Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ellery
#644502

Download Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) miễn phí

Nội dung lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:
Nêu rõ thiện chí, nguyện vọng hoà bình và quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta.
Thể hiện tư tưởng cơ bản của đường lối kháng chiến.
Khẳng định niềm tin tất thắng của nhân dân ta với cuộc kháng chiến.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

tr­êng THCS kim chung Kim chung 3/ 2009 chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt chuyªn ®Ò sö 9 Gv thùc hiÖn : Tạ Thị Hà Ch­¬ng V: ViÖt Nam tõ cuèi n¨m 1946 ®Õn n¨m 1954 (Tiết 1) Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân pháp xâm lược bùng nổ Trong hoàn cảnh nào? Hải Phòng Vĩ tuyến 16 Vinh - 18/12/1946: Chóng göi tèi hËu th­ buéc chÝnh phñ ta ph¶i gi¶i t¸n lùc l­îng vò trang, giao quyÒn kiÓm so¸t Thñ ®« cho chóng. Mêi c¸c em xem ®o¹n phim t­ liÖu? Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña B¸c. Theo em néi dung lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh muèn nãi nªn ®iÒu g× ? Nội dung lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: Nêu rõ thiện chí, nguyện vọng hoà bình và quyết tâm kháng chiến của nhân dân ta. Thể hiện tư tưởng cơ bản của đường lối kháng chiến. Khẳng định niềm tin tất thắng của nhân dân ta với cuộc kháng chiến. Néi dung c¬ b¶n cña ®­êng lèi kh¸ng chiÕn toµn quèc ®­îc thÓ hiÖn qua các văn kiện nào? §©y lµ cuéc chiÕn tranh nh©n d©n: toµn d©n, toµn diÖn, tr­êng k×, tù lùc c¸nh sinh, tranh thñ sù ñng hé cña Quèc tÕ. Em hãy cho biết tính chất, phương châm của cuộc kháng chiến này là gì? + Nhãm 1: Em hiÓu thÕ nµo lµ cuéc kh¸ng chiÕn toµn d©n? + Nhãm 2: Em hiÓu thÕ nµo lµ cuéc kh¸ng chiÕn toµn diÖn? + Nhãm 3: V× sao ta ph¶I kh¸ng chiÕn tr­êng k×? + Nhãm 4: V× sao ta ph¶I tù lùc c¸nh sinh trong kh¸ng chiÕn. II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Tại sao ta phải tiến hành kháng chiến ở các đô thị trước? Cuéc chiÕn ®Êu ®· diÔn ra rÊt ¸c liÖt trong 60 ngµy ®ªm (19/12/1946 => 17/2/1947). Em cã nhËn xÐt g× vÒ tinh thÇn chiÕn ®Êu cña qu©n vµ d©n Hµ Néi? T¹i c¸c thµnh phè: Nam §Þnh, HuÕ, §µ N½ng… - Ta chñ ®éng tÊn c«ng ®Þch bao v©y giam ch©n ®Þch suèt 2,3 th¸ng. * ý nghÜa: T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trung ­¬ng §¶ng vµ bé ®éi chñ lùc rót lui an toµn chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn l©u dµi. Cuộc chiến đấu ở các đô thị đã mang lại ý nghĩa như thế nào? §¶ng, chÝnh phñ ®· lµm g× ®Ò chuÈn bÞ cho cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi? * Ta gÊp rót chuÈn bÞ cho cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi: + Tæng di chuyÓn m¸y mãc trang thiÕt bÞ… ®Õn n¬i an toµn. + TiÕn hµnh “tiªu thæ kh¸ng chiÕn” vËn ®éng tæ chøc nh©n d©n t¶n c­. + X©y dựng lực lượng về mọi mặt :chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, gi¸o dôc. III. Chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. 1 Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh Làng Vạn phúc Thị xã :Hà đông Ngày 19/12/1946 Ngày 17/2/1947 Hà nội 2 3 4 5 Câu 2: Khẩu hiệu thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu của quân dân thủ đô Câu 1: Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Câu 4: Ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ Câu 3: Ngày trung đoàn Thủ đô chính thức được thành lập Câu 5: Đây là nơi tiêu biểu cho cả nước trong những ngày toàn quốc k/c. 1 2 3 4 5 Câu hỏi Đáp án T×m mËt m· lÞch sö §©y lµ côm tõ gåm 25 ch÷ c¸i thÓ hiÖn tinh thÇn quyÕt t©m chiÕn ®Êu cña c¸c chiÕn sÜ trung ®oµn thñ ®«. Q U Y Ế T T Ử Q U Y Ế T S I C H O T Ổ Q U Ố C N H ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement