Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tau_tuat
#644154

Download Bài giảng Tổng hợp vô cơ - Điều chế bột Silica miễn phí

Điều kiện tiến hành phản ứng
Nhiệt độ phản ứng: phụ thuộc vào nồng độ tác chất sử dụng
Với nồng độ tác chất như trên có thể tiến hành phản ứng ở nhiệt độ phòng, hay tối
ưu hơn là ở 50 – 70 độ C.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Điều chế bột Silica
Seminar Tổng hợp vô cơ
Nguyễn Ngọc Trang – Phạm Minh Xuân, 2011
Mục tiêu
 Điều chế hạt silica SiO2.xH2O
 Cấu trúc vô định hình
 Kích thước hạt 3 – 14 μm.
Các phương pháp điều chế hạt
silica thông thường
 Điều chế silica cấu trúc lớp làm vật liệu
bán dẫn :
- SiH4 + 2O2 SiO2 + 2H2O (400-4500C)
- Si(OEt)4  SiO2 + 2H2O + 4C2H4 (7000C)
- Si(OEt)4 + O2 SiO2 + H2O + CO2
(plasma CVD – 4000C)
- SiCl4 + 2 H2 + O2 → SiO2 + 4 HCl
(silica fume)
 Điều chế silica vô định hình (silicagel)
bằng cách acid hóa dung dịch Na2SiO3
- Na2SiO3 + 2H3O
+ Si(OH)4 + 2Na
+ + H2O
Lọc, rửa gel Si(OH)4.xH2O, sấy khô để thu
được SiO2.xH2O
- Si(OH)4.xH2O SiO2.xH2O + H2O (t0)
Phản ứng với các tác nhân acid
khác nhau
 Na2SiO3 + H2SO4 H2SiO3 + Na2SO4
 Na2SiO3 + 2CH3COOH H2SiO3 + 2NaOOCH3
 Na2SiO3 + (NH4)2SO4 H2SiO3 +2NH3+ Na2SO4
Ảnh hưởng của các tác nhân acid
 H2SO4 : k2 = 1,2.10
-2
- Tốc độ phản ứng nhanh, thời gian tạo sol
và kết hạch ngắn.
- Hạt gel tạo thành có kích thước lớn (điều
khiển theo nồng độ), thời gian già hóa gel
ngắn.
 CH3COOH : k = 1,74.10
-5
- Phản ứng kết tủa, gel hóa xảy ra chậm
- Số tâm kết hạch ít, hạt gel có kích thước
nhỏ, phân tán
- Thời gian già hóa dài, lọc rửa có phần khó
khăn.
 (NH4)2SO4 : kNH4+ = 5,68.10
-10
- pH của dung dịch phản ứng thay đổi rất
chậm, chủ yếu xảy ra quá trình thủy phân
anion silicate.
- Hạt gel tạo thành có kích thước rất nhỏ,
gel hóa và già hóa rất chậm.
- Lọc rửa khó khăn, cần kích thích phản
ứng bằng yếu tố khác (nhiệt độ, dung môi,
xúc tác…)
H2SO4 có ưu thế nhất với vai trò là tác
nhân kết tủa, xúc tác quá trình gel
hóa, già hóa gel, bảo đảm yêu cầu về
kích thước hạt theo mục đích thương
mại.
Điều kiện tiến hành phản ứng
 Nồng độ tác chất : sử dụng dung dịch
Na2SiO3 nồng độ cao, H2SO4 nồng độ
thấp đến trung bình.
 Tạo số tâm kết hạch vừa phải, thúc đẩy
quá trình polymer hóa với kích thước hạt
mong muốn, dễ điều chỉnh pH dung dịch
(9 – 11).
Điều kiện tiến hành phản ứng
 Nhiệt độ phản ứng : phụ thuộc vào nồng
độ tác chất sử dụng
 Với nồng độ tác chất như trên có thể tiến
hành phản ứng ở nhiệt độ phòng, hay tối
ưu hơn là ở 50 – 700C.
Điều kiện tiến hành phản ứng
 Phối trộn tác chất : phụ thuộc vào nồng độ
tác chất sử dụng.
 Thêm H2SO4 vào dung dịch silicat, cũng
có thể thêm đồng thời hai dung dịch vào
với nhau, tuy nhiên khó kiểm soát kích
thước hạt, thời gian già hóa lâu hơn.
Phân tích sản phẩm Silica
 Phương pháp phân tích hóa học: xác định
được hàm lượng SiO2, lượng nước kết
tinh trong sản phẩm.
Phân tích sản phẩm Silica
 Phương pháp nhiễu xạ tia X : thông tin về
cấu trúc vô định hình.
Phân tích sản phẩm Silica
 Phương pháp phân tích nhiệt : các hiệu
ứng nhiệt do chuyển pha, biến đổi dạng
thù hình, tái kết tinh của mẫu.
Phân tích sản phẩm Silica
 Phương pháp quan sát kính hiển vi quang
học : xác định kích thước hạt sản phẩm.
Tham khảo :
 Horacio E. Bergna and William O. Roberts,
“Colloidal Silica Fundamentals and
Applications”, CRC Press Taylors and Francis
Group (2006).
 S. Musić, N. Filipović-Vinceković and L.
Sekovanić, Precipitation of amorphous SiO2
particles and their properties, Brazillian Journal
of Chemical Engineering, Vol. 28, No. 01, pp.
89 – 94 (2011).
Phụ lục
 Một thực nghiệm điều chế hạt cầu Silica
từ Na2SiO3, tác nhân acid hóa là NH4
+ với
điều kiện tối ưu được dẫn ra dưới đây
Sheng Yong, Zou Jun, Li Bing, Tu Mingjing, Preparation of Spherical Microfine
Silicon Powder, Journal of Wuhan University of Technology-Mater,
2008.
 Điều kiện : pH = 8.5, nhiệt độ 700C, nồng
độ Na2SiO3 0.6 M, tốc độ khuấy trộn 600-
1300 vòng/phút, ly tâm tách sản phẩm ở
tốc độ 6000 vòng/phút.
Kết quả thu được như sau :
425nm
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement