Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baodang_letran45
#644222 Download Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 8 - Nguyễn Triều Trị Quốc miễn phí
Cho tam giác ABC gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,AC.
a. Tính BC nếu biết MN =7cm
b. Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho MN = NE.Chứng minh tứ giác MAEC là hình bình hành
c. Nếu tam giác ABC cân tại C thì tứ giác MAEC là hình gì? Giải thích?

Tóm tắt nội dung: y).
......................................................................................................................................................
Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
a). (3x + 2)( 2x – 3) b). (x – 2y)(x2y2 - xy + 2y)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c). (x + 3)(x2 + 3x – 5) d). (xy – 1).(x3 – 2x – 6)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 3: Tìm x, biết :
a). x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15 b). (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Chủ đề 2: Hằng đẳng thức đáng nhớ
1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 4. (A + B)3 = A3 +3A2B + 3AB2 + B3
2. (A- B)2 = A2 – 2AB + B2 5. (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3
3. A2 – B2 = (A+ B).(A – B) 6. A3 + B3 = (A + B)( A2 – AB + B2)
7. A3 – B3 = (A – B)( A2 + AB + B2)
Bài tập:
Bài 1: Điền vào chỗ trống ( . . .)
a). x2 + 2x + 1 = …
b). x2 –...........+ y2 = (x – y)2
c). 9x2 + 6xy + ...= ( .......+ y)2
Bài 2: Tính
a). (x + 2)2 = .................................. b). (x – 2)2 = ..................................
c). (x + 3)2 = .................................. d). (x – 3)2 = ..................................
e). (x + 4)2 = .................................. f). (x – 4)2 = ..................................
g). x2 – 1= .................................. h). x2 – 4 = ..................................
i). x2 – 9 = .................................. k). x2 – 16 = ..................................
l). x3 + 1 = .................................. m). x3 – 1 = ..................................
n). x3 + 8 = .................................. o). x3 – 8 = ..................................
p). x3 + 27 = .................................. q). x3 – 27 = ..................................
r). (x + 2y)2= .................................. s). (x + 2y + z)(x + 2y – z) = .................
t). (2 - xy)2 = .................................. u). (x + 3)(x2 – 3x + 9) = ........................
v). (x – 1)(x + 1) = ........................ x). (2x – 1)(4x2 + 2x + 1) = ....................
y). (2x – 1)3= .................................. z). (5 + 3x)3= ..........................................
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức
a). x2 + 6x + 9 tại x = 97 b). x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Chủ đề 3: Phân tích đa thức thành nhân tử
Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử
a). 2x + 2y = .................................. b). 5a – 5b = ..................................
c). 8x2 – 2 = .................................. d). x2 + 3x = ..................................
e) 5x + 10 + xy + 2y = ..........................................................................................................
c). x2 – 2xy + tx – 2ty = ........................................................................................................
f). 2x2 – 4x + 2 = ...................................................................................................................
g) (x + y)2 – 36 = ..................................................................................................................
h). x2 – 4x + 4 – 16y2 = .........................................................................................................
a) x2 - 6xy + 9y2 – 25z2 = .....................................................................................................
Bài 2: Tìm x, biết:
a). (x + 4)2 + ( 4 + x)(4 – x) = 10 b). x(x-1) +5(1-x) = 0
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c). (x – 2)(x + 2) – x(x – 4) = 6 d). (x – 2)2 – (x – 2)(x + 2) = 0
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 3 : Rút gọn các biểu thức sau :
a). (2x +1)2 + (3x –1)2 + 2(2x+1)(3x –1) b). (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Chủ đề 4 : Chia đơn, đa thức cho đơn thức (xm . xn = xm + n ; xm : xn = xm – n )
Bài tập: Thực hiện phép chia
1. x12 : (-x10) = ......................... 5. (-2x5 + 3x2 – 4x3): 2x2 = ......................................
2. (-y)7 : (-y)3= ......................... 6. (x3 – 2x2y + 3xy2): = ……………............
3. 6x2y3 : 2xy2= ........................ 7. (x2 + 4xy + 4y2): (x + 2y) = .................................
4. x3y3 : = ……… 8. (125x3 – 8): (5x – 2) = .........................................
Chủ đề 5: Phân thức đại số
1/ Tính chất cơ b
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai cần tài liệu gì mà không thấy tại Ketnooi thì yêu cầu nhé
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement