Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranbinh_ha
#644249

Download Giáo án Ngữ văn 8 - Trường THCS Quyết Tiến (Kì 1) miễn phí

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức :
- Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm Đôn Ki-hô-tê.
- Ý nghĩa của cặp nhân vật bất hủ mà Xéc-van-tét đã góp vào văn học nhân loại: Đôn Ki-hô-tê va Xan-chô Pan-xa.
2/ Kĩ năng:
- Nắm bắt diễn biến các sự kiện trong đoạn trích.
- Chỉ ra những chi tiết tiêu biểu cho tính cách mỗi nhân vật (Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa) được miêu tả trong đoạn trích.
3.Thái độ :
- Ý thức trong việc rèn luyện bản thân và chú ý lựa chọn sách tốt để đọc.
 
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên : Tìm đọc tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê + Soạn bài.
- Học sinh : Trả lời các câu hỏi tr.79 SGK .
 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. Kiểm tra bài cũ
- Nêu những hình ảnh tương phản được nhà văn sử dụng trong truyện Cô bé bán diêm để làm nổi bật hoàn cảnh đáng thương của cô bé.
- Chứng minh những mộng tưởng của cô bé diễn ra theo trình tự hợp lí.
2. Bài mới :
Giới thiệu bài :Trong cuộc sống, có những người có những hành động thiếu tỉnh táo gây trò cười cho mọi người. Dạng người đó được nhà văn Xéc-van-tét đưa vào tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê. Hôm nay, ta cùng nhau tìm hiểu một đoạn trích trong tác phẩm này để từ đó rút được những kinh nghiệm cho bản thân
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

øn goùp phaàn laøm noåi baät söï kính phuïc, nhôù tieác cuï vaø heát loøng vì baïn.
Noãi lo sôï cuûa Xiu khi nhìn nhöõng chieác laù ít oûi, caùch ñoäng vieân, chaêm soùc baïn cuøng vôùi ñoäng taùc “laøm theo moät caùch chaùn naûn”, roài noãi ngaïc nhieân vaø caû söï bình tónh veà hình aûnh chieác laù cuoái cuøng treân töôøng ñaõ noùi leân ñöôïc tình yeâu thöông cuûa Xiu ñoái vôùi Gioân-xi thaät thaém thieát.
3. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Gioân-xi :
Hình aûnh chieác laù gan goùc choáng choïi kieân cöôøng vôùi thieân nhieân khaùc nghieät ñeå baùm laáy cuoäc soáng ñaõ quyeát ñònh taâm traïng hoài sinh trong Gioân-xi. Traùi ngöôïc vôùi söï yeáu ñuoái, buoâng xuoâi chôø ñoùn caùi cheát tröôùc ñoù
4.Ngheä thuaät ñaûo ngöôïc tình huoáng hai laàn :
Hai laàn ñaûo ngöôïc tình huoáng traùi chieàu nhau (töôûng Gioân-xi khoâng traùnh khoûi caùi cheát laïi soáng, cuï Bô-men ñang khoeû maïnh laïi cheát) ñeàu lieân quan ñeán beänh söng phoåi vaø chieác laù cuoái cuøng ñaõ gaây baát ngôø vaø caûm ñoäng cho ngöôøi ñoïc.
? Xiu coù bieát tröôùc yù ñònh vaø vieäc laøm cuûa cuï Bô-men khoâng?
? Neáu taùc giaû ñeå cuï Bô-men cho Xiu bieát yù ñònh cuûa mình thì söùc haáp daãn cuûa truyeän coù giaûm ñi khoâng? Vì sao?
? Thaùi ñoä cuûa Xiu khi keùo maønh laàn thöù hai nhö theá naøo?
? Taát caû thaùi ñoä, haønh ñoäng cuûa Xiu noùi leân ñöôïc ñieàu gì?
? Thöû hình dung taâm traïng cuûa Gioân-xi, Xiu vaø ngöôøi ñoïc trong hai laàn keùo maønh.
? Theo em Xiu bieát roõ söï thaät vaøo luùc naøo? Vì sao em bieát?
? Taïi sao taùc giaû laïi ñeå cho Xiu keå laïi chuyeän veà caùi cheát vaø nguyeân nhaân daãn ñeá caùi cheát cuûa cuï Bô- men? Qua ñoù ngöôøi ñoïc thaáy roõ hôn veà paåm chaát cuûa coâ hoïa só naøy?
?Trong ñoaïn trích, em thaáy Gioân- xi ñang ôû trong tình traïng nhö theá naøo? Tình traïng aáy ñaõ khieán cho coâ hoïa só naøy coù taâm traïng gì?
? Nguyeân nhaân saâu xa naøo quyeát ñònh taâm traïng hoài sinh cuûa Gioân-xi?
?Taïi sao nhaø vaên keát thuùc truyeän baèng lôøi keå cuûa Xiu maø khoâng ñeå Gioân-xi coù phaûn öùng gì theâm?
? Tình traïng cuûa Gioân-xi vaø cuï Bô-men ôû ñaàu vaø cuoái truyeän thay ñoåi nhö theá naøo? Söï soáng cheát cuûa hoï lieân quan ñeán nhöõng gì? Nhöõng tình huoáng naøy coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi ngöôøi ñoïc?
? Ngheä thuaät ñaëc saéc ñaûo ngöôïc tình huoáng hai laàn gaây baát ngôø vaø taïo ra söï haáp daãn ñaëc bieät cho truyeän ngaén naøy laø ôû ñaâu? Em haõy phaân tích vaø neâu daãn chöùng.
Suy nghÜ
Tr¶ lêi
Suy nghÜ
Tr¶ lêi
Suy nghÜ
Tr¶ lêi
Suy nghÜ
Tr¶ lêi
Suy nghÜ
Tr¶ lêi
Suy nghÜ
Tr¶ lêi
Suy nghÜ
Tr¶ lêi
- Gioân-xi laø coâ gaùi treû, moät hoïa só treû ñang bò beänh söng phoåi naëng. Beänh taät vaø ngheøo tuùng khieán coâ chaùn naûn. Ñaây cuõng laø taâm traïng cuûa nhöõng ngöôøi ít coù nghò löïc.
- Hình aûnh chieác laù ñaõ laøm coâ thay ñoåi taâm traïng.
- Keát thuùc nhö vaäy laø vöøa ñuû, truyeän seõ coù dö aâm ñeå laïi trong loøng ngöôøi ñoïc nhieàu suy nghó vaø nhöõng döï ñoaùn.
- Tình traïng cuûa hoï ñaûo ngöôïc cho nhau vaø ñeàu lieân quan ñeán chieác laù cuoái cuøng vôùi beänh söng phoåi.
- Gaây baát ngôø vaø caûm ñoäng.
- Laàn baát ngôø vaø ñaûo ngöôïc tình huoáng laàn thöù nhaát: vôùi Gioân- xi , ai cuõng töôûng coâ seõ cheát nhöng laïi daàn daàn hoài phuïc
Laàn thöù hai: cuï Bô- men tuy coù nghieän röôïu nhöng vaãn coøn khoûe maïnh boãng caûm laïnh s­ng phoåi vaø qua ñôøi caùch ñoù hai ngaøy.
Ñieàu thuù vò laø ôû choã hai söï baát ngôø vaø ñaûo ngöôïc treân ñeàu gaén lieàn vôùi beänh söng phoåi vaø chieác laù cuoái cuøng. Hình aûnh chieác laù cuõng coù hai maët; maët phaûi cöùu ngöôøi, maët traùi haïi ngöôøi.
Hoaït ñoäng 2: tæng kÕt
III. Toång keát
Ghi nhôù tr.90 SGK.
Khaùi quaùt chuû ñeà tö töôûng cuûa taùc phaåm “ Chieác laù cuoái cuøng?
Gäi häc sinh ®äc ghi nhí
(+ Nhöõng tình yeâu thöông cao caû cuûa nhöõng con ngöôøi ngheøo khoå vôùi nhau.
+ Söùc maïnh cuûa tình yeâu cuoäc soáng chieán thaéng beänh taät.
+ Söùc maïnh vaø giaù trò nhaân sinh, nhaân baûn cuûa ngheä thuaät.)
1 häc sinh ®äc
3. Cñng cè:
? DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña Gi«n - Xi?
4. DÆn dß:
häc bµi và chuÈn bÞ bµi “tõ ®Þa ph­¬ng”
****************************************
Ngµy so¹n : 25 /9 / 2011.
Líp 8A. TiÕt : Ngµy d¹y:… /9/2011 ………. SÜ sè: 24V¾ng:…………………
TiÕt 31 – TiÕng viÖt.
Ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng
PhÇn tiÕng viÖt
I. MUÏC TIEÂU cÇn ®¹t :
1. Kieán thöùc:
Các từ địa phương chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích.
2. Kó naêng:
- S/d từ ngữ địa phương chỉ quan hệ thân thích ruột thịt
3. Thaùi ñoä:
- gi¸o dôc ý thøc sö dông tõ ®Þa ph­¬ng ®óng n¬i , ®óng chç.
II. CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Soaïn baøi + ghi baûng phuï.
- Hoïc sinh: Traû lôøi caùc caâu hoûi GV cung caáp.
III. TIEÁN TRÌNH LÊN LỚP:
1.KiÓm tra bµi cò:
- Neâu chöùc naêng cuûa tình thaùi töø. Ñaët caâu coù tình thaùi töø.
2. Baøi môùi:
Ho¹t ®éng cña GV
H§ cña häc sinh
KiÕn thøc cÇn ®¹t
H§1:«n tËp kh¸i niÖm tõ ®Þa ph­¬ng
I.Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng
Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng lµ nh÷ng tõ ng÷ ®­îc dïng ë mét vïng ,miÒn nµo ®ã trªn l·nh thæ viÖt nam
* Gièng nhau: tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vÉn cã nh÷ng ®iÓm chung so víi ng«n ng÷ toµn d©n vÒ c¸c mÆt ng÷ ©m , tõ vùng , ng÷ ph¸p.
* Kh¸c nhau :chØ cã mét sè kh¸c biÖt vÒ ng÷ ©m tõ vùng .Nh­ng vÉn cã thÓ hiÓu ®­îc trªn c¬ së ®èi chiÕu víi t÷ ng÷ toµn d©n.
1. sù kh¸c nhau vÒ ng÷ ©m:
+ B¾c bé hay lÉn c¸c phô ©m :
l / n => nÐ tr¸nh (lÐ )
d /r / gi => ra tr­êng (da)
s /x
ch / tr
+ Nam bé :lÉn c¸c cÆp phô ©m
v/ d => v« (d«)
n/ ng
+ Vïng nam bé , trung bé .nghÖ tÜnh lÉn thanh ®iÖu :
hái / ng·; s¾c / hái ; ng· / huyÒn.
2. sù kh¸c biÖt vÒ tõ vùng.
- Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng cã nh÷ng ®¬n vÞ mµ tõ toµn d©n kh«ng cã
VD : sÇu riªng, m·ng cÇu , m¨ng côt , ch«m ch«m.
- Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng cã nh÷ng ®¬n vÞ song song tån t¹i cïng tõ ng÷ toµn d©n
VD: mÑ – m¸.
Bè – ba .
? Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng?
Gv ®­a ra mét sè vÝ dô
Cha - thÇy ,ba .
MÑ – u, bÇm , m¸.
B¸c – b¸
? Nh×n vµo vÝ dô trªn em h·y cho biÕt ®©u lµ tõ ®Þa ph­¬ng, ®©u lµ tõ toµn d©n?
?VËy em h·y cho biÕt gi÷a tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ tõ ng÷ toµn d©n cã ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?
?Em hiÓu thÕ nµo lµ sù kh¸c nhau vÒ ng÷ ©m?
? cho vÝ dô cô thÓ?
? Em hiÓu thÕ nµo lµ sù kh¸c nhau vÒ tõ vùng?
Tr¶ lêi .
Quan s¸t vÝ dô vµ x¸c ®Þnh.
Tr¶ lêi.
Tr¶ lêi: kh¸c thÓ hiÖn ë
Phô ©m ®Çu vµ thanh ®iÖu
H®2:lËp – kÎ b¶ng ®èi chiÕu tõ ng÷ toµn d©n vµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng
STT
Tõ ng÷ toµn d©n
Tõ ng÷ ®­îc dïng ë ®Þa ph­¬ng em
1
Cha
Thầy , cha, bố
2

Má, Mợ, u, bầm
3
«ng néi
4
Bµ néi
5
«ng ngo¹i
6
Bµ ngo¹i
7
B¸c (anh trai cña cha)
8
B¸c ( vî anh trai cña cha)

9
Chó ( em trai cña cha)
Dượng
10
ThÝm (vî cña chó)
11
B¸c (chÞ g¸i cña cha)

12
B¸c (chång chÞ g¸i cña cha)
Dượng
13
C« ( em g¸i cña cha)
14
Chó (chång em g¸i cña cha)
Dượng
15
B¸c ( anh trai cña mÑ )
16
B¸c ( vî anh trai cña mÑ )
17
CËu ( em trai cña mÑ )
18
Mî ( vî em trai cña mÑ)
19
B¸c ( chÞ g¸i cña mÑ )
20
B¸c ( chång chÞ g¸i cña mÑ )
21
D× ( em g¸i cña mÑ )
22
Chó ( chång em g¸i cña mÑ )
23
Anh trai
24
chÞ d©u ( vî cña anh trai )
25
Em trai
26
Em d©u ( vî cña em trai )
27
chÞ g¸i
28
Anh rÓ ( chång cña chÞ g¸i )
29
Em g¸i
30
Em rÓ ( chång cña em g¸i )
31
Con
32
Con d©u ( vî cña con trai )
33
Con rÓ ( chång cña con g¸i)
?s­u tÇm mét sè tõ ng÷ chØ ng­êi cã quan hÖ ruét thÞt ®­î...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement