Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huynhthutruc241989
#644569

Download Đề tài Ứng dụng VaR vào quản trị rủi ro danh mục tại Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt
Danh mục các ký hiệu
Danh mục hình
Danh mục bảng biểu
Chương I
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC
1. TỔNG QUAN VỀ VaR 1
1.1 Những cơ sở lý thuy ết ban đầu . 1
1.1.1 Cơ sở về rủi ro 1
1.1.2 Đo lường rủi ro c ủa danh mục . 2
1.2 Lịch sử hình thành VaR . 6
1.3 Khái niệm VaR 7
1.4 Sự khác nhau giữa VaR và độ lệch chuẩn . 8
1.5 Ba thông số ảnh hưởng đến VaR danh mục 9
2. BA PHƯƠNG PHÁP TÍNH VaR 11
2.1 Phương pháp phân tích hay phương pháp phương sai – hiệp phương sai. 11
2.2 Phương pháp lịch sử . 16
2.3 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo . 18
Chương II
ỨNG DỤNG VAR TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC
CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT
1. GIỚI THIỆU VỀ DANH MỤC . 21
1.1 Các tiêu chuẩn để chọn lựa 10 cổ phiếu 21
1.2 Danh sách 10 loại cổ phiếu cấu thành nên danh mục 22
1.3 Tỷ trọng của từng cổ phiếu trong danh mục . 22
2. MỘT SỐ BƯỚC CHUẨN BỊ . 24
2.1 Thu thập chuỗi số liệu giá của 10 cổ phiếu trong danh mục . 24
2.2 Điều chỉnh giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quy ền . 24
2.3 Tính toán những chỉ số cần thiết 26
3. TÍNH VAR DANH MỤC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG SAI-HIỆP
PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ . 27
3.1 Tính VaR danh mục bằng phương pháp phương sai – hiệp phương sai . 27
3.2 Tính VaR của danh mục bằng phương pháp lịch sử 28
4. TÍNH VAR CỦA CHỈ SỐ VN-INDEX BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG SAIHIỆP PHƯƠNG SAI VÀ PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ . 30
4.1 Tính VaR của danh mục bằng phương pháp phương sai-hiệp phương sai
. 30
4.2 Tính VaR của chỉ số VN-Index bằng phương pháp lịch sử . 33
5. BACKTESTING . 34
5.1 Sự cần thiết ph ải làm backtesting 34
5.2 Thực hiện backtesting . 35
Chương III
KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC SỬ DỤNG VaR ĐỀ
QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC
1. Ý NGHĨA CỦA GIÁ TRỊ TẠI RỦI RO – VaR . 37
2. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VaR . 38
3. STRESSTESTING . . 40
4. MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VaR . 42
4.1 Đối với nhà đầu tư cá nhân 42
4.2 Đối với qu ỹ đầu tư . 42
4.3 Lưu ý khi sử dụng giả định phân phối chu ẩn . 43++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

vọng, một công việc hơi cực khổ
hơn là việc tính toán những thay đổi giá trị.
Một lợi ích khác của điều chỉnh này là nó làm cho việc điều chỉnh VaR dễ hơn trong
khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ, nếu VaR theo ngày ước tính là 100,000$, VaR
theo năm sẽ là 100,000$ * 250 = 1,581,139. Cách chuyển đổi đơn giản từ VaR ngắn
hạn sang VaR dài hạn (hay còn gọi là cách trái ngược) không phải quan tâm
nếu như TSSL trung bình không phải là zero. Trong trường hợp đó, ta sẽ phải chuyển
TSSL trung bình và độ lệch chuẩn trong những khoảng thời gian khác nhau và tính
toán VaR từ giá trị trung bình đã điều chỉnh và độ lệch chuẩn đã điều chỉnh.
Thuận lợi và khó khăn:
Thuận lợi của phương pháp phân tích trước hết là sự đơn giản của nó.
Bất lợi đầu tiên của nó cũng dựa trên sự đơn giản đó, bao gồm cả việc phân phối
chuẩn TSSL.
Về nguyên tắc, không có lý do nào tại sao việc tính toán cần một phân phối chuẩn,
nhưng nếu chúng ta không sử dụng giả định phân phối chuẩn, thì không thể dựa vào
phương sai như một cách tính của rủi ro. Những phân phối có thể lệch khỏi chuẩn
thông thường bởi vì skewness và kurtosis. Sknewness là thước đo của độ lệch trong
phân phối từ hình dạng cân đối hoàn hảo (phân phối chuẩn có skewness bằng zero).
Một phân phối có skewness dương thì thể hiện đặc điểm là sẽ có nhiều khoản lỗ nhỏ
và một vài những lợi nhuận lớn rất nhiều và có đường thể hiện dài về phía phải. Một
phân phối có skewness âm thì thể hiện nhiều những khoảng thu lợi nhỏ và một ít
những khoảng lỗ cực lớn và nó có một đường kéo đài về phía trái. Khi một phân phối
lệch về phía âm hay dương, phương pháp phương sai-hiệp phương sai không còn
chính xác nữa.
Thêm nữa, nhiều phân phối xác suất được khảo sát có một con số lớn bất thường bởi
những sự kiện đặc biệt. Điều này thể hiện trong thống kê bằng một thước đo
leptokurtosis nhưng thường được gọi là phân phối tập trung nhiều ở phần đuôi (fat
tail). Thị trường vốn, ví dụ, có khuynh hướng có thêm nhiều những giảm sút thường
xuyên hơn so với phân phối chuẩn dự đoán. Như vậy, sử dụng một cách tính chuẩn để
ước lượng VaR danh mục trong trường hợp này (fat tails-trường hợp phân phối tập
trung nhiều về phía phần đuôi) có thể không đúng sự thật và tạo nhiều khoản lỗ lớn.
VaR sẽ vì vậy thất bại trong việc xác định cái gì đang diễn ra: đo lường rủi ro liên
quan đến những khoản lỗ lớn.
Một vấn đề liên quan là bên trên của phương pháp phân tích này là sự chấp nhận việc
phân phối chuẩn TSSL danh mục và không hề có một quyền chọn. Những phân phối
TSSL của quyền chọn danh mục thường không phải là một phân phối chuẩn. Nhớ
rằng một phân phối chuẩn không có giới hạn trên và dưới. Quyền chọn mua không có
giới hạn trên, cũng như phân phối chuẩn, nhưng phần dưới bị giới hạn bởi một giá trị
cố định (phí quyền chọn) và phân bổ của TSSL quyền chọn mua thì có skewness cao.
Quyền chọn bán có một giới hạn trên rất lớn và một giới hạn dưới là phí quyền chọn
bán, và phân bố của TSSL quyền chọn bán cũng có skewness cao. Cùng một đặc tính
như vậy, quyền chọn mua và quyền chọn bán bảo vệ có phân bố mà skewness rất lớn
về hướng này hay hướng khác.
Như vậy, khi danh mục bao gồm quyền chọn, việc chấp nhận phân phối chuẩn để ước
lượng VaR đưa ra một vấn đề khá quan trọng. Một giải pháp thông thường là ước tính
sự thay đổi của giá quyền chọn sử dụng delta. Gọi delta là mối quan hệ tuyến tính
giữa một giá quyền chọn và giá của tài sản cơ sở (nghĩa là Delta = Thay đổi trong giá
quyền chọn/thay đổi trong giá tài sản cơ sở). Mối quan hệ tuyến tính của delta là một
đặc tính đơn giản hơn khi điều chỉnh với phân phối chuẩn. Vì vậy, các biến phân phối
chuẩn ngẫu nhiên tồn tại phân phối chuẩn khi một biến nhân với 1 hằng số. Trong
trường hợp này thì hằng số đó là delta. Sự thay đổi trong giá quyền chọn được giả
định là bằng với lại sự thay đổi trong giá trị tài sản cơ sở nhân với delta. Cái thủ thuật
này chuyển đổi phân phối chuẩn của TSSL trên tài sản cơ sở thành phân phối chuẩn
cho TSSL của quyền chọn. Cũng giống như là, việc sử dụng delta để ước lượng độ
nhạy cảm của giá quyền chọn cho việc tính VaR. Tất cả những việc này sẽ dẫn đến
một thứ gọi là phương pháp phân tích (hay là phương pháp phương sai – hiệp phương
sai) phương pháp chuẩn Delta. Tuy nhiên, việc sử dụng delta chỉ phù hợp cho sự
thay đổi nhỏ trong tài sản cơ sở. Để thay thế thì một số người sử dụng phương pháp
chuẩn delta sẽ cộng thêm hiệu ứng này, được bổ sung bằng điều chỉnh gamma. Thật
không may là, những hiệu ứng ở mức cao hơn được cộng vào thì mối quan hệ giữa
giá quyền chọn và giá của tài sản cơ sở sẽ xấp xỉ bằng mối quan hệ phân tán (ko
tuyến tính). Về điểm này thì sử dụng phân phối chuẩn hoàn toàn không phù hợp. Vì
vậy cho nên sử dụng phương pháp phân tích sẽ gặp khó khăn nếu như một danh mục
tồn tại nhiều quyền chọn hay là những công cụ tài chính khác không theo phân phối
chuẩn. Thêm nữa, nó thường gặp khó khăn hay không thể để phù hợp với ước lượng
đơn (single second-order estimate) mà cả hai đều chính xác và phù hợp đối với mô
hình tính VaR theo phương sai/độ lệch chuẩn.
2.2 Phương pháp lịch sử
Một cách khác để tính VaR thường sử dụng là phương pháp lịch sử. Sử dụng
VaR lịch sử, ta có thể tính toán TSSL của danh mục sử dụng dữ liệu giá quá khứ hằng
ngày trong một khoảng thời gian người sử dụng xác định, các thông tin này được biểu
diễn dưới hình thức biểu đồ. Từ đó, ta sẽ dễ dàng tính khoản lỗ vượt quá với xác suất
0.05 (hay 0.01, nếu thích).
Phương pháp lịch sử đôi khi cũng được gọi là phương pháp mô phỏng lịch sử. Thuật
ngữ này hơi gây ra sự lầm lẫn bởi vì cách tiếp cận không liên quan đến một mô phỏng
của TSSL quá khứ nhưng hơn thế nó là một thực tế trong quá khứ. Trong ngữ nghĩa
này, lưu ý rằng danh mục mà một nhà đầu tư có thể nắm giữ trong quá khứ có lẽ
không giống vị thế của họ trong tương lai. Khi sử dụng phương pháp lịch sử, ta phải
luôn nhớ rằng mục đích của thực hiện này là áp đặt sự thay đổi của giá lịch sử vào
danh mục hiện tại. Thêm nữa, những công cụ như trái phiếu hay nhiều những công cụ
phái sinh cư xử rất khác trong những khoản thời gian khác nhau trong đời sống của
nó, và bất cứ sự tính toán VaR theo phương pháp lịch sử nào phải đưa điều này vào
trong việc tính toán bằng cách điều chỉnh biến số trái phiếu hiện tại/giá sản phẩm phái
sinh để mô phỏng cho đặc điểm hiện tại trong thời gian phân tích. Ví dụ, kết quả tính
toán VaR lịch sử vào trong một năm của danh mục bao gồm trái phiếu đáo hạn vào
năm 2027 nên sử dụng tại thời điểm hiện tại thay vì trái phiếu đang đáo hạn vào năm
2026 là những biến đại diện; những trái phiếu này là những thay mặt chính xác nhất
thể hiện rõ tình trạng rủi ro danh mục ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement