Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuoc_love2002
#644453 Download Chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh THCS miễn phí
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh 6
Hết lớp 6, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:
Nghe hiểu được các câu mệnh lệnh và lời nói đơn giản thường dùng trên lớp học.
Nghe hiểu những câu nói, câu hỏi-đáp đơn giản với tổng độ dài khoảng 40-60 từ về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trường.
Hỏi - đáp đơn giản về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trường trong phạm vi các chủ điểm có trong chương trình.
Thực hiện một số chức năng giao tiếp đơn giản: chào hỏi, đưa ra và thực hiện mệnh lệnh, nói vị trí đồ vật, hỏi-đáp về thời gian, miêu tả người, miêu tả thời tiết,...
Đọc hiểu được nội dung chính các đoạn độc thoại hay hội thoại đơn giản, mang tính thông báo với độ dài khoảng 50-70 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.
Viết được một số câu đơn giản có tổng độ dài khoảng 40-50 từ có nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.

>> Tải nội dung
________________________________________
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh 7
Hết lớp 7, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:
Nghe hiểu được các đoạn hội thoại và độc thoại đơn giản về các nội dung chủ điểm đã học.trong chương trình.
Hiểu được nội dung chính các đoạn hội thoại và độc thoại ở tốc độ chậm vừa phải có độ dài khoảng 60-80 từ .
Hỏi - đáp hay trao đổi về thông tin cá nhân đơn giản, các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí, và sinh hoạt hàng ngày.
Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: diễn đạt ý định, lời mời, lời khuyên, góp ý, thu xếp thời gian địa điểm các cuộc hẹn, hỏi đường và chỉ đường.
Đọc hiểu được nội dung các đoạn độc thoại hay hội thoại đơn giản, mang tính thông báo với độ dài khoảng 50-70 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.
Đọc hiểu được nội dung các đoạn độc thoại hay hội thoại đơn giản, mang tính thông báo với độ dài khoảng 50-70 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.


>> Tải nội dung
________________________________________
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh 8
Hết lớp 8, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:
Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.
Hiểu được các có độ dài khoảng 80-100 từ ở tốc độ tương đối chậm.
Hỏi - đáp, miêu tả, kể, giải thích về các thông tin liên quan đến cá nhân các hoạt động học tập, sinh hoạt vui chơi, giải trí.
Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: thông báo, trình bày, diễn đạt lời đề nghị, chấp nhận hay từ chối lời đề nghị, diễn đat lời hứa,...
Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 110-140 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.
Viết theo mẫu và có gợi ý đoạn văn có độ dài khoảng 60-80 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hay để phục vụ các nhu cầu giao tiếp đơn giản như viết thư cám ơn, viết lời mời,...


>> Tải nội dung
________________________________________
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh 9
Hết lớp 9, học sinh có khả năng sử dụng những kiến thức tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để:
Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại có độ dài khoảng 100-120 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.
Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối chậm.
Hỏi - đáp, miêu tả, kể, giải thích, trình bày, nhận xét, quan điểm cá nhân về các thông tin liên quan đến cá nhân, các hoạt động học tập, sinh hoạt hàng ngày.
Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: nói hoạt động theo thói quen, đưa ra gợi ý, đưa ra cách thuyết phục,...
Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 150-180 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.
Hiểu các loại dấu chấm, ngắt câu và các thành tố liên kết trong văn bản đã học trong chương trình.
Viết có gợi ý (theo mẫu ) đoạn văn có độ dài khoảng 80-100 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hay để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản như điền vào các phiếu cá nhân, viết tin nhắn, lời mời, viết thư cho bạn.
Kiến thức ngôn ngữ Tiếng Anh Lớp 6

- Tenses: present simple, present progressive, future simple
- Modal verbs: can / cannot, must / must not
- Wh-questions: How? What? Where? Which? When? Why?
- Yes / No questions
- Imperatives: commands (positive / negative)
- Adjectives: comparatives and superlatives of adjectives
- Possessive case
- Personal pronouns
- Prepositions of position
- Partitives: a box of, a can of
- Indefinite quantifiers: some, any, a few, a little, lots, a lot of
- Adverbs of frequency: sometimes, usually
- Articles: a(n), the
What about verb-ing ..?
Why don’t we ...?
________________________________________

Kiến thức ngôn ngữ Tiếng Anh Lớp 7

- Tenses: present simple, present progressive, past simple, future simple (including be going to)
- Modal verbs: must, can, could, should, ought to, may, might
- Question words
- Nouns: singular, plural, countable, uncountable.
- Adverbs of place, time, frequency
- Comparison of adjectives: comparatives and superlatives
- Prepositions of time, place, direction
- Indefinite qualifiers: a little, a lot/lots of, too much
- Sequencing: first, next then, after that, finally
- So, too, either, neither
- Like+gerund, like/preposition+infinitive
- Suggestions: Why don’t you ..., let’s ..., what about ...
- Compound sentences with but, and, or
________________________________________

Kiến thức ngôn ngữ Tiếng Anh Lớp 8

- Tenses: present simple, present progressive, past simple, past progressive, future simple (including be going to), present perfect
- Modal verbs: must, have to, ought to, should, may, can, could
- Question words, indirect questions with if and whether
- Nouns: singular, plural, countable, uncountable
- Adverbs of places, time, frequency, manner
- Adjectives: attributive and predicative, comparatives and superlatives
- Reflective pronouns
- Prepositions of time, place, direction
- Conjunctions of time
- Reported speech: commands, requests and advice
- Passive form
- Indefinite qualifiers: a little, a lot/lots of, too much
- Sequencing: first, next, then, after that, finally
- Gerund and infinitive: like + gerund, like/preposition + infinitive, adjective + enough + infinitive
- Requests with: Would / Do you mind if …? Would / Do you mind + V-ing?
- Compound sentences with but, and, or
- Complex sentences: adverbial clauses of time, place and reason
________________________________________
Kiến thức ngôn ngữ Tiếng Anh Lớp 9

- Tenses: present simple, present progressive, past simple, past progressive, future simple (including be going to), present perfect
- Modal verbs: may, might, should, could
- The passive
- Adverb clauses of result/reason/concession
- Direct & indirect speech
- Tag questions
- Gerund after some verbs
- Conditional sentences type 1, 2 (including wish)
- Adjective + that clause
- Connectives
- Phrasal verbs
- Relative pronouns & relative clauses (defining/non-defining)
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971368 Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement