Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By borain_2008
#644358

Download Chuyên đề Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ở bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn miễn phí

DANH MỤC BẢNG BIỂU
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
 
PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC – TỈNH LẠNG SƠN
 
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG Ở CƠ QUAN BHXH HUYỆN CAO LỘC 3
1.1. Đặc điểm tình hình của cơ quan BHXH huyện Cao Lộc 3
1.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan BHXH huyện Cao Lộc 3
1.1.1.1. Đặc điểm huyện Cao Lộc 3
1.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển BHXH huyện Cao Lộc 3
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện Cao Lộc. 4
1.1.2.1. Chức năng của BHXH huyện Cao Lộc. 4
1.1.2.2. Nhiệm vụ của BHXH huyện Cao Lộc. 5
1.1.2.3. Hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện Cao Lộc. 6
1.1.3. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động của BHXH huyện Cao Lộc 8
1.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH huyện Cao Lộc. 8
1.2. Những thuận lợi, khó khăn. 8
1.2.1. Những thuận lợi. 8
1. 2.2. Những khó khăn. 9
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC 10
2.1. Công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật 10
2.2. Tình hình tham gia BHXH bắt buộc. 10
2.3. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. 11
2.4. Tình hình thu, nộp BHXH. 11
2.5. Công tác xét duyệt hồ sơ, giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động. 12
2.6. Công tác chi trả các chế độ cho người lao động. 12
2.7. Công tác quản lý tài chính quỹ BHXH. 14
2.8. Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. 15
2.9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH. 15
2.10. Công tác tổ chức, quản lý hành chính và tuyên truyền 15
2.11. Công tác giám định y tế. 16
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 17
3.1. Nhận xét 17
3.1.1. Những mặt đạt được. 17
3.1.2. Những hạn chế 17
3.2. Kiến nghị 18
 
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC – TỈNH LẠNG SƠN.
 
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC THU BHXH 19
1.1. Một số vấn đề cơ bản về BHXH. 19
1.1.1. Khái niệm về BHXH. 19
1.1.2.1. Bản chất xã hội của BHXH. 19
1.1.2.2. Bản chất kinh tế của BHXH. 20
1.1.2.3. Bản chất chính trị, pháp lý. 20
1.1.3 Sự cần thiết khách quan của BHXH. 21
1.2. Một số lý luận cơ bản về thu BHXH. 21
1.2.1. khái niệm về thu BHXH. 21
1.2.2. Vai trò công tác thu BHXH. 22
1.2.3. Nội dung công tác thu BHXH 23
1.2.3.1. Đối tượng, căn cứ, cách thu BHXH. 23
1.2.3.2. Quy trình thu BHXH. 27
1.2.3.3. Tổ chức thu BHXH 27
1.2.3.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu BHXH. 29
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC – TỈNH LẠNG SƠN 31
2.1. Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Cao Lộc. 31
2.2. Thực trạng công tác thu BHXH ở BHXH huyện Cao Lộc. 31
2.2.1. Đối tượng thu. 31
2.2.1.1. Người lao động. 31
2.2.1.2. Người sử dụng lao động. 33
2.2.2. cách và mức đóng BHXH ,BHYT. 35
2.2.2.1. cách đóng BHXH, BHYT. 35
2.2.2.2. Mức đóng BHXH, BHYT. 36
2.2.3. Quy trình thu. 37
2.2.4. Quản lý tổ chức thu 39
2.2.4.1. Phân cấp thu 39
2.2.4.2. Quản lý tiền thu 39
2.2.4.3. Thông tin, báo cáo 39
2.2.4.4. Kết quả thu 40
2.2.5. Thực trạng công tác lập và giao kế hoạch thu hàng năm. 42
2.3. Đánh giá chung. 42
2.3.1. Những mặt đạt được của BHXH huyện Cao Lộc. 42
2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục. 43
2.3.3. Nguyên nhân 44
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ LÀM TĂNG NGUỒN THU BHCH HUYỆN CAO LỘC 45
3.1. Một số giải pháp nhằm tăng nguồn thu BHXH huyện Cao Lộc 45
3.1.1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. 45
3.1.2. Tổ chức thực hiện 45
3.1.3. Tăng cường phối hợp với các ngành trong quá trình thực hiện. 46
3.1.4. Xây dựng nguồn nhân lực. 46
3.1.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thu BHXH 47
3.1.6. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin. 48
3.2. Một số kiến nghị 48
3.2.1. Cần hoàn thiện các văn bản pháp luật về BHXH 48
3.2.2. Tiến hành cải cách thủ tục hành chính. 49
3.2.3. Công nghệ thông tin. 49
KẾT LUẬN 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng rủi ro bất ngờ xảy ra như: ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... tất cả những nguyên nhân đó xảy ra đều ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần cho bản thân cũng như gia đình, người thân của họ.
Muốn khắc phục được những khó khăn do các rủi ro nêu trên gây ra, người lao động cần được sự bảo trợ của tập thể số đông. Đặc biệt để người lao động yên tâm tham gia sản xuất tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước thì nhà nước cần can thiệp vào nhằm làm giảm bớt những khó khăn cho người lao động trong các trường hợp: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, chết, mất việc làm, khi về già... từ đó BHXH được ra đời như một yếu tố khách quan khi mà mọi thành viên trong xã hội đều cảm giác cần tham BHXH.
1.1.4. Chức năng của BHXH.
Chức năng của BHXH được xác định bởi chức năng chung của bảo hiểm kết hợp với tính xã hội của nó tạo thành. Trên cơ sở đó, BHXH có những chức năng cơ bản sau:
+ BHXH đảm bảo bù đắp hay thay thế một phần thu nhập cho người lao động.
+ Phân phối lại thu nhập giữa những người tham gia BHXH.
+ Góp phần kích thích nâng cao năng suất lao động cá nhân và năng suất lao động xã hội.
+ BHXH góp phần thu hút lao động, hình thành và phát triển thị trường lao động, gắn bó các lợi ích người lao động, người sử dụng lao động và lợi ích xã hội.
Trong thực tế tồn tại, BHXH còn thực hiện chức năng điều hoà mâu thuẫn về tiền lương, tiền công, thời gian lao động giữa chủ và thợ, làm cho các bên có trách nhiệm với nhau hơn.
1.2. Một số lý luận cơ bản về thu BHXH.
1.2.1. khái niệm về thu BHXH.
Thu BHXH là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình bắt buộc các đối tượng phải đóng BHXH theo mức phí quy định hay cho phép một số đối tượng được tình nguyện tham gia, lựa chọn mức đóng và cách đóng phù hợp với thu nhập của mình. Trên cơ sở đó hình thành một quỹ tiền tệ tập trung nhằm mục đích đảm bảo cho các hoạt động BHXH.
Thu BHXH thực chất là quá trình phân phối lại một phần thu nhập của các đối tượng tham gia BHXH, phân phối lại một phần của cải xã hội dưới dạng giá trị nhằm giải quyết hài hòa các mặt lợi ích kinh tế, góp phần đảm bảo sự công bằng xã hội.
Theo khái niệm thì: thu BHXH bắt buộc là việc nhà nước bắt buộc các đối tượng phải đóng BHXH theo mức phí nhất định được quy định bởi Luật.
1.2.2. Vai trò công tác thu BHXH.
* Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.
Do các đơn vị sử dụng lao động phải đóng BHXH 2/3 còn người lao động đóng 1/3 nên nhiều đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Nếu tăng cường công tác quản lý thu, phát hiện các trường hợp trốn tránh nộp BHXH cho người lao động, từ đó các biện pháp bắt buộc các đơn vị sử dụng lao động phải phối hợp đầy đủ BHXH cho người lao động, sẽ đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Mặt khác, khi quỹ BHXH được cân đối, điều đó cũng có nghĩa là quỹ BHXH luôn luôn có đủ nguồn lực để tri trả trợ cấp cho các chế độ BHXH. Người tham gia BHXH khi gặp rủi ro, hết tuổi lao động được BHXH trợ cấp kịp thời, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ.
Công tác thu góp phần tạo lập mối quan hệ giữa các bên trong BHXH. Đó là mối quan hệ ba bên là người lao động, chủ sử dụng lao động và cơ quan BHXH, công tác thu diễn ra tốt đã góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
* Mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
Ở tầm vĩ mô, BHXH còn có vai trò: khi số thu lớn hơn số chi quỹ BHXH được chính phủ cho phép thực hiện các biện pháp đầu tư tăng trưởng, cung ứng lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trên thị trường tài chính để đầu tư phát triển kinh tế xã hội của đất nước, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, thu nhanh, thu đủ đã tạo ra một khoản tiền lớn tạm thời nhàn rỗi để sử dụng vào mục đích cho vay, rất có ích đối với đất nước trong sự phát triển.
* Đảm bảo công bằng trong BHXH.
Một trong những nguyên tắc của BHXH không thể không nhắc tới. Đó là nguyên tắc có đóng có hưởng trong BHXH. Chính nhờ sự theo dõi, đôn đốc thu của công tác thu đã làm đảm bảo công bằng giữa cống hiến và hưởng thụ về BHXH. Cũng chính nhờ sự theo dõi cẩn thận trong quá trình thu đã góp phần khắc phục các tiêu cực trong giải quyết chế độ, chính sách.
1.2.3. Nội dung công tác thu BHXH
1.2.3.1. Đối tượng, căn cứ, cách thu BHXH.
1.2.3.1.1. Đối tượng thu BHXH.
* Người lao động đồng thời tham gia BHXH, BHYT là công dân Việt Nam, gồm:
- Cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
- Người lao động làm việc theo đợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động, bao gồm cả xã viên, cán bộ quản lý làm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã; người quản lý doanh nghiệp thuộc các chức danh quy định tại khoản 3, Điều 4, Luật Doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công từ đủ 3 tháng trở lên.
* Người lao động chỉ tham gia BHXH là công dân Việt Nam, gồm:
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
- Công nhân quốc phòng, công nhân công an làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;
- Phu nhân/ phu quân trong thời gian hưởng chế độ phu nhân/ phu quân tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc.
- Người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm các loại hợp đồng sau:
- Hợp đồng với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề;
- Hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu hay đầu tư ra nước ngoài;
- Hợp đồng cá nhân.
* Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, bao gồm:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp; các Công ty nhà nước thành lập theo Luật doanh nghiệp nhà nước đang trong thời gian chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hay Công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp; các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang.
- Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân.
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;
- Tổ chức, đơn vị hoạt động t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement