Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ailin
#644262

Download Bài giảng Đại số 8 - Tiết 31: Phép nhân phân thức đại số miễn phí

Học thuộc quy tắc nhân hai phân thức , các tính chất của phép nhân các phân thức đại số
 Làm bài 40/53
Xem trước bài: Phép chia các phân thức
Ôn định nghĩa hai số nghịch đảo , quy tắc chia hai phân số
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

tiÕt 31 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP Phép nhân 2 phân số ? Quy tắc Tính chất Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. QUY TẮC Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau ?.1 (A,B,C,D là các đa thức. B, D khác đa thức 0) Cho hai phân thức Kết quả của phép nhân tích rút gọn ( Nếu có) Điền vào chỗ trống để được bài giải hoàn chỉnh Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1 3x+6 x+2 x2+4x+4 3x2 2(x+2) Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ ?.2 Làm tính nhân Bài tập 39/a (Sgk-Tr 52) Thực hiện các phép tính Tiết 31: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Hoạt động nhóm: Làm tính nhân ?3 Tiết 31: phÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè 2. Chó ý: PhÐp nh©n ph©n thøc còng cã c¸c tÝnh chÊt ?4 Tính nhanh Tiết 32: PHÉP NHÂN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ ĐS: a, b, * Quy tắc :Muèn nh©n hai ph©n thøc, ta nh©n c¸c tö thøc víi nhau, c¸c mÉu thøc víi nhau. KiÕn thøc träng t©m c, Ph©n phèi ®èi víi phÐp céng: b, KÕt hîp: *Chó ý: PhÐp nh©n ph©n thøc cã c¸c tÝnh chÊt a, Giao ho¸n: Phép nhân 2 phân số ? Quy tắc Tính chất Phép nhân 2 phân thức Tính chất Quy tắc  Học thuộc quy tắc nhân hai phân thức , các tính chất của phép nhân các phân thức đại số  Làm bài 40/53 Xem trước bài: Phép chia các phân thức Ôn định nghĩa hai số nghịch đảo , quy tắc chia hai phân số Hướng dẫn bài 40SGK Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng): Cách 1: Cách 2: ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement