Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jay_wu
#644227 Download miễn phí
Câu 1. Một thùng đựng đầy nước cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m3.
A. 2000 N / m2 B. 8000 N / m2 C. 60000 N / m2 D. 6000 N / m2
Câu 2. Trạng thái của vật thay đổi như thế nào khi chịu tác dụng của hai lựccân bằng
A. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi B. Vật đang chuyển động thì vận tốc của vật sẽ biến đổi
C. Vật đang chuyển động ssẽ chuyển động chậm dần D..Vật đang đứng yên sẽ chuyển động
Câu 3. 1 xe bánh xích có trọng lượng p=55000N diện tích tiếp xúc của các bánh xe lên mặt đường là 1,25m2. Áp suất của xe tăng lên mặt đất la:
A. 55000N/m2 B. 43000N/m2 C. 44000N/m2 D. 40000N/m2
Câu 4. Trong các phát biểu sau ,phát biểu nào là đúng khi nói về vận tốc trung bình của chuyển động không đều
A. Vận tốc trung bình là trung bình cộng của các vận tốc
B. Vận tốc trung bình cho biết vật đi được quãng đường dài ngắn
C. Vận tốc trung bình trên một quãng đường được tính bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian vật đi hết quãng đường đó
D. Khi vật chuyển động trên một quãng đường dài, vận tốc trung bình trên những quãng đường khác nhau luôn bằng nhau
Câu 5. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật có phương là.Chon câu đúng
A. Phương thẳng đứng B. Phương xiên C. Phương nằm ngangD. Phương tuỳ từng trường hợp vào ta chọn sao cho dễ vẽ
Câu 6. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật khôngđổi.
Chọn câu đúng
A. Khi có một lực tác dụng B. Khi có hai lực tác dụng
C. Khi các lực tác dụng lên vật không cân bằng nhau. D. khi có lực tác dụng lên vật cân bằng nhau.
Câu 7. khi áp suất tác dụng lên bề mặt 1 vật tăng lên 3 lần,thông tin nào sau đây phù hợp
A. Diện tích bị ép giảm đi 3 lần B. Diện tích bị ép tăng lên 3 lần
C. áp lực giảm đi 3 lần D. Áp lực tăng 3 lần đồng thời diện tích bị ép giảm 3 lần
Câu 8. Khi cã lùc t¸c dông lªn mét vËt th× vËt sÏ :
A. VËt sÏ thay ®æi vËn tèc B. VËt sÏ bÞ biÕn d¹ng
C. VËt sÏ chuyÓn ®éng D. VËt sÏ thay ®æi vËn tèc hoÆc bÞ biÕn d¹ng
Câu 9. Mét « t« ®i tõ Qu•ng TrÞ vµo HuÕ mÊt 1,5 h.biÕt r»ng qu•ng ®¬êng tõ Qu•ng TrÞ vµo HuÕ lµ 90 kmVËn tèc cña « t« lµ : A. 50km/h B. 60km/h C. 45km/h D. 15m/s
Câu 10. Một đoàn tàu khi vào ga, biết lực kéo của đầu máy là 20000N. Hỏi độ lớn của lực ma sát khi đó là:
A. 20000N B. Lớn hơn 20000N C. Không thể tính đượcD. Nhỏ hơn 20000N
Câu 11. Vật làm mốc phải là vật như thế nào?
A. Vật đứng yên B. Vật chuyển động C. Vật bất kì sao cho thuận tiện để nghiên cứu D. Vật gắn với mặt đất
Câu 12. Chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột hành khách trên xe sẽ như thế nào? Chọn ý đúng
A. Bị chúi người về phía trước B. Bị nghiêng người sang bên trái
C. Bị ngã người ra phía sau D. Bị nghiêng người sang bên phải
Câu 13. Một vật chuyển động không đều trên đoạn đường AB với vận tốc trung bình là 30km/h trong thời gian 4 h .Chọn câu đúng
A. Sau 3 h vật đó đi được ¾ quãng đường AB`` B. Quãng đường AB dài 120 km
C. Trong suốt thời gian chuyển động, vận tốc của vật luôn 30km/h D. Trong 2 giờ đầu tiên vật đi được 60 km
Câu 14. Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:
A. 76N/m2 B. 103360N/m2 C. 10336000N/m2 D. 760N/m2
Câu 15. Lực nào sau đây không phải là lực ma sát
A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên đường lúc phanh gấp B. Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt sàn
C. Lực giữ cho vật còn đứng yên khi mặt bàn bị nghiêng D. Lực của dây cung tác dụng vào mũi tên khi bắn.
Câu 16. Một học sinh vô địch trong giải điền kinh ở nội dung chạy cự li 1.000m với thời gian là 2 phút 5 giây. Vận tốc của học sinh đó là
A. 4,88m/s B. 8m/s C. 18m/s D. 120m/s
Câu 17. Công thức tính áp suất chất lỏng là:A. B. p= d.h C. D. p = d.V
Câu 18. Cứ cao lên 12m áp suất khí quyển lại giảm khoảng 1mmHg. Trên một máy bay, cột thủy ngân có độ cao 400mm. Khi đó máy bay cách mặt đất bao nhiêu? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760mmHg.
A. 4,8 km B. 8km C. 3600 m D. 4320 m
Câu 19. Trong chuyển động sau chuyển động nào không đều
A. Chuyển động của đầu kim đồng hồ. B. Chuyển động của đầu cánh quạt khi điện ổn định
C. Chuyển động cuả em học sinh từ nhà đến trường D. Chuyển động của vật với vận tốc không đổỉ v= 10m/s
Câu 20. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là đúng khi nói về chuyển động cơ học
A. Chuyển động cơ học là chuyển đổi vị trí của vật B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vận tốc của vật
C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian D. Chuyển động cơ học là sự dịch chuyển của vật
Câu 21. Trong chuyển động sau chuyển dộng nào đều? Chọn câu đúng
A. Chuyển động của ô tô khi bắt đầu khởi hành B. Chuyển động của đoàn tàu hoả khi vào ga
C. Chuyển động bay của một con chim D. Chuyển động của xe máy với vận tốc không đổi v=24km/h
Câu 22. Vật thứ nhất chuyển động đều với vận tốc10m/s vật thứ hai chuyển động với vận tốc 54km/h thì
A. Hai vật chuyển động như nhau B. Vật thứ nhất chuyển động nhanh hơn vật thứ hai
C. Không thể so sánh được D. Vật thứ hai chuyển động nhanh hơn vật thứ nhất
Câu 23. Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào?
A. Giữ cho vật không trượt, khi vật bị tác động của lực khác B. Khi vật trượt trên bề mặt của vật khác
C. Khi vật lăn trên bề mặt của vật khác D. Khi vật bị vật khác cản
Câu 24. Vật thứ nhất có khối lượng m1 = 0,5 kg, vật thứ hai có khối lượng 1kg. Hãy so sánh áp suất p1 và p2 của hai vật trên mặt sàn nằm ngang. A. 2p1 = p2 B. p1 = 2p2 C. p1 = p2 D. Không so sánh được.
Câu 25. Một bình hình trụ cao 2,5m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là: A. 250Pa B. 25000Pa C. 400Pa D. 2500Pa
Câu 26. Vật chỉ chịu tác dụng của hai lực, cặp lực nào sau đây làm vật đang đứng yên tiếp tục đứng yên chọn ý đúng A. Hai lực cùng phương ,cùng chiều B. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều
C. Hai lực cùng đặt lên một vật, cùng cường độ , có phương nằm trên cùng một đường thẳng, ngược chiều.
D. Hai lực cùng cường độ, cùng phương
Câu 27. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào điều gì.Chọn câu đúng
A. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào các yếu tố khác B. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị thời gian
C. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian D. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài
Câu 28. Mai đi bộ tới trường với vận tốc 4km/h, thời gian để Mai đi từ nhà tới trường là 15 phút. Khoảng cách từ nhà Mai tới trường là A. 1000m B. 3,75 km C. 3600m D. 6 km
Câu 29. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo thành áp suất khí quyển?
A. Áp suất khí quyển có được là do không khí tạo thành khí quyển rất nhẹ.
B. Áp suất khí quyển có được là do không khí tạo thành khí quyển có chứa nhiều loại nguyên tố hóa học khác nhau.
C. Áp suất khí quyển có được là do không khí tạo thành khí quyển có trọng lượng.
D. Áp suất khí quyển có được là do không khí tạo thành khí quyển có độ cao so với mặt đất.
Câu 30. Áps lực của gió tác dụng trung bình lên cánh buồm là 7200N khi đó cánh buồm chịu 1 áp suất la 360N/m2. Diện tích của cánh buồm là: A. 30m2 B. 25m2 C. 15m2 D. 20m2
Câu 31. Một ô tô đỗ trong bến xe. Trong các vật mốc sau đây, đối với vật mốc nào xem ô tô là chuyển động .Chọn câu đúng
A. Một ô tô khác đang rời bến B. Cột điện trước bến xe C. Một ô tô khác đang đậu trong bến D. .Bến xe
Câu 32. Vận chuyển động trên đoạn đường đầu với vận tốc v¬1 ,quãng đường s1 thời gian t1, trên quãng đường sau với vận tốc v2, quãng đường s2, thời gain t2 vận tốc trung bình trên cả hai đoạn đường . Chọn câu đúng:
A. Vtb= B. Vtb= C. Vtb= D. Vtb=
Câu 33. Trong c¸c ph¬¬ng ¸n sau, ph¬¬ng ¸n nµo cã thÓ gi¶m ®¬îc lùc ma s¸t :
A. T¨ng ®é nh½n gi÷a bÒ mÆt tiÕp xóc B. T¨ng ®é nh¸m gi÷a bÒ mÆt tiÕp xóc
C. T¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc D. T¨ng lùc Ðp cña vËt lªn mÆt tiÕp xóc
Câu 34. Khi nói về quán tính chọn ý đúng
A. Vật có khối lượng lớn thì có quán tính lớn B. Vật có khối lượng lớn thì có quán tính nhỏ
C. Khối lượng và quán tính không có mối quan hệ với nhau
D. Vật có khối lượng lớn thì vật tốc lớn, quán tính không thay đổi
Câu 35. Độ lớn của vận tốc có thể cung cấp cho ta thông tin gì về chuyển động của vật .Chọn cách trả lời đúng
A..Cho biết hướng chuyển động của vật B. Cho biết vật chuyển động theo quỹ đạô nào
C. Cho biết nguyên nhân vì sao vật lại chuyển động được D. Cho biết vật chuyển động nhanh hay chậm
Câu 36. Người ta dùng cao kế để đo độ cao nguyên tắc của thiết bị này là:
A. Đo độ cao thông qua nhiệt độ B. Đo độ cao thông qua áp suất khí quyển
C. Đo độ cao thông qua thể tích khí chứa trong cao kế D. Đo độ cao thông qua áp lực
Câu 37. Người lái đò đang ngồi yên trên một chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước .Chọn câu đúng
A. Người lái đò chuyển động so với dòng nước B. Người lái đò đứng yên so với dòng nước
C. Người lái đò đứng yên so với dòng sông D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền
Câu 38. Từ công thức tính vận tốc suy ra công thức tính quãng đường
S= vt . Hãy cho biết chuyển động đều có tính chất nào?
A. Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian B. Quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau
C. Tất cả ®Òu ®óng D. Độ lớn của vận tốc không thay đổi theo thời gian
Câu 39. Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm tăng lực ma sát?
A. Tra dầu vào xích xe đạp B. Tăng thêm vòng bi ở ổ trục
C. Rắc cát trên đường ray xe lửa D. Khi di chuyển vật năng, bên dưới đặt các con lăn
Câu 40. Vận tốc cuả một vật là 15m/s có nghĩa là:
A. 1 s vật đó đi được 15 m B. 1 h vật đó đi được 15m C. 15 s vật đó đi được 1 m D.1h vật đó đi được 15km

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By MinhThun
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970953 Link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement