Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Iomar
#644396 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ và THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 6
1.1 Khái quát chung về bảo hiểm phi nhân thọ 6
1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ 6
1.1.1.1 Khái niệm 6
1.1.1.2 Đặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ. 7
1.1.2.Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ: 11
1.1.2.1 Bảo hiểm tài sản: 11
1.1.2.2 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 12
1.1.2.3 Bảo hiểm con người phi nhân thọ: 13
1.2 Thị trường bảo hiểm và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 15
1.2.1 Thị trường bảo hiểm 15
1.2.1.1 Khái niệm 15
1.2.1.2 Đăc điểm của thị trường bảo hiểm 17
1.2.1.3 Một số quy luật chung của thị trường bảo hiểm 21
1.2.2 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CHI NHÁNH THANH XUÂN BẢO VIỆT HÀ NỘI 25
2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt Hà Nội và chi nhánh bảo hiểm Thanh Xuân. 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt Hà Nội và chi nhánh bảo hiểm Thanh Xuân 25
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 26
2.2 Thực trạng chung thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chi nhánh bảo hiểm Thanh Xuân Bảo Việt Hà Nội 29
2.2.1 Thực trạng chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 29
2.2.2 Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chi nhánh bảo hiểm Thanh Xuân Bảo Việt Hà Nội. 36
2.2.2.1 Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ chi nhánh bảo hiểm Thanh Xuân Bảo Việt Hà Nội đang triển khai 36
2.2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2005 - 2007 38
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH THANH XUÂN BẢO VIỆT HÀ NỘI TRONG NĂM TỚI 51
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 53
BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 53
4.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước 53
4.1.1 Nhanh chóng triển khai có hiệu quả Luật kinh doanh bảo hiểm 54
4.1.2 Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý 55
4.1.3 Hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm 57
4.2. Giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh công ty 58
4.2.1 Nâng cao thái độ phục vụ của nhân viên 58
4.2.2 Nâng cao năng lực công nghệ. 59
4.2.3 Phát triển nhiều sản phảm mới. 59
4.2.4 Phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua các đại lý và môi giới bảo hiểm 61
4.2.5 Công ty cũng cần thiết lập một hệ thống tư vấn bảo hiểm miễn phí: 69
4.2.6 Các giải pháp Marketing. 70
4.2.7 Công tác tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên 74
4.2.8 Chính sách khen thưởng và kỷ luật 75
4.2.9 Công tác tuyên truyền quảng cáo 75
KẾT LUẬN 78

LỜI NÓI ĐẦU
Rủi ro luôn luôn thường trực trong cuộc sống của con người. Để phòng ngừa và hạn chế những tác hại của những rủi ro đó đem lại đối với con người, bảo hiểm phi nhân thọ đã ra đời.
Mục đích của bảo hiểm phi nhân thọ là sự đảm bảo cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp an tâm về tài chính và tinh thần khi không may gặp rủi ro.
Sự ra đời của bảo hiểm phi nhân thọ đã đáp ứng nhu cầu và sự đòi hỏi cấp thiết của nhiều đối tượng tham gia, cũng như nhiều đối tượng bảo hiểm, đồng thời có tác dụng lớn trong việc phát triển thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng.
Từ thực tế nêu trên, để hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ em chọn đề tài : “Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở chi nhánh Bảo Việt Thanh Xuân của Bảo Việt Hà Nội” để nghiên cứu. Nghiên cứu đề tài này cho chúng ta thấy được một cách tổng quan về thị trường bảo hiểm thay đổi qua các năm. Đó là: khả năng cung cấp và đổi mới sản phẩm bảo hiểm của các doanh nghiệp và cầu về loại hình bảo hiểm nào được lựa chọn nhiều, từ đó hiểu rõ hơn về tác động của cung cầu trong việc đưa ra giá sản phẩm bảo hiểm và tác động đến doanh thu và thị phần của doanh nghiệp; chính sự tác động đó sẽ dẫn tới việc lựa chọn cạnh tranh hay liên kết giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với nhau. Ngoài ra, nghiêm cứu thị trường bảo hiểm cũng giúp cho các doanh nghiệp bảo hiểm xác định trường mục tiêu của mình để đề ra những chiến lược kinh doanh, chiến lược marketting, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối..., bên cạnh đó trong quá trình nghiên cứu thị trường doanh nghiệp có thể phát hiện ra những khúc thị trường chưa được khai thác và có khả năng sinh lời cao để khai thác tạo doanh thu và mở rộng thị trường của mình. Do vậy, nghiên cứu về thị trường bảo hiểm là rất cần thiết.
Kết cấu để tài được chia làm bốn chương, ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo.
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo hiểm phi nhân thọ và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
Chương 2: Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và kết quả hoạt động của chi nhánh Bảo Việt Thanh Xuân Bảo Việt Hà Nội
Chương 3:Phương hướng hoạt động của chi nhánh Thanh Xuân Bảo Việt Hà Nội trong năm 2008
Chương 4: Một số giải pháp phát triển bảo hiểm phi nhân thọ

( Nguồn: thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2006- Bộ tài chính)
So với năm 2005, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay cung cấp 11 loại hình nghiệp vụ khác nhau tuy nhiên vẫn tập trung chủ yếu vào loại hình bảo hiểm xe cơ giới: doanh thu phí bảo hiểm gốc chiếm 26,9%, bảo hiểm tài sản và thiệt hại chiếm 23,3%, sức khỏe và tai nạn con người chiếm 15,2% so với tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm khác như bảo hiểm nông nghiệp, thiệt hại kinh doanh và rủi ro tài chính hầu như không đáng kể.
Biểu đồ 2.2: CƠ CẤU DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM GỐC
(Nguồn: thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006- Bộ tài chính)
Sau 3 năm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm, năng lực tài chính, năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng lên đáng kể, công tác đáng giá rủi ro và đề phòng hạn chế tổn thất cũng được cải thiện. Kết quả là, mức phí bảo hiểm giữ lại tăng so với năm 2005: bảo hiểm hàng không tăng 33,3%, trách nhiệm chung 28,6%, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 16,8%, bảo hiểm xe cơ giới 13,8%...Do đó, tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm giữ lại của các nghiệp vụ này so với tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường tăng và được thể hiện qua biểu đồ dưới đây:
Biểu đồ 2.3: CƠ CẤU DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM GIỮ LẠI
(Nguồn: Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006- Bộ Tài chính)
Nhưng tất cả những nguyên nhân trên sẽ không còn nữa khi Việt Nam gia nhập WTO. Do đó các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sẽ đứng trước áp lực cạnh tranh rất lớn.
Trong khoảng 6 tháng đầu năm 2007, Nghị định 45-46 sửa đổi Nghị định số 42-43 và các thông tư hướng dẫn về hoạt động kinh doanh bảo hiểm được ban hành cùng với các cam kết của Việt Nam về gia nhập WTO có hiệu lực từ 1/1/2007, đã tạo nhiều cơ hội cho khai thác dịch vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Một số văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm được ban hành đã tác động tích cực tới khả năng tăng trưởng doanh thu bảo hiểm cho toàn thị trường như Nghị định bắt buộc về bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm xe cơ giới, Nghị định quy định chi tiết luật du lịch yêu cầu các công ty lữ hành mua bảo hiểm bắt buộc cho khách.
Tuy nhiên trong bối cảnh nhiều cơ hội và nguy cơ như vậy thì tình hình cạnh tranh không lành mạnh chủ yếu bằng cách hạ phí phi kỹ thuật, tăng chi phí khai thác vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt từ các doanh nghiệp nhỏ và mới đi vào hoạt động.
Trong khi đó, hoạt động của các công ty bảo hiểm nước ngoài tiếp tục hướng vào chuyên môn hóa, với chiến lược “ chọn lọc rủi ro, tập trung vào khúc thị trường mục tiêu” nên mặc dù mức độ cạnh tranh chưa cao, nhưng họ đang chiếm lĩnh dần các khúc thị trường có hiệu quả tốt.
Môi giới bảo hiểm nước ngoài tiếp tục hoạt động tốt, tuy nhiên có sự chuyển dịch hướng khai thác bảo hiểm tài sản sang các sản phẩm bảo hiểm y tế, con người, trách nhiệm nghề nghiệp có nhiều tiềm năng hơn.
Tình đến thời điểm này, toàn thị trường có 23 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó có 2 doanh nghiệp phi nhân thọ nhà nước, 10 doanh nghiệp phi nhân thọ cổ phần, 4 doanh nghiệp liên doanh, và 7 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.
Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập đã đi vào ổn định và bắt đầu mở rộng hoạt động như: BIC phát triển mạnh nhờ sự hỗ trợ tích cực của BIDV trong các dự án đầu tư lớn, Bảo hiểm Toàn cầu (GIC) tận dụng khai thác triệt để ở các dịch vụ bảo hiểm kỹ thuật và tài sản từ các cổ đông lớn là SFC (công ty bay dịch vụ) và EVN. Bên cạnh đó Vietnam Airlines cũng đang có kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm.
Hiện nay, 12 doanh nghiệp bảo hiểm trong nước vẫn nắm giữ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với thị phần doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 80%, trong đó tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp lớn như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI và PJICO.
Cạnh tranh càng gay gắt thì liên kết càng phát triển là quy luật vốn có của thị trường. Đặc biệt giữa năm 2006, xuất hiện nhiều hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các doanh nghiệp khác như ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB bank) đã hợp tác với công ty bảo hiểm Quốc tế Mỹ (AIAV) với các sản phẩm “ an nghiệp bảo tín”, “an tâm bảo gia”, “an sinh thịnh vượng”, “an trí thành tài”, “nhất niên gia hạn”; hay công ty bảo hiểm BIDV và ngân hàng mẹ - ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; ngân hàng TMCP Kỹ thuật VN Techcombank và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh liên kết cung cấp dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động để thanh toán phí bảo hiểm cho xe cơ giới...Đây là một xu thế mới và cũng là một tấm là chắn thay vì cạnh tranh bằng liên kết cho các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.
Dựa vào những số liệu doanh thu các năm, có thể nói doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo, cụ thể cuối năm 2007: doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ là 7.400 tỷ đồng và năm 2008 ước tính doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ là: 8.355 tỷ đồng
Biểu đồ 2.5: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG
BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 2008
2.2.2 Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chi nhánh bảo hiểm Thanh Xuân Bảo Việt Hà Nội.
2.2.2.1 Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ chi nhánh bảo hiểm Thanh Xuân Bảo Việt Hà Nội đang triển khai
Hiện nay, chi nhánh Bảo Việt Thanh Xuân đang triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm của Bảo Việt Hà Nội, đó là các nghiệp vụ:
Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người
+ Bảo hiểm tai nạn hành khách
+ Bảo hiểm toàn diện học sinh
+ Bảo hiểm kết hợp con người
+ Bảo hiểm tai nạn con người 24/24
+ Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật
+ Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
+ Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe
+ Bảo hiểm tai nạn thuỷ thủ, thuyền viên
+ Bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển y tế công cộng
+ Các loại hình bảo hiểm khách du lịch
Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm
+ Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư
+ Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động
+ Bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại người và tài sản
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe đối với hành khách
+ Bảo hiểm trách nhiệm chủ xe đối với hàng hoá trên xe
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô đối với người thứ ba
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe mô tô đối với người thứ ba
+ Bảo hiểm trách nhiệm khác
Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tài sản:
+ Bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu
+Bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu
+ Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa
+ Bảo hiểm thân tàu biển
+ Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
+ Bảo hiểm cháy nổ
+ Bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt
+ Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
+ Bảo hiểm thiết bị điện tử
+ Bảo hiểm máy móc xây dựng
+ Bảo hiểm tài sản
+ Bảo hiểm vật chất ô tô
+ Bảo hiểm vật chất xe mô t...


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

>> xem thêm
Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn bảo hiểm
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022866 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement