Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ebbaneza
#644256

Download Bài giảng Đại số 8 - Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận miễn phí

Tam giác ABC có số đo các góc là góc A, góc B, góc C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC.
Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em vÒ tham dù tiÕt häc TiÕt 24 - §2 mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn Gi¸o viªn: ph¹m v¨n chiÕn Kiểm tra bài cũ HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn ? Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau : Điền số thích hợp vào c¸c ô trống trong bảng trên. Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Vì sao? HS2: Chữa bài tập 3/ SGK- 54 TiÕt 24: mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn 135,6 192,1 5 11,3 Bài Toán 1 Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gam? ?1 Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. Chó ý: Bµi to¸n cßn ®­îc ph¸t biÓu ®¬n gi¶n d­íi d¹ng : Chia sè 222,5 thµnh hai phÇn tØ lÖ víi 10 vµ 15. ?1 Bài Toán 2 Tam giác ABC có số đo các góc là góc A, góc B, góc C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABC. . ?2 H·y vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2. B) A) C) D) Bµi tËp: Em h·y chän ®¸p ¸n ®óng. 1. Cho tam gi¸c cã sè ®o ba gãc tØ lÖ víi c¸c sè 4; 5; 6. Sè ®o gãc lín nhÊt b»ng. 480 720 600 900 B) A) C) D) 2.Cho x vµ y lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn víi nhau. Trong b¶ng sau: Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ: 5 a) b) Bµi 5/55 sgk Hai ®¹i l­îng x vµ y cã tØ lÖ thuËn víi nhau hay kh«ng, nÕu : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ¤n c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn. T×m c¸c d¹ng bµi to¸n thùc tÕ vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn. Làm các bài tập 6; 7; 8 trang 55, 56 sgk. Làm thêm bài 8;10;11;12 trang 44 sách bài tập. Giê sau luyÖn tËp. 3.2)Bµi to¸n: N¨m nay B¶o 15 tuæi, bè cña B¶o 45 tuæi ( gÊp 3 lÇn tuæi B¶o). Gäi tuæi cña bè B¶o lµ y, tuæi cña B¶o lµ x, ta cã: y = 3x. Nãi r»ng tuæi cña bè B¶o tØ lÖ thuËn víi tuæi cña B¶o theo hÖ sè tØ lÖ lµ 3 cã ®óng kh«ng? V× sao? Giải N¨m sau B¶o 16 tuæi th× bè B¶o 46 tuæi , khi ®ã: . VËy nãi r»ng tuæi cña bè B¶o tØ lÖ thuËn víi tuæi cña B¶o theo hÖ sè tØ lÖ lµ 3 lµ kh«ng ®óng. ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement