Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cace
#644486

Download Bộ đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí Lớp 9 miễn phí

Câu 3: Chiếu chùm tia sáng đi qua tiêu điểm F của thấu kính hội tụ thì:
A. Chùm tia ló là chùm bất kỳ
B. Chùm tia ló là chùm phân kì
C. Chùm tia ló là chùm song song với trục chính của thấu kính
D. Chùm tia ló là chùm hội tụ tại tiêu điểm F’ của thấu kính
Câu 4: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Kết quả nào sau đây luôn luôn đúng ?
A. i < r B. i = 2r C. i > r. D. i = r
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Phßng GD & §T Lôc Nam
Tr­êng THCS Vò X¸
Häc kú: II
®Ò kiÓm tra
M«n: VËt lÝ 9
Thêi gian lµm bµi : 45phót
Thêi ®iÓm kiÓm tra; tiÕt:51, tuÇn 27
M· ®Ò: 01
A. Tr¾c nghiÖm(3®) Hãy chọn phương án trả lời đúng.
C©u1(0,5®). Khi tải điện năng đi xa, điện năng hao phí trên đường dây dẫn chủ yếu là do:
A.Tác dụng từ của dòng điện. B.Tác dụng hoá học của dòng điện.
C. Hiện tượng toả nhiệt trên đường dây. D.Tác dụng sinh lí
C©u 2(0,5®).Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng :
Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây?
A. luôn phiên tăng. B. luôn phiên giảm.
C. luôn phiên tăng giảm. D. luôn luôn không đổi.
C©u3(0,5®). Chiếu một tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ
A. tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm. B. tia ló đi qua tiêu điểm.
C. tia ló đi thẳng. D. một phát biểu khác
Câu 4(0,5®). Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng :
Đặt một vật sáng trước một thấu kính phần kì, ta sẽ thu được ảnh như thế nào ?
A. một ảnh ảo lớn hơn vật. B. một ảnh ảo nhỏ hơn vật.
C. một ảnh thật lớn hơn vật. D. một ảnh thật nhỏ hơn vật
Câu 5(0,5®). Khi chiếu một tia s¸ng từ không khí vào nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau:
A. Mặt phẳng vuông góc với mặt nước B. Mặt phẳng chứa tia pháp tuyến
C. Mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới. D. Mặt phẳng chứa tia tới
Câu 6(0,5®). Máy biến thế là công cụ dùng để?
A. Tăng hay giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều
B. Làm tăng hay giảm cường độ dòng điện xoay chiều
C. Giữ cho hiệu điện thế luôn ổn định
D. Giữ cho cường độ dòng điện luôn ổn định.
B .Tù luËn (7®)
C©u1 (3®). vÏ ¶nh cña vËt AB t¹o bëi thÊu kÝnh héi tô ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh ,A n»m trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 2f.(vÏ theo ®óng tØ lÖ)
Câu 2 (4®). Moät maùy taêng theá goàm cuoän daây sô caáp coù 200 voøng,cuoän daây thöù caáp coù 20000 voøng ñaët ôû ñaàu moät ñöôøng daây taûi ñieän ñeå truyeàn ñi moät coâng suaát ñieän laø 2000000w,hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu cuoän sô caáp laø 1000v
a/Tính hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu cuoän thöù caáp
b/Ñieän trôû cuûa ñöôøng daây laø 200 .Tính coâng suaát hao phí do toaû nhieät treân ñöôøng daây.
Phßng GD&§T Lôc Nam
Tr­êng THCS Vò X¸
Häc kú:II
§¸p ¸n ®Ò kiÓm tra
M«n: vËt lý 9
Thêi gian lµm bµi: 45phót
Thêi ®iÓm kiÓm tra: tiÕt 51, tuÇn 27.
M· ®Ò:01
A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (Mçi ý ®óng ®­îc 0.5®)
C©u
Chän
§iÓm
1
C
0,5
2
C
0,5
3
A
0,5
4
B
0,5
5
C
0,5
6
A
0,5
B. PhÇn tù luËn:
C©u 1 (3®)
B
vÏ ®óng h×nh (3®)
A’
.
.
.
.
F
A
O
B’
C©u 2 (4®)
tãm t¾t
n=200 vßng
n=20000 vßng BµI GI¶I
U=100V a. hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén thø cÊp lµ
P=2000000W ADCT : =U===10000 V
R=200 b. c«ng suÊt hao phÝ trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn lµ
a. U=? ADCT : : P=R=200. =40000 W
b. P=?
Phßng GD&§T Lôc Nam
Tr­êng THCS Vò X¸
Häc kú: II
®Ò kiÓm tra
M«n:vËt lÝ 9
Thêi gian lµm bµi : 45phót
Thêi ®iÓm kiÓm tra; tiÕt:51, tuÇn 27
M· ®Ò: 02
A. Tr¾c nghiÖm(3®): Hãy chọn phương án trả lời đúng.
Câu1: Một vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ, nằm trong khoảng tiêu cự, ảnh của vật đó có vị trí
A. trong khoảng tiêu cự, gần thấu kính hơn vật, cùng bên với vật.
B. trong khoảng tiêu cự, xa thấu kính hơn vật, cùng bên với vật.
C. trong khoảng tiêu cự, gần thấu kính hơn vật, ở bên kia thấu kính.
D. trong khoảng tiêu cự, xa thấu kính hơn vật, ở bên kia thấu kính.
Câu 2: Thông tin nào sau đây không phù hợp với thấu kính phân kì?
A. Vật đặt trước thấu kính cho ảnh ảo B. Ảnh luôn lớn hơn vật
C. Ảnh và vật luôn cùng chiều D. Ảnh nằm gần thấu kính hơn so với vật
Câu 3: Chiếu một chùm tia sáng song song vào thấu kính hội tụ,chùm tia ló thu được có đặc điểm gì?
A. Chùm tia ló cũng là chùm song song B. Chùm tia ló là chùm phân kỳ.
C. Chùm tia ló là chùm hội tụ
D. Chùm tia ló là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính
Câu 4: Dùng những cách nào sau đây để quay ro-to máy phát điện ?
A. Năng lượng của thác nước. B. Dùng động cơ nổ.
C. Năng lượng gió. D.Cả 3.
Câu 5: Thông tin nào sau đây không phù hợp với thấu kính phân kì?
A. Vật đặt trước thấu kính cho ảnh ảo B. Ảnh luôn lớn hơn vật
C. Ảnh và vật luôn cùng chiều D. Ảnh nằm gần thấu kính hơn so với vật
Câu 6: Một vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ, nằm trong khoảng tiêu cự, ảnh của vật đó có vị trí
A. trong khoảng tiêu cự, gần thấu kính hơn vật, cùng bên với vật.
B. trong khoảng tiêu cự, xa thấu kính hơn vật, cùng bên với vật.
C. trong khoảng tiêu cự, gần thấu kính hơn vật, ở bên kia thấu kính.
D. trong khoảng tiêu cự, xa thấu kính hơn vật, ở bên kia thấu kính.
B. Tù luËn (7®):
C©u1 (3®): vÏ ¶nh cña vËt AB t¹o bëi thÊu kÝnh héi tô ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh ,A n»m trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh c¸ch thÊu kÝnh mét kho¶ng 3f.(vÏ theo ®óng tØ lÖ)
Câu 2 (4®): Moät maùy taêng theá goàm cuoän daây sô caáp coù100 voøng,cuoän daây thöù caáp coù 20000 voøng ñaët ôû ñaàu moät ñöôøng daây taûi ñieän ñeå truyeàn ñi moät coâng suaát ñieän laø 1000000w,hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu cuoän sô caáp laø 2000v
a/Tính hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu cuoän thöù caáp.
b/Ñieän trôû cuûa ñöôøng daây laø 200 .Tính coâng suaát hao phí do toaû nhieät treân ñöôøng d©y
Phßng GD & §T Lôc Nam
Tr­êng THCS Vò X¸
Häc kú: II
§¸p ¸n ®Ò kiÓm tra
M«n: vËt lý 9
Thêi gian lµm bµi: 45phót
Thêi ®iÓm kiÓm tra: tiÕt 51, tuÇn 27.
M· ®Ò: 02
A. PhÇn tr¾c nghiÖm: (Mçi ý ®óng ®­îc 0.5®)
C©u
Chän
§iÓm
1
A
0,5
2
B
0,5
3
C
0,5
4
D
0,5
5
B
0,5
6
A
0,5
.
.
.
B
A
F
O
B. PhÇn tù luËn:
C©u 1 (3®)
VÏ ®óng h×nh (3®)
C©u 2 (4®)
tãm t¾t
n=100 vßng
n=20000 vßng Bµi Gi¶i
U=200V a. hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén thø cÊp lµ
P=1000000W ADCT : =U===40000 V
R=200 b. c«ng suÊt hao phÝ trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn lµ
a. U=? ADCT : : P=R=200. =625 W
b. P=?
Phßng GD & §T Lôc Nam
Tr­êng THCS Vò X¸
Häc kú: II
®Ò kiÓm tra
M«n: VËt lÝ 9
Thêi gian lµm bµi : 45phót
Thêi ®iÓm kiÓm tra; tiÕt:51, tuÇn 27
M· ®Ò:03
A. Tr¾c nghiÖm(3®): Hãy chọn phương án trả lời đúng
Câu 1: Dùng vôn kế xoay chiều có thể đo được:
A. hiệu điện thế ở hai cực mọi pin. B. giá trị cực đại của hiệu điện thế một chiều.
C. giá trị cực đại của hiệu điện thế xoay chiều. D. giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều
Câu 2: Công thức của máy biến thế là:
A. B. C. D.
Câu 3: Chiếu chùm tia sáng đi qua tiêu điểm F của thấu kính hội tụ thì:
A. Chùm tia ló là chùm bất kỳ
B. Chùm tia ló là chùm phân kì
C. Chùm tia ló là chùm song song với trục chính của thấu kính
D. Chùm tia ló là chùm hội tụ tại tiêu điểm F’ của thấu kính
Câu 4: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Kết quả nào sau đây luôn luôn đúng ?
A. i r. D. i = r
Câu 5: Vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ sẽ cho ảnh thế nào?
A. Ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
C. Ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật .D. Ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật.
Câu 6: Số vòng d ây của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 3300 v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement