Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nh0cthjckkh0c
#644220

Download Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 miễn phí

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm, AC = 8cm.
a.Tính diện tích của tam giác ABC.
b.Gọi M là trung điểm của BC . Tính AM.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PHÒNG GD&ĐT ĐĂK TÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN TOÁN. LỚP 8.
Thời gian làm bài 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Cấp độ
Chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
VD thấp
VD cao
Cộng
TL
TL
TL
TL
1. Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.
VËn dông ®­îc tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n:
A(B + C) = AB + AC
(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD,
trong ®ã: A, B, C, D lµ c¸c sè hoÆc c¸c biÓu thøc ®¹i sè.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,75
7,5%
1
0,75
7,5%
2. C¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
HiÓu vµ vËn dông ®­îc c¸c h»ng ®¼ng thøc:
vËn dông ®­îc c¸c h»ng ®¼ng thøc:
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,75
7,5%
1
7,5
7,5%
2
1,5 15%
3. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö
VËn dông ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö:
+ Ph­¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung.
+ Ph­¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc.
+ Ph­¬ng ph¸p nhãm h¹ng tö.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,25
12,5%
2
1,25
12,5%
4. Ph©n thøc ®¹i sè
VËn dông ®­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc ®Ó rót gän ph©n thøc vµ quy ®ång mÉu thøc c¸c ph©n thøc.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
2
2
20%
5.H×nh thang, h×nh thang vu«ng vµ h×nh thang c©n. H×nh b×nh hµnh. H×nh ch÷ nhËt. H×nh thoi. H×nh vu«ng.
VËn dông ®­îc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn biÕt (®èi víi tõng lo¹i h×nh nµy) ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n chøng minh ®¬n gi¶n.
- VËn dông ®­îc ®Þnh lÝ vÒ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c
2
3
30%
2
3
30%
6. C¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c
VËn dông ®­îc c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch ®· häc
1
1,5
15%
1
1,5
15%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2,25
22,5%
8
7
70%
1
0,75
7,5%
11
10
100%
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK TÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN TOÁN. LỚP 8.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Câu
Nội dung đề
Điểm
Câu 1
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. 3a - 3b + a2 – ab
b. x3 – 2x2 + x
(1,25đ)
Câu 2
a.Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức tại x =
b. Tìm x biết :
(1,5đ)
Câu 3
Cho phân thức M =
a. Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức M được xác định ?
b. Tìm giá trị của x để phân thức M có giá trị bằng (-1)
(2đ)
Câu 4
Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm, AC = 8cm.
a.Tính diện tích của tam giác ABC.
b.Gọi M là trung điểm của BC . Tính AM.
(1, 5đ)
Câu 5
Cho tứ giác ABCD. Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA.
a. Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
b. Để MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có thêm điều kiện gì?
(3 đ)
Câu 6
Chứng minh biểu thức Q = 4x2 + 4x + 2 1, với mọi xR.
(0,75đ)
--------------------Hết------------------
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK TÔ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN TOÁN. LỚP 8.
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
Câu 1
(1,25điểm)
a. 3a – 3b + a2 - ab = (3a - 3b) + (a2 - ab)
= 3(a - b) + a(a - b)
= (a - b)(3 + a)
0,25đ
0,25đ
0,25đ
b. x3 – 2x2 + x = x( x2 – 2x + 1)
= x( x – 1)2
0,25đ
0,25đ
Câu 2
(1,5điểm)
a.
= + 4x + 4 - - 2
= 4x + 2
Thay x = vào biểu thức rút gọn ta được:
4.( ) + 2 = 1
0,25đ
0,25đ
0,25đ
b.
7x - 2 + 2-2x = 35
5x = 35
x = 7
0,5đ
0,25đ
Câu 3
(2điểm)
a. Điều kiện để giá trị của phân thức M = được xác định là x2 - 1 ≠ 0, hay x ≠ -1 và x ≠ 1
b. Ta có: M =
c. M = -1 và

(TMĐK)
Vậy khi x = 0 thì giá trị của M = -1
0,5đ
0,75đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 4
(1,5điểm)
Vễ hình đúng
0,25đ
a.
= = 24 ()
0,25đ
0,25đ
b. BC = = = 10 (cm)
AM = BC = .10 = 5(cm) (...đường trung tuyến ứng với canh huyền...)
0,25đ
0,5đ
Câu 5
(3điểm)
Hình vẽ:
B
D
A
C
N
P
M
Q
0,5đ
a. Ta có: M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC nên MN đường trung bình của ABC
MN =AC và MN //AC (1)
Tương tự: P, Q lần lượt là trung điểm của CD, DA nên PQ là đường trung bình của ADC
PQ =AC và PQ //AC (2)
Từ (1) và (2) suy ra MN// PQ và MN = PQ, hay MNPQ là hình bình hành.
Mặt khác ta cũng có: MQ//BD, MN //AC và AC BD
MN MQ
Hình bình hành MNPQ có MN MQ nên MNPQ là hình chữ nhật.
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
b. Hình chữ nhật MNPQ là hình vuông MN = MQ
AC = BD
( Vì MN =AC và MQ =BD )
0,5đ
0,5đ
Câu 6
(0,75điểm)
Ta có: Q = 4x2 + 4x + 2
Q = [(2x)2 + 2.2x.1 + 12]+ 1 = (2x + 1)2 + 1
Do (2x + 1)2 0 với mọi xR.
nên (2x + 1)2 + 1 1. với mọi xR.
Vậy Q = 4x2 + 4x + 2 1, với mọi xR.
0,25đ
0,25đ
0,25đ
* Lưu ý: - Học sinh làm cách khác đúng, logic vẫn cho điểm tối đa.
- Câu 5 nếu không có hình thì không cho điểm.
- Điểm làm tròn theo qui chế.
-------------------Hết---------------------
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK TÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN TOÁN. LỚP 8.
Thời gian làm bài 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Đề 2:
Câu
Nội dung đề
Điểm
Câu 1
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a.
b. x3 – 2x2 + x
(1,25đ)
Câu 2
a. Tính nhanh giá trị của biểu thức sau:
tại x = 18 và y = 4
b. Tìm x biết :
(1,5đ)
Câu 3
Cho phân thức P =
a. Tìm giá trị của x để phân thức P được xác định.
b. Rút gọn phân thức P.
c. Tìm giá trị của x để phân thức P có giá trị bằng 2.
(2đ)
Câu 4
Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 3cm, AC = 4cm.
a. Tính diện tích của tam giác ABC.
b. Gọi M là trung điểm của BC. Tính AM
(1, 5đ)
Câu 5
Cho hình thang cân ABCD (AB//CD). Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
a. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình thoi.
b. Hình thang cân ABCD cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác MNPQ là hình vuông ? Vẽ hình minh hoạ.
(3 đ)
Câu 6
Chứng minh đa thức A = x2 - x + 1 > 0, với mọi x.
(0,75đ)
--------------------Hết-------------------
PHÒNG GD & ĐT ĐĂK TÔ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: TOÁN. LỚP: 8.
Đề 2:
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
Câu 1
(1,25đ)
a. = () - ()
= - 4
= ( )
=
0,25đ
0,25đ
0,25đ
b. x3 – 2x2 + x = x( x2 – 2x + 1)
= x( x – 1)2
0,25đ
0,25đ
Câu 2
(1,5đ)
a. Ta có =
Thay x = 18 và y = 4 vào biểu thức ta được:
= 100
0,5đ
0,25đ
b.
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 3
(2đ)
a. Phân thức P = xác định khi và chỉ khi x- 20 x 2
b. Rút gọn P.
P = =
c. Giá trị của P = 2
(TMĐK)
Vậy khi x = -1 thì giá trị của P = 2
0,5đ
0,75đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 4
(1,5đ)
Vễ hình đúng
0,25đ
a.
= = 6 ()
0,25đ
0,25đ
BC = = = 5(cm)
AM = BC = . 5= 2,5(cm) (...đường trung tuyến ứng với canh huyền...)
0,25đ
0,5đ
Câu 5
(3 đ)
Hình vẽ đúng
0,25đ
a. Nối A với C và B với D
Dựa vào tính chất đường trung bình của tam giác ta có :
MN //AC ; MN =AC
MN// PQ và MN = PQ
PQ //AC ; PQ =AC
Do đó MNPQ là hình bình hành (dấu hiệu 3)
Mặt khác : MQ//BD ; (đường trung bình tam giác)
mà AC = BD (hai đường chéo của hình thang cân)
nên MN = MQ.
Vậy tứ giác MNPQ là hình thoi (hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau)
0,5đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
b. Hình thoi MNPQ là hình vuông MN MQ
AC BD (MN //AC;MQ//BD)
* Hình vẽ minh hoạ
0,5đ
0,5đ
Câu 6
(0,75đ)
Ta có: A = x2 - x + 1
=
= +
Ta có: 0 với mọi x
+ với mọi x
Vậy A = x2 - x + 1 > 0 với mọi x.
0,25đ
0,25đ
0,25đ
* Lưu ý: - Học sinh làm cách khác đúng, logic vẫn cho điểm tối đa.
- Câu 5a Học sinh vẽ được hình thang cân và hình thoi là cho điểm hình vẽ.
- Câu 5b Học sinh vẽ chính xác MNPQ là hình vuông mới cho điểm vẽ hình .
- Điểm làm tròn theo qui chế.
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement