Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lang_tu
#644505

Download Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935 miễn phí

I, Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933).
II, Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết - Nghệ Tĩnh:
1, Nguyên nhân.
2, Diễn biến.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG THCS NHƯ CỐ GIÁO VIÊN NÔNG VIỆT DŨNG LỊCH SỬ 9: 1.Phong trào đấu tranh của công nhân,viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm nào mới? 2.Tân Việt cách mạng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào? BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 I.VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GiỚI(1929-1933) : 1.Tình hình kinh tế: 2.Tình hình xã hội: II.PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ-TĨNH: 1.Nguyên nhân: 2.Diễn biến: 3.Kết quả: 4.Ý nghĩa: III.LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG ĐƯỢC PHỤC HỒI: BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 Em biết gì về tình hình thế giới từ năm 1929-1933? BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): 1.Tình hình kinh tế: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933) đã tác động đến tình hình kinh tế Việt Nam ra sao? TL: -Nông nghiệp và công nghiệp đều bị suy sụp. -Xuất nhập khẩu đình đốn. -Hàng hóa khan hiếm,giá cả đắt đỏ. BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): 1.Tình hình kinh tế: 2.Tình hình xã hội: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933) đã tác động đến tình hình xã hội Việt Nam ra sao? Tl: -Công nhân bị thất nghiệp. -Nông dân bị bần cùng hóa và phá sản. -Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng… -Pháp thực hiện khủng bố trắng. BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 Trước tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam như thế,thái độ của nhân dân ta như thế nào? BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 Nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930-1931? Tl: -Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. -Đời sống của nhân dân cực khổ. -Đảng ra đời kịp thời lãnh đạo. II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: 1.Nguyên nhân: I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh: 1.Nguyên nhân: 2/1930 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công 4/1930 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công 4/1930 4000 công nhân sợi Nam Định bãi công - 4000 công nhân sợi Nam Định bãi công - 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công… Thời gian Diễn biến 2-1930 4-1930 I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): 2.Diễn biến: Phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra như thế nào? BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: 1.Nguyên nhân: 2.Diễn biến: Thời gian Diễn biến 2-1930 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công 4-1930 - 4000 công nhân sợi Nam Định bãi công - 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công… 1-5-1930 Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra khắp mọi nơi trong cả nước. Nhìn vào lược đồ nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân ta nhân ngày 1-5-1930? Nơi diễn ra phong trào đấu tranh I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): Quãng Nam BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): Thời gian Diễn biến 2-1930 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công 4-1930 - 4000 công nhân sợi Nam Định bãi công. - 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công… 1-5-1930 Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra khắp mọi nơi trong cả nước. 1.Ngyên nhân: 2.Diễn biến: 9-1930 Vinh 12-9-1930 BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 HÀ NỘI VINH HUẾ SÀI GÒN 12-9-1930 Nam Đàn Hưng Nguyên Vinh Hơn 20 ngàn nông dân Đoàn lên đến 30 ngàn người. Hơn 1km Gần 4km 217 người chết 125 người bị thương BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 …Than ôi,nước mất nhà xiêu Thế không chịu nổi, lịêu chìu tính mau. Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên. Nam Đàn,Nghi Lộc,Hưng Nguyên, Anh Sơn,Hà Tĩnh một phen dậy rồi… ….Giữa thành một trận xông pha, Bên kia đạn sắt,bên ta gan vàng. Hỡi chính nghĩa dồn vang bốn mặt, Dãi đồng tâm thiết chặt muôn người... (Theo:Hợp tuyển thơ văn yêu nước(Thơ văn cách mạng 1930-1945)). BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: 1.Nguyên nhân: 2.Diễn biến: Hãy nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ-Tĩnh 9-1930? 9-1930 Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh đạt đến đỉnh cao. BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: 1.Nguyên nhân: 2.Diễn biến: 3.Kết quả: Tại sao phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1935? Tl: -Chính quyền của thực dân và phong kiến tay sai ở nhiều nơi bị tê liệt,tan rã. -Chính quyền Xô viết được thành lập. BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: 1.Nguyên nhân: 2.Diễn biến: 3.Kết quả: *Chính quyền Xô Viết: Chính quyền Xô viết được tổ chức như thế nào?(chính trị,kinh tế,văn hóa-giáo dục(VH-GD),quân sự). Tl: -Chính trị: Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. -Kinh tế: Bãi bỏ các thứ thuế,chia lại ruộng đất công cho nông dân. -VH-GD: Khuyến khích học chữ Quốc ngữ và bài trừ mê tín dị đoan -Quân sự: Mỗi làng đều có tổ chức đội tự vệ vũ trang. BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 Thực dân pháp đã làm gì trước phong trào quần chúng lên cao như thế? Tl: -Thực dân pháp tiến hành khủng bố cực kì tàn bạo. -Chia rẽ , dụ dỗ và mua chuộc. 1931 phong trào tạm lắng. I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: 1.Nguyên nhân: 2.Diễn biến: 3.Kết quả: BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 Nêu ý nghĩa của phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh? Tl: -Thể hiện tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt nam. -Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám thành công sau này. I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: 1.Nguyên nhân: 2.Diễn biến: 3.Kết quả: 4.Ý nghĩa: BÀI 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933): II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh: III.Lực lượng cách mạng được phục hồi: Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào? Tl: -Hệ thống Đảng được khôi phục. -Các xứ ủy, đoàn ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement