Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Fachnan
#644436

Download Ngân hàng đề kiểm tra môn Vật lí 9 miễn phí

Câu 3. Để tăng lực từ tác dụng của nam châm điện ta làm thế nào ? Nêu cấu tạo của nam châm điện?
Trả Lời: Để tăng lực từ tác dụng của nam châm điện ta : Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hay tăng số vòng dây của cuộn dây, có thể tăng khối lượng của nam châm điện.
Cấu tạo của nam châm điện : Gồm một cuộn dây dẫn và trong lòng cuộn dây dẫn có đặt một lõi sắt non.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA
MÔN VẬT LÍ 9
Bài 24- Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
Mức độ
Thể loại : Trắc nghiệm
Tự luận
Nhận biết
Bài 24-Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua:
C©u 1
Phát biểu nào sau đây là đúng đối với từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua.
A. Đường sức từ của ống dây có hình dạng như đường sức từ của nam châm hình chữ U
B. Từ trường của ống dây có các cực tương đương với một nam châm thẳng
C. Đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua giống với nam châm tròn
D. Đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua có hình dạng luôn thay đổi theo cường độ dòng điện
§¸p ¸n ®óng: B
C©u 2
Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đường sức từ trong lòng ống dây là những đường cong khép kín
B. Từ trường trong lòng ống dây mạnh hơn bên ngoài ống dây.
C. Các đường sức từ trong lòng ống dây không phân theo cực nam – bắc
D. Từ trường trong lòng ống dây mạnh yếu không phụ thuộc vào cường độ dòng điện chạy qua ống dây
§¸p ¸n ®óng: B
C©u 3
Để xác định chiều của đường sức từ của ống dây thì ta cần tuân theo quy tắc nào?
A. Quy tắc nắm bàn tay phải
B. Quy tắc bàn tay trái
C. Quy tắc nắm bàn tay trái
D. Quy tắc tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện
§¸p ¸n ®óng: A
Caâu 1: Neâu töø tröôøng cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua. Phaùt bieåu quy taéc naém tay phaûi.
Trả lời
+ Phaàn töø phoå ôû beân ngoaøi oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua gioáng nhö töø phoå beân ngoaøi cuûa 1 thanh nam chaâm. Ñöôøng söùc töø cuûa oáng day coù doøng ñieän chaïy qua laø nhöõng ñöôøng cong kheùp kín, bên trong loøng oáng day ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng thaúng song song nhau.
+ Quy taéc naém tay phaûi: Naém baøn tay phaûi, roài ñaët sao cho boán ngoùn tay höôùng theo chieàu doøng ñieän chaïy qua caùc voøng daây thì ngoùn tay caùi choaõi ra chæ chieàu cuûa ñöôøng söùc töø trong oáng daây.
Caâu 2: So saùnh söï nhieãm töø cuûa saét vaø theùp? Nam chaâm ñieän laø gì? Caùch laøm taêng löïc töø cuûa nam chaâm ñieän? Neâu öùng duïng cuûa nam chaâm ñieän.
Trả lời
- So saùnh: Khi ñaët trong töø tröôøng saét vaø theùp ñeàu bò nhieãm töø, nhöng saét nhieãm töø maïnh hôn theùp vaø saét laïi bò khöû töø nhanh hôn theùp, cho neân theùp coù theå duy trì töø tính ñöôïc laâu hôn.
- Nam chaâm ñieän: Khi coù doøng ñieän chaïy qua oáng day coù loõi saét, loõi saét trôû thaønh moät nam chaâm.
- Caùch laøm taêng löïc töø cuûa nam chaâm ñieän: Taêng cöôøng ñoä doøng ñieän qua oáng day hoaëc taêng soá vong day cuûa oáng day.
- ÖÙng duïng: Cheá taïo loa ñieän, chuoâng ñieän, Rô le ñieän töø.
Thông hiểu
C©u 1
Để xác định cực bắc của ống dây, biết chiều của dòng điện thì ta có thể áp dụng quy tắc nào sau đây?
A. Nắm bàn tay phải sao cho chiều của các ngón tay hướng theo chiều của dòng điện trên ống dây, ngón tay cái choãi ra vuông góc là cực bắc của từ trường ống dây
B. Đặt dọc cánh tay trái theo ống dây, chiều của ngón tay cái choãi ra là chiều của cực bắc từ trường ống dây
C. Đặt dọc cánh tay theo ống dây, chiều ngón tay cái choãi ra là chiều của cực bắc từ trường ống dây
D. Nắm bàn tay trái sao cho chiều các ngón tay là chiều của dòng điện trên ống dây, ngón tay cái choãi ra vuông góc là cực bắc của từ trường ống dây.
§¸p ¸n ®óng: D
C©u 2
Hai ống dây có số vòng và đường kính như nhau, cùng được quấn bằng dây đồng và mắc vào nguồn điện có cường độ dòng điện như nhau chạy trên hai ống dây, ống thứ nhất lõi là không khí, ống thứ 2 có lõi là thép non, kết luận nào sau đây là đúng.
A. Ống có lõi là thép non có từ trường mạnh hơn
B. Ống có lõi không khí có từ trường mạnh hơn
C. Hai ống có từ trường như nhau vì cường độ dòng điện bằng nhau
D. Ống nào có từ trường lớn hơn còn phụ thuộc vào cường độ dòng điện
§¸p ¸n ®óng: A
Câu 1: Chiều của đường sức từ trong lòng ống dây phụ thuộc yếu tố nào?
Phát biểu quy tắc nắm tay phải ?
Trả lời:
- Chiều của đường sức từ trong lòng ống dây phụ thuộc chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.
- Quy tắc nắm tay phải: Nắm bàn tay phải sao cho các ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của các đường sức từ trong lòng ống dây.
Câu 2: Phát biểu quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của các đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua ?
Trả Lời: Quy tắc nắm tay phải :
Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vong dây, khi đó ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của các đường sức từ trong lòng của ống dây có dòng điện chạy qua.
Câu 3. Để tăng lực từ tác dụng của nam châm điện ta làm thế nào ? Nêu cấu tạo của nam châm điện ?
Trả Lời: Để tăng lực từ tác dụng của nam châm điện ta : Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hay tăng số vòng dây của cuộn dây, có thể tăng khối lượng của nam châm điện.
Cấu tạo của nam châm điện : Gồm một cuộn dây dẫn và trong lòng cuộn dây dẫn có đặt một lõi sắt non.
Vận dụng
C©u 1
Cho một ống dây như trên hình vẽ:
Chiều dòng điện trên ống dây cho bởi nguồn điện, khi đó xác định cực bắc của ống dây là:
A. Đầu A của cuộn dây
B. Cực bắc của từ trường thay đổi từ A sang B phụ thuộc cường độ dòng điện
C. Không phải đầu A và không phải đầu B
D. Đầu B của cuộn dây
§¸p ¸n ®óng: D
C©u 2
Hai ống dây được nối với hai nguồn điện như trên hình vẽ:
Hai ống dây sẽ tác dụng lên nhau như thế nào?
A. Không có tương tác với nhau
B. Đẩy nhau ra xa hơn
C. Hút lại gần nhau hơn
D. Tương tác với nhau hút hay đẩy phụ thuộc cường độ dòng điện trên hai ống dây
§¸p ¸n ®óng: C
C©u 21
Cho hình vẽ với các kí hiệu: I là cường độ dòng điện, chiều dòng điện biểu diễn bằng mũi tên; B là đường cảm ứng từ, chiều đường cảm ứng từ, chiều đường cảm ứng từ biểu diễn bằng mũi tên; Cực bắc có nét gạch gạch, cực nam để trống.
Chọn câu trả lời đúng
A. Hình vẽ 1 đúng; hình vẽ 2 sai
B. Hình vẽ 1 sai; hình vẽ 2 đúng
C. Cả hai hình vẽ đều đúng
D. Cả hai hình vẽ đều sai
§¸p ¸n ®óng: B
C©u 25
Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua . Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình vẽ:
Thông tin nào dưới đây là đúng?
A. Đầu A của ống dây là cực từ bắc.
B. Ống dây và kim nam châm thử đang hút nhau
C. Dòng điện chạy trong ống dây theo chiều từ A đến B
D. Các thông tin A, B, C đều đúng
§¸p ¸n ®óng: A
K
N
M
Câu 1: Cho h×nh vÏ (H1):
Dïng qui t¾c nµo ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu c¸c ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y? Ph¸t biÓu qui t¾c ®ã?
C¸c ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y cã chiÒu nh­ thÕ nµo? VÏ mét vµi ®­êng søc tõ vµ mòi tªn chØ chiÒu cña ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y.
H1
Câu 2: Quan sát hình vẽ và cho biết :
Đầu A, B của ống dây là cực gì ?
ống dây đang hút nam châm đúng không ? Tại sao ?
A B
I
Câu 3: Cho một nam châm được đặt trước một cuộn dây như hình vẽ trên. Khi đóng công tắc K có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích?
K
Câu 4: Dùng qui tắc nắm tay phải trả lời các câu hỏi sau:
+ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement