Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vovithiensu56
#644155

Download Tuyển tập 100 bài tập Hóa học 9 miễn phí

Một hợp chất muối được tạo thành từ kim loại hóa trị II và phi kim hóa trị I.Hòa tan hết 76,2 gam muối này vào nước được một dd, chia dd này làm hai phần bằng nhau:
-Phần 1: Cho tác dụng với dd AgNO3 dư thu được 86,1 gam kết tủa
-Phần 2: Cho tác dụng với dd NaOH dư thu được 27 gam kết tủa
Xác định công thức hóa học của muối.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Bài 1
Đốt cháy hoàn toàn 1,404 gam một hiđro cacbon thu được 4,752 gam CO2 và 0,972 gam H2O.Tìm công thức phân tử,viết công thức cấu tạo của hiđro cacbon.Biết tỉ khối hơi của hiđro cacbon so với oxi là 2,4375
Bài 2
Để đốt cháy hết một lượng hợp chất hữu cơ (X) cần vừa đủ 7,056 lít O2 thì thu được 4,032 lít CO2 và 4,86 gam H2O.Xác định công thức nguyên của X(thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn).
Bài 3
Oxi hóa 1,5 gam hợp chất hữu cơ A thì thu được hai sản phẩm.Dẫn sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đặc,dư thấy khối lượng bình tăng 1,8 gam.Dẫn sản phẩm còn lại qua dd Ca(OH)2 dư thì xuất hiện 7,5 gam kết tủa.Tìm công thức phân tử A biết tỉ khối của A so với H2 là 30.
Bài 4
Hỗn hợp gồm rượu metylic,axit fomic và phenol có khối lượng 31,84 gam phản ứng với natri vừa đủ thì thu được 7,392 lít khí H2 (đktc).Sau khi cô cạn sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan?
Bài 5
Hoàn thành chuỗi biến hóa sau:
C2H5OH à CH3COOH à CH3COONa à CH4 à CH3Cl
Bài 6
Người ta lên men 4,5 kg glucozơ thấy thoát ra 784 lít CO2(đktc).
a/Tính hiệu suất quá trình lên men.
b/Với lượng rượu thu được ở trên có thể pha bao nhiêu lít rượu etylic 50o.Biết khối lượng riêng của rượu etylic D=0,8gam/ml.
Bài 7
2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí C2H4 và C2H6 nặng 2,86 gam.
a/Trình bày phương pháp tách C2H6 ra khỏi hỗn hợp
b/Tính phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp
c/Đốt cháy hỗn hợp,dẫn toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra vào 200ml dd NaOH 1,5M.Tính khối lượng muối tạo thành.
Bài 8
Đốt cháy 0,592 gam chất hữu cơ Q bằng oxi thì nhận được 1,056 gam CO2 và 0,432 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của Q so với H2 là 37.
a/Tìm công thức phân tử của Q.
b/ 14,8 gam Q tác dụng vừa đủ với 50ml dd NaOH 4M,sau khi cô cạn thì thu được 16,4 gam chất rắn P khan.Xác định công thức phân tử của P và viết công thức cấu tạo của Q.
Bài 9
Hỗn hợp gồm HCOOH và C2H5OH nặng 45,54 gam,chia hỗn hợp làm ba phần bằng nhau:
-Phần 1:Cho tác dụng với Kali dư thu được 3,696 lít H2(đktc)
-Phần 2:Cho tác dụng với NaHCO3 dư thu được 3,584 lít CO2(đktc)
-Phần 3:Đun nóng hỗn hợp với H2SO4 đặc
a/Tính khối lượng mổi chất trong hỗn hợp ban đầu
b/Tính khối lượng este tạo thành biết hiệu suất phản ứng là 80%
Bài 10
Trộn 73 gam dd HCl 12% với 60 gam dd NaOH 15% được dd A. Thêm dd AgNO3 vào dd A đến khi khối lượng đạt 200 gam(dd B).
Lọc kết tủa,sấy khô đem ra ngoài ánh sáng thu được chất rắn C.
a/Dung dịch B gồm những chất nào?
b/Tính khối lượng chất rắn C
c/Tính C% dd AgNO3
Bài 11
Cho 73 gam dd HCl 15% vào 228 gam dd Ba(OH)2 9% được dd X.
Thêm dd K2CO3 vào dd X đến khi khối lượng đạt 400 gam.Tính nồng độ phần trăm dd K2CO3.
Bài 12
Rót 64 gam dd CuSO4 6% vào 28,5 gam dd Ba(OH)2 18%.Lọc kết tủa,sấy khô,cân nặng được m1 gam.Dung dịch còn lại nặng m2 gam
Nung kết tủa ở nhiệt độ cao rồi cho vào cốc chứa 350ml dd HCl 0,1M thấy khối lượng chất rắn giảm đi m3 gam.Tính m1,m2,m3.
Bài 13
Một nguyên tố X tạo hợp chất cao nhất với hiđro là XH4.Trong
oxit,nguyên tố X chiếm 46,67% về khối lượng.Tìm X.
Bài 14
Nguyên tố A tạo oxit cao nhất là A2O5.Trong hợp chất với hiđro
nó chiếm 91,17% về khối lượng.Tìm nguyên tố A.
Bài 15
Một muối sunfua kim loại hóa trị n trong đó S chiếm 29,09% về khối lượng.Cho 70 gam dd muối sunfua trên nồng độ 11% tác dụng với 73,2 gam dd CdCl2 20%.Thu được kết tủa màu vàng và dd trong suốt A.
a/Tìm công thức muối sunfua
b/Tính khối lượng kết tủa và C% các chất trong dd A
c/Dung dịch A có thể tác dụng tối đa với bao nhiêu ml dd AgNO3 1,5M.
Bài 16
Đốt cháy một kim loại R hóa trị không đổi trong oxi dư.Nhận được một chất rắn trong đó oxi chiếm 19,75% về khối lượng.Tìm kim loại R và viết phương trình hóa học.
Bài 17
Phân hủy hoàn toàn 1,53 gam muối nitrat một kim loại kiềm thì thu được 1,242 gam muối nitrit của kim loại kiềm đó.Tìm công thức hóa học hai muối.
Bài 18
Muối nitrat kim loại M(II) phân hủy theo phương trình sau:
M(NO3)2 à MO + NO2 + O2
Lấy 37,6 gam muối nitrat của kim loại đó phân hủy thì tháy khối lượng giảm 21,6 gam.Tìm kim loại M và tính thể tích khí NO2,O2 ở điều kiện tiêu chuẩn.
Bài 19
Xecpentin là một loại hợp chất của SiO2 có thành phần về khối lượng như sau: 43,478% MgO ; 43,478% SiO2 ; 13,044% H2O.
Hãy viết công thức của loại hợp chất này dưới dạng các oxit.
Bài 20
Muối hiđro cacbonat A tác dụng với dd HCl sinh ra khí C và dd B, dd B tác dụng với dd AgNO3 tạo kết tủa D và dd E, dd E tác dụng với KOH sinh ra khí F.Khí F làm quỳ tím hóa xanh(pH>7).
Tìm công thức của A,B,C,D,E,F và viết phương trình phản ứng.
Bài 21
Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp Z gồm K2O và Na2O vào nước được dd J.Thêm dd HCl 0,64M cho đến khi giấy pH thể hiện môi trường trung tính thì tiêu tốn hết 125ml.Tìm % m mỗi oxit ban đầu.
Bài 22
Cho một muối cacbonat của kim loại hóa trị II vào dd H2SO4 8,575% ,sau khi phản ứng kết thúc thì thu được dd muối sunfat có nồng độ 13,084%.Tìm muối cacbonat đó.
Bài 23
3,44 gam hỗn hợp X gồm Fe và FeS phản ứng với dd HCl dư,thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối trung bình so với metan là 0,925 (đktc). Đốt cháy hết hỗn hợp Y trong bình chứa oxi dư.Làm lạnh bình,cho thêm 18ml nước cất vào bình nhận được dd axit Z.
a/Tính %m mỗi chất trong X
b/Z là axit gì?Xác định C% axit Z.
Bài 24
Cần thêm bao nhiêu gam Na2O vào 200 gam dd NaOH 15% để được dd NaOH 35%?
Bài 25
Hòa tan 7,1 gam P2O5 vào 200 gam dd H3PO4 5% thì thu được dd axit bao nhiêu phần trăm?
Bài 26
Nhúng một thanh kẽm sạch khối lượng 10 gam vào 250ml dd AgNO3 0,3M (D=1,13gam/ml) đến khi lượng muối bạc phản ứng hết
a/Lấy thanh kẽm ra rửa nhẹ,làm khô cân nặng được bao nhiêu gam
b/Tính nồng độ phần trăm dd muối thu được sau phản ứng.
Bài 27
Người ta đun nóng 5 lít dd CuSO4 6%.Sau một thời gian thấy lượng nước trong dd bay hơi hết 3,5 lít.Xác định nồng độ phần trăm dd CuSO4 sau khi đun.
Bài 28
Đổ 450 gam nước cất vào 550 gam dd HNO3 68% thì nhận được dd axit bao nhiêu phần trăm.
Bài 29
Hòa tan 8,68 gam hỗn hợp ba muối BaCl2,KCl và MgCl2 vào nước được 500ml dd A.Nếu lấy dd NaOH dư cho vào 100ml dd A,lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao thì còn lại 0,08 gam chất rắn. Nếu cho 200ml dd A trên vào dd H2SO4 dư thì thu được 2,796 gam kết tủa trắng.
a/Tính nồng độ mol mỗi muối trong dd A.
b/300ml dd A có thể tác dụng tối đa với bao nhiêu gam dd AgNO3 15%.
Bài 30
Hòa tan hoàn toàn 55,95 gam hỗn hợp F gồm CuCO3 và muối cacbonat của kim loại H hóa trị không đổi vào dd HCl 14,6% vừa đủ được dd J và 10,08 lít CO2(đktc).Nồng độ C% của muối CuCl2 trong dd J là 15,508%.
a/Xác định công thức của muối cacbonat và %m mỗi muối trong hỗn hợp F
b/Cho dd J tác dụng với 500ml dd KOH 1,8M.Lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
Bài 31
Một hợp chất muối đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement