Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boy_saygoodbye
#644460 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại.
1. a. bad b. label c. baggy d.fat
2. a. worked b. watched c. washed d. wanted
3. a. father b. think c.these d. their
4. a. wear B. hear c. near d. tear
5. a. divide b. design c. side d. slitII. Khoanh tròn đáp án đúng nhất .
1. Bill wishes he ( is / was / were ) in London now.
2. They (visited / will visit / have visited ) Da Lat last year.
3. Your father doesn’t like sports, ( does your father / doesn’t he / does he) ?
4. We have learned English (in / during / for / since) 2008
5. His brother ( worked / has worked / works ) in Ho Chi Minh City for 15 years.
6.The internet is very (information / inform / informative) ?
7. Hoa really enjoys ( use / using / to use ) the Internet.
8. She usually goes swimming (in / on / at ) summer
9. This exercise ( must do / must done / must be done) carefully.
10. We were really impressed by the ( friend / friendly / friendliness) of the people there.
III. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi.
1. It’s pity. I can’t go to your party.
-> I wish …………………………………………………………………………
2. “Where do you live ?” Mr Ba said to me.
-> Mr Ba asked …………………………………………………………………………
3. “ Are you a new student ?” Hoa asked Hung
-> Hoa asked Hung …………………………………………………………………………
4. They started working in this factory 10 years ago.
-> They have ………………………………………………………………………………….
5. People have built two new schools this year.
-> Two new schools …………………………………………………………………………
6. “ I’m having a wonderful time here” said Miss Nhung
-> Miss Nhung said …………………………………………………………………………

IV. Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.
Eg: I’d like drinking some milk. drinking -> to drink
1. She used to having long hair when she was young. ……………………………………….
2. The bus collected us at 5 o’clock on the morning. ……………………………………….
3. Hoa worked hard, because she passed her examination easily. ………………………………
4. Tom likes playing computer games, doesn’t Tom ?. ………………………………….
5. If you came here tomorrow, you can meet my sister. ……………………………………….
V. Đọc mẫu quảng cáo sau và chọn đúng (T) hay sai (F)

Academy of language.
- Why not learn to speak English with native speaker ?
- We have well – qualified teachers from England.
- Classes on Saturday and Sunday.
- Courses begin the first week of January.
- Phone 0164 26 72 75 or 0982 845 649 for more information.

* True (T) or False (F)
1. There are classes you can't practice speaking English here. ………………………….
2. The teachers are native speakers from England. ………………………….
3. We can learn English here daily. ………………………….
4. We can attend these courses early January. ………………………….
5. Everyone can get more information about this school. ………………………….

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THẠCH HÀĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học: 2011 - 2012
Môn thi: Tiếng Anh 9
Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề )
___________________________________________________________________________
I. ( 1 đ ) Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,2 điểm.
1. B 2. D 3. B 4. A 5. D

II. ( 2,5 đ ) Mỗi đáp án đúng học sinh được 0,25 điểm.
1. were 2. visited 3. does he 4. since 5. has worked
6. informative 7. using 8. in 9. must be done 10. friendliness

III. ( 3 đ ) Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,5 điểm.
1. I wish I could your party.
2. Mr Ba asked me where I lived.
3. Hoa asked Hung if/ whether he was a new student.
4. They have (worked/ been working) in this factory for 10 years
5. Two new schools have been built this year.
6. Miss Nhung said (that) she was having a wonderful time there.

IV. ( 1,5 đ ) Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,3 điểm.
1. having -> have
2. on - > in
3. because -> so
4. Tom -> he
5. came -> come

V. ( 2 đ ) Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,4 điểm.
1. F.
2. T.
3. F.
4. T.
5. T
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996669 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement