Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kjss_S
#644423

Download Chuyên đề Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM 3
VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI. 3
1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 3
2. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 6
2.1 Góp phần ổn định tài chính cho chủ phương tiện khi gặp rủi ro tai nạn giao thông 6
2.2 Góp phần ngăn ngừa và đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông gây ra. 7
2.3 Góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và tạo thêm việc làm cho người lao động. 7
3. Nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 8
3.1 Đối tượng bảo hiểm 8
3.2. Phạm vi bảo hiểm 10
3.3. Số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm 12
3.4. Phí bảo hiểm 15
4. Hoạt động giám định và bồi thường thiệt hại trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới 19
4.1 Vai trò của công tác giám định và bồi thường 19
4.2 Mục tiêu của công tác giám định bồi thường 20
4.3 Nguyên tắc chung trong công tác giám định bồi thường 21
4.4 Giám định viên 22
4.5 Quy trình giám định tổn thất. 24
4.6. Quy trình bồi thường tổn thất. 25
CHƯƠNG II: 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PJICO 27
1. Giới thiệu về Công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO). 27
1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 27
1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của PJICO. 31
1.3 Chức năng và nhiệm vụ của PJICO. 33
1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của PJICO trong những năm vừa qua. 35
2. Tình hình triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 39
3. Thực trạng công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 42
3.1 Quy trình giám định bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 42
3.2 Quy trình bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 48
3.3 Kết quả công tác giám định - bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 54
3.4 Tình hình trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO, 2003-2007. 55
3.5 Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác giám định bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO 59
CHƯƠNG III: 63
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PJICO 63
1. Mục tiêu phát triển nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của PJICO 63
2. Những thuận lợi và khó khăn liên quan đến việc triển khai các nghiệp vụ BH xe cơ giới tại PJICO 64
2.1 Những thuận lợi 64
2.2 Những khó khăn 66
3. Một số kiến nghị 69
3.1 Đối với Nhà nước 69
3.2 Đối với Công ty 70
4. Giải pháp hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO 72
4.1 Nâng cao trình độ chuyên môn của giám định viên 72
4.2 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất 73
4.3 Bồi thường kịp thời và đầy đủ cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm 74
4.4 Nhanh chóng phát hiện và xử lý các trường hợp trục lợi bảo hiểm 75
4.5 Thiết lập đường dây nóng 77
KẾT LUẬN 78
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Đại hội cổ đông bầu ra có chức năng kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc; Kiểm soát, giám sát việc chấp hành điều lệ và nghị quyết Đại hội cổ đông. Ban kiểm soát PJICO gồm 5 thành viên.
Ban Tổng Giám đốc: Tổng giám đốc PJICO do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông về điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Tổng Giám đốc điều hành PJICO gồm 4 thành viên: 1 Tổng giám đốc, 3 Phó Tổng giám đốc.
* Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hay cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hay cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành
TT
Cổ đông
Số cổ phần
Giá trị
(Tr đồng)
Tỷ trọng trong tổng vốn điều lệ (%)
1
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
7.140.000
71.400
52,06
Tổng cộng
7.140.000
71.400
52,06
(Nguồn: Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)
Tổ chức phát hành không có quyền kiểm soát hay nắm cổ phiếu chi phối đối với công ty khác.
* Danh sách cổ đông hiện đang nắm giữ từ 5% vốn cổ phần đang lưu hành của PJICO.
TT
Cổ đông
Số lượng cổ phần
Giá trị
(triệu đồng)
Tỷ lệ %
1.
Tổng công ty xăng dầu Việt nam
7.140.000
71.400
52,06
2.
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
1.400.000
14.000
10,21
3.
Tổng công ty cổ phần TBH quốc gia
1.120.000
11.200
8,17
4.
Tổng công ty thép Việt nam
840.000
8.400
6,12
(Nguồn: Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)
1.3 Chức năng và nhiệm vụ của PJICO.
a. Chức năng của PJICO.
PJICO nhận bảo hiểm cho các rủi ro xảy ra trong các hoạt động trọng yếu của nền kinh tế bao gồm các nghiệp vụ cơ bản sau:
Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải: Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ, đường sông, đường biển, đường hàng không; Bảo hiểm thân tàu; Bảo hiểm TNDS của chủ tàu; Bảo hiểm nhà thầu đóng tàu; Bảo hiểm tàu sông, tàu cá.
Nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng hải: Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm kết hợp con người; Bảo hiểm học sinh, giáo viên; Bảo hiểm bồi thường cho người lao động; Bảo hiểm khách du lịch; Bảo hiểm hành khách.
Nghiệp vụ bảo hiểm kĩ thuật và tài sản: Bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng, lắp đặt; Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt; Bảo hiểm rủi ro công nghiệp; Bảo hiểm máy móc; Bảo hiểm trách nhiệm; Bảo hiểm hỗn hợp tái sản cho thuê mướn.
Nghiệp vụ tái bảo hiểm: Nhượng và nhận tái các nghiệp vụ bảo hiểm.
Các hoạt động khác:
+ Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới bảo hiểm: Giám định, điều tra, tính toán, phân bố tổn thất, đại lý giám định tổn thất, đại lý xét giải quyết bồi thường và yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
+ Hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, tín dụng, liên doanh liên kết với các bạn hàng trong và ngoài nước.
Thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nhằm tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp nói riêng và đóng gớp vào tăng trưởng của nền kinh tế nói chung.
b. Nhiệm vụ của PIJICO.
Kể từ khi thành lập đến nay, PJICO không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm nhằm thực hiện tốt nhất những cam kết với khách hàng và tạo mọi điều kiện để khách hàng luôn cảm giác hài lòng với những sản phẩm mà công ty cung ứng. Cụ thể:
Không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày một cao của đông đảo khách hàng.
Phục vụ khách hàng theo phong cách tận tâm, chuyên nghiệp, đưa sản phẩm tới tận nơi theo yêu cầu. Đồng thời tư vấn khách hàng lựa chọn được sản phẩm bảo hiểm thích hợp với biểu phí và điều kiện bảo hiểm tối ưu; đảm bảo thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết.
Thực hiện chiến lược tập trung và tăng trưởng nhanh nhằm mở rộng thị phần nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tài sản, nguồn nhân lực đem lại lợi ích cho Nhà nước, các bộ công nhân viên, các cổ đông.
1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của PJICO trong những năm vừa qua.
PJICO, công ty được thành lập ngay từ những năm đầu khi Việt Nam tiếp cận với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng sau khi gia nhập vào thị trường, PJICO đã tạo một luồng khí mới cho ngành bảo hiểm bởi chức năng động của mô hình và một tư duy kinh doanh mới mà trước đó chưa từng có ở công ty bảo hiểm nhà nước. Trong thời gian vừa qua, PJICO đã gây được tiếng vang và tạo được niềm tin trong lòng khách hàng bởi một dịch vụ bảo hiểm có chất lượng tốt, cạnh tranh lành mạnh.
Giai đoạn 2003-2007 là giai đoạn thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động sôi động nhất từ trước đến nay, với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006 và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 – 2009 ngày 16/10/2007. Những dấu mốc đó đã góp phần giúp thị trường Việt Nam nói chung và thị trường Bảo hiểm nói riêng ngày càng phát triển. Cùng với đó là sự ra đời hàng loạt các công ty BH, các công ty môi giới BH dưới nhiều hình thức như công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty liên doanh với nước ngoài….Trong bối cảnh đó, PJICO đã hoạch định cho mình những chiến lược cụ thể như đa dạng hoá các loại sản phẩm bảo hiểm, tập trung nỗ lực vào một số sản phẩm bảo hiểm được xác định là chiến lược lâu dài. Nổi bật là sản phẩm bảo hiểm XCG, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản - kỹ thuật…
Với sự phát triển nhóm nghiệp vụ trọng tâm nêu trên và triển khai đồng loạt của tất cả các nghiệp vụ còn lại, kết quả kinh doanh chung của PJICO trong giai đoạn từ 2003-2007 đã cho thấy những thành công nhất định, thể hiện:
Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của PJICO (2003-2007)
Năm
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2006
2007
Doanh thu phí bảo hiểm gốc (triệu đồng)
335 643
599 726
729 107
669 907
880 000
Tốc độ tăng trưởng doanh thu (%)
-
78,68
21,57
(8,1)
31,36
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh BH (triệu đồng)
10 419
14 429
(11 436)
354
17 230
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (triệu đồng)
13 574
19 632
23 833
28 252
62 260
Lợi nhuận từ hoạt động khác
79
715
446
405
500
Lợi nhuận trước thuế (tr đồng)
24 072
34 776
12 843
29 011
79 990
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
16 533
25 045
9 630
22 535
62 134
Tỷ lệ tăng lợi nhuận (%)
-
151
38
234
275
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của PJICO qua các năm)
Nhìn chung, trong giai đoạn từ 2003 đến 2007, doanh thu phí bảo hiểm gốc có xu hướng tăng lên. Riêng giai đoạn 2003-2005, PJICO được đánh giá là công ty bảo hiểm phát triển nhanh nhất thị trường với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 60%/năm. Từ thị phần khiêm tốn 8,4% năm 2003 thì đến năm 2005, con số này đã tăng lên tới 12,95%, đứng vị trí thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
Bước sang năm 2006, PJICO thực hiện chiến lược kinh doanh ổn định, hiệu quả và phát triển bền v
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement