Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By saobangcodon_hs
#644606

Download Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hoạt động của công ty chứng khoán Thăng Long trên thị trường trái phiếu miễn phí

MỤC LỤC
MỤC LỤC 0
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 0
Lời nói đầu 2
Chương1 KHÁI QUÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 4
1.1 Khái quát về công ty chứng khoán 4
1.1.1 Khái niệm chung 4
1.1.2 Phân loại Công Ty chứng khoán. 5
1.1.3 Các hoạt động chính của công ty chứng khoán. 6
1.1.3.1. Hoạt động môi giới chứng khoán 7
1.1.3.2. Hoạt động Tự doanh: 7
1.1.3.3 Hoạt động bảo lãnh phát hành. 8
1.1.3.4. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán: 9
1.1.3.5. Các hoạt động khác 9
1.2. Hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường trái phiếu 12
1.2.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường trái phiếu 12
1.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm trái phiếu 12
1.2.1.2 Khái niệm thị trường trái phiếu 13
1.2.3 Đặc điểm thị trường trái phiếu 16
1.2.1.4 Các thành viên tham gia thị trường trái phiếu 17
1.2.2 Hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường trái phiếu . . 19
1.2.2.1 Hoạt động huy động vốn 19
1.2.2.2 Hoạt động đầu tư trái phiếu 21
1.2.2.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ 21
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường trái phiếu 22
1.3.1 Các nhân tố chủ quan 22
1.3.2 Các nhân tố khách quan 26
Kết luận chương 1 30
Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 31
2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long 31
2.1.1 Thông tin chung 31
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 32
2.1.3 Các hoạt động chính của công ty 33
2.1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức của các phòng ban: 36
2.1.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 39
2.2 Khái quát về hoạt động thị trường trái phiếu việt nam 44
2.3 Thực trang hoạt động của công ty chứng khoán thăng long trên thị trường trái phiếu 52
2.3.1 Đánh giá thực trạng hoạt động của công ty cổ phần chứng khoán thăng long trên thị trường trái phiếu 52
2.3.2 Kết quả 56
2.3.3 Hạn chế và nguyên nhân 57
2.3.3.1 Hạn chê 57
2.3.3.2 Nguyên nhân 58
Kết luận chương 2 61
Chương 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 62
3.1 Định hướng thăng cường hoat động trên thị trường trái phiếu của công ty chứng khoán thăng long 62
3.1.1 Định hướng phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 62
3.1.2 Định hướng phát triển của công ty chứng khóan Thăng Long trên thị trường trái phiếu 65
3.2 Giải pháp cho công ty chứng khoán Thăng Long 65
3.2.1 Hoàn thiện chiến lược khách hàng: 65
3.2.2 Xây dựng và hoàn thiện chiến lược đầu tư 68
3.2.3 Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ 68
3.2.4 Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ 68
3.2.5 Hoàn thiện tổ chức 69
3.3 Kiến nghị với chính phủ 69
3.3.1 Chiến lược dài hạn 69
3.3.2 Giải pháp trước mắt 70
Kết luận 75
Tài liệu tham khảo 76
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

òi hỏi thị trường phải sẵn có các trái phiếu có chất lượng tốt, tính thanh khoản cao, đa dạng về chủng loại và lớn về số lượng.
Ở những thị trường phát triển, các công cụ phái sinh được tạo lập nhằm cung cấp các công cụ phòng vệ hữu hiệu cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà tạo lập thị trường trái phiếu. Các điều kiện này chỉ có thể có được ở những thị trường chứng khoán phát triển.
Mặt khác công ty chứng khoán nếu muốn đầu tư trên thị trường trái phiếu thường huy động những lượng vốn rất lớn. Khả năng cung ứng vốn của thị trường quyết định rất nhiều tới khả năng huy động vốn của các tổ chức này. Thị trường càng phát triển, số lượng các nhà đầu tư, các tổ chức phát hành càng lớn sẽ tạo điều kiện phát triển các nghiệp vụ của các công ty chứng khoán như nghiệp vụ tự doanh, nghiệp vụ môi giới, nghiệp vụ tư vấn, nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, nghiệp vụ thanh toán, lưu ký, v.v...
Hệ thống kiểm toán và kế toán cung cấp các quy tắc nền tảng buộc phải tuân theo đối với các công ty. Chỉ có hệ thống kế toán, kiểm toán tin cậy mới có thể cung cấp các thông tin chính xác cho các nhà đầu tư. Các tiêu chuẩn về kế toán và kiểm toán của các nước cần phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Các nhà đầu tư rất quan tâm tới hệ thống kiểm toán độc lập trong việc làm tăng uy tín của các báo cáo tài chính. Việc phát triển và hoàn thiện hệ thống kiểm toán, kế toán sẽ tạo điều kiện chuẩn hoá về thông tin và giảm rủi ro cho các thành viên tham gia thị trường.
Hệ thống thông tin của thị trường phát triển cũng có ý nghĩa quan trọng đối với sự tham gia của các thành viên trên thị trường. Mục đích cơ bản của hệ thống này là để cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin đầy đủ và chính xác liên quan đến trái phiếu và để ngăn chặn các gian lận trong giao dịch.
Việc lựa chọn mô hình quản lý thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố và phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường. Các mô hình quản lý và giám sát được lựa chọn trên cơ sở không để thị trường phát triển quá “nóng” gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế và làm thiệt hại cho các nhà đầu tư, song cũng không nên hạn chế thị trường bằng việc can thiệp quá mức của Chính Phủ. Sự can thiệp quá mức sẽ hạn chế hiệu quả của thị trường và sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hoạt động của các nhà tạo lập thị trường trái phiếu.
Sự phát triển của Hiệp hội môi giới và kinh doanh chứng khoán
Hiệp hội các nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp thay mặt cho ngành chứng khoán nhằm đảm bảo và dung hoà lợi ích của các thành viên trên cơ sở đảm bảo lợi ích chung của thị trường. Hoạt động chính của Hiệp hội các nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán là điều hành các giao dịch qua quầy, thay mặt cho ngành chứng khoán nêu lên những kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà Nước nhằm tăng cường tính hiệu quả và ổn định của thị trường. Ngoài ra, Hiệp hội còn thu thập và phản ánh các khiếu nại của khách hàng đến các đơn vị thành viên.
Do vậy, sự phát triển của Hiệp hội môi giới và kinh doanh chứng khoán có ảnh hưởng không thể tách rời tới các công ty chứng khoán hoạt động trên tị trường trái phiếu. Các công ty chứung khoán là thành viên của Hiệp hội họ sẽ được hưởng những quyền lợi mà chỉ có các thành viên trong Hiệp hội mới có, như quyền được chia sẻ thông tin, được ưu tiên về giá, v.v…, đồng thời Hiệp hội là những người đảm bảo và dung hoà lợi ích của các thành viên nên hạn chế được rất nhiều sự cạnh tranh không lành mạnh lẫn nhau giữa các công ty chứng khoán có hoạt động trên thị trường trái phiếu.
Bên cạnh đó nếu Hiệp hội là một tổ chức lớn, có uy tín trên thị trường, do vậy, các thành viên trong hiệp hội cũng được thị trường đánh giá cao và sẽ có được lòng tin của các nhà đầu tư. Đây là một lợi thế vô cùng lớn vì có được lòng tin của các nhà đầu tư sẽ tạo cho hoạt động của nhà tạo lập thị trường trái phiếu dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và lợi nhuận sẽ ngày một lớn hơn.
Các điều kiện vĩ mô khác
Điều kiện về sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh điều kiện ổn định về mặt chính trị thì ổn định môi trường kinh tế vĩ mô là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với mỗi một quốc gia. Các chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ số lạm phát, tỷ giá hối đoái, v.v…, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường trái phiếu.
Với một nền kinh tế ổn định, đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao, phần tích luỹ ngày càng lớn, từ đó nhu cầu đầu tư tăng, dẫn đến tạo ra rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu, hoạt động tạo lập thị trường của các công ty chứng khoán trên trường trái phiếu sẽ sôi động hơn rất nhiều.
Điều kiện về công chúng đầu tư. Để hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường trái phiếu có hiệu quả, cần có các chính sách tạo dựng được lòng tin cho các nhà đầu tư. Muốn tạo dựng và duy trì được lòng tin của các nhà đầu tư, các trái phiếu được phát hành phải đảm bảo chất lượng và mọi giao dịch của nhà tạo lập thị trường trái phiếu luôn phải tuân thủ pháp luật, thực hiện một cách nghiêm chỉnh các thoả thuận đã cam kết với nhà đầu tư.
Sự cạch tranh giữa các công ty chứng hoán. Các công ty chứng khóan khi tham gia thị trường có những lợi ích chung, đây là mâu thuẫn dẫn tới cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán luôn phải phân tích để đưa ra giá mua bán chứng khoán hợp lý. Cạnh tranh càng mạnh thì giá sẽ càng bám sát thị trường lợi nhuận do đó sẽ giảm xuống
Kết luận chương 1
Các nội dung cơ bản trong chương 1 được trình bày với mục tiêu hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về nhà tạo lập thị trường trái phiếu, cụ thể:
Trình bày khái niệm, đặc điểm thị trường trái phiếu
Trình bày khái niệm và các nội dung hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường trái phiếu
Luận giải các điều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty chứng khoán trên thị trường trái phiếu.
Các nội dung này là cơ sở lý luận để luận giải và phân tích thực trạng thị trường trái phiếu và các điều kiện phát triển các hoạt động trên thị trường trái phiếu của công ty cổ phần chứng khoán thăng long ở phần sau
Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long
2.1.1 Thông tin chung
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long
Tên tiếng Anh: Thanglong Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt: TSC
Logo:
Điện thoại: 04.7262600
Fax: 04.7262601
Website:
Mạng lưới
Tại Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã – Ba Đình - Hà Nội
Phòng Giao dịch: 14C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm
Phòng Giao d
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement