Vốn vay và cách huy động vốn vay
(một ngân hàng hay đồng tài trợ hay nhóm tài
trợ
Các hình thức huy động khác từ nguồn vốn
vay
Vốn ứng trước của khách hàng và nhà thầu
Chiến lược tái cơ cấu vốn chủ sở hữu
4Giai đoạn bắt đầu
l Thiết kế chương trình
Thiết kế chương trình phát triển dự án
Chuẩn bị các bước công việc
Xác định công việc ưu tiên
Xây dựng khung công việc và hướng dẫn
Xây dựng chế độ kiểm soát tiến độ
Phối hợp các đơn vị & Đánh giá năng lực
l Hoạch định thời gian của dự án
Thời gian xác định dự án
Thời gian xây dựng QH và phê duyệt quy hoạch 1/500
Thời gian phê duyệt xây dựng và pháp lý về đất
Thời gian thiết kế chi tiết
Thời gian xây dựng yêu cầu thầu và chấm thầu
Thời gian xây dựng
Thời gian nghiệm thu, quyết toán và bàn giao
5Giai đoạn thực hiện
l Ước tính chi phí
Hạng mục ngoài hàng rào dự án
Hạ tầng kỹ thuật & Các hạng mục khác và chi phí khác
Hạng mục trong hàng rào dự án
Chi phí đất thương phẩm
Chi phí phát triển hạ tầng kỹ thuật
Chi phí xây dựng và thiết bị
Chi phí tư vấn (Luật, thiết kế, tư vấn đầu tư, giám sát, quản lý dự án,
quản lý xây dựng, phát triển dự án, thị trường)
Dự phòng
l Hoạch định ngân sách
Hoạch định ngân sách vốn chủ sở hữu – kế hoạch rót vốn chủ sở hữu
Hoạch định ngân sách vốn vay – kế hoạch giải ngân vốn vay
Hoạch định kế hoạch ứng trước – kế hoạch thu tiền từ khách hàng
6Giai đoạn thực hiện
l Phân tích tài chính
Doanh thu, chi phí, khấu hao, vốn lưu động, lợi nhuận, bảng cân đối kế toán,
lưu chuyển tiền tệ
Phân tích hiệu quả dự án NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, hệ số lợi nhuận
Định giá dự án để tái cấu trúc vốn
Phân tích các báo cáo tài chính
l Tóm tắt dự án
Pháp lý
Mô tả dự án
Sản phẩm, thị trường và định vị thị trường
Sử dụng vốn và nguồn vốn
Các báo cáo tài chính và phân tích tài chính
Kế hoạch phát triển dự án
l Thu xếp tài chính
Chuẩn bị bản tóm tắt dự án
Đàm phán
Cam kết
7Giai đoạn chiến lược
l Hoạch định chiến lược phát triển
Lãnh đạo và tầm nhìn
Phát triển chương trình
Quản lý chương trình
Phát triển dự án
Quản lý dự án
l Hoạch định chiến lược thoát vốn
Tái cơ cấu khi hình thành dự án và nhóm các nhà đầu tư
Theo giai đoạn
Thiết kế chương trình M&A
l Nhóm phát triển dự án
Thuê đơn vị tư vấn phát triển dự án
Thiết kế chương trình phát triển dự án
8Giai đoạn chiến lược
l Quy trình Tổ chức và điều hành dự án
Cơ cấu tổ chức quản lý dự án (Project Management)
Nhóm tư vấn, nhóm quản lý xây dựng, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm
quản lý tài sản và vận hành tài sản
Nhóm tư vấn,tổng thầu, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài sản
và vận hành tài sản
Nhóm tư vấn, nhà thầu chính, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản lý tài
sản và vận hành tài sản
Nhóm tư vần, nhóm các nhà thầu, nhóm quản lý marketing và bán hàng, nhóm quản
lý tài sản và vận hành tài sản
l Quản lý tài chính
Quản lý tiến độ giải ngân
Lập các bảng phân bổ chi phí và giám sát
Quản lý vốn lưu động
Quản lý chi phí vận hành
Quản lý doanh thu
l Quản lý rủi ro
l Quản lý thông tin
9Giai đoạn tiền xây dựng và xây dựng
l Quy hoạch
Quy hoạch 1/200
Quy hoạch 1/500
l Thiết kế kiến trúc
Kiến trúc
Cảnh quan
Giao thông
l Thiết kế cơ sở
Hạ tầng kỹ thuật
Kiến trúc và công nghệ xây dựng
M&E
Cảnh quan
Nội thất
l Lựa chọn công nghệ xây d

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement