Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gwilym
#644379

Download Báo cáo Thực tập tại công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
I.Lịch sử hình thành và phát triển. 4
1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIC 4
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của BIC. 7
3.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 8
3.1.Phòng kiểm tra nội bộ có các chức năng sau 8
3.2. Phòng tổ chức cán bộ có các chức năng sau: 8
3.3. Phòng kế toán có các chức năng sau: 9
3.4. Phòng giám định bồi thường có các chức năng sau: 9
3.5. Phòng đầu tư có các chức năng sau: 9
3.6. Phòng phát triển triển kinh doanh có các chức năng sau: 10
3.7. Phòng khai thác có các chức năng sau: 10
3.8. Phòng quản lý nghiệp vụ: 10
3.9.Phòng tái bảo hiểm: 11
3.10. Phòng công nghệ thông tin: 11
4. BIC chi nhánh Hà Nội. 11
II.Tình hình hoạt động của BIC. 16
1.Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2007 16
2. Tình hình hoạt động của BIC 16
2.1. Năng lực tài chính của BIC. 18
2.2. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc. 20
2.2.1. Các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm gốc. 20
2.2.2. Công tác giám định bồi thường: 22
2.3. Hoạt động tái bảo hiểm của BIC. 23
2.4. Hoạt động đầu tư của BIC. 24
III.Nguyên nhân của những thành công cũng như hạn chế của công ty. 24
1. Thuận lợi 24
1.1. Thuận lợi chung của toàn thị trường 24
1.2. Thuận lợi riêng của BIC. 25
2.Khó khăn: 26
2.1. Khó khăn chung của toàn thị trường: 26
2.2 Khó khăn về phía doanh nghiệp. 26
2.2.1. Do hạn chế về năng lực bảo hiểm. 26
2.2.2. Do hạn chế về nguồn nhân lực. 26
2.2.3. Hạn chế về mạng lưới đại lý. 27
2.2.4. Do hạn chế về chương trình phần mềm. 28
IV.Phương hướng phát triển của BIC trong thời gian tới. 28
1. Về phát triển mạng lưới. 28
2. Về mô hình tổ chức: 29
3.Về phát triển kinh doanh. 29
4.Về công nghệ thông tin. 30
5. Về công tác đào tạo: tập trung tổ chức các khoá đào tạo. 30
6. Về nghiệp vụ và hoạt động khác: 30
V. Đánh giá của cá nhân về BIC. 31
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

4. Phòng giám định bồi thường có các chức năng sau:
+ Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong toàn bộ những vấn đề liên quan đến công tác xử lý bồi thường trong hoạt động bảo hiểm toàn Công ty.
+ Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ giám định bồi thường tại các đơn vị trực thuộc Công ty theo phân cấp ủy quyền của Giám đốc công ty.
+ Đề xuất, xây dựng các biện pháp đánh giá rủi ro sau bồi thường nhằm hạn chế tổn thất trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Công ty .
3.5. Phòng đầu tư có các chức năng sau:
+ Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc về chủ trương, định hướng hoạt động đầu tư của Công ty đảm bảo hiệu quả cao nhất.
+ Trực tiếp tổ chức, xúc tiến đầu tư, thực hiện hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư của Công ty đảm bảo hiệu quả cao nhất.
+ Trực tiếp tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đầu tư tài chính theo mục tiêu và kế hoạch triển khai hàng năm.
+ Quản lý nguồn vốn đầu tư ( bao gồm cả trực tiếp và ủy thác)
+ Hỗ trợ khối kinh doanh bảo hiểm triển khai phân phối sản phẩm bảo hiểm tới các đối
3.6. Phòng phát triển triển kinh doanh có các chức năng sau:
+ Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc định hướng, hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong dài hạn và ngắn hạn. Xây dựng kế hoạch kinh doanh của toàn Công ty và theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
+ Xây dựng các chính sách và biện pháp liên quan đến phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kênh phân phối. Đầu mối quản lý và triển khai hoạt động dịch vụ khách hàng của toàn Công ty.
+ Lập kế hoạch phát triển mạng lưới, hệ thống đại lý bảo hiểm trực tiếp tổ chức, theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch.
+ Quản lý và triển khai dự án Bancassurance và là đầu mối quản lý, cấp đơn chương trình bảo hiểm tập trung cho BIDV.
3.7. Phòng khai thác có các chức năng sau:
+ Đầu mối tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ khai thác vượt thẩm quyền hay ngoài địa bàn hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh và các phòng kinh doanh khu vực trực thuộc Công ty.
+ Tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ khai thác theo phân cấp ủy quyền được giao phó.
+ Đầu mối tiếp nhận và thực hiện các dự án đặc thù, các dự án lớn phải đấu thầu trong toàn hệ thống.
+ Hỗ trợ, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác của các đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty.
3.8. Phòng quản lý nghiệp vụ:
+ Xây dựng và phát triển sản phẩm: tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác xây dựng, ban hành, điều chỉnh các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu phí, quy tắc bảo hiểm ,…cho từng nghiệp vụ bảo hiểm của Công ty.
+ Quản lý các rủi ro trong hoạt động của Công ty : tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến an toàn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Công ty.
3.9.Phòng tái bảo hiểm:
+ Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về chủ trương hoạt động liên quan đến hoạt động tái bảo hiểm của Công ty.
+ Đầu mối nhận thông tin, tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhận - nhượng tái bảo hiểm của Công ty.
+ Quản lý, giám sát, tư vấn, hướng dẫn các đơn vị thành viên và các Phòng nghiệp vụ thuộc trụ sở chính thưc hiện nhiệm vụ công tác có kiên quan đến hoạt động tái bảo hiểm.
3.10. Phòng công nghệ thông tin:
+ Tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin (CNTT)
+ Thực hiện các công tác phát triển ứng dụng CNTT cho Công ty.
+ Quản trị hệ thống mạng của Công ty.
4. BIC chi nhánh Hà Nội.
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng đa dạng và phức tạp, BIC đã đề nghị lên Bộ Tài chính cho phép thành lập BIC chi nhánh Hà Nội, cùng với các chi nhánh Hải Dương Quảng Ninh, hỗ trợ BIC thực hiện tốt hơn hoạt động kinh doanh bảo hiểm của mình.
Theo quyết định số 11/GPĐC4/KDBH của Bộ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 09 năm 2007, BIC chi nhánh Hà Nội đã chính thức được thành lập. Chi nhánh có trụ sở tại 773 đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Do có đặc thù riêng so với các chi nhánh khác, đó là ở trên cùng địa bàn hoạt động với trụ sở chính vì vậy BIC chi nhánh Hà Nội phải đảm nhiệm nhiệm vụ lớn hơn các chi nhánh khác, có vai trò hỗ trợ đắc lực cho BIC trong phạm vi quyền hạn của mình.
Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay BIC chi nhánh Hà Nội mới chỉ hơn 3 tháng tuổi, với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình, năng động song cũng có một hạn chế không thể tránh khỏi đó là thiếu kinh nghiệm; vì vậy trong bước đầu hình thành và phát triển của mình BIC chi nhánh Hà Nội sẽ còn phải phấn đấu, kiện toàn hơn nữa mới có thể hoàn thành tốt vai trò, trọng trách của mình đối với BIC.
Hiện nay BIC chi nhánh Hà Nội có sơ đồ bộ máy tổ chức như sau:
PKD Lµo Cai
PKD Th¸i Nguyªn
PKD
B¾c Ninh
PKD Ninh B×nh
Gi¸m §èc chi nh¸nh
PG§ chi nh¸nh
PKD §èng §a
PKD B¾c Hµ Néi
PKD BIC Hµ Néi
PKD Hµ T©y
Khèi hç trî
P. Gi¸m ®Þnh båi th­êng
P. KÕ to¸n- hành chÝnh.
Khèi kinh doanh
Giám đốc, Phó giám đốc BIC chi nhánh Hà Nội được uỷ quyền thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Chấp nhận rủi ro được bảo hiểm:
+ Thẩm định đánh giá rủi ro, chấp nhận hay không chấp nhận bảo hiểm rủi ro, chấp nhận các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, phí bảo hiểm cho các nghiệp vụ và giới hạn bảo hiểm Phụ lục kèm theo.
+ Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền quyết định việc chấp nhận rủi ro ở mức cao nhất theo uỷ quyền này. Phó Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền bằng 75% của Giám đốc chi nhánh.
+ Giám đốc chi nhánh có thể phân cấp và uỷ quyền lại cho các cấp điều hành. Việc uỷ quyền phải được thể hiện bằng văn bản và được Giám đốc Công ty phê chuẩn trước khi thực hiện.
- Ký bản chào, giấy chứng nhận/ hợp đồng bảo hiểm:
+ Chỉ Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh mới có thẩm quyền ký chào bán, giấy chứng nhận/ hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng sau khi đã được người có thẩm quyền chấp nhận rủi ro chấp nhận bảo hiểm.
+ Trong trường hợp cả Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh vắng mặt thì bản chào, giấy chứng nhận/ hợp đồng bảo hiểm sẽ được chuyển về trụ sở chính Công ty ký duyệt.
- Ký các văn bản khác:
Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh được quyền ký kết:
+ Các hợp đồng đại lý bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức không phải là đơn vị thành viên BIDV.
+ Các văn bản giao dịch khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm như hợp đồng giám định rủi ro, hợp đồng hỗ trợ khai thác, hợp đồng đề phòng hạn chế tổn thất…trong phạm vi định mức chi phí được giao.
Các phòng thuộc khối kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của BIC chi nhánh Hà Nội có chức năng trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khai thác, kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi được uỷ quyền đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Công ty.
Nhiệm vụ:
+ Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ khai thác bảo hiểm từ khâu tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm, phân tích đánh giá rủi ro, cấp hay trình duyệt cấp đơn/ hợp đồng bảo hiểm theo thẩm quyền đối với khách hàng nằm trong địa bàn được giao phụ trách.
+ Quản lý toàn bộ hồ sơ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement