Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Chadburne
#644455

Download 41 đề thi học sinh giỏi Toán 9 miễn phí

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là điểm trên cung nhỏ AB
(I không trùng với A và B). Gọi M, N, P theo thứ tự là hình chiếu của I trên các đường thẳng BC, CA và AB.
1. Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng.
2. Xác định vị trí của I để đoạn MN có độ dài lớn nhất.
3. Gọi E, F, G theo thứ tự là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC với cạnh BC, CA và AB. Kẻ EQ vuông góc với GF. Chứng minh rằng QE là phân giác của góc BQC.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

(a1b1+a2b2+ a3b3)
Đặt a1 = a2005 ; a2 = b2005 ; a3 = c2005
b1 = ; b2 = ; b3 =
Do 0 a b c Nên ta có ; a1 a2 a3 và b1 b2 b3
áp dụng câu a ta có;
(a2005+b2005+c2005)3
5.1) Do MN // CD nên EDC = ENA
Mặt khác CDA= DNA ( Cùng chắn cung DA)
-> EDC= CDA hay DC là phân giác góc ADE.
Lâp luận tương tự -> CD cũng là phân giác góc ACE
-> A và E đối xứng nhau qua CD-> AE ^ CD
Do PQ song song với CD nên AE ^ PQ ( *)
Gọi I là giao điểm của AB và CD . Ta có AID đồng dạng với DIB
( Do chung BID và IAD = IDB (cùng chắn cung BD)).
-> = -> ID 2 = IA.IB. (1)
A
D
F
C
E
B
Lập luân tương tự -> IC2 = IA.IB (2)
Từ (1) và (2) -> IC = ID
Mà = ( cùng bằng ) => AP = AQ
Kết hợp với (*) -> EPQ cân tại E
2)
Biến đổi hình thang thành hình tam giác
cùng có diện tích ABF.
Từ D kẻ DF//AC , DF cắt đt BC tại F.
Chứng minh SABCD = SABF.
Lấy E là trung điểm cảu FB. Đoạn thẳng
AE chia tam giác ABF thành hai hình có
diện tích bằng nhau và AE cũng là đoạn thẳng
chia hình thang thành hai hình có diện tích bằng nhau
Đề 2
Bài 1: (4,0 điểm).Cho biểu thức :
a) Tìm x để P có nghĩa và chứng minh rằng P .
b) Tìm x thoả mãn :
Bài 2: (5,0 điểm).
a) Giải phương trình :
b) Giải hệ phương trình :
x2y – 2x + 3y2 = 0
x2+ y2x + 2y = 0
Bài 3: (3,0 điểm).Cho thỏa mãn :
Hãy tính giá trị của biểu thức : M = + (x8 – y8)(y9 + z9)(z10 – x10) .
Bài 4: (6,0 điểm).
1. Cho với BC=a, CA=b, AB=c (c<a, c<b) . Gọi M và N lần lượt là tiếp điểm của cạnh AC và cạnh BC với đường tròn tâm O nội tiếp . Đoạn thẳng MN cắt tia AO tại P và cắt tia BO tại Q .Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và AC .
a) Chứng minh rằng : .
b) Chứng minh rằng : Q, E, F thẳng hàng .
2. Cho tứ giác ABCD . Lấy điểm M tùy ý trên cạnh AB xác định điểm N trên cạnh DC sao cho MN chia tứ giác ABCD thành hai phần có diện tích bằng nhau
Bài 5: (2,0 điểm).
Cho a,b,c >0 và a+b+c = 1. Chứng minh b+c ≥ 16abc.
HƯỚNG DẴN GIẢI
1. a) Điều kiện x>0 Ta có :
P= P-1= Vậy
b) 43x + 6 -1 = 0
(thỏa mãn)
(loại)
(thoã mãn điều kiện x>0) .
2. a. ĐK :
(thỏa mãn)
b. Giải hệ phương trình :
Nếu y=0 x=0 Vậy x=0, y=0 là nghiệm của hệ phương trình .
Với y0 hệ đã cho trở thành x2y – 2x + 3y2 = 0
(1)
x2y+ y3x + 2y2 = 0
(2)
Nhận thấy không thoả mãn hệ phương trình .
Xét từ (1) thay vào (2) ta có :
. Vậy hệ có 3 nghiệm (0;0) (1;-1) (-2;) .
3. Từ : =>=>
Ta có : x8 – y8 = (x + y)(x-y)(x2+y2)(x4 + y4).=
y9 + z9 = (y + z)(y8 – y7z + y6z2 - .......... + z8)
z10- x10 = (z + x)(z4 – z3x + z2x2 – zx3 + x4)(z5 - x5)
Vậy M = + (x + y) (y + z) (z + x).A =
O
M
F
C
N
B
E
A
P
Q
4.
Ta có : BOP là góc ngoài BOP= OAB + OBA = (BAC + ABC)
Lại có : PNB=1800 – MNC =1800 -
BOP+PNP=1800 tứ giác BOPN nội tiếp
OPhần mềm = OBC (cùng bù OPN )
Mặt khác : OMP = OCN OPhần mềm OBC (g.g)
(1)
Tơng tự ta có :ONQ OCA (g.g) 
AOB QOP (g.g) ‚ Từ (1) , (2)
b. Tứ giác AMQO nội tiếp (CM trên)
AQO=AMO = 900 ABQ vuông tại Q có QE là trung tuyến
EQB= EBQ=CBQ EQ//BC mà EF//BC E, Q, F thẳng hàng .
5. Cho ba số thực không âm sao cho .
Chứng minh: . Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ?
Theo kết quả câu 3.1, ta có:
mà (giả thiết)
nên: (vì a, b, c không âm nên b + c không âm)
Nhưng: (không âm)
Suy ra: .
Dấu đẳng thức xảy ra khi:
Đề 3
Bài 1: (4,0 điểm).Cho biểu thức:
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để P nguyên.
Bài 2: (3,0 điểm). Cho x > 0, y > 0 và x + y = 1. Chứng minh:
Bài 4: (3 điểm) a) Giải hệ phương trình
b) Giải phương trình :
Bài 4: (6,0 điểm).
1) Cho DABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi (P), (Q) theo thứ tự là đường tròn nội tiếp hai tam giác AHB và AHC. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài (khác BC) của (P) và (Q) cắt AB, AH, AC theo tự M, K, N. Chứng minh rằng.
a. DHPQ DABC
b. KP // AB, KQ // AC.
c. Tứ giác BMNC nội tiếp được
2) Cho a, b, clà độ dài 3 cạnh của DABC. Gọi m, n, k là độ dài các đường phân giác trong của ba góc của DABC. Chứng minh rằng: + + > + +
Bài 5: (2,0 điểm).
Tìm tất cả các tam giác vuông có độ dài cạnh là số nguyên và số đo diện tích bằng số đo chu vi.
HƯỚNG DẴN GIẢI
1. Điều kiện để P có nghĩa: . Ta có:
Theo câu a ta có: . Do đó để P Î Z thì ta cần Î Z Û
Û x = 1.Vậy với x = 1 thì P có giá trị nguyên.
2. Ta có: x4 + y4 = (x2 + y2)2 – 2x2y2
= [(x + y)2 – 2xy]2 – 2x2y2 = (1 – 2xy)2 – 2x2y2= 2x2y2 – 4xy + 1.
Vì x > 0 và y > 0 nên theo BĐT Côsi ta có:
. Dấu bằng xảy ra khi .
3. 1) ĐKXĐ: - x
Đặt a = ; b = ( a, b 0 ). Ta được hệ pt :
Giải hệ pt ta được : a = 4 ; b = 1. Suy ra : x1 = 3 ; x2 = -3
2) Đk: (1): (2)
Cộng (1) và (2) vế với vế ta được:
Từ (3) và (2) ta có: (*) vô nghiệm hệ vô nghiệm. Từ (4) và (2) ta có hệ có 1 nghiệm
4. 1) a. AHB CHA mặt khác P và Q lần lượt là tâm đường tròn nội tiếpAHB và AHC
=> (1) lại cóBAC = PHQ = 900 (2)
Từ (1) và (2) suy ra HPQ ABC
b. Theo câu a. ta có PQH = ACB (3)
PKQ = PHQ = 900 => tứ giác PKQH nội tiếp được => PKH = PQH (4)
Từ (3) và (4) => PKH = ACB
lại có BAH = ACB=> PKH = BAH => PK // AB chứng minh tương tự ta cũng có KQ //AC.
c. Ta cóACB = PKH = MKP = AMK
P
Q
H
B
M
C
N
A
K
=> BMN + NCB = BMN + AMK = 1800 => tứ giác BMNC nội tiếp được
2) Qua điểm C vẽ đường thẳng song song AD cắt AB tại M
A1 = M1, A2 = C2, Mà A1 = A2, (AD là tia phân giác của góc A )
Nên M1 = C1, Þ AM = AC. Xét DAMC : MC < AM + AC = 2AM
Xét DBMC ta có : AD // MC Þ = =
Nên AD = ( + )
Û > ( + )
Tương tự : > ( + ) ; > ( + ). Vậy + + > + +
5. Gọi a, b, c là số đo 3 cạnh của tam giác vuông cần tìm. Giả sử 1.
Ta có hệ phương trình :
Từ (1) c2 = (a + b)2 − 2ab c2 = (a + b)2 − 4(a + b + c) (theo (2))
(a + b)2 − 4(a + b) = c2 + 4c(a + b)2 − 4(a + b) + 4 = c2 + 4c + 4.
(a + b − 2)2 = (c + 2)2 a + b − 2 = c + 2 (do a + b 2)c = a + b − 4.
Thay vào (2) ta được: ab = 2(a + b + a + b − 4)
ab −4a−4b + 8 = 0 b(a −4) −4(a−4) = 8 (a −4)(b−4) = 8
Phân tích 8 = 1.8 = 2.4 nên ta có:
Từ đó ta có 2 tam giác vuông có các cạnh (5 ; 12 ; 13) và (6 ; 8 ; 10) thỏa mãn yêu cầu của bài toán.
Đề 4
Bài 1: (4,0 điểm).Cho biểu thức:
Rút gọn biểu thức .
Tìm các giá trị nguyên của để biểu thức nhận giá trị nguyên.d
Bài 2: (3,0 điểm).
a) Giải hệ phương trình:
b) Cho x3 + y3 + 3(x2 +y2) +4(x + y) + 4 = 0 và xy > 0 .
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : .
Bài 3: (5,0 điểm).Giải các phương trình.
a) +
b)
Bài 4: (6,0 điểm).
Cho DABC nội tiếp đường tròn tâm O. Tia phân giác trong góc A cắt (O) tại D. Một đường tròn (L) thay đổi nhưng luôn đi qua A, D cắt AB, AC tại điểm thứ hai lần lượt tại M, N.
a) CMR: BM = CN
b) Tìm quỹ tích trung điểm K của MN
c) Tìm vị trí của (L) sao cho MN ngắn nhất.
Bài 5: (2,0 điểm).Cho tứ giác ABCD, gọi I là giao điểm của hai đường chéo. Kí hiệu
a. Chứng Minh:
b. Khi tứ giác ABCD là hình thang thì hệ thức trên xảy ra như thế nào?
HƯỚNG DẴN GIẢI
1. Ta có: , nên điều kiện để A có nghĩa là
.
. ()
Với là số nguyên không âm, để A là số nguyên thì (vì và ). Khi đó:
2.a) (1)
Giải hệ (1) ta được:
Giải các hệ phương trình tích, tổng: và ta có các nghiệm của hệ phương trình đã cho là:
b) Ta có : x3 + y3 + 3(x2 +y2) +4(x + y) + 4 = 0
x3 + 3x2 + 3x +1 + y3 + 3y2 + 3y + 1 + x + y + 2 = 0(x + 1)3 + (y + 1)3 + (x + y + 2) = 0
(x + y + 2)[(x + 1)2 – (x + 1)(y + 1) + (y + 1)2 + 1] = 0 (*)
Nên (*) x + y + 2 = 0 x + y = - 2
vì .Vậy MaxM = -2 x = y = -1 .
3. a) x2 + 4x + 3 = ( x + 1)( x+ 3)
x2 + 8x + 15 = ( x +3)(x+5)
x2 + 12x + 35 = ( x +5)( x + 7)
x2 + 16x + 63 = ( x + 7)( x + 9)
Þ ĐKXĐ : x ¹ -1; x ¹ -3; x ¹ -5; x ¹ -7; x
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement